Det är viktigt att du som hundägare tar hand om din hunds hälsa och välbefinnande. Utöver hundens fysiska behov ska du också se till att din hund har tillräckligt med mental stimulans och att den har en möjlighet till rastypiska aktiviteter. En bra kanal för detta är olika typer av hundhobbyer. Kennelklubbens verksamhet omfattar omkring 70 olika prov-, tävlings- och testformer, som erbjuder mångsidiga möjligheter för hobbyverksamhet med hund.

På den här sidan har vi sammanställt information om hur hundens hälsa och välbefinnande ska beaktas i olika former av hundhobbyer. Information om hur djurvälfärdslagen beskriver djurens välbefinnande i hobbyverksamhet hittar du dessutom här

Lär känna din hund

Grunden till att utvärdera din hunds hälsa är att du lär känna din hunds dagliga vanor och rutiner. Om du känner till din hunds normala dagliga vanor vad gäller ätande, uträttande av behov, motion och sovande, så märker du snabbare om något är fel.

Iaktta regelbundet din hunds beteende och rörelser. Avvikelser så som haltande, kisande med ögonen, plötsliga raserianfall eller matvägran kan vara tecken på bland annat smärta. Orsaken till att hunden haltar måste alltid undersökas. Det kan vara en sticka i tassen, ett står eller något större. Sök vid behov hjälp hos en veterinär.

Regelbunden vård stödjer hundens grundläggande välbefinnande

Hundens grundläggande välbefinnande inkluderar:

 • Rätt och tillräcklig näring. Övervikt är det vanligaste hälsoproblemet hos hundar.
 • Regelbunden kontroll och vid behov vård av ögon och öron.
 • Tandvård och regelbunden tandborstning.
 • Pälsvård och -tvätt. En ovårdad päls kan orsaka allvarliga hudproblem.
 • Klippande av klor. För långa klor orsakar smärta och gör hundens rörelser svårare.
 • Kontroll av hundens kropp och lemmar för skador, hudproblem och dylikt.
 • Regelbundna avmaskningar vid behov.
 • Vaccinationer. Hunden måste vara vaccinerad i enlighet med bestämmelserna om vaccination i all verksamhet för hundaktiviteter som är underställd Kennelklubben.
 • Granskning av ektoparasiter (exempelvis att ta hand om korrekt avlägsnande av fästingar).

Du får mer detaljerad information om hundens grundläggande välbefinnande i ett avsnitt av Kennelklubbens Ett bra liv med en hund-podcastserie, där Kennelklubbens veterinär Liisa Lilja-Maula berättar om grundläggande vård för hundar.

En akut sjukdom är inte ett hinder för en framtida hobby

En hund som uppvisar symtom eller använder mediciner kan inte delta i utställnings-, prov-, tävlings- och hundutställningsverksamhet, junior handler-tävlingar eller kompis- och läshundverksamhet som är underställd Kennelklubben.

När hunden har återhämtat sig helt och hållet från en akut, kortvarig sjukdom, så som exempelvis diarré-kräkningssjuka, en kloskada eller ett sår kan den delta i hobbyverksamhet. Begär alltid en bedömning från din egen veterinär om du är osäker på din hunds tillfrisknande.

Bortsett från avmaskningar är all medicinering förbjuden sju dygn före ett hundrelaterat evenemang. Du hittar mer information om ämnet i Kennelklubbens antidoping-regler, antidoping-anvisningar och Läkemedelsdirektiv.

Om kundens vaccination har förnyats på så sätt att den gamla vaccinationen fortfarande är i kraft när hunden får det nya vaccinet, så orsakar vaccinationen ingen karenstid. Om hundens vaccination har slutat gälla, ska den i samtliga fall förnyas före evenemanget senast i enlighet med karenstiden som nämns preparatsammandraget (vanligtvis 21–30 dygn). Hunden får delta i ett evenemang dagen som följer karenstidens utgångsdag. Detta betyder att hunden får delta i ett evenemang på den 22:a dagen efter vaccinationen, om karenstiden är 21 dagar.

En hund med undantagstillstånd kan delta i hobbyverksamhet som är underställd Kennelklubben i följande situationer:

 • Hunden lider av hypotyreos, medicineringen är i balans och hundens tillstånd är gott.
 • Hunden är en tik som får medicinering på grund av urininkontinens.
 • Hunden behöver läkemedlet Ciklosporin för en hud- och ögonsjukdom.
 • Hunden behöver läkemedlet Oclacitinb eller Lokivetmab för klåda som är relaterad till en atopisk hudinflammation och/eller en allergisk hudinflammation.

Mer information om antidoping och hur du ansöker om ett undantagstillstånd hittar du här.

En arg hund är inte välkommen med i verksamheten för hundaktiviteter. Argt beteende hos en hund under evenemang som är underställda Kennelklubben anmäls till Kennelklubben och med detta som grund kan hunden få ett tillfälligt uteslutande från evenemang som är underställda Kennelklubben eller uteslutas helt och hållet från evenemangen. Mer information finns här.

En hund med en kuperad svans eller kuperade öron får enligt Finlands lagstiftning inte delta i hundutställningar, prov eller tävlingar.

De olika formerna av hundhobbyer har förutom dessa listat andra, mer detaljerade begränsningar över villkoren för en hunds deltagande i verksamheten.

Livsmedelsverket har gett mer detaljerade anvisningar om hur djurens välbefinnande ska beaktas i djurtävlingar och -utställningar.

Separata bestämmelser som berör hundutställningar

En tik som är havande får inte delta i en hundutställning som äger rum under 30 dygn innan den beräknade tiden (beräknad tid = 63 dygn från den första betäckningen) och en tik som har fött 75 dygn efter födseln.

En kuperad hund, eller en hund där en åtgärd har utförts med målet att åtgärda ett fel som nämns i rasstandarden eller en annan egenskap som kan anses vara ett fel, kan inte delta i en hundutställning. En hund vars päls har färgats eller trimmats på ett sätt som strider mot rasstandarden med målet att dölja exempelvis långhårighet eller den verkliga pälstypen, får inte delta i en hundutställning.

Exteriördomaren som bedömer hundar i utställningen är inte veterinär, men om domaren lägger märke till en avvikelse som möjligtvis är kopplad till hundens hälsa, kan domaren hänvisa ägaren att ta sin hund till en veterinär.

Mer detaljerad information finns i hundutställningsreglerna.

Junior handler-verksamheten är föremål för samma allmänna regler som hundutställningarna. För hundar som deltar i en Junior handler-tävling fästs särskild uppmärksamhet vid hundens beteende. Hunden ska bete sig så att det är säkert att byta den från en tävlingsdeltagare till en annan.

Mer detaljerad information finns i Junior handler-tävlingarnas regler.

Separata bestämmelser som berör prov, tävlingar och test

En kuperad hund, eller en hund där en åtgärd har utförts med målet att åtgärda ett fel som nämns i rasstandarden eller en annan egenskap som kan anses vara ett fel, kan inte delta i ett prov, en tävling eller ett test.

En tik som är havande kan inte delta i ett prov, en tävling eller ett test som äger rum under 30 dygn innan födseln och inte heller inom 75 dygn från födseln. I reglerna som är specifika för provformen kan begräsningen på deltaganderätten vara längre än 75 dygn. Begränsningarna finns i reglerna för varje prov- eller tävlingsform.

En hund som har en hörsel- eller synskada som gör att den inte klarar av provkraven ska utestängas från provet, tävlingen eller testet.

Provet eller tävlingen ska flyttas om väder- eller väglagsförhållandena är särskilt ofördelaktiga eller skadliga för hunden eller eventuellt villebråd eller måldjur, eller om djurens välbefinnande skulle utsättas för onödig fara. Om det inte är möjligt att flytta evenemanget ska evenemanget avbokas. I prov där terrängen ligger i ett vidsträckt område kan provprestationen för enskilda hundar avbrytas utan att det är nödvändigt att avboka hela evenemanget. Den rekommenderade temperaturgränsen för alla hundprov och -tävlingar är +/- 20 grader. Anvisningarna för proven och tävlingarna kan ha mer detaljerade anvisningar om temperaturgränser och hur man ska agera i avseende till dessa.

Mer detaljerad information finns i de prov- och tävlingsspecifika reglerna och anvisningarna samt i de allmänna reglerna och anvisningarna.

Separata bestämmelser som berör kompis- och läshundverksamheten

Kennelklubbens kompis- och läshundverksamhet är som hundassisterad verksamhet mer strikt reglerat än den andra hobbyverksamheten. Vi vill att verksamheten ska vara så säker som möjligt för alla parter.

Kompis- och läshundverksamheten lägger vikt vid att omsorgsfullt välja lämpliga hundar med tanke på hälsa och sjukdomar som smittar från djur till människa, eller zoonoser. Vi lägger också vikt vid hundens natur, beteende, ursprung och lämplighet för uppgiften.

Hunden är lämplig för kompis- och läshundverksamheten vad gäller kroppsbyggnad och hälsa, om den inte har sjukdomar eller fel som försämrar hundens hälsa eller förhindrar ett normalt aktivt liv, eller en sjukdom som kräver regelbunden eller upprepad medicinering.

Mera information om kompishundverksamheten finns här och om läshundverksamheten här.

Ägarens ansvar betonas i att säkerställa hundens välbefinnande i all hobbyverksamhet

Ansvarstagande som hundägare förutsätter att hobbyns risker för hundens hälsa utvärderas noggrant i all hobbyverksamhet. Hälsoproblem återspeglas ofta i hundens beteende. Hunden är emellertid också bra på att dölja sin smärta. Information om hur du kan lära dig att identifiera smärta hos din hund finns här.

Det lönar sig alltid att utvärdera situationen hos din egen veterinär om du är orolig över din hunds hälsotillstånd eller lämplighet för hobbyverksamhet.