För valpkullar som fötts från parningar som ägt rum före 1.1.2023 gäller Registreringsbestämmelser 2017–2022. För valpkullar som fötts från parningar som ägt rum 1.1.2023 eller senare gäller Registreringsbestämmelser 2023.

Registrering börjar med valpkullsanmälan

Kullen registreras utifrån en valpkullsanmälan som görs av uppfödaren. Uppfödaren är oftast tikens ägare, men ägaren kan också överlåta tikens avelsrätt till en annan person.

Valpkullsanmälan ska göras inom fyra månader efter att valparna fötts. Hela valpkullen ska anmälas till registret samtidigt. I valpkullsanmälan ingår också ett parningsbevis, som ägaren till valpkullens fader bekräftar med sin underskrift.

Uppfödaren bör vara 18 år fylld och stadigvarande bosatt i Finland. Högst tre personer kan antecknas som uppfödare. Om flera ägare har meddelats till valpkullens föräldrar, godkännande av samtliga ägare behövs för registrering. Det lönar sig redan i förväg att säkerställa att både tikens och hanens ägaruppgifter är uppdaterade i Kennelklubbens register, så att registreringen av valpkullen inte fördröjs av de ägaranmälningar som krävs.

Uppfödaren kan göra valpkullsregistreringen digitalt via Kennelklubbens Omakoira-tjänst. Det lönar sig att använda den digitala tjänsten eftersom det snabbar upp registreringen. Du kan även skriva ut valpkullsanmälan nere på denna sida och skicka den till Kennelklubben per post.

När du registrerar din valpkull via Kennelklubbens Omakoira-tjänst kan du teckna gratis Agria Valp Liv-försäkring för hela valpkullen. Se produktbeskrivning för Agria Valp Liv nedan:

 

Krav för registrering

Båda föräldrarna till valpkullen ska vara registrerade. En utländsk hund, som inlånats till Finland för avel, bör registreras som importhund senast 12 månader efter födseln av dess första valpkull som registrerats i Finland, om hunden efter det används ytterligare i avel i Finland. En utländsk hund ska vara införd i ett register som erkänts av FCI och uppfödaren ska skicka med valpkullsanmälan de dokument som behövs för registrering.

Av en utländsk hund som inte har tidigare använts i avel i Finland bör följande dokument lämnas in i samband med valpkullens registrering:

 • kopia av registreringsbevis
 • uppgift om id-märkning
 • hundens ägaruppgifter samt ägarens skriftliga och undertecknade godkännande för registrering av valpkullen
 • kopior av hälsoundersökningar som eventuellt krävs
 • testikelbevis (hanhundar)

Uppgifter för en utländsk hund kan sparas i systemet via Omakoira-tjänsten (Hundar -> Valpkullar -> Utländsk hund). Detta bör göras i god tid innan valpkullsanmälan görs.

Läs mera:

Båda föräldrar samt valparna bör vara id-märkta. Id-märkningar görs av veterinärer samt Kennelklubbens id-märkare.

Valpkullens fader ska ha friska testiklar. Uppgift om normala testiklar sparas automatiskt för hanhunden när den får ett pris på en officiell hundutställning eller när den avlägger Finska Kennelklubbens avelsgranskning av exteriör. Om det inte finns en anteckning om normala testiklar i hanhundens uppgifter i Kennelklubbens avelsdatasystem, ska ett av veterinären utfärdat intyg om normala testiklar bifogas till valpkullsanmälan. Valpkullens fader bör vara minst 9 månader gammal när testikelintyget skrivs.

Högst fem valpkullar kan tas på en tik och den får paras tidigast i 18 månaders ålder, om PEVISA-villkoren tillåter det. Tiden mellan valpkullarnas födsel bör vara minst 10 månader. Att ta valpar på en tik oftare än så tillåts för en tik som är yngre än 8 år en gång utan dispens, varefter tiken beläggs med avelsförbud för en period på 12 månader. Parning av tik som fyllt åtta år kräver alltid ett veterinärintyg, enligt vilket tiken är frisk och i god kondition och dess hälsa tar inte någon skada av att få valpar. Intyget ska ges innan tiken paras och får inte vara äldre än sex månader vid parningstillfället. Veterinärintyget bör lämnas till Kennelklubben elektroniskt på förhand eller bifogat till valpkullsanmälan. Det är förbjudet att para en tik som fyllt tio år.

Villkor som gäller alla raser

Kennelklubben ställer villkor för registreringen av valpkullar oavsett ras; syftet med villkoren är att definiera gränser i frågor som berör hundarnas hälsa. Villkoren är följande:

 • Valparna beläggs med permanent avelsförbud om valpkullens ena eller båda föräldrar har fått det sämsta resultatet i vissa av Kennelklubbens officiella hälsoundersökningar. Dessa undersökningar är höft- och armbågsledsröntgen, patellaluxationsundersökning samt spondylosröntgen och därtill, från och med 1.1.2025, röntgen av armbågsledsinkongruens och osteokondros i bogleden.
 • Avkommor till alltför nära besläktade föräldrar beläggs med permanent avelsförbud (fader/moder har parats med avkomma eller helsyskon har parats med varandra, varvid valparnas inavelsgrad är alltid minst 25 %).
 • Parning av två merlefärgade hundar är förbjudet, om inte annat har angetts i rasspecifika specialvillkor.
 • Parning av två stubbsvansade hundar (stubbsvans som orsakats av T-box-mutation) är förbjudet. Uppgift om medfödd stubbsvans (T-box-mutation) antecknas för en valp utifrån ett veterinärintyg som utfärdats när valpen är yngre än 10 dygn, eller utifrån ett gentestresultat. Gentestet kan göras i vilken ålder som helst. Resultat godkänns från laboratorierna Genoscoper Oy (kan beställas som en del av MyDogDNA-testpaketet), Laboklin  och Movet Oy.

PEVISA-program

Dessutom finns det fler än hundra rasspecifika PEVISA-program och övriga rasspecifika specialvillkor som ställer krav på valpkullens registrering. Alla hälsoundersökningar ska vara genomförda och utlåtanden från dessa ska ha getts och vara giltiga före parning. Bekanta dig med kraven som ställs på din ras.

  Registreringsavgifter

  För registrering av valpkull tas ut en avgift som påverkas av medlemskap i Kennelklubben och specialklubben/rasföreningen/rasklubben, eventuellt kennelnamn samt uppfödarförbindelse. Se registreringsavgifter i prislistan.

  Valpkullens registreringsavgift stiger stegvis om valpkullen inte uppfyller samtliga villkor för valpkullsregistrering eller om Kennelklubben belägger hela valpkullen med avelsförbud. Högst tre valpkullar per uppfödare kan registreras med tilläggsavgift. En hund kan ha endast en valpkull som registrerats med tilläggsavgift, om tilläggsavgiften har föranletts av orsak som gäller hunden.

  Tilläggsavgift tas ut,

  • om valpkullen inte har registrerats inom fyra månader efter dess födsel, om inte Kennelklubben har beviljat en förlängning av tiden
  • om tiken har parats i under 18 månaders ålder
  • om en över 8 år gammal tik har parats utan ett veterinärintyg som är giltigt vid tidpunkten för parning men som har skrivits efter att parning har ägt rum
  • om Kennelklubben belägger hela valpkullen med avelsförbud
  • om PEVISA-villkoren inte uppfylls vid tidpunkten för parning men uppfylls vid registrering
  • från och med den fjärde valpkullen, om uppfödaren inte har ett kennelnamn som godkänts av FCI
  • om hunden eller valpkullen registreras med dispens

  För en hund tillåts emellertid flera valpkullar med tilläggsavgift, om orsaken till tilläggsavgiften är en PEVISA-undersökning som saknats eller som gått ut vid tidpunkten för parning och PEVISA-villkoren uppfylls då valpkullen registreras.

  Information i anslutning till uppfödning

  Ta även del av Kennelklubbens allmänna avelsstrategi. Information om hunduppfödning får du på Grundkurser för uppfödare  som arrangeras av kenneldistrikt. Avelsrådgivning erbjuds också av specialklubben eller rasföreningen för din ras.

  Regler och direktiv i anslutning till valpkullsregistrering

  The form can be filled and saved
  Uppfödarförbindelse
  Träder i kraft 1.1.2022.
  Uppdaterad 30.5.2018
  Kasvattajasitoumus
  Kasvattaja sitoutuu noudattamaan kasvatustyössään Suomen Kennelliiton määrittämiä periaatteita, jotka ovat samalla edellytys kennelnimen saamiseksi. Kasvattajasitoutumus on hyväksytty Kennelliiton valtuustossa ja se on voimassa 1.1.2022 alkaen.
  Uppdaterad
  Uppfödarförbindelse
  Träder i kraft 1.1.2022.
  Uppdaterad
  Downloadable file
  Grundregler för hundägare och -innehavare
  Att äga en hund för med sig en hel del ansvar och flera skyldigheter. I Finska Kennelklubbens grundregler för hundägare och -innehavare har listats 9 centrala regler för hundägare och -innehavare. Reglerna gäller från 1.1.2022.
  Uppdaterad 30.5.2018
  Koiranomistajan ja -haltijan perussääntö
  Koiran omistaminen tuo paljon vastuuta ja monia velvollisuuksia. Kennelliiton koiranomistajan ja -haltijan perussäännössä on listattu 9 keskeistä sääntöä. Sääntö on voimassa 1.1.2022 alkaen.
  Uppdaterad
  Grundregler för hundägare och -innehavare
  Att äga en hund för med sig en hel del ansvar och flera skyldigheter. I Finska Kennelklubbens grundregler för hundägare och -innehavare har listats 9 centrala regler för hundägare och -innehavare. Reglerna gäller från 1.1.2022.
  Uppdaterad
  Downloadable file
  Kennelklubbens registreringsbestämmelser
  Dokumentet är riktat för uppfödare och rasföreningar. I dokumentet redogörs för vilka regler som gäller för att registrera rashundar i de olika registren. Gäller från 1.1.2023., uppdateringar gäller från 5.4.2023.
  Uppdaterad 13.4.2023
  Kennelliiton koirarekisteriohje
  Dokumentti on suunnattu kasvattajille ja rotuyhdistyksille. Se sisältää säännöt rotukoirien rekisteröimiseksi eri rekistereihin. Voimassa 1.1.2023 alkaen, päivitetty 5.4.2023. Määräykset koskevat ohjeen voimaan tulon jälkeen tapahtuneesta astutuksesta syntyneitä pentueita ja rekisteröitäviä tuontikoiria.
  Uppdaterad
  Kennelklubbens registreringsbestämmelser
  Dokumentet är riktat för uppfödare och rasföreningar. I dokumentet redogörs för vilka regler som gäller för att registrera rashundar i de olika registren. Gäller från 1.1.2023., uppdateringar gäller från 5.4.2023.
  Uppdaterad
  Downloadable file
  PEVISA och andra rasspecifika specialvillkor
  Dokumentet är riktat för uppfödare och rasföreningar. Det innehåller hälsokrav som ställs på avelshundar av alla raser samt rasspecifika registreringsvillkor (bl.a. PEVISA-program och tillvägagångssätt vid korsningar mellan rasvarianter). PEVISA-program innehåller krav som ställs på avelshundars hälsa och mentalitet som bör uppfyllas för att valpkullen ska kunna registreras. I programmet kan även begränsas det högsta tillåtna antalet avkommor av enskild hund. Uppdaterad 1.2.2022.
  Uppdaterad
  PEVISA ja rotukohtaiset erityisehdot 2023
  Dokumentti on suunnattu kasvattajille ja rotuyhdistyksille. Se sisältää rotukohtaiset vaatimukset jalostuskoirille sekä esimerkiksi menettelyt rotumuunnosten välisissä risteytyksissä. PEVISA-ohjelmat sisältävät mm. jälkeläisten rekisteröinnin ehtona olevia terveys- ja luonnevaatimuksia sekä yksittäisen koiran enimmäisjälkeläismääriä. Päivitetty 2.3.2023.
  Uppdaterad
  PEVISA och andra rasspecifika specialvillkor
  Dokumentet är riktat för uppfödare och rasföreningar. Det innehåller hälsokrav som ställs på avelshundar av alla raser samt rasspecifika registreringsvillkor (bl.a. PEVISA-program och tillvägagångssätt vid korsningar mellan rasvarianter). PEVISA-program innehåller krav som ställs på avelshundars hälsa och mentalitet som bör uppfyllas för att valpkullen ska kunna registreras. I programmet kan även begränsas det högsta tillåtna antalet avkommor av enskild hund. Uppdaterad 1.2.2022.
  Uppdaterad

  Blanketter för registrering av valpkull

  The form can be filled and saved
  Valpkullsanmälan
  I kraft fr.o.m. 1.1.2009, uppdaterad 27.1.2017.
  Uppdaterad 30.5.2018
  Pentueilmoitus
  Tällä lomakkeella koirankasvattaja ilmoittaa Kennelliittoon syntyneestä pentueesta, jonka hän haluaa rekisteröitäväksi Kennelliittoon. Pentueen rekisteröinnin voi aloittaa Omakoira-palvelussa. Lomake on päivitetty päivitetty 27.1.2017. Allekirjoitettu lomake lähetetään sähköisesti osoitteeseen rekisterointi@kennelliitto.fi tai postitse lomakkeessa mainittuun osoitteeseen.
  Uppdaterad
  Valpkullsanmälan
  I kraft fr.o.m. 1.1.2009, uppdaterad 27.1.2017.
  Uppdaterad
  Litter registration application
  Valid from 1.1.2009, updated 27.1.2017.
  Uppdaterad
  The form can be filled and saved
  Registrering av importerad hund
  Uppdaterad 9.3.2023.
  Uppdaterad 9.3.2023
  Tuontikoiran rekisteröinti
  Tällä lomakkeella pyydetään rekisteröimään tuontikoira Suomen Kennelliiton rekisteriin. Allekirjoitetun lomakkeen mukaan liitetään koiran alkuperäinen rekisteröintitodistus. Lomake lähetetään osoitteeseen Showlink - Tuontikoirien rekisteröinti/Registrering av importhund, PL 20, FI-79101 Leppävirta.
  Uppdaterad
  Registrering av importerad hund
  Uppdaterad 9.3.2023.
  Uppdaterad