Finska Kennelklubben har publicerat sju målsättningar för den kommande regeringsperioden. Förverkligandet av dessa målsättningar skulle betona människans ansvar över välbefinnandet av djur och miljö, förbättra jämställdheten samt öka den allmänna tryggheten.

- I Finland finns 700 000 hundar. Därmed berörs merparten av finländare av hundägarskap på ett sätt eller annat. Med nationell politik och lagstiftning skapas ramar för ett gott liv med hunden. Vi uppmuntrar alla hundägare att före röstningsbeslutet ta reda på hur kandidaterna förhåller sig till teman som lyfts fram av hundvänner, säger Kennelklubbens styrelseordförande Harri Lehkonen.

Finska Kennelklubbens budskap inför regeringsperioden 2019–2023 är:

  1. Lagstadgad id-märkning och registrering måste förverkligas utan dröjsmål
  2. Förutsättningar för utövande av mångsidig hundsport måste finnas i hela landet
  3. Lagstiftningen ska stödja ansvarsfull hunduppfödning
  4. Stark autentisering måste krävas av försäljare av hundar på plattformar för e-handel
  5. Förebyggandet av hundskador måste tryggas vid vård av vargstammen
  6. Kraftiga fyrverkeripjäser endast till professionellt bruk under en övergångsperiod
  7. Samma status för assistanshundar och ledarhundar

I propositionen med förslag till lag om djurens välbefinnande, som behandlas av den nuvarande riksdagen, har skrivits att id-märkning och registrering av hundar ska ingå i djuridentifieringslagstiftningen.

- Lagstadgad id-märkning och registrering har fått ett brett stöd bland organisationer, veterinärer, myndigheter och politiker.  Dessa borde också förverkligas utan dröjsmål. Tre av fyra hundar i Finland finns i Kennelklubbens register, och vi har även goda förutsättningar att utvidga systemet för att omfatta även de hundar som återstår, understryker Lehkonen.

Kennelklubben påminner att individuell identifiering av hundar och ägare är en grundläggande förutsättningen för förebyggandet av ansvarslös hundhållning och hundattacker. Lagstiftningen ska dessutom stödja ansvarsfull hunduppfödning och vid behandling av förordningar till lagen om djurs välbefinnande bör Kennelklubben höras i rollen av en sakkunnig.

Finland bör utveckla sina metoder för ingripande i valpfabriker och illegal införsel av hundar, I synnerhet med tanke på Finlands EU-ordförandeskap som börjar i juli. Kennelklubben föreslår att stark autentisering bör krävas av dem som säljer hundar via plattformar för e-handel.

Möjligheterna för utövande av hundsport bör tryggas

Hundratusentals finländare är med i hundsportverksamheten. För en hund innebär olika hundsporter en möjlighet att tillfredsställa sina arttypiska och rasspecifika behov och således främjar dessa hundens välbefinnande och anpassning till samhället.

Den nästa regeringen måste se till att fritidsverksamheten med hundar inte försvåras genom alltför byråkratiska eller dyra krav som ställs på arrangemang. Den lokala jämlikheten vad gäller möjligheterna för utövande av hundsport måste förbättras genom att möjliggöra byggandet av lämpliga lokaler och områden för hundsport. Inomhuslokaler för hundsport behövs också på glest bebyggda områden. I tillväxtcentrum måste å sin sida tryggas grön- och friluftsområden samt hundparker och -rastgårdar som möjliggör rastandet av hundar.

Tränings- och provverksamheten ute i naturen försvåras avsevärt av stora rovdjur. Under de senaste åren har vargarna dödat 20–50 hundar per år och skadorna koncentreras till hösten. I samarbete med olika aktörer vill Kennelklubben söka lösningar till problem bland annat genom den nationella förvaltningsplanen för varg. Vi måste målmedvetet fortsätta förebygga hundskador under den kommande regeringsperioden.

På mindre än en månad samlade medborgarinitiativet Rajat Räiskeelle, som vill begränsa användningen av fyrverkeripjäser, de 50 000 stödförklaringar som krävs för riksdagsbehandling. Initiativet bör behandlas med omsorg under nästa regeringsperiod, och det bör allvarligt övervägas om vi som ett samhälle fortfarande vill acceptera olägenheterna som orsakas av fyrverkerier på samma sätt som förut. Kennelklubben förutsätter dessutom att utbildnings- och uppehållskostnader för assistanshundar för personer med funktionshinder finansieras av offentliga medel, på samma sätt som för ledarhundar. På så vis kunde flera människor av hunden få den hjälp de behöver.

Finska Kennelklubben representerar 146 000 hundägare, hunduppfödare och hundvänner samt över 2000 hundföreningar. Ca 530 000 av de av Statistikcentralen uppskattade 700 000 hundarna är registrerade i Finska Kennelklubben.

Finska Kennelklubbens målsättningar för regeringsperioden 2019–2023

Sammanfattning av Finska Kennelklubbens målsättning för regeringsperioden 2019–2023

För ytterligare information

Harri Lehkonen
styrelseordförande, Finska Kennelklubben rf
harri.lehkonen@kennelliitto.fi
050 329 2188