1. Lagstadgad id-märkning och registrering måste förverkligas utan dröjsmål

Ett mikrochip och hundens uppgifter i ett officiellt ägarregister är nästan som en personbeteckning för hunden och främjar hundars välbefinnande på ett övergripande sätt. Tre av fyra hundar i Finland finns i Kennelklubbens register. Förbundet har även förutsättningar att utvidga systemet för att omfatta även de hundar som återstår. Istället för att skapa ett alldeles nytt system skulle det vara förnuftigt att utnyttja ett som redan existerar.

2. Mångsidiga möjligheter för utövande av hundsport måste tryggas i hela landet

Hundratusentals finländare är med i hundsportverksamheten. För en hund innebär olika hundsporter en möjlighet att tillfredsställa arttypiska och rasspecifika behov. Olika hobbyer är därmed viktiga med tanke på hundens välbefinnande och anpassning till samhället, och arrangerandet av dessa bör inte försvåras med för mycket byråkrati eller för höga kostnader.

I Finland finns stora regionala skillnader vad gäller möjligheterna för utövande av hundsport, och gapet mellan dessa bör minskas. Inomhuslokaler för hundsport behövs också på glest bebyggda områden. I tillväxtcentrum måste å sin sida tryggas grön- och friluftsområden samt hundparker och -rastgårdar som möjliggör rastandet av hundar.

3. Lagstiftningen ska stödja ansvarsfull hunduppfödning

Hunduppfödning i Finland har traditionellt varit småskalig hemuppfödning. Att stödja uppfödningsarbetet genom lagstiftning möjliggör uppföljandet av hundpopulationens hälsa och mentala egenskaper. Dessa utgör förutsättningar för hundens välbefinnande och anpassning till samhället. För myndigheter måste dessutom garanteras tillräckliga resurser, då t.ex. övervakningen av djurhållningsförbud inte för närvarande förverkligas i tillräcklig utsträckning.

4. Stark autentisering måste krävas av försäljare av hundar på plattformar för e-handel

Med tanke på Finlands EU-ordförandeskap, som börjar i juli, måste man ingripa mot valpfabriker och smuggling av hundar med ett fast grepp. Kennelklubben föreslår att stark autentisering bör krävas av hundförsäljare på e-handelsplattformar.

5. Förebyggandet av hundskador måste tryggas vid vård av vargstammen

Tränings- och provverksamheten ute i naturen försvåras avsevärt av stora rovdjur. Under de senaste åren har vargarna dödat 20–50 hundar per år och skadorna koncentreras till hösten. I samarbete med olika aktörer vill Kennelklubben söka lösningar till problem bland annat genom den nationella förvaltningsplanen för varg. Vi måste målmedvetet fortsätta förebygga hundskador under den kommande regeringsperioden.

6. Kraftiga fyrverkeripjäser endast till professionellt bruk under en övergångsperiod

I samarbete med 14 andra djur-, hälso-, funktionshinder- och patientorganisationer är Finska Kennelklubben med i medborgarinitiativet och kampanjen Rajat Räiskeelle, vars mål är att begränsa försäljningen av fyrverkeripjäser. På mindre än en månad samlade initiativet de 50 000 stödförklaringar som krävs för riksdagsbehandling.  Initiativet bör behandlas med omsorg under nästa regeringsperiod, och det bör allvarligt övervägas om vi som ett samhälle fortfarande vill acceptera olägenheterna som orsakas av fyrverkerier på samma sätt som förut.

7. Samma status för ledarhundar och assistanshundar

En assistanshund är en personlig hjälp för en person med funktionsnedsättning. Assistanshunden kan ha en avgörande roll vad gäller möjliggörandet av ett självständigt liv och främjar individens jämlika deltagande i samhället. En assistanshund tränas för att svara på en persons individuella behov. Därför tar det flera år att träna en hund och det finns ett konstant behov av assistanshundar. Liksom kostnaderna för ledarhundar bör kostnaderna för assistanshundar finansieras av offentliga medel, så att flera människor kunde av hunden få den hjälp de behöver.

Finska Kennelklubben representerar 146 000 hundägare, hunduppfödare och hundvänner samt över 2000 hundföreningar. Tre av fyra av de av Statistikcentralen uppskattade 700 000 hundar är registrerade i Finska Kennelklubben. Vi vill påminna väljarna, kandidaterna och partierna om att hundfolkets röst måste höras också på Arkadiebacken.