På sitt möte 17.5.2021 godkände Finska Kennelklubbens styrelse nya registreringsbestämmelser som träder i kraft 1.1.2022 och som gäller valpkullar som är resultat av parning som skett 1.1.2022 eller senare. I och med de nya bestämmelserna har avelsbruk av tikar tydligt fastställda åldersgränser. Registreringsavgifter kan höjas stegvis om alla krav inte möts. Ej för avel- dvs. EJ-registret upphör att användas medan en hund i FI- eller ER-registret kan ställas i avelsförbud.

- Målet med förnyandet är först och främst att göra direktiven klarare och omskriva direktiven, som i nuläget är svårtolkade, till ett mera läsbart och flexibelt format, berättar Tuula Laitinen, ordförande för arbetsgruppen som berett direktiven.

Nya direktiv har beretts i samarbete mellan uppfödarkommittén och avelsvetenskapliga kommittén.

Valpkullen ska registreras senast i fyra månaders ålder

Enligt de nya registreringsbestämmelserna ska uppfödarens valpkull vara registrerad i fyra månaders ålder. Undantag till detta kan göras endast med tillstånd av Finska Kennelklubben.

Om valpkullens registrering har inletts men de tilläggsutredningar om valpkullen Kennelklubben har bett om inte har tillställts, anses det att valpkullen har lämnats helt oregistrerad när valparna fyllt 12 månader.

Till en uppfödare kan antecknas tre valpkullar utan att uppfödaren har ett kennelnamn. En separat tilläggsavgift tas ut för därpå följande valpkullar som registreras utan kennelnamn.

Tydliga åldersgränser för tikens avelsbruk

I de förnyade registreringsbestämmelserna ingår nya krav även för valpkullens moder. En tik kan paras tidigast i 18 månaders ålder om rasspecifika villkor tillåter det. Det är förbjudet att para en tik som fyllt tio år. Högst två valpkullar som fötts genom kejsarsnitt registreras till tiken.

En hund som är inlånad för avel kan även vara en tik. En utländsk tik som är inlånad för avel kan på specialklubbens initiativ beviljas dispens för avvikelse från rasspecifika specialvillkor för registrering av en valpkull.

EJ-registret avskaffas

Valpens registreringsavgift höjs stegvis om valpkullen inte fyller alla krav för valpkullsregistrering vid tidpunkten för parning men kraven uppfylls vid tidpunkten för registrering. På så sätt kan uppfödaren registrera högst tre valpkullar till FI- eller ER-registret.

Högst en valpkull per hund kan registreras med förhöjd avgift. Begränsningen gäller det föräldradjur som inte uppfyller rasens PEVISA-villkor vid tidpunkten för parning.

EJ-registret avskaffas, men avelsspärr kan antecknas frivilligt för en hund eller hunden kan avelsspärras antingen tills vidare eller permanent.

En hund eller en valpkull avelsspärras permanent om:

 • hunden eller dess förälder har en sjukdom eller ett egenskap som enligt rasens PEVISA-program utesluter hunden från avel eller om kombinationen inte uppfyller rasens PEVISA-krav
 •  hunden eller dess förälder har erhållit skalans sämsta resultat i officiella hälsoundersökningar godkända av Kennelklubben (höftledsdysplasi, armbågsledsdysplasi, patellaluxation och spondylos)
 • tiken har fött fem valpkullar
 • tiken har fyllt 10 år
 • det har tagits valpar för ofta på en tik som parats i över 8 års ålder
 • hunden eller valpkullen har fötts från en kombination mellan fader-dotter-, moder-son- eller helsyskon
 • hundens eller valpkullens härstamning har visats fel eller är oklar
 • Kennelklubben har gett avslag på dispens som ansökts för registrering av valpkullen

Avelsspärr kan upphävas endast genom beslut av Kennelklubben.

Tilläggsavgifter för registrering

Registreringsavgiften för valpkullen höjs stegvis om valpkullen inte uppfyller alla krav som ställs för valpkullsregistrering eller om Kennelklubben avelsspärrar hela valpkullen. Under en period på fem år, räknat från födseln av den första valpkullen som registrerats med tilläggsavgift, kan högst tre valpkullar per uppfödare registreras med tilläggsavgift. Hunden kan ha bara en valpkull som registrerats med tilläggsavgift.

Tilläggsavgift tas ut:

 • om valpkullen inte har registrerats inom fyra månader från valpkullens födsel, om Kennelklubben inte har beviljat förlängd registreringstid
 • tiken har parats i under 18 månaders ålder
 • en tik som är över 8 år gammal har parats utan veterinärintyg som är giltig vid tidpunkten för parning, men intyget har getts efter parning
 • Kennelklubben spärrar hela valpkullen för avel antingen tills vidare eller permanent
 • PEVISA-villkoren uppfylls inte vid tidpunkten för parning men uppfylls när valpkullen registreras
 • stegvis från och med den fjärde valpkullen om uppfödaren inte har ett kennelnamn godkänt av FCI

Registrering av ägarbyte är avgiftsfritt om det görs i Omakoira-tjänsten eller i Omakoira-mobilappen.

Nya registreringsbestämmelser publiceras på Kennelklubbens webbplats under sommaren.

För mera information:

Ordförande för Finska Kennelklubbens uppfödarkommitté
Tuula Laitinen
tuula.laitinen@kennelliitto.fi
tfn +358 50 430 3229

Föredragande-sekreterare för Kennelklubbens uppfödarkommitté
Johanna Kuru
kasvattajatmk@kennelliitto.fi
tfn 09 8873 0294