Tikar som importerats för avelsbruk ska registreras till Finland senast i samband med registrering av valparna. Hanhundar (också s.k. avelslån) ska registreras till Finland senast inom 12 månader från den första valpkullens födsel, om man har som avsikt att hanhunden ytterligare används i avel.

Det finns en mängd myndighetsbestämmelser om import och export av hundar – de finns samlade på Eviras webbplats.

Registrering och nödvändiga dokument

Registrering av importerad hund kan inledas i Omakoira-medlemstjänsten. I Finska Kennelklubben sparas fyra generationer för hunden, om dessa har antecknats i hundens registreringsbevis i original (Export Pedigree). Endast hundar i stamtavlan som är införda i ett av FCI godkänt register sparas. Skicka den registreringsblankett du skrivit ut från Omakoira-tjänsten, eller den registreringsblankett du hittar nere på denna sida, till Kennelklubben jämte registreringsbeviset i original som har utfärdats av den utländska kennelorganisationen.

En importerad hund ska vara id-märkt och chip- eller tatueringsnumret ska vara antecknat i registreringsbeviset eller i hundens pass (då bifogas en kopia av hundens pass). Anskaffningen av de intyg som behövs för registreringen sker på hundägarens ansvar och bekostnad. Från en del länder behövs ett särskilt härstamningsbevis för export, till exempel Export Pedigree. Från de nordiska länderna räcker registreringsbeviset i original, med undantag av Norge och Danmark från vilka det alltid krävs ett ägarintyg utfärdat av respektive land.

Exempel av de mest populära importländerna och dokument som behövs  

Nederländerna, Belgien, Portugal, Litauen

Pedigree + avskilt Export Pedigree

USA

Registration Certificate + avskilt Certified Pedigree

Bulgarien

Pedigree Certificate + avskilt Export Pedigree

Irland

Export Pedigree Certificate + Registration Certificate

Storbritannien

Certified Export Pedigree

Österrike

Pedigree + avskilt Export Zertifikat

Tyskland

Specialklubbens Pedigree + avskilt VDH Export Pedigree

 

Exempel på länder från vilka ett dokument räcker (Export Pedigree)

Spanien, Italien, Lettland, Frankrike, Serbien, Ryssland, Estland

På registreringsbeviset i original eller på hundens Export Pedigree antecknas hundens finska registernummer med ett klistermärke, varefter dokumentet återlämnas till ägaren.

Finska Kennelklubben registrerar hundar som är införda i register som är godkända av FCI. Anhållan om registrering av en importerad hund som är införd i ett register som står utanför FCI görs skilt för varje hund, om inte annat sägs i de rasspecifika specialvillkoren för rasen i fråga. En importerad blandrashund kan anmälas till Finska Kennelklubbens id-märkningsregister.

Vid registrering av en importhund med naturlig stubbsvans fordras ett gentestresultat som bekräftar stubbsvanshet. Som resultat godkänns en av följande:

  1. testresultat från laboratorium
  • Laboklin
  • Movet
  • MyDogDNA
  1. ett utländskt testresultat som gäller T-box-mutation.
    Till ett utländskt resultat ska bifogas ett av veterinären utfärdat intyg om provtagning och granskning av id-märkning i samband med provtagning.

Registreringsavgift

För registrering av en utländsk hund tas en avgift enligt prisklass 2, se prislista.

Resultat från utlandet

Om en hund har utländska resultat från hälsoundersökningar eller andra resultat, kan de godtagbara resultaten inskrivas i hundens uppgifter i samband med registrering. Skicka i så fall kopior av intygen och utlåtandena tillsammans med de övriga dokumenten. Kennelklubben registrerar inte enstaka utländska utställnings- eller provresultat, utan bara championat och övriga titlar. Godtagbara hälsoresultat har fastställts i de sjukdomsspecifika anvisningarna.

Villkoren enligt PEVISA och andra rasspecifika specialvillkor berör inte registreringen av importhundar, men villkoren måste uppfyllas om hunden ska användas i avel i Finland.

Anvisningar och blanketter för registrering av importerade hundar

Downloadable file
Kennelklubbens registreringsbestämmelser
Dokumentet är riktat för uppfödare och rasföreningar. I dokumentet redogörs för vilka regler som gäller för att registrera rashundar i de olika registren (stamboksregistren FI och ER samt registret för avelsspärrade hundar, EJ). Gäller tills 31.12.2023.
Uppdaterad
Kennelliiton koirarekisteriohje
Dokumentti on suunnattu kasvattajille ja rotuyhdistyksille. Se sisältää säännöt rotukoirien rekisteröimiseksi eri rekistereihin (kantakirjarekisterit FI ja ER sekä Ei jalostukseen -rekisteri EJ). Voimassa 31.12.2022 saakka. Määräykset koskevat ohjeen voimaan tulon jälkeen tapahtuneesta astutuksesta syntyneitä pentueita ja rekisteröitäviä tuontikoiria.
Uppdaterad
Kennelklubbens registreringsbestämmelser
Dokumentet är riktat för uppfödare och rasföreningar. I dokumentet redogörs för vilka regler som gäller för att registrera rashundar i de olika registren (stamboksregistren FI och ER samt registret för avelsspärrade hundar, EJ). Gäller tills 31.12.2023.
Uppdaterad
The form can be filled and saved
Registrering av importerad hund
Uppdaterad 11.4.2022.
Uppdaterad 11.4.2022
Tuontikoiran rekisteröinti
Tällä lomakkeella pyydetään rekisteröimään tuontikoira Suomen Kennelliiton rekisteriin. Allekirjoitetun lomakkeen mukaan liitetään koiran alkuperäinen rekisteröintitodistus. Lomake lähetetään osoitteeseen Showlink - Tuontikoirien rekisteröinti/Registrering av importhund, PL 20, FI-79101 Leppävirta.
Uppdaterad
Registrering av importerad hund
Uppdaterad 11.4.2022.
Uppdaterad