Fullmäktige sammanträder till ordinarie möte två gånger om året. Vårmötet sammanträder i maj och höstmötet i november.

Från varje kenneldistrikt, som det finns 19 av, utses till fullmäktige två ledamöter och från varje specialklubb en ledamot bland de kandidater som dessa har föreslagit. Vidare utser det allmänna mötet ytterligare tolv ledamöter till fullmäktige. Fullmäktigeledamöterna och deras suppleanter ska vara personmedlemmar i Kennelklubben.

Fullmäktige utser på sitt möte, som hålls omedelbart efter det allmänna mötet, bland sig ordförande och vice ordförande för fullmäktige för tre år.  Kennelklubbens fullmäktigeordförande för perioden 2017–2019 är Eeva Anttinen och vice ordförande Kari Järvinen. Övriga fullmäktigeledamöter hittar du här.

Dessutom utser fullmäktige ordförande för styrelsen för två år åt gången samt nio ledamöter för tre år åt gången på så sätt att tre ledamöter årligen är i tur att avgå. Den beslutanderätt hos Kennelklubbens medlemmar, som i stadgarna inte har fastställts tillhöra det allmänna mötet, utövas av fullmäktige. 

Till fullmäktiges åligganden hör utöver dem som har fastställts på andra ställen i stadgarna att

  1. övervaka styrelsens verksamhet
  2. behandla styrelsens förslag angående Kennelklubbens verksamhet
  3. behandla ärenden som Kennelklubbens fullmäktigeledamöter eller medlemsföreningar lämnat till styrelsen två månader före fullmäktigemöte för behandling i fullmäktige
  4. besluta om kenneldistriktens antal och omfattning samt godkänna reglementen för kenneldistrikt, specialklubbar och grenförbund
  5. godkänna bestämmelser som gäller verksamheten samt i dem gjorda ändringar
  6. besluta om förvärv och försäljning av Kennelklubbens fasta egendom och aktier som berättigar till besittning av lokaler. 

Läs mera om fullmäktige i Kennelklubbens stadgar.


Fullmäktigeledamöter

Kontaktuppgifter till fullmäktige

Möteskalender för fullmäktige 2018–2022