Berättigade att delta i det allmänna mötet är Kennelklubbens alla personmedlemmar och medlemsföreningar. Det allmänna mötet beslutar om vittgående och principiella frågor för Kennelklubben, bl.a. om ändringar av klubbens stadgar. På det allmänna mötet ska medlemmarna utse sina representanter i Kennelklubbens fullmäktige för nästföljande treårsperiod.

Fullmäktige sammanträder till ordinarie möte två gånger om året. Vårmötet sammanträder i maj och höstmötet i november.

Från varje kenneldistrikt, som det finns 19 av, utses till fullmäktige två ledamöter och från varje specialklubb en ledamot bland de kandidater som dessa har föreslagit. Vidare utser det allmänna mötet ytterligare tolv ledamöter till fullmäktige. Fullmäktigeledamöterna och deras suppleanter ska vara personmedlemmar i Kennelklubben.

Fullmäktige utser på sitt möte, som hålls omedelbart efter det allmänna mötet, bland sig ordförande och vice ordförande för fullmäktige för tre år.

Dessutom utser fullmäktige ordförande för styrelsen för två år åt gången samt nio ledamöter för tre år åt gången på så sätt att tre ledamöter årligen är i tur att avgå. Den beslutanderätt hos Kennelklubbens medlemmar, som i stadgarna inte har fastställts tillhöra det allmänna mötet, utövas av fullmäktige. 

Till fullmäktiges åligganden hör utöver dem som har fastställts på andra ställen i stadgarna att

 1. övervaka styrelsens verksamhet
 2. behandla förslag av Kennelklubben styrelse
 3. fastställa medlemsavgifter
 4. behandla ärenden som Kennelklubbens fullmäktigeledamöter eller suppleanter eller Kennelklubbens medlemsföreningar har lämnat till Kennelklubbens styrelse tre (3) månader före fullmäktigemöte för behandling i fullmäktige
 5. besluta om kenneldistriktens medlemskap, antal och omfattning
 6. besluta om grenförbundens och specialklubbarnas medlemskap
 7. godkänna och återkalla grenförbundens och specialklubbarnas rättigheter
 8. godkänna reglementen för kenneldistrikt, grenförbund, specialklubbar och rasföreningar
 9. godkänna reglementet för den etiska nämnden
 10. godkänna allmänna regler som gäller verksamheten samt allmänna prov-, utställnings- och tävlingsregler; dock inte Kennelklubbens registrerade stadgar
 11. besluta om förvärv och försäljning eller donering av Kennelklubbens fasta egendom och aktier som berättigar till besittning av lokaler.
 12. besluta om att bli medlem i och att utträda ur internationella organisationer

Läs mera om fullmäktige i Kennelklubbens stadgar. En lista över samtliga fullmäktigeledamöter hittar du här.

Downloadable file
Finska Kennelklubbens stadgar
Finska Kennelklubbens stadgar, som styr Kennelklubbens verksamhet och beslutsfattande. Stadgarna gäller från 1.1.2020.
Uppdaterad 14.1.2020
Kennelliiton säännöt 2020
Kennelliiton toimintaa ja päätöksentekoa ohjaavat säännöt. Säännöt ovat voimassa 1.1.2020 alkaen.
Uppdaterad
Finska Kennelklubbens stadgar
Finska Kennelklubbens stadgar, som styr Kennelklubbens verksamhet och beslutsfattande. Stadgarna gäller från 1.1.2020.
Uppdaterad