Tällä sivustolla on yleistä tietoa antidopingsäännöstä, käytänteistä sekä kaikki antidopingvalvontaan liittyvät asiakirjat. Koiralle voi hakea poikkeuslupaa joidenkin lääkeaineiden käytön sallimiseksi tiettyjen pysyvien sairauksien hoidossa niin, että koira voi jatkaa koiratapahtumiin osallistumista.

  • Tällaisia lääkeaineita ovat siklosporiini, kilpirauhashormoni ja fenyylipropanoliamiini.
  • Virtsankarkailua lukuun ottamatta kyseessä olevat sairaudet ovat perinnöllisiä ja poikkeuslupa edellyttää EJ-rekisteröintiä (ei jalostukseen).


Poikkeuslupien käsittelyaika on noin kaksi viikkoa. Menettelyohjeet ja kaavakkeet löytyvät tämän sivun alalaidasta.

Poikkeusluvat lähetetään osoitteella:

Kennelliittopalvelut, 
Showlink Oy

PL 20, 79101 Leppävirta

tai skannattuna adpoikkeusluvat@kennelliitto.fi (huom. vain nartun virtsankarkailulääkityksen poikkeusluvat)

Koirien lääkinnästä ja varoajoista

Dopingvalvonnan tarkoitus on estää suorituskykyyn vaikuttaminen lääkeaineilla, suojata koiraa rasitukselta sen sairastuessa ja taata sille riittävästi aikaa sairaudesta toipumiseen. Jos toipumisen tiedetään kestävän pidempään kuin lääkityksille määrätty varoaika, varoaikaa voi pidentää. Lääkityksen varoaika lasketaan viimeisestä lääkkeen antopäivästä.

Lääkkeitten varoajat löytyvät lääkkeitten vaikuttavan aineen tai lääkeryhmän perusteella lääkeluettelosta. Koirille rekisteröidyt lääkkeet ja niiden varoajat on lisäksi koottu taulukkoon kauppanimen perusteella terapiaryhmittäin Pharmaca Fennica Veterinarian pohjalta. Lista helpottaa varoajan löytymistä lääkkeen kauppanimellä. Lääkelista päivitetään vuosittain, kun Lääketietokeskuksen julkaisu on ilmestynyt. Lupa kauppanimien julkaisemiseen tässä tarkoituksessa on saatu Fimealta.

Turkin ja kirsun värjääminen sekä turkin laadun muuttaminen kemiallisilla aineilla on kielletty.

Kennelliitto on asettanut asiantuntijatyöryhmän, joka arvioi käytettävissä olevan tutkimuksen perusteella varoaikoja ja esittää niihin tarkennuksia.

Koiran vastuuhenkilö

Koiran vastuuhenkilöllä tarkoitetaan koiran omistajaa tai sopimukseen perustuvaa haltijaa. Näiden ollessa alaikäisiä, vastuuhenkilö on asianomaisen huoltaja tai hänen valtuuttamansa oikeustoimikelpoinen henkilö. On koiran vastuuhenkilön vastuulla, että koira ei osallistu näyttelyihin tai kilpailuihin sairaana ja/tai lääkittynä, eikä myöskään lääkkeiden varoaikana niin, että lääkkeitä tai niiden jäämiä on vielä koiran elimistössä. Varsinkin suurempien toimenpiteiden jälkeen koiranomistajan kannattaa keskustella eläinlääkärin kanssa koiran kilpailukelpoisuuden ajankohdasta. On koiranomistajan sekä koiran edun mukaista pitää kirjaa koiran saamista lääkityksistä.

Eläinlääkärin tehtävät

Eläinlääkäri määrää koiralle sen tarvitsemat lääkkeet ja antaa pyydettäessä kirjallisen selvityksen lääkityksestä ja kertoo lääkkeiden varoajoista. Osalla lääkeaineista varoaika on huomattavasti pitempi kuin niiden farmakokineettiset ominaisuudet edellyttäisivät. Tällä pyritään varmistamaan, että koira on toipunut sairaudestaan ennen koiratapahtumaan osallistumista. Erityistä tarkkaavaisuutta tulee noudattaa pitkävaikutteisten lääkkeiden yhteydessä.

Koiranruoat ja lisäravinteet

Koiranruokia ja lisäravinteita säätelee rehulainlainsäädäntö, eikä niiden koostumusta tarvitse ilmoittaa samalla tarkkuudella kuin lääkkeiden. Yleisesti koiran kuivamuonat ja muut koirille tarkoitetut ravintoaineet ovat turvallisia. Lisäravinteita käytettäessä on syytä noudattaa varovaisuutta, sillä tarjonta on valtava eikä tuotteiden sisällysluettelossa välttämättä mainita kaikkia ainesosia. On turvallisempi, ettei koostumukseltaan tuntemattomia lisäravinteita annettaisi kilpailua tai näyttelyä edeltävällä viikolla, vaikkei niillä varsinaista varoaikaa olekaan. Koiran vastuuhenkilö vastaa koiran ruokinnasta ja lisäravinteiden käytöstä.

Varoajat ohjeellisia

Dopingvaroajat ovat ohjeellisia minimivaroaikoja ja lääkeaineiden suhteen noudatetaan ns. nollatoleranssia, eli koirasta ei koiratapahtumaan osallistuessa saa löytyä lääkeaineita tai niiden jäämiä.

Osalla lääkeaineista varoaika on huomattavasti pitempi kuin niiden farmakokineettiset ominaisuudet edellyttäisivät. Tällä pyritään varmistamaan, että koira on toipunut sairaudestaan ennen koiratapahtumaan osallistumista. Varoajat ovat aina ohjeellisia, sillä eri koirayksilöillä lääkkeiden poistuminen elimistöstä voi vaihdella. Lääkkeen poistumiseen vaikuttavat myös koiran sairaudet, annetun lääkityksen vahvuus ja lääkitysaika. Ohjeelliset varoajat auttavat koiran vastuuhenkilöä arvioimaan, milloin koira voi osallistua näyttelyihin tai kilpailuihin.

Osa varoajoista perustuu eläinsuojelulakiin siten, että myös eläinlääkärin suorittama toimenpide itsessään voi aiheuttaa varoajan. Tästä ovat esimerkkeinä koiran saama nahanalainen ja suonensisäinen nestehoito sekä nivelensisäiset injektiot. Katsotaan, että koira hoidon jälkeen vaatii tietyn pituisen toipumisajan.

Kansainvälisesti hyväksytyissä laboratorioissa tutkimusmenetelmät ovat erittäin herkkiä, jolloin pienetkin pitoisuudet voidaan määrittää tarkasti lääkeainekohtaisesti. Tutkimusten on oltava tarkkoja, jotta vältytään väärien positiivisten tulosten saamiselta.

Lisätietoja:
Katariina Suomi, ad@kennelliitto.fi, 09 8873 0283

Poikkeuslupahakemukset

Huomioithan, että koiran alkuperäinen rekisteritodistus tulee lähettää sekä kilpirauhasen vajaatoimintaa sairastavan koiran, että iho-ja silmäsairauden takia siklosporiinilääkitystä tarvitsevan koiran poikkeuslupahakemuksen mukana. Muutoin poikkeuslupahakemusta ei voida käsitellä.

Hyväksytty poikkeuslupahakemus ja koiran uusi EJ-rekisteritodistus postitetaan hakemuksessa ilmoitettuun osoitteeseen. Virtsankarkailulääkitystä tarvitsevan steriloidun narttukoiran poikkeuslupaa käsiteltäessä ei tarvita koiran rekisteritodistusta, eikä koiraa siirretä EJ-rekisteriin. Virtsankarkailulääkitystä tarvitsevan narttukoiran hyväksytty poikkeuslupahakemus voidaan lähettää sähköpostin liitteenä, jos hakemuksessa on omistajan sähköpostiosoite. Poikkeusluvista tulee merkintä jalostustietojärjestelmään.

Em. lääkeaineilla on jatkossakin voimassa varoajat ellei koiralle ole haettu poikkeuslupaa.

Jos koiralle on merkitty useampi omistaja, tulee kaikkien omistajien allekirjoittaa poikkeuslupahakemus. Kennelliiton hallituksen päätöksellä poikkeuslupahakemukset ovat maksuttomia.

Tulostettavat poikkeuslupahakemukset löytyvät tämän sivun alalaidasta.

Poikkeuslupahakemukset osallistua tietyin ehdoin lääkityllä koiralla virallisiin koiratapahtumiin lähetetään osoitteeseen:


Kennelliittopalvelut, 
Showlink Oy

PL 20, 79101 Leppävirta

tai skannattuna adpoikkeusluvat@kennelliitto.fi (huom. vain nartun virtsankarkailulääkityksen poikkeusluvat)

Eläinkilpailujen Antidoping-toimikunta

Suomen Kennelliitto on osallisena Eläinkilpailujen antidoping-toimikunnassa (EKADT), joka on perustettu Helsingissä 2.3.2000.

Toimikunta on itsenäinen asiantuntija ja päätöksentekoelin, joka toimii sääntöjensä ja perustamissopimuksensa osapuolten (Suomen Hippos, Suomen Kennelliitto, Suomen Ratsastajainliitto, Paliskuntien yhdistys sekä Greyhound Racing liitto 25.3.2009 alkaen) hyväksymän suunnitelman mukaan tarkoituksenaan estää kiellettyjen lääkeaineiden ja menetelmien käyttö eläinurheilussa. Toimikunta käsittelee sille eri osapuolilta ilmi tulleet tapaukset ja antaa lausuntonsa ao. järjestölle (osapuolelle).

Toimipaikkana on Helsingin yliopisto, Eläinlääketieteellinen tiedekunta, Kliinisen hevos- ja pieneläinlääketieteen osasto.

Kukin EKADT:n perustamissopimuksen osapuoli määrää lääkeainerikkomuksista seuraavista rangaistuksista omissa säännöissään.

Antidopingsäännöt ja ohjeet

Downloadable file
Antidopingohje
Tässä ohjeessa kerrotaan, miten koiran dopingnäyte otetaan, mitkä ovat dopinvalvojan tehtävät, millaisia dopingsääntöä täydentäviä ohjeita koirien lääkinnästä ja hoidosta Kennelliitto voi antaa sekä millaisia poikkeuslupia dopingvalvonnasta voidaan myöntää. Ohje on voimassa 1.1.2013 alkaen ja sitä on tarkistettu 12.12.2019.
Päivitetty 9.7.2020
Ohje dopingnäytteen ottamisesta ja tutkimisesta
Tässä ohjeessa kerrotaan, miten koiran dopingnäyte otetaan, mitkä ovat dopinvalvojan tehtävät, millaisia dopingsääntöä täydentäviä ohjeita koirien lääkinnästä ja hoidosta Kennelliitto voi antaa sekä millaisia poikkeuslupia dopingvalvonnasta voidaan myöntää. Ohje on voimassa 1.1.2013 alkaen ja sitä on tarkistettu 12.12.2019.
Päivitetty
Anvisningar för tagning och analys av dopingprov
I dessa direktiv redogörs för tagning av dopingprov, vilka uppgifter en dopingövervakare har, hurdana kompletterande direktiv om medicinbehandling av en hund Kennelklubben kan utfärda samt för dispens som kan beviljas från dopingövervakning. Direktiven gäller från 1.1.2013 och har reviderats 12.12.2019.
Päivitetty
Instruction on taking and examining doping samples
Päivitetty
Downloadable file
Antidopingsääntö
Eläinsuojelulain mukaan eläimen suorituskyvyn keinotekoinen kohottaminen, alentaminen tai ylläpitäminen lääkkeillä taikka muilla vastaavilla aineilla tai valmisteilla on kielletty. Tällä säännöllä ohjeistetaan, mikä määritellään dopingiksi Kennelliiton koiraharrastustapahtumissa ja miten dopingia valvotaan. Tämä sääntö on voimassa 1.1.2013 alkaen.
Päivitetty 30.5.2018
Antidopingsääntö
Eläinsuojelulain mukaan eläimen suorituskyvyn keinotekoinen kohottaminen, alentaminen tai ylläpitäminen lääkkeillä taikka muilla vastaavilla aineilla tai valmisteilla on kielletty. Tällä säännöllä ohjeistetaan, mikä määritellään dopingiksi Kennelliiton koiraharrastustapahtumissa ja miten dopingia valvotaan. Tämä sääntö on voimassa 1.1.2013 alkaen.
Päivitetty
Antidopingreglemente
Enligt djurskyddslagen är det förbjudet att på ett konstlat sätt öka, minska eller upprätthålla ett djurs prestationsförmåga med läkemedel eller andra motsvarande substanser eller preparat. I dessa regler redogörs för vad som definieras som doping på Kennelklubbens hundsportevenemang och hur dopingövervakning genomförs. Reglementet gäller från 1.1.2013.
Päivitetty
Anti-doping regulations
According to the Finnish Animal Welfare Act, increasing, reducing or maintaining the performance of an animal artificially by means of medicines or similar substances or preparations is prohibited. These guidelines define what is classified as doping in events held under the Finnish Kennel Club and how doping is controlled. The rules are valid as of 1.1.2013.
Päivitetty
Downloadable file
Lista kokeissa, kilpailuissa ja näyttelyissä kielletyistä lääkkeistä ja aineista
Luottelosta löytyy lääkkeiden, luonnonlääkkeiden, homeopaattisten lääkkeiden ja erilaisten toimenpiteiden aiheuttamat ohjeelliset minimivaroajat hoidon päättymisen jälkeen. Listaa päivitetään tarvittaessa, eikä se ole täydellinen. Lääkelista on hyväksytty Kennelliiton hallituksessa 6.4.2017.
Päivitetty 30.5.2018
Lista kokeissa, kilpailuissa ja näyttelyissä kielletyistä lääkkeistä ja aineista
Luottelosta löytyy lääkkeiden, luonnonlääkkeiden, homeopaattisten lääkkeiden ja erilaisten toimenpiteiden aiheuttamat
ohjeelliset minimivaroajat hoidon päättymisen jälkeen. Listaa päivitetään tarvittaessa, eikä se ole täydellinen. Lääkelista on hyväksytty Kennelliiton hallituksessa 6.4.2017.
Päivitetty
Lista på läkemedel och preparat som är förbjudna vid prov, tävlingar och utställningar
I listan finns riktgivande minimikarenstider för läkemedel, naturläkemedel, homeopatiska läkemedel och olika ingrepp. Karenstiden räknas från den dag behandlingen avslutas. Listan uppdateras vid behov och den är inte fullständig. Listan har godkänts av Finska Kennelklubbens styrelse 6.4.2017.
Päivitetty
List of medicinal products prohibited in trials, competitions, and dog shows
The list includes advisory withdrawal periods for medicines, natural remedies, homeopathic medicines, and different procedures. The withdrawal period is calculated from the last day of treatment. The list is updated if necessary and is not exhaustive. The list of medicinal products has been approved by the Board of the Finnish Kennel Club on 6.4.2017.
Päivitetty

 

Ohjeeseen liittyvät poikkeuslupahakemukset

The form can be filled and saved
Poikkeuslupahakemus kilpirauhasen vajaatoimintaa sairastavan koiran osallistumiselle koiratapahtumiin
Tätä lomaketta käytetään, kun haetaan poikkeuslupaa kilpirauhasen vajaatoiminnan lääkitystä tarvitsevan koiran osallistumiselle koirataphtumiin ja koiran siirtämiseksi EJ-rekisteriin. Hakemuksen lisäksi mukaan liitetään koiran alkuperäinen rekisteritodistus. Hakemus lähetetään osoitteeseen: Suomen Kennelliitto c/o Showlink Oy , 79101 Leppävirta.
Päivitetty 30.5.2018
Poikkeuslupahakemus kilpirauhasen vajaatoimintaa sairastavan koiran osallistumiselle koiratapahtumiin
Tätä lomaketta käytetään, kun haetaan poikkeuslupaa kilpirauhasen vajaatoiminnan lääkitystä tarvitsevan koiran osallistumiselle koirataphtumiin ja koiran siirtämiseksi EJ-rekisteriin. Hakemuksen lisäksi mukaan liitetään koiran alkuperäinen rekisteritodistus. Hakemus lähetetään osoitteeseen: Suomen Kennelliitto c/o Showlink Oy , 79101 Leppävirta.
Päivitetty
Downloadable file
Poikkeuslupahakemus fenyylipropanoliamiinilla lääkityn koiran osallistumiselle koiratapahtumiin
Tätä lomaketta käytetään, kun haetaan poikkeuslupaa virtsankarkailun takia fenyylipropanoliamiinilääkitystä tarvitsevan steriloidun narttukoiran oslalistumiselle koiratapahtumiin. Allekirjoitettu lomake lähetetään osoitteeseen Suomen Kennelliitto c/o Showlink Oy PL 20, 79101 Leppävirta tai skannattuna osoitteeseen adpoikkeusluvat@kennelliitto.fi.
Päivitetty 30.5.2018
Poikkeuslupahakemus fenyylipropanoliamiinilla lääkityn koiran osallistumiselle koiratapahtumiin
Tätä lomaketta käytetään, kun haetaan poikkeuslupaa virtsankarkailun takia fenyylipropanoliamiinilääkitystä tarvitsevan steriloidun narttukoiran oslalistumiselle koiratapahtumiin. Allekirjoitettu lomake lähetetään osoitteeseen Suomen Kennelliitto c/o Showlink Oy PL 20, 79101 Leppävirta tai skannattuna osoitteeseen adpoikkeusluvat@kennelliitto.fi.
Päivitetty

 

Downloadable file
Poikkeuslupahakemus siklosporiinilla lääkityn koiran osallistumiselle koiratapahtumiin
Tätä lomaketta käytetään, kun haetaan poikkeuslupaa iho- tai silmäsairauden takia siklosporiinilääkitystä tarvitsevan koiran osallistumiselle koirapahtumiin ja koiran siirtämiseksi EJ-rekisteriin. Hakemuksen liitetään mukaan koiran alkuperäinen rekisteritodistus. Hakemus lähetetään osoitteeseen: Suomen Kennelliitto c/o Showlinki Oy PL 20, 79101 Leppävirta.
Päivitetty 30.5.2018
Poikkeuslupahakemus siklosporiinilla lääkityn koiran osallistumiselle koiratapahtumiin
Tätä lomaketta käytetään, kun haetaan poikkeuslupaa iho- tai silmäsairauden takia siklosporiinilääkitystä tarvitsevan koiran osallistumiselle koirapahtumiin ja koiran siirtämiseksi EJ-rekisteriin. Hakemuksen liitetään mukaan koiran alkuperäinen rekisteritodistus. Hakemus lähetetään osoitteeseen: Suomen Kennelliitto c/o Showlinki Oy PL 20, 79101 Leppävirta.
Päivitetty

Voit olla kiinnostunut myös näistä

Mäyräkoira hyppää
Kennelliiton hyväksymät virallisia terveystutkimuksia tekevät eläinlääkärit Lue lisää