Tällä sivustolla on yleistä tietoa antidopingsäännöstä, käytänteistä sekä kaikki antidopingvalvontaan liittyvät asiakirjat. Koiralle voi hakea poikkeuslupaa joidenkin lääkeaineiden käytön sallimiseksi tiettyjen pysyvien sairauksien hoidossa niin, että koira voi jatkaa koiratapahtumiin osallistumista.

Tällaisia lääkeaineita ovat: 

  • siklosporiini, kilpirauhashormoni, fenyylipropanoliamiini, oklasitinibi ja lokivetmabi.

Virtsankarkailua lukuun ottamatta kyseessä olevat sairaudet ovat perinnöllisiä ja poikkeuslupa edellyttää aina ei jalostukseen -merkintää koiran rekisterikirjaan (ent. EJ-rekisteri).

 

Poikkeuslupahakemukset

Koiran alkuperäinen rekisteritodistus tulee lähettää poikkeuslupahakemuksen mukana, kun kyse on seuraavista:

  • kilpirauhasen vajaatoimintaa sairastava koira,
  • iho- ja silmäsairauden takia siklosporiinilääkitystä tarvitseva koira
  • atooppiseen ihotulehdukseen ja/tai allergiseen ihotulehdukseen liittyvään kutinaan oklasitinibi- tai lokivetmabi-lääkitystä tarvitseva koira.

Muutoin poikkeuslupahakemusta ei voida käsitellä. Mikäli koiralle on merkitty useampi omistaja, tulee kaikkien omistajien allekirjoittaa poikkeuslupahakemus
Em. lääkeaineilla on jatkossakin voimassa varoajat ellei koiralle ole haettu poikkeuslupaa.


Hyväksytty poikkeuslupahakemus ja koiran uusi ei jalostukseen -merkinällä varustettu rekisteritodistus postitetaan hakemuksessa ilmoitettuun osoitteeseen. 

Virtsankarkailulääkitystä tarvitsevan steriloidun koiran poikkeuslupaa käsiteltäessä ei tarvita koiran rekisteritodistusta, eikä koiraa siirretä ei jalostukseen-rekisteriin. Virtsankarkailulääkitystä tarvitsevan koiran hyväksytty poikkeuslupahakemus voidaan lähettää sähköpostin liitteenä, jos hakemuksessa on omistajan sähköpostiosoite.

Ei jalostukseen siirrot ja siirron syy näkyy julkisena jalostustietojärjestelmässä. Kennelliiton hallituksen päätöksellä poikkeuslupahakemukset ovat maksuttomia.

Tulostettavat poikkeuslupahakemukset löytyvät tämän sivun alalaidasta.
 

 

Poikkeuslupahakemukset lähetetään osoitteella:

Kennelliittopalvelut, 
Showlink Oy
PL 20, 79101 Leppävirta

tai skannattuna adpoikkeusluvat@kennelliitto.fi (Huom. vain virtsankarkailulääkityksen poikkeusluvat)

Poikkeuslupien käsittelyaika on noin kaksi viikkoa. Menettelyohjeet ja kaavakkeet löytyvät tämän sivun alalaidasta.

 

Koirien lääkinnästä ja varoajoista

Dopingvalvonnan tarkoitus on estää suorituskykyyn vaikuttaminen lääkeaineilla, suojata koiraa rasitukselta sen sairastuessa ja taata sille riittävästi aikaa sairaudesta toipumiseen. Jos toipumisen tiedetään kestävän pidempään kuin lääkityksille määrätty varoaika, varoaikaa voi pidentää. Lääkityksen varoaika lasketaan lääkkeen viimeisestä antopäivästä.

Vanhentuneiden rokotusten osalta tarkista Kennelliiton rokotusmääräys.

Kaikki lääkitys (loishäätöjä lukuun ottamatta) on kielletty vähintään 7 vuorokauden ajan ennen koiraharrastustapahtumaa. Koiralla ei ole oikeutta osallistua Kennelliiton koiraharrastustapahtumiin dopingvaroajan aikana. Koiran vastuuhenkilö vastaa aina siitä, ettei koiran elimistössä ole lääkeaineita tai dopingaineiksi luettavia aineita koiratapahtuman aikana.

Koiraharrastustapahtumalla tarkoitetaan tilaisuutta, jonka Kennelliitto on myöntänyt tai tilaisuutta, jossa arvioidaan koiran  ominaisuuksia tai jalostusarvoa siten, että arvioinnin tulos tallennetaan Suomen Kennelliiton tietokantaan.


Yleisimmin käytettyjen lääkkeitten varoajat löytyvät lääkkeitten vaikuttavan aineen tai lääkeryhmän perusteella lääkeluettelosta (Lääkeohje). Koirille rekisteröidyt lääkkeet ja niiden varoajat on lisäksi koottu taulukkoon kauppanimen perusteella terapiaryhmittäin Pharmaca Fennica Veterinarian pohjalta. Lista helpottaa varoajan löytymistä lääkkeen kauppanimellä. Lääkelista päivitetään tarvittaessa. Lupa kauppanimien julkaisemiseen tässä tarkoituksessa on saatu Fimealta.

Turkin ja kirsun värjääminen  on Eläinten hyvinvointilain mukaan kielletty. 

Kennelliitto on asettanut asiantuntijatyöryhmän, joka arvioi käytettävissä olevan tutkimuksen perusteella lääkeaineiden varoaikoja ja esittää niihin tarkennuksia.

Koiran vastuuhenkilö

Koiran vastuuhenkilöllä tarkoitetaan koiran omistajaa tai sopimukseen perustuvaa haltijaa. Näiden ollessa alaikäisiä, vastuuhenkilö on asianomaisen huoltaja tai hänen valtuuttamansa oikeustoimikelpoinen henkilö. On koiran vastuuhenkilön vastuulla, että koira ei osallistu näyttelyihin tai kilpailuihin sairaana ja/tai lääkittynä, eikä myöskään lääkkeiden varoaikana niin, että lääkkeitä tai niiden jäämiä on vielä koiran elimistössä. Varsinkin suurempien toimenpiteiden jälkeen koiranomistajan kannattaa keskustella eläinlääkärin kanssa koiran kilpailukelpoisuuden ajankohdasta. On koiranomistajan sekä koiran edun mukaista pitää kirjaa koiran saamista lääkityksistä.

Eläinlääkärin tehtävät

Eläinlääkäri määrää koiralle sen tarvitsemat lääkkeet ja antaa pyydettäessä kirjallisen selvityksen lääkityksestä ja kertoo lääkkeiden varoajoista. Osalla lääkeaineista varoaika on huomattavasti pitempi kuin niiden farmakokineettiset ominaisuudet edellyttäisivät. Tällä pyritään varmistamaan, että koira on toipunut sairaudestaan ennen koiratapahtumaan osallistumista. Erityistä tarkkaavaisuutta tulee noudattaa pitkävaikutteisten lääkkeiden yhteydessä.

Koiranruoat ja lisäravinteet

Koiranruokia ja lisäravinteita säätelee rehulainlainsäädäntö, eikä niiden koostumusta tarvitse ilmoittaa samalla tarkkuudella kuin lääkkeiden. Yleisesti koiran kuivamuonat ja muut koirille tarkoitetut ravintoaineet ovat turvallisia. Lisäravinteita käytettäessä on syytä noudattaa varovaisuutta, sillä tarjonta on valtava eikä tuotteiden sisällysluettelossa välttämättä mainita kaikkia ainesosia. On turvallisempi, ettei koostumukseltaan tuntemattomia lisäravinteita annettaisi kilpailua tai näyttelyä edeltävällä viikolla, vaikkei niillä varsinaista varoaikaa olekaan. Koiran vastuuhenkilö vastaa koiran ruokinnasta ja lisäravinteiden käytöstä.

Varoajat ohjeellisia

Dopingvaroajat ovat ohjeellisia minimivaroaikoja ja lääkeaineiden suhteen noudatetaan ns. nollatoleranssia, eli koirasta ei koiratapahtumaan osallistuessa saa löytyä lääkeaineita tai niiden jäämiä.

Kaikkien lääkitysten (myös ihmiselle rekisteröityjen valmisteiden) varoaika on aina vähintään 7 vuorokautta.

Kaikki lääkitys (loishäätöjä lukuun ottamatta) on kielletty 7 vuorokauden ajan ennen koiraharrastustapahtumaa. Rokotusten osalta huomioi Kennelliiton rokotusmääräykset. Koiran vastuuhenkilö vastaa aina siitä, ettei koiran elimistössä ole lääkeaineita tai dopingaineiksi luettavia aineita koiraharrastustapahtuman aikana.

Suun kautta annettavilla lisärehuilla ja lisäravinteilla ei ole varoaikaa, mutta koiran vastuuhenkilön tulee noudattaa erityistä varovaisuutta niiden käytössä. Näiden valmisteiden ainesosat (esimerkiksi tietyt yrtit) saattavat sisältää aineita, jotka aiheuttavat positiivisen dopingtestituloksen ja siten voivat johtaa rangaistusseuraamuksiin.

Lisärehuja ja lisäravinteita ei ole tutkittu lääkkeiltä vaaditulla tavalla, eikä niiden täsmällisestä sisällöstä aina ole varmuutta.

Osalla lääkeaineista varoaika on huomattavasti pitempi kuin niiden farmakokineettiset ominaisuudet edellyttäisivät. Tällä pyritään varmistamaan, että koira on toipunut sairaudestaan ennen koiratapahtumaan osallistumista. Varoajat ovat aina ohjeellisia, sillä eri koirayksilöillä lääkkeiden poistuminen elimistöstä voi vaihdella. Lääkkeen poistumiseen vaikuttavat myös koiran sairaudet, annetun lääkityksen vahvuus ja lääkitysaika. Ohjeelliset varoajat auttavat koiran vastuuhenkilöä arvioimaan, milloin koira voi osallistua näyttelyihin tai kilpailuihin.

Kennelliitto ei anna varoaikoja ihmiskäyttöön rekisteröidyille lääkevalmisteille, koska valmisteista ei ole yleensä saatavilla riittävää tutkimustietoa koiralla käytettynä. Varoaikaa voi arvioida koirille rekisteröityjen valmisteiden mukaan, jos vastaavia valmisteita on olemassa, muuten tapauskohtaisesti. Ihmiselle rekisteröityjä lääkkeitä käytettäessä on eläinlääkärin huomioitava lääkkeen ominaisuudet, annos ja koiran yleiskunnon sekä sairauden vaikutus lääkeaineen varoaikaan.

Osa varoajoista perustuu eläinsuojelulakiin siten, että myös eläinlääkärin suorittama toimenpide itsessään voi aiheuttaa varoajan. Tästä ovat esimerkkeinä koiran saama nahanalainen ja suonensisäinen nestehoito sekä nivelensisäiset injektiot. Katsotaan, että koira hoidon jälkeen vaatii tietyn pituisen toipumisajan.

Kansainvälisesti hyväksytyissä laboratorioissa tutkimusmenetelmät ovat erittäin herkkiä, jolloin pienetkin pitoisuudet voidaan määrittää tarkasti lääkeainekohtaisesti. Tutkimusten on oltava tarkkoja, jotta vältytään väärien positiivisten tulosten saamiselta.


Lisätietoja:
Katariina Suomi, ad@kennelliitto.fi, 09 8873 0283

 

Eläinkilpailujen Antidoping-toimikunta

Suomen Kennelliitto on osallisena Eläinkilpailujen antidoping-toimikunnassa (EKADT), joka on perustettu Helsingissä 2.3.2000.

Toimikunta on itsenäinen asiantuntija ja päätöksentekoelin, joka toimii sääntöjensä ja perustamissopimuksensa osapuolten (Suomen Hippos, Suomen Kennelliitto, Suomen Ratsastajainliitto, Paliskuntien yhdistys sekä Greyhound Racing liitto 25.3.2009 alkaen) hyväksymän suunnitelman mukaan tarkoituksenaan estää kiellettyjen lääkeaineiden ja menetelmien käyttö eläinurheilussa. Toimikunta käsittelee sille eri osapuolilta ilmi tulleet tapaukset ja antaa lausuntonsa ao. järjestölle (osapuolelle).

Toimipaikkana on Helsingin yliopisto, Eläinlääketieteellinen tiedekunta, Kliinisen hevos- ja pieneläinlääketieteen osasto.

Kukin EKADT:n perustamissopimuksen osapuoli määrää lääkeainerikkomuksista seuraavista rangaistuksista omissa säännöissään.

Antidopingsäännöt ja ohjeet 

Downloadable file
Antidopingohje
Tässä ohjeessa kerrotaan, miten koiran dopingnäyte otetaan, mitkä ovat dopinvalvojan tehtävät, millaisia dopingsääntöä täydentäviä ohjeita koirien lääkinnästä ja hoidosta Kennelliitto voi antaa sekä millaisia poikkeuslupia dopingvalvonnasta voidaan myöntää. Ohje on hyväksytty Kennelliiton hallituksessa 21.11.2020. Ohje on voimassa 1.1.2021 alkaen.
Updated 30.11.2020
Ohje dopingnäytteen ottamisesta ja tutkimisesta
Tässä ohjeessa kerrotaan, miten koiran dopingnäyte otetaan, mitkä ovat dopinvalvojan tehtävät, millaisia dopingsääntöä täydentäviä ohjeita koirien lääkinnästä ja hoidosta Kennelliitto voi antaa sekä millaisia poikkeuslupia dopingvalvonnasta voidaan myöntää. Ohje on hyväksytty Kennelliiton hallituksessa 21.11.2020. Ohje on voimassa 1.1.2021 alkaen.
Updated
Direktiv om tagning och analys av dopingprov
Gäller från 1.1.2021.
Updated
Guidelines for collection and analysis of doping samples
Approved by the Board of the Finnish Kennel Club on 21.11.2020.
Valid as of 1.1.2021.
This document is a translation. In cases of doubt, the Finnish version will prevail.
Updated
Downloadable file
Antidopingsääntö
Eläinsuojelulain mukaan eläimen suorituskyvyn keinotekoinen kohottaminen, alentaminen tai ylläpitäminen lääkkeillä taikka muilla vastaavilla aineilla tai valmisteilla on kielletty. Tällä säännöllä ohjeistetaan, mikä määritellään dopingiksi Kennelliiton koiraharrastustapahtumissa ja miten dopingia valvotaan. Tämä sääntö on voimassa 1.1.2013 alkaen.
Updated 30.5.2018
Antidopingsääntö
Eläinsuojelulain mukaan eläimen suorituskyvyn keinotekoinen kohottaminen, alentaminen tai ylläpitäminen lääkkeillä taikka muilla vastaavilla aineilla tai valmisteilla on kielletty. Tällä säännöllä ohjeistetaan, mikä määritellään dopingiksi Kennelliiton koiraharrastustapahtumissa ja miten dopingia valvotaan. Tämä sääntö on voimassa 1.1.2013 alkaen.
Updated
Antidopingreglemente
Enligt djurskyddslagen är det förbjudet att på ett konstlat sätt öka, minska eller upprätthålla ett djurs prestationsförmåga med läkemedel eller andra motsvarande substanser eller preparat. I dessa regler redogörs för vad som definieras som doping på Kennelklubbens hundsportevenemang och hur dopingövervakning genomförs. Reglementet gäller från 1.1.2013.
Updated
Anti-doping regulations
According to the Finnish Animal Welfare Act, increasing, reducing or maintaining the performance of an animal artificially by means of medicines or similar substances or preparations is prohibited. These guidelines define what is classified as doping in events held under the Finnish Kennel Club and how doping is controlled. The rules are valid as of 1.1.2013.
Updated
Downloadable file
Antidopingtyöryhmän toimiohje
Ohjeessa määritellään antidopingtyöryhmän valintakriteerit, tehtävät ja toimet. Ohje on voimassa 24.11.2023 alkaen.
Updated 22.12.2023
Antidopingtyöryhmän toimiohje
Ohjeessa määritellään antidopingtyöryhmän valintakriteerit, tehtävät ja toimet. Ohje on voimassa 24.11.2023 alkaen.
Updated
Downloadable file
Dopingvalvojan toimiohje
Ohjeessa määritellään dopingvalvojan valitakriteerit, tehtävät ja tehtävässä toimiminen. Ohje on voimassa 1.1.2022 alkaen.
Updated 9.2.2022
Dopingvalvojan toimiohje
Ohjeessa määritellään dopingvalvojan valitakriteerit, tehtävät ja tehtävässä toimiminen. Ohje on voimassa 1.1.2022 alkaen.
Updated
Downloadable file
Kennelliiton ohje lääkeaineista ja niiden varoajoista (Lääkeohje)
Lääkeohjeessa annetut dopingvaroajat ovat velvoittavia minimivaroaikoja lääkityksen päättymisen (= lääkkeen viimeinen annosteluajankohta) ja koiraharrastustapahtuman välillä. Lääkitylle koiralle on tärkeä tarjota riittävän pitkä lepojakso sairaudesta toipumiseen ja vain terveet koirat voivat osallistua koiraharrastustapahtumiin. Minimivaroaikaa voi olla tarpeen pidentää, esimerkiksi jos lääkitys on jatkunut pitkään tai lääkettä on annettu poikkeuksellisen suurella annoksella. Lääkeohje ja dopingvaroajat on hyväksytty Kennelliiton hallituksessa 8.10.2020. Tarkistettu hallituksen kokouksessa 13.6.2024.
Updated 15.12.2023
Kennelliiton ohje lääkeaineista ja niiden varoajoista (Lääkeohje)
Lääkeohjeessa annetut dopingvaroajat ovat velvoittavia minimivaroaikoja lääkityksen päättymisen (= lääkkeen viimeinen annosteluajankohta) ja koiraharrastustapahtuman välillä. Lääkitylle koiralle on tärkeä tarjota riittävän pitkä lepojakso sairaudesta toipumiseen ja vain terveet koirat voivat osallistua koiraharrastustapahtumiin. Minimivaroaikaa voi olla tarpeen pidentää, esimerkiksi jos lääkitys on jatkunut pitkään tai lääkettä on annettu poikkeuksellisen suurella annoksella. Lääkeohje ja dopingvaroajat on hyväksytty Kennelliiton hallituksessa 8.10.2020. Tarkistettu hallituksen kokouksessa 13.6.2024.
Updated
Läkemedelsdirektiv och karenstider
Läkemedelsdirektiv och karenstider har godkänts av Finska Kennelklubbens styrelse 8.10.2020. Granskad av styrelsen på mötet 13.6.2024.
Detta dokument är en översättning, vid oklara fall gäller den finska versionen.
Updated
Medication guidelines and withdrawal periods
Medication Guidelines and withdrawal periods have been approved by the Board of the Finnish Kennel Club on 8.10.2020. Reviewed by the Board on 13.6.2024.
Updated

 

Ohjeeseen liittyvät poikkeuslupahakemukset

The form can be filled and saved
Poikkeuslupahakemus kilpirauhasen vajaatoimintaa sairastavan koiran osallistumiselle koiratapahtumiin
Tätä lomaketta käytetään, kun haetaan poikkeuslupaa kilpirauhasen vajaatoiminnan lääkitystä tarvitsevan koiran osallistumiselle koirataphtumiin ja koiran siirtämiseksi EJ-rekisteriin. Hakemuksen lisäksi mukaan liitetään koiran alkuperäinen rekisteritodistus. Hakemus lähetetään osoitteeseen: Suomen Kennelliitto c/o Showlink Oy , 79101 Leppävirta.
Updated 23.11.2023
Poikkeuslupahakemus kilpirauhasen vajaatoimintaa sairastavan koiran osallistumiselle koiratapahtumiin
Tätä lomaketta käytetään, kun haetaan poikkeuslupaa kilpirauhasen vajaatoiminnan lääkitystä tarvitsevan koiran osallistumiselle koirataphtumiin ja koiran siirtämiseksi EJ-rekisteriin. Hakemuksen lisäksi mukaan liitetään koiran alkuperäinen rekisteritodistus. Hakemus lähetetään osoitteeseen: Suomen Kennelliitto c/o Showlink Oy , 79101 Leppävirta.
Updated
Dispensansökan för hypotyreosbehandling
Blankett för dispensansökan för hyptyreosbehandling. Dispensansökan skickas till adresssen: Suomen Kennelliitto c/o Showlink Oy , 79101 Leppävirta.
Updated
Downloadable file
Poikkeuslupahakemus fenyylipropanoliamiinilla lääkityn koiran osallistumiselle koiratapahtumiin
Tätä lomaketta käytetään, kun haetaan poikkeuslupaa virtsankarkailun takia fenyylipropanoliamiinilääkitystä tarvitsevan steriloidun koiran osallistumiselle koiratapahtumiin. Allekirjoitettu lomake lähetetään osoitteeseen Kennelliittopalvelut, Showlink Oy PL 20, 79101 Leppävirta tai skannattuna osoitteeseen adpoikkeusluvat@kennelliitto.fi.
Updated 23.11.2023
Poikkeuslupahakemus fenyylipropanoliamiinilla lääkityn koiran osallistumiselle koiratapahtumiin
Tätä lomaketta käytetään, kun haetaan poikkeuslupaa virtsankarkailun takia fenyylipropanoliamiinilääkitystä tarvitsevan steriloidun koiran osallistumiselle koiratapahtumiin. Allekirjoitettu lomake lähetetään osoitteeseen Kennelliittopalvelut, Showlink Oy PL 20, 79101 Leppävirta tai skannattuna osoitteeseen adpoikkeusluvat@kennelliitto.fi.
Updated
Dispensansökan för fenylpropanolaminbehandling
Blankett för dispensansökan för fenylpropanolaminbehandling. Undertecknade skickas till adressen Kennelliittopalvelut, Showlink Oy PL 20, 79101 Leppävirta eller elektroniskt inskannad till adressen adpoikkeusluvat@kennelliitto.fi.
Updated
Downloadable file
Poikkeuslupahakemus siklosporiinilla lääkityn koiran osallistumiselle koiratapahtumiin
Tätä lomaketta käytetään, kun haetaan poikkeuslupaa iho- tai silmäsairauden takia siklosporiinilääkitystä tarvitsevan koiran osallistumiselle koirapahtumiin ja koiran siirtämiseksi EJ-rekisteriin. Hakemuksen liitetään mukaan koiran alkuperäinen rekisteritodistus. Hakemus lähetetään osoitteeseen: Suomen Kennelliitto c/o Showlinki Oy PL 20, 79101 Leppävirta.
Updated 23.11.2023
Poikkeuslupahakemus siklosporiinilla lääkityn koiran osallistumiselle koiratapahtumiin
Tätä lomaketta käytetään, kun haetaan poikkeuslupaa iho- tai silmäsairauden takia siklosporiinilääkitystä tarvitsevan koiran osallistumiselle koirapahtumiin ja koiran siirtämiseksi EJ-rekisteriin. Hakemuksen liitetään mukaan koiran alkuperäinen rekisteritodistus. Hakemus lähetetään osoitteeseen: Suomen Kennelliitto c/o Showlinki Oy PL 20, 79101 Leppävirta.
Updated
Dispensansökan för ciklosporinbehandling
Blankett dör dispensansökan för ciklosporinbehandling. Dispensansökan skickas till adressen: Suomen Kennelliitto c/o Showlinki Oy PL 20, 79101 Leppävirta.
Updated
The form can be filled and saved
Poikkeuslupahakemus atopian takia oklasitinibi- tai lokivetmabilääkitystä tarvitsevan koiran osallistumiselle koiratapahtumiin ja koiran siirtämiseksi EJ-rekisteriin
Tätä lomaketta käytetään, kun haetaan poikkeuslupaa atopian takia oklasitinibi- tai lokivetmabilääkitystä tarvitsevan koiran osallistumiselle koiratapahtumiin ja koiran siirtämiseksi EJ-rekisteriin. Hakemuksen liitetään mukaan koiran alkuperäinen rekisteritodistus. Hakemus lähetetään osoitteeseen: Suomen Kennelliitto c/o Showlinki Oy PL 20, 79101 Leppävirta.
Updated 23.11.2023
Poikkeuslupahakemus atopian takia oklasitinibi- tai lokivetmabilääkitystä tarvitsevan koiran osallistumiselle koiratapahtumiin ja koiran siirtämiseksi EJ-rekisteriin
Tätä lomaketta käytetään, kun haetaan poikkeuslupaa atopian takia oklasitinibi- tai lokivetmabilääkitystä tarvitsevan koiran osallistumiselle koiratapahtumiin ja koiran siirtämiseksi EJ-rekisteriin. Hakemuksen liitetään mukaan koiran alkuperäinen rekisteritodistus. Hakemus lähetetään osoitteeseen: Suomen Kennelliitto c/o Showlinki Oy PL 20, 79101 Leppävirta.
Updated
Dispensansökan för oklacitinib- eller lokivetmabbehandling
Blankett för dispensansökan för oklacitinib- eller lokivetmabbehandling. Dispensansökan skickas till adressen: Suomen Kennelliitto c/o Showlinki Oy PL 20, 79101 Leppävirta.
Updated