Tälle sivulle on koottu tietoa siitä, mitä Kennelliitossa ja sen jäsenyhdistyksissä on tehty suojelukoirien väkivaltaisesta kohtelusta kertovien videoiden julkaisemisen jälkeen.

Ylen verkkosivuilla ja A-studiossa julkaistiin 24.2.2021 videot koirien julmasta kohtelusta suojelukoiraharrastuksessa. Kennelliitto, Suomen Palveluskoiraliitto ja Saksanpaimenkoiraliitto näkivät julkisuudessa näytetyt videot, joilla henkilöiden kasvot oli sumennettu, samana päivänä, kun Yle julkaisi ne verkkosivuillaan.

Kennelliitto ei hyväksy väkivaltaisia koirankoulutusmetodeja. Suojelukoiravideoiden julkaiseminen helmikuussa 2021 johti välittömiin toimenpiteisiin.

Saksanpaimenkoiraliitto tiedotti 25.2.2021 keskeyttävänsä suojelukoirakoulutuksensa toistaiseksi ja kehottavansa myös alaosastojaan tekemään näin. Liitto asetti kaksi jäsenyhdistystään väliaikaiseen toimintakieltoon.

Suomen Palveluskoiraliitto julkaisi 26.2.2021 tiedotteen ja kertoi, että se ei  toistaiseksi myönnä kahdelle Saksanpaimenkoiraliiton jäsenyhdistykselle suojelukokeiden ja -kilpailujen järjestämisoikeutta.

Kennelliitto tiedotti 26.2.2021 kokoavansa kaikki keskeiset vastuutahot päättämään yhdessä jatkotoimista Saksanpaimenkoiraliiton ja Suomen Palveluskoiraliiton jo ilmoittamien toimenpiteiden lisäksi.

Kennelliitto kertoi 28.2.2021 keskeyttävänsä toistaiseksi kaiken suojelukoirakoulutukseen ja -kokeisiin liittyvän toiminnan, kunnes havaitut puutteet toiminnassa on selvitetty ja korjattu, ja toimintamallit kehitetty eläinsuojelulain mukaisiksi, eläinten hyvinvointia tukeviksi.

Eettinen koulutus Saksanpaimenkoiraliiton ja Suomen Palveluskoiraliiton maalimiehille ja kouluttajille käynnistyi huhtikuussa 2021

Kennelliitto kertoi 1.4.2021 käynnistävänsä yhdessä Suomen Palveluskoiraliiton ja Saksanpaimenkoiraliiton kanssa huhtikuussa eettisen koulutuksen suojelukoiraharrastuksen kilpailuavustajille ja tuomareille. Koulutuksesta tuli pakollinen kaikille niille, jotka haluavat jatkossa harrastaa suojelukoiratoimintaa. Koulutus on pakollinen suojelulajien tuomareille ja kilpailuavustajille sekä suojelulisenssin haltijoille. Lisätietoa suojelulajien suojelulisensseistä löytyy täältä.

Viikonloppuna 10.-11.4.2021 järjestettiin neljä samansisältöistä koulutustilaisuutta, joihin osallistui yhteensä noin 200 henkilöä. Koulutuksissa käytiin läpi koiranpidon ja koulutuksen etiikkaa sekä Saksanpaimenkoiraliiton ja Suomen Palveluskoiraliiton eettiset ohjeet, joihin kaikkien näiden liittojen suojelulajeissa toimivien tuomareiden ja kilpailuavustajien sekä suojelulajikokeisiin osallistuvien koiranohjaajien on sitouduttava allekirjoittamalla eettinen sitoumus.

Ohjeet ja sitoumukset laadittiin yhdessä positiiviseen vahvistamiseen perustuvan kouluttamisen ja koirien käyttäytymisen tutkimuksen asiantuntijoiden kanssa. Eettisten ohjeiden ja sitoumusten sekä eettisen koulutuksen lisäksi Kennelliitto edellytti Suomen Palveluskoiraliittoa ja Saksanpaimenkoiraliittoa uudistamaan toimintojaan, jotta epäkohtiin voidaan puuttua nopeasti ja tehokkaasti heti, jos niitä havaitaan.

Eettisen koulutuksen käyneet ja eettisen sitoumuksen allekirjoittaneet henkilöt saivat jatkaa suojelukoirakoulutukseen ja -kokeisiin liittyvää toimintaa

Kennelliiton hallitus päätti kokouksessaan 16.-18.4.2021, että ne henkilöt, jotka ovat osallistuneet Suomen Kennelliiton, Palveluskoiraliiton ja Saksanpaimenkoiraliiton järjestämiin eettisiin koulutuksiin ja allekirjoittaneet liittojen eettisen sitoumuksen, voivat jatkaa suojelukoirakoulutukseen ja -kokeisiin liittyvää toimintaa.

Kennelliiton, Suomen Palvelukoiraliiton ja Saksanpaimenkoiraliiton toimista kerrottiin Kennelliiton tiedotteessa 21.5.2021.

Tiedotteessa kerrottiin myös, että Saksanpaimenkoiraliitto ja Suomen Palveluskoiraliitto tulevat asettamaan videoilla esiintyville henkilölle seuraamuksia, kun viranomaistahoilta on saatu vahvistettu tieto kunkin henkilöllisyydestä, ja että Kennelliiton selvitystyö liitolle toimitetuista, videoita koskevista ilmoituksista on käynnissä. Kennelliiton eettinen lautakunta päättää seuraamuksista Kennelliiton rekisteröityjen sääntöjen ja ohjesääntönsä mukaisesti.

SEY:n tekemien ilmoitusten käsittelyssä päätettiin elokuussa 2021 odottaa viranomaispäätöksiä

SEY Suomen Eläinsuojelu ry toimitti Kennelliitolle 9.3.2021 ilmoituksen videoilla esiintyvistä henkilöistä. Ilmoituksen liitteenä olivat videot, joissa henkilöiden kasvot oli sumennettu.

Kennelliiton koe- ja kilpailutoimikunta käsitteli ilmoitukset prosessinsa mukaisesti. Jokaiselle SEY Suomen Eläinsuojelu ry:n nimeämille henkilöille lähetettiin vastinepyynnöt. Saadut vastineet käsiteltiin ilmoitusten kera koe- ja kilpailutoimikunnan kokouksessa 27.7.2021. Lisätietoa ilmoitusten käsittelystä Kennelliitossa löytyy täältä.

Kennelliiton hallitus käsitteli ilmoituksia kokouksessaan 19.8.2021. Hallitus totesi, että asia on laajuudeltaan ja näytön osalta ainutlaatuinen Kennelliiton toiminnassa. Henkilöiden oikeusturvan ja toisaalta riittävien, asianmukaisten seuraamusten määräämiseksi yhdistystoiminnassa on oltava varmuus tapahtumista ja henkilöistä. Kennelliiton mahdollisuudet näytön kokoamiseen ovat rajalliset ja tapaus kuuluu ensisijaisesti viranomaisten toimivaltaan. Hallitus totesi, että asia voidaan käsitellä, kun viranomaispäätökset ovat valmistuneet ja ne on toimitettu Kennelliitolle.

Hallituksen käsittelyssä vuonna 2021 oli mukana myös kahta henkilöä koskeva ilmoitus toiminnasta vuonna 2010. Tämän osalta hallitus päätti, että asia katsotaan vanhentuneeksi, koska tapahtumahetkestä on kulunut yli kymmenen vuotta.

Elokuussa 2022 Kennelliitto sai ilmoituksen IGP-FH MM-kilpailun Suomen edustajajoukkueen jäsenestä

20.8.2022 Kennelliitto sai viestin FCI:n käyttökoiratoimikunnan puheenjohtaja Frans Jansenilta. Yksityinen henkilö oli ollut yhteydessä häneen IGP-FH MM-kilpailun Suomen edustajajoukkueen varajäsenestä, joka yhteydenoton mukaan näkyy suojelukoiravideoissa. Jansen pyysi Kennelliittoa harkitsemaan uudelleen, onko joukkueeseen valittu henkilö sopiva Suomen edustajaksi. Kennelliiton hallitus päätti kokouksessaan 31.8.-2.9.2022 merkitä tiedoksi saamansa ilmoituksen.

Kennelliitto sai 16.9.2022 samalta yksityiseltä henkilöltä valituksen päätöksestä. Valituksen liitteenä oli videomateriaalia, jossa näkyivät edustajajoukkueen varajäsenen kasvot. Kennelliiton hallitus päätti yksimielisesti kokouksessaan 6.10.2022 saamiensa lisäselvitysten perusteella, että se ei vahvista Suomen Palveluskoiraliiton tekemää esitystä varahenkilön valitsemisesta Suomen edustajajoukkueeseen.

Lokakuussa 2022 Kennelliitolle toimitettiin uutta videomateriaalia

Oikeutta Eläimille ry toimitti 14. ja 17.10.2022 Kennelliiton hallituksen puheenjohtajalle koostevideon, jossa näkyvät joidenkin helmikuussa 2021 julkaistuilla videoilla esiintyvien henkilöiden kasvot. Toimitettu koostevideo ei ole sisällöltään identtinen helmikuussa 2021 julkaistun videon kanssa. Lisäksi toimitettiin  yksilöidyt (nimetyt) videot 15 henkilöstä, joiden kasvot näkyvät. Kennelliitolle toimitettiin myös asiakirja, jossa yksilöityjen henkilöiden toiminta videolla on kuvattu aikaleimoineen. Kennelliitolla ei ole käytössään tällaista yksilöityä materiaalia kaikista niistä henkilöistä, jotka mainittiin alkuperäisessä, Kennelliitolle 9.3.2021 tehdyssä ilmoituksessa.

17.10.2022 Oikeutta Eläimille ry lähetti Kennelliiton hallituksen puheenjohtajalle toisen sähköpostin, jossa on mukana myös Team Rokan lähettämä videokooste vuosilta 2018 ja 2020.

Kennelliiton hallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 17.10.2022. Hallitus päätti siirtää keväällä 2021 tehdyt ilmoitukset uudelleen Kennelliiton koe- ja kilpailutoimikunnan käsittelyyn. Koe- ja kilpailutoimikunta valmistelee uuden materiaalin pohjalta asian kiireellisenä hallitukselle. Lisäksi hallitus päätti esittää Suomen Palveluskoiraliitolle ja Saksanpaimenkoiraliitolle yhteistyötä koe- ja koulutustoiminnan omavalvonnan kehittämiseksi.

Jokaiselta henkilöltä, josta on tehty ilmoitus, on pyydettävä vastine, kun asia käsitellään. Henkilöillä, joille vastinepyynnöt on lähetetty, on 14 vuorokautta aikaa antaa vastine. Toimikunta kokoontuu 24.11.2022 ja tarkoitus on tuoda asia päätettäväksi Kennelliiton hallitukselle 25.11.2022.

Kennelliiton rekisteröityjen sääntöjen mukaan Kennelliiton hallitus päättää asian siirtämisestä edelleen Kennelliiton eettiselle lautakunnalle. Hallituksella on myös mahdollisuus  ilmoittaessaan asian eettiselle lautakunnalle määrätä jäsenelle tai Kennelliittoon kuulumattomalle väliaikainen lisäseuraamus siihen asti, kun asia on lopullisesti ratkaistu eettisessä lautakunnassa.

Suojelukoiralisenssejä on tällä hetkellä voimassa yli 1300

Suomen Palveluskoiraliitossa voimassa olevia suojelulisenssejä on tällä hetkellä yli 600 ja Saksanpaimenkoiraliitossa 750.

Suomen Palveluskoiraliitto on uudistanut kokonaisvaltaisesti suojelulisenssin myöntöprosessinsa. Epäeettisestä koirankohtelusta ilmoittamiseen on kehitetty menettelytapa. Suojelulajien kilpailuavustakoulutuksen uudistus on aloitettu. Liitto uudistaa sääntöjään, jotta koirien todennetusta epäeettisestä kohtelusta voidaan määrätä seuraamuksia niin liiton asettamille toimihenkilöille kuin harrastajillekin. Palveluskoiraliiton koe- ja kilpailutoimikunnan kokoonpanoa on uudistettu. Liitto on myös lisännyt valistustoimintaa ja keskustelua eettisestä koirakoulutuksesta ja koirien hyvästä kohtelusta. Tarkempaa tietoa liiton toimista löytyy verkkosivuilta.

Myös Saksanpaimenkoiraliitolla on käytössään ilmoituskanava koirien epäeettisestä kohtelusta. Liitossa on meneillään sääntömuutos, joka mahdollistaa kurinpidolliset seuraamukset eläinten epäasiallisesta kohtelusta. Liittoon on perustettu kurinpitolautakunta. Liitto velvoittaa toimihenkilöitään puuttumaan koirien epäeettiseen kohteluun kaikissa liiton tapahtumissa.

Kennelliitto ei ole saanut 9.3.2021 tehdyn ilmoituksen jälkeen uusia suojelukoiratoimintaan liittyviä ilmoituksia.

 

Lisätiedot

Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja
Harri Lehkonen
harri.lehkonen@kennelliitto.fi
puh. 050 329 2188

Kennelliiton hallituksen jäsen,
koe- ja kilpailutoimikunnan puheenjohtaja
Esa Kukkonen
esa.kukkonen@kennelliitto.fi
puh. 044 364 2271