Myös rodun harrastaja ja koiran hankintaa suunnitteleva saa ohjelmasta paljon hyödyllistä tietoa. Hän voi sen perusteella esimerkiksi tarkastaa Kennelliiton jalostustietojärjestelmästä, että pentueen vanhemmille on tehty JTO:ssa suositellut tarkastukset perinnöllisten sairauksien varalta ennen astutusta.

Kunkin rodun JTO:n tulee olla sopusoinnussa eläinsuojelulain ja –asetuksen sekä muiden eläinjalostukseen liittyvien viranomaismääräysten kanssa. JTO:n tulee aktiivisesti ohjata jalostusta näiden määräysten mukaiseen suuntaan.

Rotujärjestöjen jalostustoiminnan tulee perustua rodun JTO:ssa esitettyihin tavoitteisiin ja keinoihin. Yksi tärkeimmistä terveyttä edistävistä jalostustavoitteista on huolehtia rotujen geneettisen vaihtelun säilymisestä. Tähän päästään pitämällä yksittäisten yksilöiden ja sukulinjojen jälkeläismäärät kurissa. Koiran elinikäinen jälkeläismäärä ei saisi ylittää viittä prosenttia siitä yksilömäärästä, joka rotuun keskimäärin rekisteröidään 4-5 vuodessa. Tarvittaessa rotujen monimuotoisuutta voidaan lisätä roturisteytysten avulla.

Eri rotujen jalostuksen tavoiteohjelmiin voi tutustua Kennelliiton jalostustietojärjestelmässä. Suurin osa ohjelmista on julkaistu myös rotuyhdistyksen nettisivuilla. Täältä löydät lisätietoa ohjelmissa käytettävistä jalostuksen termeistä.

JTO on pakollinen kaikille roduille, joissa viimeisen viiden vuoden yhteenlaskettu rekisteröintimäärä on yli 50

Rotujärjestöt ja niiden alaiset rotua harrastavat yhdistykset sekä rotuyhdistykset vastaavat omien rotujensa jalostuksen ohjauksesta. Jokaisen rotujärjestön pitää huolehtia, että sen alaisille roduille laaditaan oma JTO-ohjelmansa. Velvoitteesta on vapautettu vain kaikkein harvinaisimmat rodut.

Kennelliiton jalostustieteellinen toimikunta on laatinut tavoiteohjelmien tekemistä ja käsittelyä helpottaakseen ohjelmille mallirungot (JTO-malli ja kevennetty JTO-malli harvalukuisille roduille). Lisäksi ohjelmien tekemistä helpottamaan on tehty täytettävät Word-pohjat. Kennelliiton toimisto neuvoo tarvittaessa yhdistyksiä JTO:n laatimisessa.

JTO tai sen muutokset on käsiteltävä ja hyväksyttävä rotujärjestön yleisessä kokouksessa. Jos rodulla on rotua harrastava yhdistys, on JTO hyväksyttävä rotua harrastavan yhdistyksen yleisessä kokouksessa ennen kuin rotujärjestön yleiskokous voi sen hyväksyä. Rotujärjestön hyväksymä JTO toimitetaan pöytäkirjaotteen kera Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan käsiteltäväksi.

Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma on yksi JTO:n työkaluista

Yhtenä rodun JTO:n toteutumisen apuna rotujärjestö voi käyttää Kennelliiton Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelmaa (PEVISA). Ohjelmalla pyritään varmistamaan, että rodussa esiintyvät perinnölliset sairaudet saadaan hallintaan, eivätkä ne pääse runsastumaan. Jalostuksessa tulee välttää yhdistelmiä, joilla olemassa olevan tiedon mukaan on keskimääräistä suurempi riski periyttää hyvinvointia ja elinikää alentavia vikoja ja sairauksia. PEVISA-ohjelmaan liittymisestä sekä ohjelman sisällöstä päättää rotuyhdistyksen yleiskokous.

Perinnöllisten sairauksien ennaltaehkäisyn lisäksi PEVISA-ohjelman avulla voidaan säilyttää rodun perinnöllistä vaihtelua, jotta saataisiin estettyä haitallisten geenimuotojen kasautuminen ja tuettua rodun kestävää kehitystä.

PEVISA-ohjelmassa pentujen vanhemmilta vaaditaan rotujärjestön määrittämät terveystutkimukset tai -lausunnot ennen astutusta. Rotujärjestö voi päättää myös, haluaako se, että sairaaksi todetun tai sovitun raja-arvon ylittävän tai alittavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä, tai että pentuetta, jonka vanhemmista jompikumpi tai molemmat ovat tuottaneet suositeltavaa enemmän jälkeläisiä kuin rotukohtainen PEVISA-ohjelma hyväksyy, ei rekisteröidä. Ohjelmaan voidaan myös asettaa raja-arvo rekisteröitävän pentueen sukusiitosasteelle.

Rotujärjestöt vastaavat PEVISA-ohjelmien anomisesta roduilleen ja seuraavat ohjelmien vaikutuksia. Rotu voidaan liittää PEVISA-ohjelmaan vain, jos sillä on Kennelliiton hyväksymä JTO (JTO ja PEVISA voidaan lähettää hyväksyttäviksi samaan aikaan). PEVISAn tulee perustua JTO:ssa esitettyihin seikkoihin rodun tilanteesta.

JTO vajaalla 200 rodulla
  • Voimassaoleva JTO 137 rodulla
  • Tänä vuonna päivitysvaiheessa oleva JTO useilla roduilla 
     


Mallirungot ja ohje jalostuksen tavoiteohjelman laatimisesta

Downloadable file
JTO-pohja
Jalostuksen tavoiteohjelman tekemistä helpottava word-pohja suurilukuisille roduille
Päivitetty 30.5.2018
JTO-pohja
Jalostuksen tavoiteohjelman tekemistä helpottava word-pohja suurilukuisille roduille
Päivitetty

PEVISA-ohjeet ja lomake