Kennelliiton syysvaltuuston kokous järjestettiin Messukeskuksessa 28. marraskuuta. Kokouksessa muun muassa valittiin jäsenet hallitukseen erovuoroisten tilalle, hyväksyttiin Kennelliiton tulevan vuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma sekä päätettiin erilaisista sääntöjen tarkistuksista.

Tänä vuonna valtuuston syyskokousviikonloppu haluttiin järjestää mahdollisimman terveysturvallisesti tapahtumia yhä kurittavan koronapandemian takia. Paikalla Messukeskuksessa oli yhteensä 116  äänioikeutettua valtuutettua tai varavaltuutettua.

Valtuuston puheenjohtaja Eeva Anttinen oli tyytyväinen kokouksen kulkuun ja käytyihin keskusteluihin.

- Oli todella hienoa päästä ensimmäistä kertaa tällä valtuustokaudella kokoukseen kasvokkain. Toivon, että kokoukset ovat jatkossakin rakentavia, ja niitä voidaan pitää tavalliseen tapaan lähikokouksina.

Kirsi Sainio, Sanna Törnroos, Kari Leppänen ja Mika Laaksonen hallitukseen

Syyskokouksessa valittiin kolme jäsentä kolmivuotiskaudelle erovuoroisten tilalle ja yksi jäsen lokakuun alussa muihin tehtäviin siirtyneen Tuula Laitisen seuraajaksi lokakuun 2022 loppuun saakka. Valituksi kolmivuotiskaudelle tulivat Kirsi Sainio 78 äänellä, Sanna Törnroos 67 äänellä ja Kari Leppänen 63 äänellä. Lyhyemmälle, heti alkavalle kaudelle valittiin 79 äänellä Mika Laaksonen. Toinen ehdokas tähän pestiin, Molli Nyman, sai 37 ääntä.

Hallituksen jäseniä syysvaltuusto
Harri Lehkonen, Kirsi Sainio, Sanna Törnroos, Kari Leppänen ja Mika Laaksonen

Valtuusto kutsui Helsingin Seudun kennelpiirin pitkäaikaisen puheenjohtajan, myös Kennelliittoon hallituksessa pitkään toimineen Ralf Lundell'in Kennelliiton kunniajäseneksi.

Ralf Lundell
Ralf Lundell

Kennelliiton kiinteistön kaupalle vihreää valoa

Valtuusto antoi Kennelliiton hallitukselle valtuutuksen Kennelliiton Kamreerintien kiinteistön osakkeiden myynnille. Kennelliiton toimisto voi olla vuokralla tiloissa vielä kolmen vuoden ajan, kunnes sopiva uusi toimitila löytyy.

Valtuusto hyväksyi vuoden 2022 talousarvion ja toimintasuunnitelman. Rekisteröintimaksuihin ei tule ensi vuonna muutoksia. Valtuusto hyväksyi myös hallituksen kokouspalkkiot tulevana vuonna.

Koronapandemiasta huolimatta Kennelliiton talous on vakaa. Koirien rekisteröintimäärät ja jäsenmäärät ovat kasvaneet. Talousarvio on laadittu siltä pohjalta, että rekisteröinti- ja jäsenmäärä säilyvät lähes vuoden 2021 tasolla. Kustannuksia nostavat muun muassa ensi vuonna järjestettävät Pohjoismaiden Voittaja -näyttely ja toimitilan vuokrakustannukset.

Kennelliiton uusi strategiakausi alkaa ensi vuonna. Tulevan vuoden teemana on kohtaaminen.

- Keskeistä teemavuonna on, miten Kennelliitto kohtaa kohderyhmänsä eri kanavilla. Tulemme muun muassa järjestämään kasvattajille keskustelutilaisuuksia eri puolilla Suomea, kertoi teemavuoden vetäjä, tulevaisuustoimikunnan puheenjohtaja Risto Ylitalo.

Rotujärjestöohjesääntö hyväksyttiin esitetyssä muodossa

Valtuusto hyväksyi kevätvaltuustossa paljon puhuttaneen uuden rotujärjestöohjesäännön. Kennelliiton hallitus muutti kevätvaltuustoon tuomaansa esitystä kevään keskustelun jälkeen ja palautti esitykseen aiemmat rotujärjestöstatuksen säilyttämiseen vaadittavat koira- ja jäsenmäärät. Ohjesäännössä todetaan myös, että rotujärjestöksi voidaan muista asioista johtuen hyväksyä rotuyhdistys, joka ei kaikin osin täytä kriteereitä. Uusi ohjesääntö tulee voimaan 1.1.2022.

Äänestys syysvaltuuston kokouksessa

Kasvattajasitoumus hyväksyttiin muutetussa muodossa

Valtuusto hyväksyi Kennelliiton kasvattajasitoumuksen Salukiyhdistyksen valtuustoedustaja Marja Blomqvistin esittämässä muodossa äänin 70-23. Muutosesityksen mukaan kasvattajasitoumukseen kohtaan 9. tehtiin lisäys, jonka mukaan kasvattaja sitoutuu koiran myydessään käyttämään ensisijaisesti Kennelliiton vakiosopimuslomakepohjaa. Uusi kasvattajasitoumus tulee voimaan 1.1.2022 alkaen.

Valtuusto hyväksyi koiranomistajan ja -haltijan säännön lisäyksellä. Kohtaan 7. lisättiin teksti "Koiraa myydessäni, sijoittaessani tai välittäessäni noudatan tätä sääntöä ja käytän ensisijaisesti Kennelliiton vahvistamia lomakkeita tai laadin kirjallisen, samansisältöisen sopimuksen. Opastan koiranostajaa tekemään omistajailmoituksen Kennelliittoon". Uusi koiranomistajan ja haltijan perussääntö tulee voimaan 1.1.2022 alkaen.

Valtuusto ei käsitellyt 24 Kennelliiton jäsenyhdistyksen ja neljän jäsenen syysvaltuustolle tekemää valtuustoesitystä, joka koski hallituksen ja valtuuston välistä toimivaltaa, kasvattajasitoumusta, koiranomistajan ja -haltijan perusohjetta sekä Kennelliiton vakiosopimuslomakkeisiin liittyviä asioita. Esitystä ei käsitelty, sillä se on Kennelliiton sääntöjen ja yhdistyslain vastainen.

Koiranäyttelysääntöjä täsmennettiin, noseworkiin valionarvosääntö

Valtuusto hyväksyi koiranäyttelysääntöihin täsmennyksen siitä, miten varasertifikaatit jaetaan näyttelyissä kevätvaltuustossa päätetyn näyttelysääntöjen uudistuksen mukaisesti. Täsmennyksen mukaan alle kaksivuotias koira, jolla on jo kaksi sertifikaattia, ei voi ottaa vastaan varasertifikaattia. Uudet näyttelysäännöt tulevat voimaan 1.1.2022 alkaen.

Valtuusto hyväksyi kanakoirien erikoiskokeiden (KAER) sääntömuutosesityksen, joka tulee voimaan 1.6.2022. Valtuusto hyväksyi myös 1.1.2022 alkaen voimaan tulevat nosework-valionarvosäännön sekä muutoksen eestinajokoiran käyttövalionarvosääntöön (FI KVA-BEAJ ja FI KVA-KEAJ).

Harmaahirvikoirajärjestön syysvaltuustolle tuomaa esitystä koiranäyttelysääntöihin ja näyttelyiden järjestämisohjeisiin ei hyväksytty. Rotujärjestö on esittänyt, että ulkomuototuomari voisi antaa laatuarvostelun koiralle poikkeusoloissa, jolloin koiranäyttelyitä ei voida järjestää. Kennelliiton hallituksella on liiton sääntöjen mukaan oikeus pakottavista syistä antaa näyttelyn toimeenpanoa koskevia erikoismääräyksiä, jos esimerkiksi koronatilanne sitä vaatii. Näyttely- ja ulkomuototuomaritoiminnan puheenjohtaja Kimmo Mustonen lupasi, että hallitus valmistelee säännöstön, jolla esitetyt toimenpiteet ovat mahdollisia mahdollisimman lyhyellä varoitusajalla.

Mopsikerhon valtuustolle tekemää esitystä kävelytestin nimen muuttamiseksi ei käsitelty kokouksessa, sillä asia päätetään jalostustieteellisessä toimikunnassa, jossa nimenmuutosta on jo pohdittu. Kävelytestiohjeen päivitys on tulossa hallituksen päätettäväksi elokuussa, kertoi jalostustieteellisen toimikunnan puheenjohtaja Kirsi Sainio.

Valtuusto sai tiedoksi ne perinnöllisten sairauksien ja vikojen vastustamisohjelmat (PEVISA), joita koskevat esitykset tai päätökset eivät ole olleet PEVISA-säännön mukaisia.

Lisätiedot

Kennelliiton valtuuston puheenjohtaja
Eeva Anttinen
eeva.anttinen@kennelliitto.fi
puh. 050 407 8484

Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja
Harri Lehkonen
harri.lehkonen@kennelliitto.fi
puh. 050 329 2188