Norjalainen hovioikeus Borgarting lagmansrett totesi päätöksessään 18.11.2022, että cavalier kingcharlesinspanielien kasvatustyö Norjassa on maan eläinsuojelulainsäädännön vastaista. Sen sijaan englanninbulldoggien kasvatustyö maassa voi jatkua. Suomen Kennelliiton näkemys on, että rotukiellot eivät ole paras tapa edistää koirien terveyttä ja hyvinvointia.

Tuomioistuimen päätös oli jatkoa vuonna 2021 alkaneelle oikeusprosessille, jossa Oslon käräjäoikeus totesi päätöksessään 31.1.2022, että englanninbulldoggien ja cavalier kingcharlesinspanielien kasvatus on Norjan eläinsuojelulain vastaista. Norjan Kennelliitto, molempien rotujen rotuyhdistykset sekä kuusi kasvattajaa, joita päätös koski, valittivat päätöksestä vetoomustuomioistuimeen.

Suomen Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja Harri Lehkonen painottaa, että parhaat mahdollisuudet koirien terveysjalostuksen edistämiseen on Kennelliiton piiriin kuuluvassa koirankasvatustyössä, jossa terveiden koirien jalostamiseksi on olemassa paljon tutkittua, kaikille avointa tietoa sadoista tuhansista koirayksilöistä.

- Emme kannata rotukieltoja. Jalostukseen käytettävien koirien soveltuvuutta jalostukseen on tarkasteltava yksilö-, ei rotukohtaisesti.

Suomessa ollaan koirien terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä edelläkävijöitä

- Suomessa koirien terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on ottanut isoja askeleita viime vuosina, painottaa Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan puheenjohtaja Kirsi Sainio. Tutkimusmenetelmät paranevat, ja sairauksista saadaan koko ajan lisää tietoa, mikä helpottaa sairaiden yksilöiden karsimista pois jalostuksesta. Myös jalostuksen tuloksista saadaan yhä paremmin tietoa.

Verrattuna moniin muihin maihin Suomen Kennelliitto on hyvin edistyksellinen ja suomalaiset koiraharrastajat pääosin hyvin valveutuneita. Kaikkiaan 175 koirarotua tai rotumuunnosta on tällä hetkellä Kennelliiton Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelman eli PEVISAn piirissä. PEVISA sisältää ehdot, jotka pentueen isän ja emän tulee täyttää, jotta pennut voidaan rekisteröidä Kennelliiton rekisteriin. Ehdot liittyvät muun muassa terveystutkimustuloksiin, jälkeläismääriin tai siihen, kuinka kaukaista sukua vanhempien tulee olla keskenään.

Kennelliitto kannustaa myös roturisteysten ottamiseksi mukaan koiranjalostuksen keinovalikoimaan koirien terveystutkimusten rinnalle varsinkin, jos rodun geenipooli on kapea. Risteytysprojektit tehdään aina yhteystyössä Kennelliiton kanssa.

Cavalier kingcharlesinspanielille on suunnitteilla Suomessa roturisteytysprojekti

Cavalier kingcharlesinspanielilla on ollut Suomessa jo useita vuosia voimassa terveysohjelma, jonka mukaan jalostukseen käytettäviltä koirilta vaaditaan polvilumpioiden sijoiltaanmenon varalta tehtävä tutkimus ja silmätutkimus sekä sydämen auskultaatiotutkimus. Useat rodun kasvattajat ovat tehneet jo pitkään myös pikkuaivojen ahtautta arvioivaa syringomyelian seulontatutkimuksia koirilleen.

Suomen Cavalier kingcharlesinspanieliyhdistys seuraa tiiviisti terveystutkimustulosten vaikutuksesta jalostukseen ja sitä kautta koirien terveyteen. Hienoista positiivista kehitystä on jo näkyvissä sydäntutkimustulosten osalta. Yhdistys pyrkii tiivistämään terveystutkimusyhteistyötä eri asiantuntijatahojen kanssa.

Cavalier kingcharlesinspanieliyhdistys on käynnistämässä roturisteytysprojektia, jota rodun kotimaan Englannin rotuyhdistys on lausunnossaan viestittänyt seuraavansa kiinnostuksella, ja toivovansa projektista hyviä tuloksia. Projektisuunnitelma on tulossa Kennelliiton hyväksyttäväksi niin, että projekti voitaisiin käynnistää alkuvuodesta 2023. Alustava kartoitus yhdistelmien kasvattajien ja projektissa käytettävien koirien osalta on jo tehty. Tavoitteena on, että ensi vuonna syntyisi kaksi roturisteytyspentuetta.

Lyhytkuonoisten rotujen terveysongelmiin on puututtu Suomessa tiukasti

Suomi on ottanut ensimmäisenä Pohjoismaana käyttöön laajat jalostussäännökset usealle lyhytkuonoiselle koirarodulle. Kennelliitto myös kannustaa lyhytkuonoisten rotujen rotujärjestöjä avoimeen keskusteluun pitkäjänteisistä, harkituista roturisteytyksistä.

Englanninbulldoggilla on Suomessa hyvin kattava terveysohjelma. Jalostukseen käytettäviltä englanninbulldoggeilta on vaadittu 1.6.2021 alkaen lyhytkuonoisten rotujen ylähengitysteiden oireyhtymää (brachycephalic obstructive airway syndrome) arvioiva BOAS-testi, lonkkatutkimus, polvilumpioiden sijoiltaanmenon varalta tehtävä tutkimus ja silmätutkimus.

Koirien terveyttä ja hyvinvointia edistetään parhaiten yhteistyöllä eri toimijoiden kesken

- Avoin keskustelu ongelmista ja ratkaisuista niihin on paras tie koirien terveyden ja hyvinvoinnin kokonaisvaltaiseen kehittämiseen, painottaa Kirsi Sainio. Työtä on vielä paljon tehtävänä.

Keskeisessä roolissa koirien terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä ovat rotuyhdistykset ja koirankasvattajat. Useat rotuyhdistykset ovat lähteneet aktiivisesti mukaan terveystalkoisiin. Kasvattajat näkevät koirien kasvatuksen yhä enemmän myös terveyden jalostamisena, toteaa Sainio.

Tärkeää on myös yhteistyö eläinlääkärien ja tutkijoiden kanssa sekä kansainvälinen vuoropuhelu. Suomen Kennelliitto tekee tiivistä yhteistyötä eri tahojen kanssa ja on aktiivinen kansainvälisillä kennelliittojen foorumeilla koirien terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Lisätiedot

Suomen Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja
Harri Lehkonen

harri.lehkonen@kennelliitto.fi
puh. 050 329 2188

Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan puheenjohtaja
FT, dosentti Kirsi Sainio

kirsi.sainio@kennelliitto.fi
puh. 044 218 4431