Kennelliiton vakiosopimuslomaketyöryhmä jatkaa työtään perehtymällä lomakeluonnoksista saatuihin lausuntoihin. Sopimusten uudistamista tavoitellaan viimeistään vuoden 2020 aikana, sillä nyt käytössä olevissa sopimuslomakkeissa on kohtia, jotka eivät enää vastaa voimassaolevia säännöksiä ja käytäntöjä.

Vakiosopimusten perusajatus on turvata myyjän asema ja ehkäistä ennalta mahdollisimman tehokkaasti sopimuksista syntyviä mahdollisia kiistoja niin, ettei sopimuksia tarvitse tulkita jälkikäteen.

Lausunnolla olivat keväällä sopimuslomakkeet koiran kaupasta, nartun tai uroksen sijoittamisesta, koiran kaupasta myyjälle jäävällä oikeudella käyttää koiraa jalostukseen, jalostusoikeuden luovuttamisesta sekä koiran astuttamisesta.

Lausuntokierros tuotti kaikkiaan 95 vastausta. Lausunnot pyydettiin rotujärjestöiltä, kennelpiireiltä, Kennelliiton vapailta listoilta valituilta henkilöiltä, Suomen Koirankasvattajat SuKoKa ry:ltä, Suomen Agilityliitto SAGI ry:ltä sekä aluekouluttajilta ja kennelneuvojilta.

Lausunnoissa paljon päällekkäisyyttä

- Vastausten linja asioista, jotka tulisi ottaa huomioon, oli aika yhtenäinen, kertoo työryhmän puheenjohtaja Harri Lehkonen. Saamme niistä hyvää ohjausta jatkotyöskentelyyn.

Kauppasopimusten osalta kommentoitiin myyjän virhevastuuta ja sen pituutta, myyjän oikeutta pidättää koiran osaomistus, myyjän sopimussakkoa, erä- ja osamaksua sekä sitä, mitä lakia sopimusten tulkinnassa tulisi soveltaa.

Sijoitussopimukseen haluttiin pidennyksiä aikoihin, jolloin koiran luovuttaja voi pitää koiraa hallussaan terveystutkimusten, näyttelyiden ja kokeiden vuoksi. Koiran vastaanottajalle haluttiin vahingonkorvausvastuu pentueesta, joka on syntynyt vahingossa. Koiran luovuttajalle haluttiin laajempi sopimuksen purkuoikeus.

Muita sopimuksia koskevat huomiot lausunnoissa olivat teknisiä, kuten sopimusten kirjoitusasu tai toiveet tiettyjen asioiden kuten arvonlisävero, tilinumero tai vastaavan lisäämisestä tai poistamisesta. Työryhmä käy nämä esitykset läpi. Samat tekniset huomiot koskevat kaikkia lomakkeita.

Lomakkeiden yhtenäisyyden vuoksi tietyt asiat sisältyvät niihin kaikkiin. Tämä näkyi samojen kommenttien toistumisena lausunnoissa kaikkien lomakkeiden kohdalla.

Työryhmä pyrkii löytämään toimivat ratkaisut

- Työryhmän on helppo jatkaa työtään saatujen lausuntojen pohjalta, ja hioa sopimuslomakkeet kaikille sopiviksi. Vakiosopimuspohjat ovat kuitenkin helpotus ja turva kaikille kasvattajille. Näin tulee huomioitua tasapuolisesti ja reilusti kaikki tarvittava. Sopimuksia tarkastellessa on myös hyvä muistaa, että Kennelliitto ei ole viranomainen, joka ratkoo sopimusriitoja. Kennelliiton kasvattajasitoumuksen päivittäminen tulee varmasti tukemaan sopimuksia, sanoo työryhmässä mukana oleva Kennelliiton hallituksen ja kasvattajatoimikunnan jäsen Vesa Lehtonen. Hän on myös Suomen Koirankasvattajat SuKoKa ry:n puheenjohtaja.

Työryhmä on sopinut kokouksia marraskuulle asti. Tavoitteena on työstää lomakepohjat sellaiseen muotoon, että mahdollisimman moni voi ne hyväksyä. Päätöksen  uusista lomakepohjista tekee Kennelliiton hallitus.

Sopimusasioita tullaan käsittelemään Kennelliiton kasvattajatoimikunnan lokakuussa järjestämillä kasvattajapäivillä Vantaalla, Porissa, Oulussa ja Kuopiossa.

- Kasvattajapäiville on ilmoittautunut mukaan paljon väkeä, iloitsee kasvattajatoimikunnan puheenjohtaja Tuula Laitinen.

Kasvattajapäivillä kerrotaan ajankohtainen tilanne ja avataan sopimustyöryhmän työtä. Lisäksi kerrotaan, millaisissa sopimusasioissa kasvattajat ovat useimmiten yhteydessä Kennelliittoon. Tuula Laitinen ja Vesa Lehtonen ovat mukana tilaisuuksissa, joissa on varattu myös runsaasti aikaa keskustelulle kasvattajia kiinnostavista asioista.

Tavoitteena tulevaisuudessa, että koiraa ei kohdeltaisi esineenä

- Kennelliiton tavoitteena on, että koira nähtäisiin tulevaisuudessa lemmikkieläinten kauppaa säätelevässä lainsäädännössä elävänä olentona, eikä esineenä, kertoo Harri Lehkonen. Tähän on kuitenkin paljon matkaa. Tällä hetkellä toimimme olemassaolevan lainsäädännön pohjalta.

Euroopan parlamentti hyväksyi maaliskuun lopulla uuden tavarakauppadirektiivin, joka antaa jäsenmaille mahdollisuuden sulkea eläviä eläimiä koskevat myyntisopimukset soveltamisalan ulkopuolelle. Kennelliitto selvittää syksyn aikana muun muassa kuluttajaviranomasilta mahdollisuutta uudistaa lainsäädäntöä siten, että lemmikkien kauppaan saataisiin siihen paremmin soveltuvaa lainsäädäntöä, eikä koiran kauppaa enää säätelisi kuluttajalainsäädäntö.

 

Lisätiedot:

Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja
Harri Lehkonen
harri.lehkonen@kennelliitto.fi
puh. 050 329 2188