Arbetsgruppen för Finska Kennelklubbens standardavtal fortsätter sitt arbete genom att ta del av inkomna remissvar om utkasten till avtalsblanketter. Målet är avtalen förnyas senast under år 2020, då punkter som inte längre motsvarar gällande föreskrifter och praxis ingår i de avtalsblanketter som används idag.

Tanken bakom standardavtalen är att trygga säljarens ställning och att så effektiv som möjligt förebygga eventuella avtalstvister så att avtal inte behöver tolkas i efterhand.

Avtalsblanketter, som på våren skickades på remiss, var köpeavtalet, fodervärdsavtalen för tik och hane, avtalet om köp av hund med förbehåll från säljaren att använda hunden i avel, avtalet om överlåtelse av avelsrätt samt parningsavtalet.

Allt som allt 95 remissvar kom in. Utkasten skickades på remiss till specialklubbar, kenneldistrikt, övriga fullmäktigeledamöter, finska hunduppfödarföreningen Suomen Koirankasvattajat SuKoKa ry, finska agilityförbundet Suomen Agilityliitto samt distriktsutbildare och kennelkonsulter.

Samma teman upprepades i remissvaren

- De som gett svar var ganska enhetliga om vilka frågor som borde tas i beaktande, berättar Harri Lehkonen, arbetsgruppens ordförande. Kommentarerna utgör ett gott stöd för oss i det fortsatta arbetet.

Vad gäller köpeavtalen kommenterades säljarens ansvar för fel och hur länge säljaren har ansvar för fel, säljarens rätt att bibehålla delägarskap, säljarens avtalsvite, avbetalning samt vilken lag som borde tillämpas vid avtalstolkning.

Till fodervärdsavtalen önskades förlängningar till de tider hundens överlåtare kan ha hunden sin besittning för hälsoundersökningar, utställningar och prov. Till hundens mottagare önskades skadeståndsansvar i fall av tjuvparning och valpkull som fötts därav. Överlåtarens rätt att häva avtalet önskades vara mera omfattande.

Övriga kommentarer till avtalen var tekniska och gällde exempelvis stavningen eller var önskemål om att stryka eller lägga till vissa saker, så som mervärdesskatt, kontonummer eller liknande. Arbetsgruppen går igenom dessa förslag. Samma tekniska observationer gäller samtliga blanketter.

För att blanketterna ska vara enhetliga ingår vissa saker i dem alla. Detta visade sig i att samma kommentarer upprepades vid alla blanketter.

Arbetsgruppen eftersöker fungerande lösningar

- Det är lätt för arbetsgruppen att fortsätta arbetet tack vare inkomna remissvar och att justera avtalsblanketterna så att de blir lämpliga för alla. Standardavtal medför trots allt lättnad och trygghet för alla uppfödare. På så vis tas hänsyn till allt som behövs, jämlikt och rättvist. Då avtalen granskas är det bra att komma ihåg att Kennelklubben inte är en myndighet som löser avtalstvister. Uppdateringen av Kennelklubbens uppfödarförbindelse kommer säkerligen att stödja avtalen, berättar Vesa Lehtonen, styrelseledamot och medlem i Kennelklubbens uppfödarkommitté. Han är också ordförande för den finska hunduppfödarföreningen Suomen Koirankasvattajat SuKoKa ry.

Arbetsgruppen har kommit överens om möten fram till november månad. Målsättningen är att bearbeta avtalsblanketterna till en sådan format att så många som möjligt kan acceptera dem. Beslutet om nya blanketter fattas av Kennelklubbens styrelse.

Avtalsfrågor kommer att behandlas på uppfödardagarna, som arrangeras av Kennelklubbens uppfödarkommitté vid fyra tillfällen i oktober i Vanda, Björneborg, Uleåborg och Kuopio.

- Mycket folk har anmält sig till uppfödardagarna, berättar uppfödarkommitténs ordförande Tuula Laitinen glatt.

På uppfödardagarna berättas var vi ligger med avtalen. Vi sätter oss även närmare in i arbetsgruppens arbete. Dessutom berättas i hurdana avtalsfrågor uppfödare oftast kontaktar Kennelklubben i. Tuula Laitinen och Vesa Lehtonen deltar i dessa evenemang. Rikligt med tid har reserverats också för diskussion i ämnen som intresserar uppfödare.

Målet i framtiden är att hunden inte betraktas som en vara

- Finska Kennelklubbens målsättning är att hunden i framtiden ska beaktas som en levande varelse och inte som en vara i lagstiftningen, som reglerar köp av sällskapsdjur, berättar Harri Lehkonen. Dit har vi dock fortfarande en lång väg att gå. För närvarande utgår vi från existerande lagstiftning.

I slutet av maj godkände Europaparlamantet ett nytt varuförsäljningsdirektiv, som ger medlemsstater möjlighet att undanta avtal om försäljning av levande djur från tillämpningsområdet för direktivet. Under hösten utreder Kennelklubben bland annat hos konsumentmyndigheter möjligheten att förnya lagstiftningen så att en lämpligare lagstiftning skulle tillämpas på handel av sällskapsdjur, så att konsumentlagstiftningen inte längre skulle reglera hundköp.

För mera information:

Finska Kennelklubbens styrelseordförande
Harri Lehkonen
harri.lehkonen@kennelliitto.fi
tfn 050 329 2188