Koirien tunnistetietojen rekisteröinnin tulee olla koiranomistajille helppoa ja edullista

16.04.2021 Markku Mähönen
Markku Mähönen studio2

Koirille on tulossa tunnistusmerkintäpakko vuoden 2023 alusta. Niin koirien kuin ihmistenkin terveyden ja hyvinvoinnin kannalta on tärkeää, että kaikki Suomessa asuvat koirat voidaan tunnistaa ja niiden omistajat ovat tiedossa.

Koirien tunnistusmerkinnästä huolehtiminen on kirjattu Suomen hallituksen hallitusohjelmaan. Useimmissa Euroopan maissa koirien tunnistusmerkintäpakko on jo toteutettu.

Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee parhaillaan lakiesitystä eläinten tunnistamiseksi ja rekisteröimiseksi. Alkukeväästä lausunnolla olleeseen lakiesitysluonnokseen kirjatusta lemmikkieläinten rekisteröinnistä säädetään lajikohtaisesti asetuksilla.

Maa- ja metsätalousministeriö on jo antanut 22.12.2020 asetuksen koirien tunnistamisesta ja rekisteröinnistä. Asetuksen mukaan Suomessa 1.1.2023 jälkeen syntynyt koira on tunnistusmerkittävä mikrosirulla ja ilmoitettava rekisteriin viimeistään kolmen kuukauden kuluttua koiran syntymästä. Jos koira  luovutetaan uudelle haltijalle ennen kolmen kuukauden ikää, on se mikrosirutettava ja ilmoitettava rekisteriin ennen koiran luovuttamista uudelle haltijalle. Asetuksen siirtymäajan mukaan ennen 1.1.2023 syntyneet koirat on tunnistusmerkittävä ja ilmoitettava rekisteriin viimeistään vuoden 2023 loppuun mennessä.

Toisesta valtiosta Suomeen pysyvästi saapuvan koiran on oltava tunnistusmerkitty mikrosirulla ja koira on ilmoitettava Suomessa rekisteriin neljän viikon kuluessa saapumisesta, tai ennen koiran luovuttamista uudelle haltijalle, jos koira luovutetaan uudelle haltijalle ennen neljän viikon määräaikaa.

Mikrosirutetun koiran haltija saa tunnistustodistuksen, johon kirjataan koiran haltijan yhteystiedot, koiran mikrosirun tunnistuskoodi ja asettamispäivämäärä sekä siruttajan yhteystiedot. Tunnistustodistukseen kirjataan myös koiran syntymäaika tai arvio siitä, koiran rotu tai kuvaus koiran tuntomerkeistä, koiran sukupuoli ja väri sekä koiran nimi haltijan ilmoittamassa muodossa.

Jos koiran haltija muuttuu, on siitä ilmoitettava rekisterinpitäjälle kuukauden kuluessa muutoksesta, jos haltijanmuutos ei ole tilapäinen. Ilmoituksen tekevät sekä uusi että vanha haltija. Kun koira kuolee, lopetetaan tai katoaa, on koiran haltijan ilmoitettava asiasta tieto rekisteriin viimeistään kuukauden kuluessa tapahtumasta.

Kennelliitto on puoltanut vahvasti pakollista tunnistusmerkintää kaikille koirille

Suomen Kennelliitto on puoltanut lausunnoissaan maa- ja metsätalousministeriölle koirien tunnistusmerkintä- ja rekisteröintipakkoa. Mielestämme tämä on perusedellytys sille, että pystytään puuttumaan vastuuttomaan koiranpitoon, pentutehtailuun ja laittomaan koirien maahantuontiin. Koirien tunnistaminen auttaa myös torjumaan eläinperäisiä sairauksia ja tunnistamaan löytökoirat.

Olemme painottaneet sitä, että koirien tunnistamisen ja rekisteröinnin tulee olla koiran omistajalle mahdollisimman helppoa ja edullista, jotta kaikki koirat saadaan tavoitteiden mukaan viranomaisrekisteriin.

Kennelliiton toiveena on, että viranomaisten ylläpitämään rekisteriin hyväksytään kaikki ISO 11784-standardin mukaiset, maakoodittomat mikrosirut, jollaiset koirarekisteriimme nyt hyväksytään. Jotta koiran omistajamuutos voidaan tehdä viranomaisrekisterissä mahdollisimman helposti, tulee rekisteristä olla saatavissa sähköinen varmenne koiran kauppakirjaa tai luovutustodistusta varten.

Nostimme lausunnoissamme esille myös sen, että rekisteriin on tärkeää saada liitettyä lisäpalveluita helpottamaan esimerkiksi löytökoirien nopeaa tunnistamista.

Lisäksi totesimme, että kun rekisteri otetaan käyttöön, on tärkeää varmistaa se, että tunnistusmerkintä- ja rekisteröintipakon valvontaan on olemassa riittävästi resursseja. Uudistuksen toteutumisessa valvonta on keskeinen asia, joka on aiheellisesti nostettu esille uudistuksesta heränneessä keskustelussa.

Vaikka hämärää koirankauppaa varmasti edelleenkin tehdään uudistuksenkin jälkeen, niin pitää olla uskoa myös koiranostajiin. Kun koiran tunnistetietojen merkitys nostetaan riittävän hyvin esille julkisessa keskustelussa, luo se sosiaalisia paineita vastuulliseen koiranomistamiseen. Viisainta on hankkia koira luotettavalta toimijalta, joka hoitaa asianmukaisesti koiran tunniste- ja omistajatietojen rekisteröintiin liittyvät asiat.

Viranomaisrekisteri ei ole sama asia kuin Kennelliiton Koiranet-järjestelmä

Meillä Suomessa Kennelliittoon rekisteröityjen rotukoirien määrä on maailman suurin. Tässä Kennelliitto on onnistunut hyvin huolimatta siitä, että meillä ei ole koirien tunnistusmerkintäpakkoa. Me emme kuitenkaan ole viranomainen, emmekä haluakaan sellaista roolia. Näemme perusteltuna, että viranomainen vastaa kaikkien koirien tunnistusmerkintä- ja omistajatietojen rekisteröinnistä.

Kennelliiton Koiranet-järjestelmään on tallennettu nyt tietoa noin reilusta 500 000 elossa olevasta koirasta. Tilastokeskuksen arvion mukaan Suomessa on noin 700 000 koiraa. Rotukoirarekisterien lisäksi ylläpidämme tunnistusmerkintä- ja omistajatietokantaa koirista, joita ei voida rekisteröidä rotukoirarekisteriin. Suunniteltu, Ruokaviraston ylläpitämä viranomaisrekisteri on tunnistusmerkintä ja -omistajatietorekisteri, eli käytännössä verrattavissa Kennelliiton tunnistusmerkintä- ja omistajatietokantaan.

Viranomaisrekisterin toteutuessa on entistä tärkeämpää nostaa esille sitä, mikä merkitys on sillä, että koiran alkuperä on mahdollisimman hyvin tiedossa, kuten Kennelliittoon rekisteröityjen rotukoirien osalta on. Kennelliiton rotukoirarekisteristä löytyy todennettua alkuperätietoa koirista useamman sukupolven takaa (ns. sukupuukoirat). Lisäksi näistä koirista ja niiden sukulaisista tallennetaan rekisteriimme terveystietoja sekä koe- kilpailu- ja näyttelytulostietoa ja luonne- tai MH-testitulostietoja. Kaikista näistä tiedoista on hyötyä koirien jalostuksen tukena.

Koska Kennelliiton Koiranet-järjestelmässä on jo valtaosa Suomen koirista, kiinnostaisi liittoa mahdollisuus tuottaa tietoa viranomaisrekisteriin ja myös ylläpitää sitä. Helpointa olisi, jos Kennelliitoon rotukoirarekisteriin tai tunnistusmerkintä- ja omistajatietokantaan koiransa ilmoittavien ei tarvitsisi enää erikseen ilmoittaa koiraansa viranomaisrekisteriin, vaan tämän voisi tehdä samalla, kun rekisteröi koiransa Kennelliittoon. Tietojen luovuttamiseen Kennelliiton Koiranet-järjestelmästä toiseen rekisteriin vaadittaisiin koiranomistajan lupa, ja tietojen siirrosta pitäisi tehdä erillinen sopimus viranomaisten kanssa.

Markku Mähönen studio2
Markku Mähönen

Kennelliiton toiminnanjohtaja