Jalostustarkastusten tavoite

Kennelliiton virallisten jalostustarkastusten tarkoituksena on kerätä jalostuksellisesti merkityksellistä tietoa koiran ulkomuodosta ja käyttäytymisestä. Yksittäisen koiran jalostustarkastus antaa tietoa koiran ominaisuuksista ja mahdollistaa myös vertailun rodun muihin koiriin, rodun keskitasoon ja rodun jalostuksen tavoiteohjelmassa (JTO) määriteltyihin jalostustavoitteisiin. Tarkastus sisältää ulkomuoto- ja käyttäytymisosion, jotka voidaan suorittaa samalla kertaa, erikseen tai vain toisen osa-alueen osalta. Tarkastusten järjestämisestä vastaavat rotujärjestöt ja niiden alaiset yhdistykset. Rotujärjestö voi halutessaan anoa Suomen Kennelliitolta oman vakiintuneen tarkastuskäytäntönsä hyväksymistä rodun viralliseksi jalostustarkastukseksi.

Käyttäytymisen jalostustarkastus

Käyttäytymisen jalostustarkastus keskittyy erityisesti arkipäiväisiin tilanteisiin ja asioihin kuten käsiteltävyyteen, alusta-arkuuksiin ja ääniherkkyyteen. Tarkastus tarjoaa täydennystä tietoon, jota saadaan muista virallisista luonteen ja käyttäytymisen arviointimenetelmistä eli luonnetestistä ja MH-luonnekuvauksesta. 

Ulkomuodon jalostustarkastus

Ulkomuodon jalostustarkastuksessa koiran rakenne arvioidaan yksityiskohtaisesti. Jalostustarkastus pohjautuu rotumääritelmään, jalostuksen tavoiteohjelmassa asetettuihin tavoitteisiin sekä rotukohtaisiin ohjeisiin. Rotukohtaiset ohjeet löytyvät tästä.

Jalostustarkastuksen arviointi ja tulokset

Jalostustarkastukset perustuvat rotujärjestön tai -yhdistyksen rodulle laatimaan ihanneprofiiliin, joka pohjaa rotumääritelmään sekä rodun nykyiseen käyttötarkoitukseen. Koira saa jokaisesta erillisestä arviointikohdasta tuloksen, joka voi olla rotukohtaisesti ihanne, hyväksyttävä, ei-toivottava tai hylätty (neliportainen arviointiasteikko*). Arviointitulokset ihanne sekä hyväksyttävä, ovat niitä tavoitteita, joihin jalostuksella pyritään. Arviotulokset ei-toivottava ja hylätty ovat sellaisia ominaisuuksia, jotka eivät ole rodun jalostustavoitteen mukaisia. Ei-toivottavien ominaisuuksien osalta, koiraa ei välttämättä suositella suljettavan pois jalostuksesta, mutta ominaisuus tulee huomioida partnerin valinnassa. 

*Aivan kaikilla roduilla ei ole käytössään vielä neliportaista arviointiasteikkoa, sillä suositus neliportaiseen asteikkoon siirtymisestä tuli vuonna 2017.

Osallistumisoikeus tarkastukseen

Lähtökohtaisesti tarkastukseen voivat osallistua koirat, joita joko on käytetty tai ei ole vielä käytetty jalostukseen. Myös koirat, joita ei ole suunnitteilla käytettäväksi jalostukseen voivat hyötyä tarkastuksen arvioista. Toisaalta jalostuskoirien jälkeläisten arvioiminen jalostustarkastuksissa antaa mahdollisuuden arvioida jalostuskoirien periyttämiskykyä. Osallistumisoikeus ja mm. arvioinnin uusiminen on määritelty tarkoin Kennelliiton jalostustarkastusohjeessa.

Jalostustarkastuksen järjestäjä

Jalostustarkastuksen suorittamisesta vastaa rotujärjestö tai sen alaisuudessa rotua harrastava yhdistys tai rotuyhdistys. Järjestävä yhdistys huolehtii, että sillä on käytössään tarvittavat toimihenkilöt ja varusteet. Järjestävä yhdistys vastaa myös tapahtuman tiedottamisesta sekä ilmoittautumisten vastaanotosta.
 

Jalostustarkastuksen järjestäminen

Jalostustarkastuksen kehittäminen lähti liikkeelle Kennelliiton yleisen jalostusstrategian toimeenpanosta. Valtuuston hyväksymän strategian tavoitteissa todetaan, että

”Perinnöllisen edistymisen saavuttamiseksi jalostukseen käytetyt yksilöt ovat rodun keskitasoa parempia halutuissa ominaisuuksissa.” ja
”Jalostukseen soveltuva koira on rodunomainen sekä ulkomuodoltaan että käyttäytymiseltään eikä sillä ole arkielämää haittaavia vaivoja tai ominaisuuksia.”

Strategian tavoitteiden saavuttaminen edellyttää tiedon keräämistä mahdollisimman suuresta osasta rodun yksilöitä. Tämän vuoksi toimenpiteisiin on kirjattu seuraavasti:

”Kennelliitto kannustaa rotuyhdistyksiä järjestämään rotunsa koirille yksinkertaisia jalostustarkastuksia, laatii tähän tarkoitukseen lomakkeen ja yleiset ohjeet, joita rotujärjestö voi halutessaan käyttää ja neuvoo tarvittaessa koiran eri ominaisuuksien arvostelussa. Jalostustarkastuksessa käydään yksityiskohtaisesti läpi koiran rodunomaisuus, rakenne ja käyttäytyminen. Rakenteen tärkeimmät kohdat mitataan ja käyttäytyminen merkitään rastittamalla lomakkeesta sopivimmat kohdat.”

Jalostustarkastuksen suorittamisesta vastaa rotujärjestö tai sen alaisuudessa toimiva rotua harrastava yhdistys tai rotuyhdistys. Järjestävä yhdistys huolehtii, että sillä on käytössään tarvittavat toimihenkilöt ja varusteet. Ohjeet järjestämiseen löytyvät dokumentista Kennelliiton jalostustarkastus ohjeet ja liitteet. Lisätietoja ja yksityiskohtaista neuvontaa arviointien järjestämiseksi saa Kennelliitosta jalostusposti@kennelliitto.fi sekä pätevöidyiltä toimihenkilöiltä.

 

Jalostustarkastuksen viralliset toimihenkilöt

Ulkomuodon jalostustarkastuksen voi tehdä rodun arvosteluoikeudet omaava ulkomuototuomari yksin, tai kaksi rotujärjestön nimeämää ja Kennelliiton hyväksymää ulkomuodon jalostustarkastajaa yhdessä. Tarkastuksen voi tehdä vain niille roduille, joille tarkastajalla on joko ulkomuototuomarin arvosteluoikeudet tai Kennelliiton myöntämä jalostustarkastajan pätevyys. Ulkomuototuomareita rotujärjestön ei tarvitse nimetä Kennelliitolle.

Käyttäytymisen tarkastuksen tekee yhdessä kaksi henkilöä, joista vähintään toinen on pätevöitynyt Kennelliiton jalostustarkastajaksi. Käyttäytymisen jalostustarkastuksessa tarvitaan myös Kennelliiton pätevöimä vastaava toimihenkilö, jolla tulee olla tarkastuksessa apunaan vähintään seitsemän henkilöä, jotka vastaava toimihenkilö perehdyttää avustajiksi tarkastuksen ajaksi.

Jalostustarkastuksen toimihenkilöksi pätevöitymisestä tarkkaa tietoa Kennelliiton jalostustarkastuksen koulutusohjeesta.

Jalostustarkastuksen dokumentointi

Yhdistys voi käyttää tarkastuksessa Showlinkiltä tilattavia kaksisivuisia jäljentäviä lomakkeita tai Kennelliiton sivuilta ladattavia pdf-lomakkeita. 

Järjestettävistä tarkastuksista tulee ennen niiden järjestämistä ilmoittaa Kennelliittoon jalostusposti@kennelliitto.fi. Tiedot, jotka Kennelliitto kerää ovat:

  • järjestetäänkö käyttäytymisen vai ulkomuodon jalostustarkastus vai molemmat
  • millä roduilla on osallistumisoikeus (tai mitkä rodut ovat etusijalla, jos käyttäytymisen tarkastus esim. on avoin kaikille)
  • järjestävä yhdistys
  • päivämäärä(t)
  • paikkakunta
  • tarkastajat, käyttäytymisen tarkastuksessa myös vastaava toimitsija
  • yhteyshenkilön yhteystiedot

Tarkastuksen jälkeen yhdistykset toimittavat kuukauden sisällä koirakohtaiset tulokset skannattuna Kennelliittoon jalostusposti@kenneliitto.fi.

Ihanneprofiili - jalostustarkastuksen tulos pohjautuu rodulle laadittuun profiiliin

Rotujärjestön – tai yhdistyksen tehtävänä on määritellä, mitkä ominaisuudet niin käyttäytymisessä kuin ulkomuodossakin ovat rodulle jalostuksen kannalta katsottuna ihanteellisia, hyväksyttäviä, ei-toivottavia tai hylättyjä. Hyväksyttävä tarkoittaa, että vaikka tulos ei olisikaan aivan ihanteellinen, on se vielä kokonaisuuteen suhteutettuna jalostuskoiralle kelvollinen. Rotujärjestön tulisi määritellä myös, mitkä lomakkeen kohdat ovat sellaisia, joiden perusteella koira saa koko jalostustarkastuksen arvosteluksi hylätty (tällaisia kohtia ovat käyttäytymisen osalta ainakin voimakkaat pelot ja aggressiot sekä kokonaisten osioiden jättämiset väliin tarkastajan tai omistajan päätöksellä, ulkomuodossa esim. terveyteen vaikuttavat liioitellut ulkomuotopiirteet).

Ulkomuodon ihanteiden määrittely sujuu yleensä helpoiten rodun hyvin tuntevan ulkomuototuomarin tai -tuomareiden avustuksella. Käyttäytymisen ihanteiden määrittelyssä voi liikkeelle lähteä esimerkiksi jalostustoimikunnan tai muutoin rodun luonteeseen ja käyttäytymiseen perehtyneen tahon toimesta. Apua ja neuvontaa profiilien suunnitteluun saa Jalostustieteelliseltä toimikunnalta ja Käyttäytymisen jalostustyöryhmältä. 

Ihanneprofiilit toimitetaan tarkistettavaksi Kennelliittoon, joka vahvistaa päätöksellään profiilin virallisuuden. Ihanneprofiilin tulee olla voimassa ensimmäisenä jalostustarkastuspäivänä epäselvyyksien välttämiseksi. 

Ihanneprofiilin laatimiseksi on myös olemassa valmiita suunnittelupohjia, joita kannattaa kysyä osoitteesta jalostusposti@kennelliitto.fi. 

Sivun sisältöä on päivitetty 30.4.2018

 

LIITTYVÄ MATERIAALI:

Downloadable file
Kennelliiton jalostustarkastuksen koulutusohje
Ohjeessa kerrotaan mitä etukäteisvaatimuksia käyttäytymisen jalostustarkastuksen toimitsijoiden ja tarkastajien koulutukseen hakeutuville on ja heidän tehtävistään sekä koulutusohjelmasta ja pätevyyden säilyttämisen ehdoista. Voimassa 1.1.2020 alkaen.
Päivitetty 27.1.2020
Kennelliiton jalostustarkastuksen koulutusohje
Voimassa 1.6.2015 alkaen.
Päivitetty
Muut versiot
Kennelliiton käyttäytymisen jalostustarkastuksen koulutusohje

Ohjeessa kerrotaan mitä etukäteisvaatimuksia käyttäytymisen jalostustarkastuksen toimitsijoiden ja tarkastajien koulutukseen hakeutuville on ja heidän tehtävistään sekä koulutusohjelmasta ja pätevyyden säilyttämisen ehdoista. Voimassa 1.1.2020 alkaen.
Päivitetty
Direktiv om utbildning av funktionärer för avelsgranskningar av beteende
Direktiv om utbildning av funktionärer som tjänstgör på avelsgranskningar av beteende. Gäller från 1.1.2020.
Päivitetty
Downloadable file
Jalostustarkastukseen osallistuvat henkilöt ja varusteluettelo
Ohje on tarkoitettu ulkomuodon tai käyttäytymisen jalostustarkastusten järjestäjille muistilistiksi, mitä tarvikkeita ja toimihenkilöitä tilaisuuden toteutukseen tarvitaan.
Päivitetty 30.5.2018
Jalostustarkastukseen osallistuvat henkilöt ja varusteluettelo
Ohje on tarkoitettu ulkomuodon tai käyttäytymisen jalostustarkastusten järjestäjille muistilistiksi, mitä tarvikkeita ja toimihenkilöitä tilaisuuden toteutukseen tarvitaan.
Päivitetty