On havaittu, että koira on erinomainen väline etsinnöissä ihmisen löytämiseen, tiedottaa Suomen Palveluskoiraliitto SPKL. Erinomaisuus johtuu koiran hyvästä hajuaistista ja koiran hyvästä liikkuvuudesta. Pelastuskoirat on Kennelliiton hyötykoirataho lokakuussa.

Oikein koulutettuna koira osaa etsiä ihmisen joko jäljestämällä ihmisen jättämää jälkeä pitkin tai etsimällä ihmisen hajua ilmasta. Koiran ohjaajan tehtävänä on viedä koiraa sellaiseen paikkaan, jossa koira voi reagoida näihin hajuihin ja aloittaa käyttäytymisketjun, jolla kadonnut henkilö löydetään. Kun kadonnutta ihmistä lähdetään etsimään, kukaan ei tiedä, kumpi näistä hajuista koiran nenään tulee ensiksi, jälki vai henkilöhaju. Se on aivan sattumaa.

Suomessa kadonneiden henkilöiden etsintä on lain tasoisella ohjeella määrätty poliisille. Poliisi on järjestänyt tämän lain määräämän etsintävelvoitteen muun muassa niin, että poliisin käytössä on kadonneiden ihmisten etsintään koulutettuja poliisikoiria. Poliiseja ja poliisikoiria on kuitenkin rajallinen määrä. Poliisilaissa on säädetty poliisille mahdollisuus käyttää vapaaehtoisia tilanteissa, joissa poliisin omat resurssit eivät riitä. Poliisi ja Vapaaehtoinen pelastuspalvelu Vapepa ovatkin laatineet yhteistyösopimuksen, jossa on määritetty ne tehtävät, jotka soveltuvat vapaaehtoisille. Sopimuksen liitteenä julkaistussa ohjeessa käsitellään muun muassa pelastuskoirien käyttöä etsintätehtävissä. Mikäli etsintätilanteessa käytetään pelastuskoiria, tulee niillä olla suoritettuna erikseen ohjeistettu pelastuskoirakon käyttöönottotarkastus viranomaiskäyttöön (VIRTA). Uusin päivitetty ohje on astunut voimaan 1.1.2014.

Poliisin partiokoirille, jotka suorittavat muun muassa kadonneiden henkilöiden etsintää, koulutetaan hallittavuus, esine-etsintä, henkilöetsintä, jäljestäminen, voimankäyttö ja yksi erikoiskoulutus, joka voi olla huume-, räjähde- tai ruumiskoirakoulutus tai palavien nesteiden etsintä ja ilmaiseminen. Ohjaajat koulutetaan selviytymään yhdessä koiransa kanssa näistä tehtävistä.

Pelastuskoiratoiminnan historia juontaa juurensa viranomaisilta lähteneeseen avustamispyyntöön. Ensimmäisiä pelastuskoiria käytettiin jo Palveluskoiraliiton perustamisen aikoihin vuonna 1935 paikallisviranomaisten pyynnöstä. Ensimmäinen etsintäkurssi pidettiin poliisikoiralaitoksella vuonna 1964 ja oppilaat kurssille valitsi Suomen Palveluskoiraliitto. Pelastuskoirien koetoiminta siirtyi Suomen Palveluskoiraliitolle vuonna 1997. RAY:n avustusta toiminnalle on saatu vuodesta 1980 alkaen. Yhtä kauan on ollut käytössä myös ohjaajan koulutusjärjestelmä, jota on nyt päivitetty viranomaisyhteistyössä vastaamaan nykypäivän etsintätyöskentelyn haasteisiin.

VIRTA-tarkastus on osaamisen merkki

Pelastuskoiratoimintaan on harrastuskentälle tullut uusia toimijoita, minkä vuoksi yhteistyötä vapaaehtoisten ja viranomaisten välillä on pyritty tehostamaan ja yhdenmukaistamaan. Vuoden 2014 alusta astui voimaan pelastuskoirien käyttöönottotarkastus, joka perustuu Palveluskoiraliiton, Pelastuskoiraliiton sekä poliisin yhdessä laatimaan tarkastusohjeeseen. Tarve käyttöönottotarkastukseen on noussut viranomaisilta ja sillä pyritään tasaamaan koirakoiden osaamistasoa ja laatua. Tarkastus on menetelmä, jolla voidaan todeta pelastuskoiraohjaajan ja koiran yhteistoiminnan minimitaso sekä valmius Vapepan etsintätehtäville. Tarkastuksen suorittavat Palveluskoiraliiton ja Pelastuskoiraliiton kouluttamat tarkastajat oman hälytysryhmän ryhmänjohtajan ja viranomaisen kanssa.

Tarkastuksessa arvioidaan ohjaajan laatimaa etsintäsuunnitelmaa, kokonaistyöskentelyä, alueen tarkastamisen varmuutta, koiran ja ohjaajan henkistä ja fyysistä kestävyyttä sekä löytöä ja löydöllä tapahtuvaa ilmaisua ja sen varmuutta. Ennen käyttöönottotarkastukseen pääsyä koiran sekä sen ohjaajan on suoritettava Suomen Palveluskoiraliiton (SPKL) tai Suomen Pelastuskoiraliiton (SPeKL) hälytystasovaatimus.

Tulevaisuudessa panostetaan laaja-alaisuuteen ja laatuun

Samaan aikaan, kun poliisin resurssit etsintöjen toteuttamiseen pienenevät, etsintätehtävien määrä kasvaa. Pelastuskoiratoiminnassa tullaan jatkossa panostamaan entistä enemmän ohjaajien osaamiseen ja etsintätyöskentelyn laatuun. Käytännössä tämä tarkoittaa muun muassa koulutuksen monipuolistamista siten, että tulevaisuudessa yhä useampi ohjaaja osaa kouluttaa ja käyttää oman koiransa ominaisuuksia laaja-alaisesti.  Ohjaajan pitää saada valmiudet etsintätilanteiden suunnitteluun ja toteutukseen ja näin hän kykenee tukemaan viranomaista. Viranomaisen hätäetsintää tukevan toiminnan laadun varmistamiseksi yhteistyö vapaaehtoistoimijoiden ja viranomaisten välillä on ollut ja tulee jatkossakin olemaan tiivistä.

Pelastuskoirilla on myös oma rooli pelastuslaitosten pelastustehtävissä. Tänä päivänä koirien käyttö pelastustehtävillä on vähäistä. Poliisin kanssa laadittua yhteistoimintamallia ollaan valjastamassa myös pelastusviranomaisen avuksi. Pelastuskoirien ja ohjaajien osaamista osana pelastusorganisaatiota kehitetään jatkuvasti. Tavoitteena on muodostaa koko maan kattava laadukas ja osaava auttajaverkosto. Työsarkaa riittää muun muassa uusien, sitoutuneiden vapaaehtoisten rekrytoinnissa sekä heidän tukemisessaan niin, että etsintätehtävissä toimivien henkilöiden omat voimavarat riittävät työskentelyyn. Vaikka kyse onkin harrastustoiminnasta, täytyy muistaa siihen sisältyvä vastuu: avustavissa pelastusetsinnöissä, on sitten kyse poliisin tai pelastuslaitoksen toiminnan tukeminen, aina on kyseessä jonkun henki.

Lisätietoja:  Eija Rytkönen, pelastuskoiratoimikunnan puheenjohtaja
Suomen Palveluskoiraliitto
050 431 0143
erytkone@gmail.com
www.palveluskoiraliitto.fi

 

Suomen Kennelliitto toimii tiiviissä yhteistyössä maamme hyötykoiratahojen kanssa. Kennelliiton yhteistyötahoina ovat niin virkakoirat kuin henkilökohtaiset hyötykoirat. Yhteistyön tarkoituksena on tuoda esiin koirien arvokas rooli yhteiskunnan ja yksittäisten ihmisten hyväksi. Kennelliitto täyttää tänä vuonna 125 vuotta. Juhlavuonna esitellään kuukausittain hyötykoirataho.

Hyötykoirat esittelyssä vuonna 2014:

Tammikuu Tullilaitoksen koirakoulu (Kansainvälinen Tullipäivä 26.1.)
Helmikuu Rikosseuraamuslaitos
Maaliskuu Rajavartiolaitos (Rajavartiolaitoksen vuosipäivä maaliskuussa)
Huhtikuu Opaskoirakoulu (kansainvälinen opaskoirapäivä huhtikuun viimeinen keskiviikko)
Toukokuu Poliisikoirat (poliisitoiminnan ”aloituspäivä” Hector-koiran maahantulopäivä)
Kesäkuu Puolustusvoimat (Puolustusvoimien lippujuhla 4.6.)
Heinäkuu hyötykoiratoimikunnan esittely Maailman Voittaja 2014 -näyttelyssä
Elokuu Avustajakoirat
Syyskuu Metsästysjäljestäjät
Lokakuu Pelastuskoiratoiminta (Palveluskoiraliitto)
Marraskuu Kuulo- ja tukikoirat
Joulukuu Kennelliiton kaverikoirat

Kuva: Minna Selkimäki