Vuoden 2024 alusta voimaan tuleva eläinten hyvinvointilaki asettaa uusia velvoitteita eläinkilpailujen ja -näyttelyiden järjestäjille ja osallistujille. Ruokavirasto on antanut tarkemmat ohjeet, jotka tulevat voimaan 1.1.2024.

Ruokaviraston ohje koskee kaikkia Kennelliiton alaisia koirakokeita, -kilpailuja, -testejä ja koiranäyttelyitä. Ruokavirasto on kuullut Kennelliittoa ja sen jäsenyhdistyksiä ohjeiden valmistelussa, ja monet esitetyistä täsmennyksistä onkin huomioitu ohjeessa.

Ruokaviraston ohjeen mukaan eläinkilpailun tai -näyttelyn järjestäjä on vastuussa tapahtuman järjestämisestä ja sen turvallisuudesta. Tapahtuma ei saa tarpeettomasti vaarantaa eläinten hyvinvointia. Kilpailuun osallistuvien tai näytteillä pidettävien eläinten lisäksi huomiota on kiinnitettävä myös kilpailussa mahdollisesti käytettävien kohde-eläinten hyvinvointiin.

Ilmoituksenvaraisissa kokeissa ja kilpailuissa on pidettävä kirjaa

Sellaiset kilpailut, joissa kilpailuun osallistuva eläin tai kilpailun kohde-eläimenä toimiva eläin voi joutua alttiiksi kohtuuttomalle rasitukselle tai muulle kivulle taikka kärsimykselle, ovat ilmoitusvelvollisuuden piirissä. Kilpailun järjestäjän tulee tehdä tällaisesta kilpailutoiminnasta kirjallinen ilmoitus aluehallintovirastolle. Sen lisäksi kilpailun järjestäjän tulee nimetä kuhunkin kilpailuun kilpailueläinlääkäri ja pitää kirjaa eläinten hyvinvointiin vaikuttavista olosuhteista ja tapahtumista kilpailussa.

Viime kädessä eläimen hyvinvoinnista tapahtumissa vastaa aina kilpailuttaja tai näytteilleasettaja

Eläinkilpailun ja -näyttelyn järjestäjän vastuu ei poista eläintä kilpailuttavan tai näyttelyttävän henkilön vastuuta. Eläimen kilpailuttajalla tai näytteilleasettajalla on vastuu, että hänen hallinnassaan oleva eläin on riittävän hyvässä fyysisessä ja psyykkisessä kunnossa osallistumaan tapahtumaan, ja että eläintä käsitellään ja kohdellaan asianmukaisesti. Kilpailuttaja tai näytteilleasettaja vastaa siitä, että koira on ilmoitettu viranomaisrekisteriin.

Kennelliiton alaisten tapahtumien järjestäjille tulossa lisätietoa

Kennelliitto järjestää marraskuussa yhdessä Ruokaviraston kanssa webinaarin, jossa ohjetta avataan tarkemmin. Tarkempaa tietoa webinaarista on tulossa lokakuun aikana. Ohjetta tullaan myös käsittelemään erilaisissa ajankohtaisissa tilaisuuksissa ja koulutuksissa.

Kennelliitto on tarkistanut yleisiä kokeita, kilpailuja ja testejä sekä koiranäyttelyitä koskeva sääntöjä ja ohjeitaan sekä eri koemuotojensa sääntöjä ja ohjeita vastaamaan eläinten hyvinvointilakia ja sen pohjalta annettavia säännöksiä. Tarpeen tulleen säännösten tarkistamista jatketaan.

Ruokaviraston ohjeeseen voi tutustua täällä.

Lisätietoja:

Kennelliiton koe- ja kilpailutoimikunta
KOKI-toimikunta@kennelliitto.fi

Kennelliiton näyttely- ja ulkomuototuomaritoimikunta
NU-toimikunta@kennelliitto.fi

Voit olla kiinnostunut myös näistä

Labbis 1440 x 960_Aino Pikkusaari
Miten koiran terveys on otettava huomioon harrastustoiminnassa? Lue lisää