Kennelliiton hallitus hyväksyi kokouksessaan 3.10.2019 päivitetyt näyttelysääntöjä täydentävät ohjeet ja näyttelyiden järjestämisohjeet. Päivitetyt ohjeet tulevat voimaan 1.1.2020.

- Nyt päivitetyissä ohjeissa on muun muassa täsmennetty ryhmänäyttelyiden järjestämistä koskevia ohjeita ja selkiytetty nykyisiä ohjeita ulkomuototuomarin arvostelemien koirien määrästä. Erillisten sertifikaattivahvistusten antamisesta luovutaan. Koiran vihaisesta käyttäytymisestä tehtävän ilmoituksen ohjeistus on siirretty erilliseksi liitteeksi, kertoo Kennelliiton näyttely- ja ulkomuototuomaritoimikunnan puheenjohtaja Kimmo Mustonen.

Ohjeisiin on tehty täsmennyksiä näyttelyiden järjestäjien työn helpottamiseksi. Sähköisten näyttelypalveluiden kehittyessä tietyistä vanhoista toimintamalleista voidaan luopua.

- Tarkoitus on päivittää myöhemmin näyttelysääntöä, sillä nykyinen näyttelysääntö on voimassa vuoden 2021 loppuun.

Ilmoittautumismaksut kerrottava selkeästi ja yhdenmukaisesti eri foorumeilla

Päivitettyjen ohjeiden mukaan näyttelyn ilmoittautumismaksut sekä niiden mahdolliset porrastusperusteet on kerrottava selkeästi, yhdenmukaisesti ja sitovasti Koiramme-lehdessä sekä näyttelyn internet-sivuilla ja tiedotteissa.

Ryhmänäyttelyiden järjestämisen ohjeistusta on täsmennetty. Ohjeiden neljättä vaihtoehtoa on selkiytetty. Ryhmänäyttelyssä voidaan yhdistää kaksi FCI:n roturyhmää, jolloin ne arvostellaan myös ryhmäkilpailussa yhtenä ryhmänä. Yhdistetyissä ryhmissä on oltava mukana joku kokonainen roturyhmä.

Tekstiviesti ei riitä kutsuksi ulkomuototuomarille

Ohjeissa on täsmennetty sitä, miten ulkomuototuomari kutsutaan näyttelyyn. Kutsu lähetetään postitse tai sähköpostilla. Kutsu esimerkiksi sosiaalisen median kautta tai tekstiviestillä ei ole pätevä.

NORD-näyttelyissä pohjoismaisten ulkomuototuomarien osuuden tulee olla vähintään 50 % kaikista tuomareista, ja tuomarien tulee olla vähintään kolmesta eri Pohjoismaasta.

Ulkomuototuomarien oikeuksia arvostella ryhmäkilpailuja on täsmennetty siten, että kansallisten näyttelyiden määritelmä on korvattu NORD-näyttelyillä, kaikkien rotujen näyttelyillä sekä ryhmänäyttelyillä.

Jos ulkomuototuomarille näyttelyssä ilmoitettujen koirien määrä ylittää 80 koiraa, tulee näyttelytoimikunnan olla yhteydessä tuomariin. Jos tuomarille ilmoitettuja koiria on yli 90, tulee lisäksi pyytää Kennelliitolta lupa sille, että tuomari saa arvotella tämän koiramäärän. Mikäli samassa kehässä arvostelee useampi tuomari, ei koiramäärä saa ylittää sataa koiraa.

Ulkomuototuomarin näyttelyluetteloon tai tuloslistaan ei tarvitse enää merkitä hänen arvostelemiensa koirien tuloksia, sillä ne tallennetaan Kennelliiton jalostustietojärjestelmään.

Rokotustodistuksia voidaan tarkistaa yhä useammin pistokokein

Nykyisen kello 13 sijasta näytteilleasettajien tulee saapua näyttelyyn kello 12. Näyttelyn järjestäjä voi kuitenkin antaa myöhäisemmänkin viimeisen saapumisajan edellyttäen, että näyttelyn eläinlääkäri on paikalla siihen saakka.

Päivitettyjen ohjeiden mukaan koirien rokotustodistukset voidaan tarkistaa pistokokein, jos näyttelyn koiramäärä ylittää tuhat koiraa. Nykyisessä ohjeessa koiramäärä on 2000 koiraa.

Näyttelyluetteloon merkittyä luokkaa ei saa muuttaa

Päivitettyjen ohjeiden mukaan koiran voi ilmoittaa näyttelyyn vain siihen luokkaan, johon sillä on ilmoittautumishetkellä ikänsä, koe- tai näyttelytulostensa perusteella osallistumisoikeus. Koiran tulee kilpailla siinä luokassa, jonne se on merkitty näyttelyluettelossa, jos näyttelyn järjestäjästä johtuen koiraa ei ole merkitty väärään luokkaan.

Niin sanotun pikkupentuluokan ikärajan tulkintaa on ohjeissa tarkennettu niin, että se on viisi kuukautta, mutta alle seitsemän kuukautta.

Näyttelyissä voidaan järjestää myös epävirallisia ryhmäkilpailuja, kuten esimerkiksi ”Paras juniori” -kilpailu. Nämä epäviralliset kilpailut eivät kuitenkaan saa pidentää näyttelyn kestoa kohtuuttomasti.

Ei enää erillisiä vahvistuskortteja sertifikaateista

Päivitettyjen ohjeiden mukaan sertifikaatista, varasertifikaatista, NORD-sertifikaatista tai NORD-varasertifikaatista ei anneta enää ulkomuototuomarin allekirjoituksella vahvistettua, Kennelliiton hyväksymää vahvistuskorttia. Kansainvälisissä näyttelyissä on edelleen käytössä CACIB- ja vara-CACIB-vahvistuskortit.

Jos koiralle, jolla ei olisi oikeutta vastaanottaa sertifikaattia, on kuitenkin epähuomiossa jaettu näyttelyssä sertifikaatti, siirretään se tulostallennuksen yhteydessä tai erillisen näyttelytuloskorjauspyynnön kautta varasertifikaatin saaneelle koiralle.

Tulostiedot sähköisesti Kennelliittoon

Näyttelyn tulokset ja mahdolliset raportit on toimitettava Kennelliitolle viimeistään neljän viikon kuluessa näyttelyn päättymisestä. Ilmoitukset koiran vihaisesta käyttäytymisestä on kuitenkin toimitettava Kennelliittoon välittömästi näyttelyn jälkeen.

Kennelliitolle ei enää tarvitse toimittaa paperisia näyttelyluetteloita tulostietoineen, vaan kaikki tulokset toimitetaan Kennelliittoon sähköisesti. Myöskään Junior handler -kilpailuiden tuloksia ei tarvitse enää toimittaa erikseen.

Näyttelytoimikuntien tulee ilmoittaa kaikki näyttelyn työntekijöille maksetut korvaukset tulorekisteriin lain edellyttämällä tavalla.

Myös liitteissä päivityksiä

Päivitetyissä ohjeissa on tarkistettu liitettä niistä omina rotuinaan kilpailevista rotumuunnoksista, joilla on yksi yhteinen rotumääritelmä ja tehty päivitykset FCI:n hyväksymien rotujen listaan.

Päivitetyt ohjeet tulevat Kennelliiton verkkosivuille syksyn aikana.


Lisätiedot
Näyttely- ja ulkomuototuomaritoimikunnan esittelijä
Paula Rekiranta
paula.rekiranta@kennelliitto.fi
puh. 09 8873 0219

Näyttely- ja ulkomuototuomaritoimikunnan puheenjohtaja
Kimmo Mustonen
kimmo.mustonen@kennelliitto.fi
puh. 0400 914 423