Finska Kennelklubbens styrelse godkände på sitt möte den 3.10.2019 reviderade versioner av direktiven som kompletterar utställningsreglerna och instruktionen för anordnande av hundutställningar. Uppdaterade direktiv träder i kraft 1.1.2020.

- Vi har bland annat preciserat direktiven som gäller arrangemang av grupputställningar och förtydligat de nuvarande direktiven om antalet hundar en exteriördomare kan bedöma. Vi avskaffar bekräftelsekorten som getts för olika certifikat. Direktiven om anmälningar om aggressivt beteende har gjorts till en separat bilaga, berättar Kimmo Mustonen, ordförande för Kennelklubbens utställnings- och domarkommitté.

Direktiven har preciserats i syfte att underlätta arbetet för utställningsarrangörer. Då digitala utställningstjänster utvecklas är det möjligt att avskaffa vissa gamla verksamhetsmodeller.

- Avsikten är att uppdatera utställningsreglerna i ett senare skede. De nuvarande utställningsreglerna gäller till slutet av 2021.

Anmälningsavgifterna ska anges tydligt och enhetligt på olika forum

Enligt de uppdaterade direktiven ska anmälningsavgifterna till utställningen samt eventuella grunder för differentierade anmälningsavgifter anges tydligt, enhetligt och bindande i tidskriften Koiramme – Våra hundar samt på utställningens webbplats och i olika meddelanden.

Direktiven för arrangemang av grupputställningar har preciserats. Det fjärde alternativet i direktiven har skrivits om så att den är tydligare. På grupputställningar är det möjligt att kombinera två FCI-rasgrupper, varvid respektive grupper även bedöms som en enda grupp på grupptävlingarna. I sammanslagna grupper ska ingå någon hel rasgrupp.

Ett SMS är inte en godtagbar domarinbjudan

Sättet hur en domare bjuds in ett bedömningsuppdrag har också preciserats. Inbjudan skickas per post eller per e-post. Inbjudningar som skickas t.ex. via sociala medier eller per SMS är inte godtagbara.

Andelen nordiska exteriördomare på Nordic Dog Shows bör vara minst 50 % av alla domare, och domarna ska komma från minst tre olika nordiska länder.

En domares rätt att bedöma grupptävlingar har preciserats så att begreppet nationella utställningar har ersatts med Nordic Dog Shows, alla rasers utställningar samt grupputställningar.

Om antalet hundar som anmälts till en domare överstiger 80 hundar, bör utställningsbestyrelsen kontakta domaren i fråga. Om antalet hundar som anmälts till en domare överstiger 90 hundar, bör utställningsbestyrelsen dessutom anhålla om separat tillstånd hos Kennelklubben för att domaren ska få bedöma respektive antal hundar. Ifall flera domare bedömer i samma ring, får det totala antalet hundar i ringen inte överstiga 100.

Resultaten för de hundar domaren bedömt behöver inte längre antecknas i domarens utställningskatalog eller i resultatlistan, eftersom resultaten sparas i Kennelklubbens avelsdatasystem.

Vaccinationsintyg kan allt oftare granskas med stickprov

Istället för nuvarande klockan 13 bör utställare komma till utställningsplatsen senast klockan 12. Utställningsarrangören kan emellertid ge en senare ankomsttid än så, förutsatt att utställningens veterinär ännu då är på plats.

Enligt de uppdaterade direktiven kan hundarnas vaccinationsintyg granskas med stickprov ifall antalet hundar på utställningen överstiger tusen. I direktiven som nu gäller detta hundantal 2000.

En klass som antecknats i utställningskatalogen får inte ändras

Hunden kan anmälas endast till den klass som den vid anmälningstidpunkten har, på grundval av hundens prov- eller utställningsmeriter, rätt att delta i. Hunden bör tävla i den klass till vilket den har antecknats i utställningskatalogen, om inte utställningsarrangören har antecknat hunden i fel klass.

Tolkningen av åldersgränsen för den så kallade babyklassen har preciserats så att åldern är fem månader, men under 7 månader.

På utställningar kan även arrangeras inofficiella grupptävlingar, så som tävlingen ”Bästa junior”. Dessa inofficiella tävlingar får emellertid inte dra ut på utställningen orimligt mycket.

Separata bekräftelsekort för certifikat avskaffas

Enligt de uppdaterade direktiven avskaffas bekräftelsekorten med domarens signatur för certifikat, reservcertifikat, Nordic Show certifikat och reserv Nordic Show certifikat.  På internationella utställningar är bekräftelsekorten för CACIB och reserv CACIB däremot fortfarande i bruk.

Om en hund av misstag har tilldelats ett certifikat på utställning, trots att hunden i fråga inte hade rätt att ta emot det, delas certifikatet i samband med resultatregistrering eller på en separat begäran om korrigering av resultat till den hund som tilldelats reservcertifikatet.

Resultatdata digitalt till Kennelklubben

Utställningsresultat och eventuella rapporter ska tillställas Kennelklubben inom fyra veckor efter avslutad utställning. Rapporter om aggressivt beteende måste dock skickas till Kennelklubben omedelbart efter utställningen.

Utställningskataloger i papper där resultat har antecknats behöver inte längre skickas till Kennelklubben, utan samtliga resultat tillställs Kennelklubben elektroniskt. Resultat från junior handling behöver inte heller skickas separat.

Utställningsbestyrelser bör anmäla samtliga ersättningar, som betalats till de personer som arbetat på hundutställningen, till inkomstregistret, enlighet med vad som krävs enligt lag.

Uppdateringar även i bilagor

I de uppdaterade direktiven har bilagan om rasvarianter, som tävlar som separata raser men som har en gemensam rasstandard, granskats, och uppdateringar har gjorts i listan över raser som godkänts av FCI.

En översättning av de uppdaterade direktiven publiceras på Kennelklubbens webbplats under hösten.


För mera information
Föredragande och sekreterare för utställnings- och domarkommittén
Paula Rekiranta
paula.rekiranta@kennelliitto.fi
tfn 09 8873 0219

Ordförande för utställnings- och domarkommittén
Kimmo Mustonen
kimmo.mustonen@kennelliitto.fi
tfn 0400 914 423