Matkakustannusten korvausten verovapauden edellytys on, että matka on tehty yhdistyksen hyväksi sen toimeksiannosta ja siitä on etukäteen sovittu asianmukaisesti. Korvausten verovapautta on rajoitettu niin, että henkilöä kohti kalenterivuoden aikana voi saada verovapaasti päivärahaa korkeintaan 20 päivältä ja kilometrikorvauksia muulla kuin julkisella kulkuneuvolla tehdyistä matkoista 3000 €. Nämä pätevät myös tuomaripalkkioihin.

Maksut ilmoitetaan tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa, jonka käyttö vaatii Y-tunnuksen. Tulorekisterin sähköiseen asiointipalveluun kirjaudutaan henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella, varmennekortilla tai Katso-tunnisteella sivulta tulorekisteri.fi.

Ilman erikseen tehtävää valtuutusta yhdistyksen maksamien maksujen tiedot voi ilmoittaa vain Katso-pääkäyttäjä. Yhdistyksen Katso-pääkäyttäjä voi valtuuttaa esimerkiksi tilitoimiston tai rahastonhoitajan asioimaan yhdistyksen puolesta.

Jos yhdistyksellä ei ole Y-tunnusta, tulorekisteri suosittelee sen hakemista. Tulorekisterin sivujen mukaan yhdistysten ei oletettavasti kesästä 2019 alkaen tarvitse erikseen hakea Y-tunnusta, vaan PRH huolehtii tunnusten antamisesta ja tiedot tulevat saataville YTJ-palveluun.  Muussa tapauksessa ilmoitukset on annettava tulorekisterin paperilomakkeella 6104, jossa tunnisteen tyypiksi valitaan muu tunnus ja lomakkeelle kirjataan yhdistysrekisteritunnus.

Mitä yhdistyksen tulee ilmoittaa tulorekisteriin, milloin ja millä tulolajilla?

 • Yhdistyksen on ilmoitettava maksut tulorekisteriin viimeistään viidentenä kalenteripäivänä maksupäivän jälkeen. Jos määräpäivä on lauantai, sunnuntai tai muu pyhäpäivä, tiedot voi ilmoittaa seuraavana arkipäivänä.
 • 1.1.2020 alkaen verovapaat kustannusten korvaukset voi ilmoittaa maksukuukautta seuraavan kuukauden viidenteen päivään mennessä. Suoritukset voi ilmoittaa yhdellä ilmoituksella kerran kuukaudessa, vaikka kustannusten korvausten maksupäiviä olisi useita saman kuukauden aikana. Maksupäiväksi ilmoitukselle merkitään tällöin kuukauden viimeisin kustannusten korvausten maksupäivä.
 • 1.1.2020 alkaen myös rekisteröidyn yhdistyksen maksamat enintään 200 euron kertasuoritukset voi ilmoittaa tulorekisteriin kuukausittain viimeistään maksukuukautta seuraavan kalenterikuukauden viidentenä päivänä. Kertasuoritus voi sisältää esimerkiksi palkkaa, työkorvausta tai kustannusten korvauksia. Kertasuorituksen määrään lasketaan kaikki tulonsaajalle samalla maksukerralla maksettavat erilaiset erät, kuten palkkiot ja kustannusten korvaukset. Vaikka ilmoittamisen määräaikaa on pidennetty, kertasuoritukset on ilmoitettava tulorekisteriin erikseen jokaiselta maksupäivältä.
 • 1.1.2020 alkaen luontoisedut voi ilmoittaa kertymiskuukautta seuraavan kuukauden 5. päivänä riippumatta siitä, milloin rahapalkka maksetaan. Jos luontoisedun kertymiskuukaudelta maksetaan rahapalkkaa kertymiskuukautta seuraavan kalenterikuukauden aikana, luontoisedun voi ilmoittaa myös sen kertymiskuukautta seuraavan kalenterikuukauden tuloksi. Tällöin ilmoitus on annettava viimeistään sitä kuukautta seuraavan kalenterikuukauden viidentenä päivänä, jonka tuloksi luontoisetu on ilmoitettu.
 • Palkkaennakot voi ilmoittaa samassa määräajassa kuin saman palkanmaksukauden myöhemmin maksettava palkka, jos palkat maksetaan saman kalenterikuukauden aikana. Tällöin palkkaennakosta ei tarvitse tehdä omaa palkkatietoilmoitusta. Palkkaennakkoa koskevia säännöksiä sovelletaan myös johtavassa asemassa oleville tai osakkaille maksettuihin palkkoihin.
 • Ilmoitettavilla maksuilla ei ole euromääräistä alarajaa eikä ilmoittamisvelvollisuus riipu maksun saajan iästä. Myös alaikäisille maksetut korvaukset on siis ilmoitettava tulorekisteriin.
 • Päivärahat ilmoitetaan tulolajilla 358 (yleishyödyllisen yhteisön maksama päiväraha). Myös tuomaripalkkiot voidaan ilmoittaa tällä tulolajilla verovapaaseen määrään saakka.
 • Kilometrikorvaukset ilmoitetaan tulolajilla 357 (yleishyödyllisen yhteisön maksama kilometrikorvaus).
 • Jos päivärahoja kertyy vuodessa yli 20 ja/tai kilometrikorvauksia yli 3000 €, näiden ylittävältä osalta maksetut veronalaiset palkkiot ilmoitetaan tulolajilla 336 työkorvaus. Maksajan ei tarvitse olla selvillä siitä, kuinka paljon saaja on saanut päivärahoja ja kilometrikorvauksia muilta maksajilta.
 • Kilpailupalkinnot, yhdistyksen jäsenelleen kustantamat verryttelyasut ja muut vastaavat varusteet sekä muut satunnaiset palkkiot, kun kyse ei ole työkorvauksesta, ilmoitetaan tulolajilla 316 (muu veronalainen ansiotulo).
 • 1.1.2020 alkaen kilpailun järjestäjän ei tarvitse ilmoittaa tulorekisteriin kilpailupalkintoa, jonka arvo on enintään 100 euroa, jos palkinnon saaja ei ole palvelussuhteessa kilpailun järjestäjään. Kilpailupalkinto voi olla rahasumma tai tavara.
 • Tulorekisteriin EI tarvitse ilmoittaa arvoltaan merkityksettömiä tai symbolisia palkintoesineitä ja tavarapalkintoja. Näitä ovat esimerkiksi pokaalit, mitalit, näyttelyruusukkeet, karkkipussit ja kahvipaketit.
 • Merkkipäivälahjoja ei ilmoiteta tulorekisteriin, jos lahja täyttää verovapauden edellytykset eli kyse on enintään 100 euron arvoisesta tavaralahjasta, jota lahjan saaja ei ole itse saanut valita. Vapaavalintaiset lahjakortit ja muut rahaan verrattavat lahjat ovat kuitenkin saajalle veronalaista tuloa. 
 • Tapahtumissa työskentelevien vapaaehtoisten vaatteita ja tarvikkeita ei katsota veronalaiseksi eduksi, jos ne ovat arvoltaan enintään 100 €, liittyvät tapahtumaan välittömästi eikä niitä ole sovittu korvaukseksi vapaaehtoistyöstä. Sen sijaan vapaaehtoistyöntekijöille annettavista arvokkaammista tarvikkeista ja vaatteista muodostuu veronalaista etua. Veronalaisen edun arvona pidetään vaatteen tai muun tarvikkeen käypää hintaa. Lähtökohtaisesti käypänä hintana pidetään tuotteen hankintahintaa. Jos tuotteen antamiseen liittyy niin sanottu omavastuuosuus, veronalaisen edun arvosta vähennetään vapaaehtoistyöntekijän vaatteesta tai muusta tarvikkeesta yhteisölle maksama määrä.
 • Jos ilmoittamisvelvollisuuden laiminlyö, yhdistykselle voidaan määrätä seuraamusmaksu.

Lue lisää tulorekisterin verkkosivuilta:

Mitä yhdistykset ilmoittavat tulorekisteriin?

Tulorekisteri yhdistyksille: usein kysyttyä