PEVISA tarkoittaa rotukohtaista Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelmaa. Se sisältää pentujen rekisteröintiin vaikuttavia ehtoja esimerkiksi terveystutkimuksista. Rodun PEVISA hyväksytään aina Kennelliitossa rotujärjestön aloitteesta.

PEVISA-ohjeet ja säännöt sekä muut rotukohtaiset ehdot on koottu alla oleviin tiedostoihin.

Downloadable file
Yleinen PEVISA-ohje
Dokumentissa annetaan PEVISA-ohjelmasta vastuussa oleville rotujärjestöille ohjeita ohjelman laatimiseksi ja soveltamiseksi. Ohjeessa mm. luetellaan asiat, joita PEVISA-ohjelmaan on mahdollista liittää koirien jalostuskäytön ehdoiksi. Ohje täydentää valtuuston hyväksymää PEVISA-sääntöä. Päivitetty 1.1.2019.
Päivitetty 1.1.2019
PEVISA-ohje
Voimassa 1.1.2009 alkaen. Täydentää PEVISA-sääntöä.
Päivitetty
Muut versiot
Yleinen PEVISA-ohje
Dokumentissa annetaan PEVISA-ohjelmasta vastuussa oleville rotujärjestöille ohjeita ohjelman
laatimiseksi ja soveltamiseksi. Ohjeessa mm. luetellaan asiat, joita PEVISA-ohjelmaan on mahdollista liittää koirien jalostuskäytön ehdoiksi. Ohje täydentää valtuuston hyväksymää PEVISA-sääntöä. Päivitetty 1.1.2019.
Päivitetty
Allmänna instruktioner om PEVISA-programmet
I dokumentet ges instruktioner till specialklubbar, som ansvarar för PEVISA-program, hur programmet utarbetas och hur det tillämpas. I direktiven tas bl.a. upp vilka krav som kan anslutas till ett PEVISA-program som villkor för avelsbruk. Direktiven kompletterar PEVISA-bestämmelserna, som godkänts av fullmäktige. Uppdaterad 1.1.2019
Päivitetty
Downloadable file
Yleinen PEVISA-sääntö
Säännössä kerrotaan Kennelliiton perinnöllisten vikojen ja sairauksien eli PEVISA-ohjelman tavoitteet sekä hyväksymis- ja muuttamisjärjestyksen rotujärjestössä ja Kennelliitossa. Rodulla, joka anoo PEVISA-ohjelmaa, tulee olla voimassaoleva jalostuksen tavoiteohjelma (JTO), joka sisältää perusteet PEVISA-ohjelman vahvistamiselle. Dokumenttia täydentävät ohjeet rotujärjestöille eli PEVISA-ohje ja JTO-ohje. Voimassa 1.1.2009 alkaen.
Päivitetty 30.5.2018
Yleinen PEVISA-sääntö
Säännössä kerrotaan Kennelliiton perinnöllisten vikojen ja sairauksien eli PEVISA-ohjelman tavoitteet sekä hyväksymis- ja muuttamisjärjestyksen rotujärjestössä ja Kennelliitossa. Rodulla, joka anoo PEVISA-ohjelmaa, tulee olla voimassaoleva jalostuksen tavoiteohjelma (JTO), joka sisältää perusteet PEVISA-ohjelman vahvistamiselle. Dokumenttia täydentävät ohjeet rotujärjestöille eli PEVISA-ohje ja JTO-ohje. Voimassa 1.1.2009 alkaen.
Päivitetty
Allmänna PEVISA-bestämmelser
I dokumentet redogörs för PEVISA-programmets målsättningar samt ordningen för godkännande och ändring av programmen i specialklubbar och på Kennelklubben. En ras, som specialklubben önskar ansluta till PEVISA, bör ha en giltig rasspecifik avelsstrategi (JTO), som utgör grunden för fastställandet av PEVISA-programmet. Direktiven till specialklubbar, dvs. PEVISA-instruktionen och JTO-instruktionen, kompletterar dessa direktiv. Gäller från 1.1.2009.
Päivitetty
Downloadable file
PEVISA ja muut rotukohtaiset erityisehdot 2022
Dokumentti on suunnattu kasvattajille ja rotuyhdistyksille. Se sisältää kaikkia rotuja koskevat jalostuskoirien terveysvaatimukset sekä rotukohtaiset rekisteröintiehdot (mm. PEVISA-ohjelmat ja menettelyt rotumuunnosten välisissä risteytyksissä). PEVISA-ohjelmat tarkoittavat pentueiden rekisteröinnin ehtona olevia jalostuskoirien terveys- ja luonnevaatimuksia sekä yksittäisen koiran enimmäisjälkeläismääriä. Päivitetty 3.1.2022.
Päivitetty
PEVISA ja muut rotukohtaiset erityisehdot vuonna 2021
Dokumentti on suunnattu kasvattajille ja rotuyhdistyksille. Se sisältää kaikkia rotuja koskevat jalostuskoirien terveysvaatimukset sekä rotukohtaiset rekisteröintiehdot (mm. PEVISA-ohjelmat ja menettelyt rotumuunnosten välisissä risteytyksissä). PEVISA-ohjelmat tarkoittavat pentueiden rekisteröinnin ehtona olevia jalostuskoirien terveys- ja luonnevaatimuksia sekä yksittäisen koiran enimmäisjälkeläismääriä. Päivitetty 23.6.2021.
Päivitetty
Muut versiot
PEVISA ja muut rotukohtaiset erityisehdot vuonna 2022
Dokumentti on suunnattu kasvattajille ja rotuyhdistyksille. Se sisältää kaikkia rotuja koskevat jalostuskoirien terveysvaatimukset sekä rotukohtaiset rekisteröintiehdot (mm. PEVISA-ohjelmat ja menettelyt rotumuunnosten välisissä risteytyksissä). PEVISA-ohjelmat tarkoittavat pentueiden rekisteröinnin ehtona olevia jalostuskoirien terveys- ja luonnevaatimuksia sekä yksittäisen koiran enimmäisjälkeläismääriä. Päivitetty 3.1.2022.
Päivitetty
PEVISA och andra rasspecifika specialvillkor
Dokumentet är riktat för uppfödare och rasföreningar. Det innehåller hälsokrav som ställs på avelshundar av alla raser samt rasspecifika registreringsvillkor (bl.a. PEVISA-program och tillvägagångssätt vid korsningar mellan rasvarianter). PEVISA-program innehåller krav som ställs på avelshundars hälsa och mentalitet som bör uppfyllas för att valpkullen ska kunna registreras. I programmet kan även begränsas det högsta tillåtna antalet avkommor av enskild hund. Uppdaterad 10.1.2022.
Päivitetty

Lisätietoa virallisista terveystutkimuksista löydät täältä.

Kaikkia rotuja koskevia rekisteröintiehtoja

Kennelliitolla on kaikkien rotujen rekisteröintiä koskevia ehtoja, joiden tarkoituksena on määritellä rajat terveyteen liittyvissä asioissa. Nämä ehdot ovat:

  • mikäli pentueen vanhemmilla on tietyissä Kennelliiton virallisissa terveystutkimuksissa asteikon huonoin tulos, voidaan pennut rekisteröidä vain EJ-rekisteriin. Näitä tutkimuksia ovat lonkka- ja kyynärnivelkuvaus, polvilumpiotutkimus sekä spondyloosikuvaus
  • liian läheistä sukua keskenään olevien vanhempien jälkeläiset voidaan rekisteröidä vain EJ-rekisteriin (isä/emä yhdistettynä jälkeläiseen tai täyssisarukset yhdistetty keskenään, tällöin pentujen sukusiitosasteen on aina vähintään 25%)
  • kahta merleväristä koiraa ei saa parittaa keskenään
  • kahta töpöhäntäistä (T-box-mutaation aiheuttama töpöhäntä) ei saa parittaa keskenään.

Terveystutkimuksen tulos voi olla voimassa, vaikka lausunto olisi PEVISA-ohjelman mukaan vanhentunut

PEVISA-ohjelmissa määritellään, onko jalostuskoirien kertatutkimus riittävä vai pitääkö seulontatutkimus uusia säännöllisesti. Luustotutkimukset tehdään tyypillisesti vain kerran koiran elinaikana, kun taas esimerkiksi silmä- ja sydäntutkimukset ovat voimassa vain rajoitetun, rotukohtaisesti määritetyn ajan. Koira voidaan todeta terveeksi tutkimushetkellä, mutta se voi sairastua myöhemmin, ja siksi jalostukseen käytettävien koirien tutkimuksille on näissä sairauksissa määritelty tietty voimassaoloaika.

Tämä PEVISA-ohjelman määrittelemä voimassaoloaika on laadittu tilanteisiin, joissa tutkitaan terveitä jalostuskoiria. Siksi koiran saama huonompi tulos ei kumoudu, vaikka itse lausunto PEVISA-ohjelman voimassaolomäärityksen mukaan olisikin vanhentunut. Huonomman tuloksen voi kumota sairauskohtaisen menettelyn kautta, esimerkiksi paneelissa.

Koiran ikä tutkimushetkellä voi vaikuttaa lausunnon voimassaoloon

Alle vuoden iässä tehty silmätarkastus on kaikilla roduilla PEVISA-tarkistusten osalta voimassa vain vuoden. Alle kolmen vuoden iässä annettu polvitutkimuslausunto on sekin voimassa vain kaksi vuotta. Jos polvitutkimus tehdään yli kolmen vuoden iässä, ei tutkimusta tarvitse uusia. Jos koira saa tutkimuksissa eriävät lausunnot, on niistä huonompi voimassa kuten edellä selvitettiin.

Jos PEVISA- tai muut rotukohtaiset ehdot eivät täyty?

Kasvattaja voi perustellusta syystä anoa etukäteen poikkeuslupaa koiran jalostuskäytölle, jos jompikumpi pentueen vanhemmista tai yhdistelmä ei täytä jalostukseen käytön ehtoja. Kasvattaja voi myös yhden kerran rekisteröidä FI-/ER-rekisteriin sellaisen pentueen, jossa vanhemmilla ei astutushetkellä ole PEVISA-ohjelman mukaisia terveystutkimustuloksia, mutta vanhemmat ovat saaneet ohjelman ehdot täyttävät tulokset astutuksen jälkeen. Koiralle voi rekisteröidä vain yhden tällaisen pentueen (koskee sitä vanhempaa, joka ei astutushetkellä täyttänyt PEVISA-ehtoja). Pentueen rekisteröinnistä peritään korotettu maksu.

Koiralle voidaan PEVISA- tai muiden rotukohtaisten ehtojen jäädessä täyttymättä merkitä myös yhden kerran pentue EJ-rekisteriin. Kasvattaja voi käyttää tämän mahdollisuuden kerran viidessä vuodessa. Myös tällaisen pentueen rekisteröinnistä peritään korotettu maksu.

Ulkomaisen uroksen käyttö jalostukseen

PEVISA-ehdot koskevat myös ulkomaisen uroksen jalostuskäyttöä. Sairauskohtaisissa ohjeissa määritellään, mitkä ulkomaiset tulokset hyväksytään suomalaisten tulosten sijasta. Tarkista kuitenkin ulkomaisten lonkkalausuntojen hyväksyminen. Voit kysyä tulosten kelpaavuudesta etukäteen Kennelliitosta. Rotujärjestön aloitteesta voidaan ulkomaisen uroksen käytölle myöntää myös ns. pysyvä poikkeuslupa, joka antaa mahdollisuuden käyttää ulkomaista urosta, vaikka se ei täyttäisi tiettyjä rodulle määriteltyjä PEVISA-ehtoja. Tämä poikkeuslupa koskee 1.1.2016 alkaen tapahtuvissa astutuksissa korkeintaan kahta pentuetta/uros. Joillakin roduilla poikkeusluvassa on jo aikaisemmin ollut kahden pentueen rajoitus ja niillä myös ennen vuotta 2016 astutetut pentueet huomioidaan. Kiintiöön lasketaan Suomessa rekisteröidyt pentueet, mutta ei uroksen mahdollisia tuontijälkeläisiä.

Pysyvä poikkeuslupa koskee ulkomaisen uroksen astutuskäyttöä sekä Suomessa että ulkomailla. Kun ulkomaisen uroksen pentuekiintiö täyttyy, voidaan se tarvittaessa joko tutkia PEVISA-ohjelman mukaisesti tai kasvattaja voi anoa tapauskohtaista poikkeuslupaa uroksen käytölle. Ulkomaisia uroksia koskevat poikkeukset mainitaan rotukohtaisissa erityisehdoissa.

Indeksit PEVISA-ohjelmissa

Koirakohtaiset indeksit löytyvät Kennelliiton jalostustietojärjestelmästä.

Indeksejä voidaan käyttää rodun PEVISA-ohjelmassa esimerkiksi siten, että ensisijaisesti käytetään indeksiä, mutta jos indeksi puuttuu, käytetään rajana fenotyyppitulosta. Punaisen irlanninsetterin PEVISA-ohjelma vaatii, että koiran lonkkaindeksi on vähintään 102 tai koiran lonkkakuvaustulos on vähintään B. Jalostuskoiran indeksin tai yhdistelmän nartun ja uroksen indeksien keskiarvon tulisi aina olla yli 100, jotta perinnöllistä edistymistä saataisiin aikaan.

Indeksit päivitetään joka kuukauden viimeisellä viikolla niillä roduilla, joilla on indekseihin liittyviä ehtoja PEVISA-ohjelmassaan. Koiran saaman lausunnon ja indeksilaskennan välillä saattaa siis kulua muutama viikko. Indeksi voi muuttua päivityskerrasta toiseen koiran sukulaisten saamien uusien kuvaustulosten ja rodun keskitason vaihtelun perusteella. Myös laskennassa suoritettavat pyöristykset voivat aiheuttaa hyvin pieniä (pisteen tai kaksi) heittoja indeksilukuun.

Kun rodun PEVISA-ohjelmassa on indeksejä koskeva rajoitus, vaikuttaa pentujen rekisteröintiin se indeksi, joka koiralla on astutushetkellä. Siemennettäessä pakastespermalla huomioidaan kuitenkin joko se indeksin arvo, joka uroksella on ollut sperman keräyshetkellä tai siemennyshetkellä. Keräyshetkellä voimassa ollut indeksi voidaan huomioida vain, jos se on saatavilla Kennelliiton tietokannassa tai jos pentueilmoituksen liitteenä on siitä todiste (esim. tuloste keräyspäivältä).

Tuontikoirat saavat indeksin vasta kun ne on rekisteröity Kennelliittoon, ja vain kun niillä on suomalainen tutkimustulos, tai Suomessa tutkittuja jälkeläisiä.

Ensisijaisesti käytetään aina koiran suomalaista indeksiä. Rodun PEVISA-ehdoissa määritellään, jos suomalaisen indeksin puuttuessa huomioidaan koiralla mahdollisesti oleva ulkomainen indeksi. Pentueilmoitukseen tulee tällöin liittää todiste ulkomaisen indeksin arvosta astutushetkellä. Saksassa indeksit lasketaan hieman eri tavoin kuin Suomessa ja niiden arvot huomioidaan pentueen tarkastuksen yhteydessä suomalaisella asteikolla. Ulkomaisen indeksin arvoa ei tallenneta tietokantaan eikä se vaikuta siihen, millaisen indeksin koira mahdollisesti saa myöhemmin Suomessa. Jokaisen indeksilaskennan lähtötietoina käytetään aina koirien kuvaustuloksia, ei indeksejä.

Saksanpaimenkoirilla on mahdollista käyttää ulkomaista indeksiä suomalaisen sijasta, jos ulkomaisen indeksin laskenta perustuu suurempaan käytettävissä olevaan materiaaliin (jolloin sen arvosteluvarmuuskin on suurempi). Kasvattajan tulee tällöin ottaa asiassa yhteyttä Saksanpaimenkoiraliiton toimistoon ja saada liitolta hyväksyntä ulkomaisen indeksin käytölle. Hyväksyntä ja todiste ulkomaisen indeksin suuruudesta liitetään pentueilmoitukseen.


Roduilla, joiden PEVISA-ohjelmassa on indeksejä koskeva rajoitus, voidaan rajoittaa vähäisen tietomäärän perusteella laskettujen indeksien näkymistä jalostustietojärjestelmässä, jotta jalostusvalinnat tehdään riittävän luotettavasti määriteltyjen indeksien perusteella. Tällä on merkitystä etenkin tuontikoirien kohdalla. Esimerkiksi saksanpaimenkoirilla lonkkaindeksi näkyy jalostustietojärjestelmässä vain, jos sen arvosteluvarmuus (indeksin perässä suluissa ilmoitettava luku) on vähintään 50 %. Vaadittava arvosteluvarmuus ylittyy, kun koiralla on joko oma, suomalainen kuvaustulos tai esimerkiksi 4-5 kuvattua jälkeläistä.