Kennelliiton koe- ja kilpailutoimikunnan alainen työryhmä on valmistellut ohjeen, joka käsittelee tarhattujen riistalintujen käyttämistä kokeissa, kilpailuissa ja testeissä. Ohje tulee voimaan 1.3.2024.

Ohjetta valmistellut Kennelliiton koe- ja kilpailutoimikunnan alainen työryhmä käsittelee uuteen eläinten hyvinvointilakiin liittyviä päivityksiä Kennelliiton sääntöihin ja ohjeisiin. Työryhmä laati uuden ohjeen tarhattujen riistalintujen käyttämisestä kokeissa, kilpailuissa ja testeissä. Ohje on tehty yhteistyössä Maa- ja metsätalousministeriön ja Ruokaviraston kanssa. 

Ohjeen tarkoitus on varmistaa lintukoirien koe-, kilpailu- ja testitoiminnassa käytettävien vapautettavien riistalintujen hyvinvointi. Lintujen vapauttamisella tarkoitetaan riistalintutarhassa tai muussa vastaavassa eläintenpitopaikassa kasvatetun riistalinnun vapauttamista luontoon. 

Lintukoirien kokeiden tarkoituksena on saada tärkeää tietoa koirien metsästysominaisuuksista jalostusta varten ja edistää koirien kouluttamista rodunomaiseen metsästyskäyttöön seisovana, ylösajavana ja noutavana koirana. 

Tämän ohjeen piiriin kuuluvat Kennelliiton alaisten kokeiden, kilpailujen ja testien järjestämisestä vastaavat tahot, joiden tulee toiminnassaan noudattaa tämän ohjeen lisäksi koemuodon sääntöjä, ohjeita sekä asiaan liittyvää lainsäädäntöä ja viranomaisten ohjeistusta.

Ohjeen valmistelu

Kennelliiton ohjetta valmisteleva työryhmä kutsui toukokuussa 2023 edustajat Noutajien yhteistyötoimikunnasta, Saksanseisojakerhosta, Kanakoirakerhosta ja SPME-kollegiosta kokoukseen, jossa keskusteltiin uuden eläinten hyvinvointilain vaikutuksista lintukoirien koetoimintaan. 

Ohjeen valmisteluvaiheessa pyydettiin lausunnot koolle kutsutuilta edustajatahoilta. Ohjeen valmistelussa ja lausuntojen antajana oli lisäksi aktiivisesti mukana Maa- ja metsätalousministeriö sekä Ruokavirasto. Ohjeen valmistelun aikana lausuntoa pyydettiin myös Suomen Metsästäjäliitolta ja Suomen Riistakeskukselta.

Ohjeen sisältö

Ohje sisältää muun muassa vapautettavien riistalintujen käsittelyä, kuntoa, olosuhteita, kuljettamista, vapauttamista ja raportointia koskevia asioita. 

Ohje löytyy kokonaisuudessaan täältä.

Downloadable file
Ohje kokeissa, kilpailuissa ja testeissä käytettävistä tarhatuista riistalinnuista
Ohjeen tarkoitus on varmistaa lintukoirien koe-, kilpailu- ja testitoiminnassa käytettävien, vapautettavien riistalintujen hyvinvointi. Ohjeessa kerrotaan miten, koska ja minkälaisia lintuja tarhasta voi vapauttaa koetoimintaan, sekä miten niitä tulee kohdella ennen ja jälkeen vapauttamisen. Ohje on voimassa 1.3.2024 alkaen.
Updated 13.12.2023
Ohje kokeissa, kilpailuissa ja testeissä käytettävistä tarhatuista riistalinnuista
Ohjeen tarkoitus on varmistaa lintukoirien koe-, kilpailu- ja testitoiminnassa käytettävien, vapautettavien riistalintujen hyvinvointi. Ohjeessa kerrotaan miten, koska ja minkälaisia lintuja tarhasta voi vapauttaa koetoimintaan, sekä miten niitä tulee kohdella ennen ja jälkeen vapauttamisen. Ohje on voimassa 1.3.2024 alkaen.
Updated