Jo vuodesta 2010 valmisteilla ollut laki eläinten hyvinvoinnista on edennyt lausuntovaiheeseen. Suomen Kennelliitolta on pyydetty lakiesityksestä lausuntoa.

- Hyvä, että vihdoin ollaan tässä vaiheessa, sanoo Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja Harri Lehkonen. Hän on tyytyväinen siihen, että lausuntokierrokselle lähetetyssä lakiesitysluonnoksessa on otettu huomioon useita sellaisia asioita, joita Kennelliitto toi esille lausunnossaan edellisellä lausuntokierroksella vuonna 2018.

- Lakiesitys on lemmikkien hyvinvoinnin näkökulmasta varsin kattava, ja tyydyttänee eri toimijoita. Tuotantoeläimiin liittyvissä asioissa on enemmän eriäviä näkemyksiä, Lehkonen sanoo.

Pentutehtailua halutaan suitsia puuttumalla tiukemmin pentujen tuontiin

Lakiesitysluonnoksen mukaan koirien ja kissojen pentutehtailuun ja kauppaan puututtaisiin kieltämällä alle puolivuotiaiden pentujen tuonti Suomeen, jos tarkoituksena on myydä pentu eteenpäin kahden kuukauden kuluessa tuonnista. Kiellolla pyrittäisiin estämään ulkomailla huonoissa oloissa tuotettujen pentujen tuontia Suomeen. Lisäksi koirien ja kissojen myynti-ilmoittelun sisällölle säädettäisiin vähimmäisvaatimukset. Ilmoituksista tulisi käydä ilmi muun muassa ammattimaisesti toimivan myyjän rekisterinumero sekä maa, jossa myytävä eläin on syntynyt.

Koirien ja kissojen rekisteröinnistä ja merkitsemisestä säädetään eläinten tunnistamista ja rekisteröintiä koskevan lain nojalla. Koirien tunnistusmerkintä- ja omistajarekisteri tulee pakolliseksi vuoden 2023 alusta. Kissojen vuoro on myöhemmin.

Koirien jalostusta tullaan sääntelemään tarkemmin asetuksella

Lakiesitysluonnoksen mukaan koirien ja kissojen jalostuksen valvontaa tehostetaan säätämällä eläinlääkäreille ilmoitusvelvollisuus sellaisista toimenpiteistä, jotka on tehty perinnöllisten vikojen korjaamiseksi. Ilmoitus tehtäisiin valmisteilla olevaan koira- ja kissarekisteriin. Siitä, mitä vikoja ja sairauksia sekä toimenpiteitä ilmoitusvelvollisuus koskee, on tarkoitus säätää asetuksella. Samoin asetuksella säädetään tarkemmin vioista, jotka sulkevat eläimen pois jalostuksesta.

Maa- ja metsätalousministeriön Luonnonvarakeskukselta tilaamassa hankkeessa selvitetään haitallisen eläinjalostuksen ongelmien lievittämistä koirilla. Hankkeen jatkoselvitys ”Koiranjalostuksen ongelmat ja valvontakriteerit”  valmistuu vuoden 2022 loppuun mennessä. Tätä selvitystä ja hankkeen edellistä, lyhytkalloisten koirien terveysongelmia käsittelevää selvitystä tullaan hyödyntämään asetuksen valmistelussa.

- On tärkeää, että Kennelliittoa ja koirankasvattajia kuullaan, kun jalostusasetusta valmistellaan. Suomalainen koirankasvatus on korkeatasoista ja olemme monessa asiassa esimerkkinä myös maailmalle. Valmistelutyöhön on hyvä tuoda esille myös käytännön kasvatustyön näkökulmaa, painottaa Harri Lehkonen.

Kennelliitto antaa lausuntonsa 14. tammikuuta 2022 mennessä

Kennelliiton lausunto maa- ja metsätalousministeriölle valmistellaan määräaikaan 14.1.2022 mennessä. Lakiesitys on tarkoitus antaa eduskunnalle keväällä 2022, ja uuden lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2023 alusta.

Lausunnon lakiesityksestä voivat antaa lakiesitystä valmistelleelle maa- ja metsätalousministeriölle kaikki halukkaat tahot.

Lakiesitys löytyy maa- ja metsätalousministeriön verkkosivuilta.
 

Lisätiedot:

Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja
Harri Lehkonen
harri.lehkonen@kennelliitto.fi
puh. 050 329 2188