De finska hundraserna har långa anor som finländarnas hjälp i vardagssysslor, husvakter och trogna kompisar på jaktutflykter. De är viktiga delar av det finska kulturarvet och är våra nationella skatter.

Syftet med projektet De inhemska raserna som våra nationella skatter var att sprida kunskap om de inhemska raserna hos allmänheten och att främja rasernas fortbestånd och avelsarbetet med dem.

Kännedom om de finska hundraserna hör till finländarnas allmänbildning. Temat om de inhemska raserna marknadsförs i hela landet för att nå förutom de 150 000 medlemmarna i Kennelklubben också övriga finländare. Projektets program byggdes upp i samarbete med övriga organisationer inom hundbranschen.

Fem fina inhemska

Det finns fem inhemska hundraser i Finland: den finska spetsen, karelska björnhunden, finska stövaren, lapska vallhunden och finska lapphunden, som alla är en viktig del av finskheten. Vår nationalhund, den finska spetsen, är en ursprungsras som härstammar direkt från en ren naturstam. Den finska spetsen är globalt sett en raritet då den är en skällande, ställande hund, som med sitt skall meddelar jägaren i vilket träd fågeln befinner sig i.

Också de övriga finska hundraserna är viktiga delar av vårt kulturarv. Den finska lapphunden och den lapska vallhunden har långa anor som renvallande hundar, den karelska björnhunden är en modig hund som används i jakt på storvilt, och den finska stövaren är i sitt esse i räv- och harskogen. Gemensamt för de inhemska raserna är att de ännu idag används i samma uppgifter som det ursprungliga brukssyftet i tiderna har varit. 

Kennelklubben har förbundit sig i det nationella programmet för animaliska genetiska resurser för de inhemska rasernas del. Kennelklubben är med i ett projekt som koordineras av Naturresursinstitutet, och har som uppgift att skapa en genbank för att säkerställa rasernas genetiska mångfald och fortbestånd även i framtiden. Genbanken används endast i yttersta nödfall. Dess syfte är att vid behov återuppliva populationen. En del av banken är i långtidsförvaring och används endast i sådant nödfall där man är tvungen att skapa rasen på nytt.

Den finska spetsen och jakt med den är en viktig del av den finska folktraditionen. Det är en hederssak för de finska kennelorganisationerna att värna om rasen och om jakttraditionen. Finska Kennelklubben verkar aktiv i samarbete med Finlands Jägarförbund och Finska Spetsklubben för att få jakt med den finska spetsen med i förteckningen över Unescos immateriella kulturarv. Jakt med finsk spets finns redan med på Museiverkets wiki-förteckning över levande kulturarv.

De inhemska hundraserna med på evenemang runtom i Finland

Eftersom tre av fem av våra inhemska raser är framför allt jakthundar lyftes temat fram i de riksomfattande mästerskapsmatcherna för de inhemska raserna som anordnades under jubileumsåret. Mästerskapsmatcherna är Haukku-matchen för finska spets, Kilpa-matchen för finska stövare och Hirvenhaukut-matchen för karelska björnhundar. Kenneldistrikten som är underställda Kennelklubben ansvarar för anordnandet av mästerskapstävlingarna.

Förutom mästerskapsmatcherna lyftes temat fram också i olika evenemang som arrangeras runtom i Finland. Kennelklubben förverkligade evenemangen tillsammans med specialklubbarna för de inhemska raserna, Lapplandshundar rf, Finska Stövarklubben rf och Finska Spetsklubben rf. Samarbete idkades också med aktörer utanför hundvärlden.

Som expert i det finska avelsarbetet med hundar satsade Kennelklubben på olika material som koncentrerade på de inhemska raserna. Dessutom skrev Kennelklubben olika pressmeddelanden som berörde inhemska raser och lyfte fram de inhemska raserna i sin medlemstidskrift Koiramme – Våra hundar.

Läs mera om de inhemska raserna:

Finska Stövarklubben
Finska Spetsklubben
Lapplands hundar

Målsättningar för jubileumsåret var
  • Informera allmänheten om våra inhemska raser

  • Tacka uppfödare av inhemska raser för deras utmärkta arbete

  • Främja rasernas fortbestånd och avelsarbetet med dem