Provtagning

Den som tar proven vid en officiell härstamningskontroll måste vara godkänd av Kennelklubben. Godkända provtagare hittar du här. Prov tas av tiken, valparna och alla faderkandidater. Även valparna ska vara id-märkta vid provtagningstillfället. En elektronisk remiss måste beställas för valparna via Omakoira-tjänsten.

Laboratorierna fastställer vilket slags prov (blodprov, cellprov från kinden eller hårprov) som används för undersökningarna. Provtagaren skickar proven jämte remiss till det av Kennelklubben godkända laboratoriet. För närvarande gör Laboklin och Movet Oy härstamningsundersökningar och DNA-profiler.

Undersökningsresultat

Laboratoriet skickar undersökningens resultat till beställaren och också direkt till Kennelklubben. Valparnas registreringsbevis förses med koden P, som tecken på att härstamningsundersökningen är gjord, och uppgiften införs också i avelsdatasystemet.

Härstamning ska verifieras vid dubbelparning

Då tiken har med eller utan avsikt parats under samma löp med fler än en hanhund, är det nödvändigt att härstamningsundersökning görs på hela kullen innan valparna registreras. Om det i kullen finns valpar efter flera hanhundar, ska det för varje kull göras en separat valpkullsanmälan. Sidan där id-märkningar anges är då det enda dokumentet som är gemensamt för valpkullarna.  Du kan börja registreringen av den första hanens valpkull i Omakoira och bifoga en skannad version av valpkullsanmälan för den andra hanens valpar.

Alla renrasiga valpar ska registreras enligt Kennelklubbens regler.

Vad är en DNA-profil?

DNA-profilen är en genetisk profil, med vilken en enskild hund kan individualiseras och identifieras tack vare skillnader i DNA-uppbyggnaden.  Profilen bestäms enligt den internationella ISAG-standarden. Profilen är nödvändig för att fastställa härstamningen, och den görs med jämförelse av föräldrarnas och avkommans DNA-sekvenser. När en hunds härstamning har verifierats, förses hunden automatiskt med en DNA-profil.

DNA-profilen är permanent, så i princip det behövs bara ett prov för varje hund, och profilen kan sedan användas för verifiering av alla hundens avkommors härstamning. Uppgift om DNA-profil visas än så länge inte i hundens uppgifter i avelsdatasystemet.

Regler och blanketter

Downloadable file
Kennelklubbens registreringsbestämmelser
Dokumentet är riktat för uppfödare och rasföreningar. I dokumentet redogörs för vilka regler som gäller för att registrera rashundar i de olika registren. Gäller från och med 1.1.2023
Uppdaterad 21.12.2022
Kennelklubbens registreringsbestämmelser
Dokumentet är riktat för uppfödare och rasföreningar. I dokumentet redogörs för vilka regler som gäller för att registrera rashundar i de olika registren (stamboksregistren FI och ER samt registret för avelsspärrade hundar, EJ). Gäller tills 31.12.2022.
Uppdaterad
Övriga versioner
Kennelliiton koirarekisteriohje 2023
Dokumentti on suunnattu kasvattajille ja rotuyhdistyksille. Se sisältää säännöt rotukoirien rekisteröimiseksi eri rekistereihin. Voimassa 1.1.2023 alkaen. Määräykset koskevat ohjeen voimaan tulon jälkeen tapahtuneesta astutuksesta syntyneitä pentueita ja rekisteröitäviä tuontikoiria.
Uppdaterad
Kennelklubbens registreringsbestämmelser
Dokumentet är riktat för uppfödare och rasföreningar. I dokumentet redogörs för vilka regler som gäller för att registrera rashundar i de olika registren. Gäller från och med 1.1.2023
Uppdaterad
The form can be filled and saved
Remiss för beställning av DNA-profil
Används vid beställning av DNA-profil för hund. från annat laboratorio än Laboklin.
Uppdaterad
Lähete DNA-tunnistemääritystä varten
Tätä lomaketta käytetään, kun tilataan yksittäiselle koiralle DNA-tunniste polveutumisen varmistamiseksi muualta kuin Laboklinilta.
Uppdaterad
Remiss för beställning av DNA-profil
Används vid beställning av DNA-profil för hund. från annat laboratorio än Laboklin.
Uppdaterad
Request for a DNA Profile
Use this form when requesting a DNA profile for your dog.
Uppdaterad
The form can be filled and saved
Blankett för beställning av härstamningsundersökning
Används vid beställning av härstamningsundersökning för hund eller valpkull från annat laboratorio än Laboklin.
Uppdaterad
Lähete polveutumistutkimusta varten
Tätä lomaketta käytetään lähetteenä, kun pentueelle tai yksittäiselle koiralle tilataan polveutumisen varmistus muualta kuin Laboklinilta.
Uppdaterad
DNA-härsamningsremiss
Används vid beställning av härstamningsundersökning för hund eller valpkull från annat laboratorio än Laboklin.
Uppdaterad
Request for DNA parentage evaluation
Used when ordering a parentage evaluation for a litter or a single dog from a laboratorium other than Laboklin.
Uppdaterad