Provtagning

Den som tar proven vid en officiell härstamningskontroll måste vara godkänd av Kennelklubben. Godkända provtagare hittar du här. Prov tas av tiken, valparna och alla faderkandidater. Även valparna ska vara id-märkta vid provtagningstillfället. Laboratorierna fastställer vilket slags prov (blodprov, cellprov från kinden eller hårprov) som används för undersökningarna.

Provtagaren skickar proven jämte remiss till det av Kennelklubben godkända laboratoriet. Det finns tre av Kennelklubben godkända laboratorier: Genoscoper Oy, Laboklin GmbH & Co. KG och Movet Oy.

Undersökningsresultat

Laboratoriet skickar undersökningens resultat till beställaren och också direkt till Kennelklubben. Valparnas registreringsbevis förses med koden P, som tecken på att härstamningsundersökningen är gjord, och uppgiften införs också i avelsdatasystemet.

Härstamning ska verifieras vid dubbelparning

Då tiken har med eller utan avsikt parats under samma löp med fler än en hanhund, är det nödvändigt att härstamningsundersökning görs på hela kullen innan valparna registreras. Om det i kullen finns valpar efter flera hanhundar, ska det för varje kull göras en separat valpkullsanmälan. Sidan där id-märkningar anges är då det enda dokumentet som är gemensamt för valpkullarna.  Du kan börja registreringen av den första hanens valpkull i Omakoira och bifoga en skannad version av valpkullsanmälan för den andra hanens valpar.

Alla renrasiga valpar ska registreras enligt Kennelklubbens regler.

Vad är en DNA-profil?

DNA-profilen är en genetisk profil, med vilken en enskild hund kan individualiseras och identifieras tack vare skillnader i DNA-uppbyggnaden.  Profilen bestäms enligt den internationella ISAG-standarden. Profilen är nödvändig för att fastställa härstamningen, och den görs med jämförelse av föräldrarnas och avkommans DNA-sekvenser. När en hunds härstamning har verifierats, förses hunden automatiskt med en DNA-profil.

DNA-profilen är permanent, så det behövs bara ett prov för varje hund, och profilen kan sedan användas för verifiering av alla hundens avkommors härstamning. Uppgift om DNA-profil visas än så länge inte i hundens uppgifter i avelsdatasystemet.

Regler och blanketter

Downloadable file
Kennelklubbens registreringsbestämmelser
Dokumentet är riktat för uppfödare och rasföreningar. I dokumentet redogörs för vilka regler som gäller för att registrera rashundar i de olika registren (stamboksregistren FI och ER samt registret för avelsspärrade hundar, EJ). Gäller tills 31.12.2023.
Uppdaterad
Kennelliiton koirarekisteriohje
Dokumentti on suunnattu kasvattajille ja rotuyhdistyksille. Se sisältää säännöt rotukoirien rekisteröimiseksi eri rekistereihin (kantakirjarekisterit FI ja ER sekä Ei jalostukseen -rekisteri EJ). Voimassa 31.12.2023 saakka. Määräykset koskevat ohjeen voimaan tulon jälkeen tapahtuneesta astutuksesta syntyneitä pentueita ja rekisteröitäviä tuontikoiria.
Uppdaterad
Kennelklubbens registreringsbestämmelser
Dokumentet är riktat för uppfödare och rasföreningar. I dokumentet redogörs för vilka regler som gäller för att registrera rashundar i de olika registren (stamboksregistren FI och ER samt registret för avelsspärrade hundar, EJ). Gäller tills 31.12.2023.
Uppdaterad
Missing content item.
The form can be filled and saved
Remiss för beställning av DNA-profil
Används vid beställning av DNA-profil för hund.
Uppdaterad 30.5.2018
Lähete DNA-tunnistemääritystä varten
Tätä lomaketta käytetään, kun tilataan yksittäiselle koiralle DNA-tunniste polveutumisen varmistamiseksi.
Uppdaterad
Remiss för beställning av DNA-profil
Används vid beställning av DNA-profil för hund.
Uppdaterad
Request for a DNA Profile
Use this form when requesting a DNA profile for your dog.
Uppdaterad