Hur härstamningsundersökningar genomförs

Först lönar det sig att kontrollera anvisningarna i anslutning till beställning av testet hos det önskade laboratoriet och därefter boka tid för provtagning. Härstamningsundersökningar och DNA-profiler godkänns från laboratorierna Laboklin och Movet Oy. Prov tas på tiken, valparna och alla faderkandidater. Föräldradjurens DNA-profiler kan vara från olika laboratorier och beställda vid olika tidpunkter än avkommornas härstamningsundersökningar. Om det redan finns en DNA-profil på någon föräldrakandidat eller en sådan har beställts, skickas ett intyg om detta till laboratoriet, eller åtminstone ska laboratoriet ges dessa uppgifter i samband med att härstamningsprov skickas in. Laboratorier som godkänts av Kennelklubben har förbundit sig att vid behov utbyta uppgifter om DNA-profiler med varandra.

Tekniken för härstamningskontroll har utvecklats och därför är DNA-profiler som är förenliga med ISAG 2006-standarden inte lämpliga att användas vid härstamningskontroll med DNA-profiler som är förenliga med ISAG 2020-standarden. Också mycket gamla DNA-profiluppgifter är nödvändigtvis inte längre användningsbara i nya undersökningar, eller uppgifter om dessa har försvunnit. Uppfödaren/den som beställer undersökningen bör vid behov fråga laboratoriet om föräldradjurets tidigare DNA-profil kan användas för att genomföra den planerade härstamningsundersökningen, eller om ett nytt prov behövs på hunden. Kennelklubben godkänner härstamningsundersökningar som genomförts enligt bägge standarder.

Remiss till härstamningsundersökning bör beställas via Omakoira-tjänsten eller i dess mobilapp, före provtagning till den hund vars härstamning undersöks. Remisser för en ännu oregistrerad valpkull eller en del av den kan beställas när valparna har sparats på valpkullsanmälan i Omakoira och identifieras eller märkningen görs i samband med provtagningen. Dessutom ifylls en remiss för härstamningsundersökning som finns nere på denna sida, och vid behov även remisser på föräldrakandidater för DNA-profilering. Ingen remiss behöver beställas från Omakoira för DNA-profilering. Laboratorier fastställer hurdana prov (blod-, kindcells- eller hårprov) analyser kan göras på. Provet skickas vidare till laboratoriet som i sin tur skickar provsvaren både till beställaren och till Kennelklubben.

Valparnas registreringsbevis förses med koden P, som tecken på att härstamningsundersökningen är gjord, och uppgiften införs också i avelsdatasystemet.

Härstamning ska bekräftas vid dubbelparning

Då tiken har med eller utan avsikt parats under samma löp med fler än en hanhund, är det nödvändigt att härstamningsundersökning görs på hela kullen innan valparna registreras. Om det i kullen finns valpar efter flera hanhundar, ska det för varje kull göras en separat valpkullsanmälan. Om valpkullsanmälan på papper används, är endast id-märkningssidan som fyllts i före härstamningsundersökningen gemensam för valpkullarna. Du kan även börja registreringen av den första hanens valpkull i Omakoira och bifoga ett foto eller en skannad version på valpkullsanmälan på papper för den andra hanens valpar.

Vad är en DNA-profil?

En DNA-profil är en genetisk profil, med vilken en enskild hund kan individualiseras och identifieras tack vare skillnader i DNA-uppbyggnaden. Profilen bestäms enligt den internationella ISAG-standarden. DNA-profilen behövs vid härstamningskontroll för att jämföra föräldrars och avkommors DNA-sekvenser med varandra. När en hunds härstamning verifieras erhåller hunden alltid automatiskt även en DNA-profil.

DNA-profilen är permanent. Det innebär i princip att det behövs endast ett prov på hunden, varefter profilen kan användas för härstamningskontroll på alla dess avkommor. Uppgift om DNA-profil sparas inte i avelsdatasystemet till hundens uppgifter.

Utländska hundar och importerade hundar

För importhundar, utländska avelshundar och importsperma godkänns också DNA-profiler och utlåtanden från härstamningsundersökningar från laboratorier som inte är godkända av Kennelklubben så länge dessa har tagits fram enligt ISAG-standarden. Hundens id-märkning ska framgå ur utlåtandet.

Blanketter och anvisningar i anslutning till härstamningskontroll

The form can be filled and saved
Remiss för beställning av DNA-profil
Används vid beställning av DNA-profil för hund. från annat laboratorio än Laboklin.
Uppdaterad
Lähete DNA-tunnistemääritystä varten
Tätä lomaketta käytetään, kun tilataan yksittäiselle koiralle DNA-tunniste polveutumisen varmistamiseksi muualta kuin Laboklinilta.
Uppdaterad
Remiss för beställning av DNA-profil
Används vid beställning av DNA-profil för hund. från annat laboratorio än Laboklin.
Uppdaterad
Request for a DNA Profile
Use this form when requesting a DNA profile for your dog.
Uppdaterad
The form can be filled and saved
Blankett för beställning av härstamningsundersökning
Används vid beställning av härstamningsundersökning för hund eller valpkull från annat laboratorio än Laboklin.
Uppdaterad
Lähete polveutumistutkimusta varten
Tätä lomaketta käytetään lähetteenä, kun pentueelle tai yksittäiselle koiralle tilataan polveutumisen varmistus muualta kuin Laboklinilta.
Uppdaterad
DNA-härsamningsremiss
Används vid beställning av härstamningsundersökning för hund eller valpkull från annat laboratorio än Laboklin.
Uppdaterad
Request for DNA parentage evaluation
Used when ordering a parentage evaluation for a litter or a single dog from a laboratorium other than Laboklin.
Uppdaterad
Downloadable file
Kennelklubbens registreringsbestämmelser
Dokumentet är riktat för uppfödare och rasföreningar. I dokumentet redogörs för vilka regler som gäller för att registrera rashundar i de olika registren. Gäller från 1.1.2023., uppdateringar gäller från 5.4.2023.
Uppdaterad 13.4.2023
Kennelliiton koirarekisteriohje
Dokumentti on suunnattu kasvattajille ja rotuyhdistyksille. Se sisältää säännöt rotukoirien rekisteröimiseksi eri rekistereihin. Voimassa 1.1.2023 alkaen, päivitetty 5.4.2023. Määräykset koskevat ohjeen voimaan tulon jälkeen tapahtuneesta astutuksesta syntyneitä pentueita ja rekisteröitäviä tuontikoiria.
Uppdaterad
Kennelklubbens registreringsbestämmelser
Dokumentet är riktat för uppfödare och rasföreningar. I dokumentet redogörs för vilka regler som gäller för att registrera rashundar i de olika registren. Gäller från 1.1.2023., uppdateringar gäller från 5.4.2023.
Uppdaterad
Downloadable file
Uppdaterad
DNA-ohje
Ohjeessa kerrotaan Kennelliittoon tallennettavien geenitestitulosten hyväksymisestä, näytteenotosta sekä ohjeistetaan polveutumisen varmistuksesta ja DNA-tunnisteista. Ohje on voimassa 4.4.2024 alkaen.
Uppdaterad

Blanketter och anvisningar som getts av laboratorier

Downloadable file
Remiss för bestämning av DNA-profil i Laboklin-laboratoriet
Denna blankett används som remiss när en DNA-profil beställs för en hund från Laboklin-laboratoriet.
Uppdaterad
Laboklinin lähete DNA-tunnistemääritystä varten
Tätä lomaketta käytetään lähetteenä, kun koiralle tilataan DNA-tunniste Laboklin-laboratoriossa.
Uppdaterad
Remiss för bestämning av DNA-profil i Laboklin-laboratoriet
Denna blankett används som remiss när en DNA-profil beställs för en hund från Laboklin-laboratoriet.
Uppdaterad
Request for DNA-profiling with Laboklin
This form is used as a referral when a DNA-profile is ordered for a dog from the Laboklin laboratory.
Uppdaterad
Downloadable file
Blankett för beställning av härstamningsundersökning i Laboklin laboratoriet
Denna blankett används som remiss när en härstamningsundersökning beställs för en kull eller för en enskild hund från Laboklin-laboratoriet.
Uppdaterad
Laboklinin lähete polveutumisen varmistusta varten
Tätä lomaketta käytetään lähetteenä, kun pentueelle tai yksittäiselle koiralle tilataan polveutumisen varmistus Laboklin-laboratoriosta.
Uppdaterad
Blankett för beställning av härstamningsundersökning i Laboklin laboratoriet
Denna blankett används som remiss när en härstamningsundersökning beställs för en kull eller för en enskild hund från Laboklin-laboratoriet.
Uppdaterad
Submission form for parentage analysis with Laboklin
This form is used as a referral when a parentage testing is ordered for a litter or for an individual dog from the Laboklin laboratory.
Uppdaterad