År 2019 medför vissa ändringar i Finska Kennelklubbens verksamhet. Här har vi sammanställt de viktigaste ändringarna.

Hundars hälsa och välbefinnande

Från början av året har sammantaget 147 raser en giltig rasspecifik avelsstrategi (JTO) och 137 raser ett giltigt program för bekämpning av ärftliga defekter och sjukdomar (PEVISA). En lista över PEVISA-villkor, som påverkar registreringen av valparna, samt övriga rasspecifika specialvillkor har publicerats i Koiramme – Våra hundar 12/2018. Den senaste uppdateringen av PEVISA-instruktionen finns på Kennelklubbens webbplats. Information finns också i avelsdatasystemet och på specialklubbars och rasföreningars webbplatser.

Från början av året trädde nya PEVISA- och JTO-instruktioner i kraft. Syftet med revideringen av instruktionerna är bland annat att underlätta handläggningen av förslag till PEVISA och JTO hos specialklubbar och på Kennelklubben. Nya förslag till JTO och PEVISA samt uppdateringar till dessa ska tillställas Kennelklubben senast 31.5 för att dessa ska kunna träda i kraft från och med 2020. Om förslaget inte har tillställts Kennelklubben i tid, hinner man inte handlägga det i tid på Kennelklubben. Då kan giltighetstiden för gamla program förlängas med ett år. Ytterligare information i denna nyhet (på finska).

I början av året togs digitala förhandsremisser i bruk för samtliga officiella hälsoundersökningar, med undantag av ögon- och leverundersökningar. Den digitala förhandsremissen kommer att tas i bruk även för avelsgranskningar som är godkända och vars resultat registreras hos Kennelklubben. Ytterligare information om detta ges under våren.

Uppdaterade instruktioner för röntgenundersökningar samt patellaundersökningar trädde i kraft vid början av året. I samband med detta gjordes upp en lista över vissa kondrodystrofa raser som inte längre kan få ett utlåtande om armbågsledsdysplasi. Detta gäller bl.a. drever och västgötaspets fr.o.m. 1.1.2019 och welsh corgi fr.o.m. 1.1.2020. Ytterligare information och förteckning av samtliga kondrodystrofa raser som berörs av ändringen i denna nyhet (på finska)

I början av året trädde också en ny instruktion för anordnande av hälsoundersökningar i kraft (på finska).

Under våren tas i bruk en blankett, med vilket ägaren till en brakycefal hund kan meddela till Kennelklubben om ett kirurgiskt ingrepp som gjorts på hunden i syfte att avhjälpa problem i anslutning till luftvägssyndrom (BOAS). Ytterligare information i denna nyhet (på finska).

I valpkullsanmälan har lagts till en punkt där uppfödaren anger om valpningen har skett naturligt eller genom kejsarsnitt.

Nya hundraser

Kennelklubbens verksamhet omfattar nu totalt 385 hundraser. Ifjol godkände Nordisk Kennel Union två nya hundraser; biewer och yakutian laika som placeras i grupp 3 respektive 5.

Registrerade hundar av rasen biewer kan delta i utställningar, prov, tävlingar och tester från och med 1.1.2019. Registrerade hundar av rasen yakutian laika har rätt att delta i utställningar, prov och tester från och med 1.1.2020, men i tävlingar så som agility kan rasen delta i genast.

Instruktioner och regler

I början av året trädde reviderade championatregler i kraft för drever, lajkor och collie. Därtill träder reviderade regler för prov i weight pulling med respektive championat för alaskan malamute i kraft. Ytterligare information kan läsas i Kenneluutiset (på finska).

I samband med revidering av championatregler godkänns mentaltest och MH-beskrivning inte längre till de reviderade villkoren för championat, utan dessa överförs till rasspecifika avelsstrategier. De krav för championat som nu gäller fortsätter gälla tills den rasspecifika avelsstrategin, JTO, uppdateras för respektive ras. Information om önskad rastypisk beteende och önskade bruksegenskaper bör ingå i JTO. I strategin ingår också idealprofiler för officiella bedömningsmetoder av mentalitet. Specialklubben kan av motiverade skäl föreslå att dessa bedömningar inkluderas i rasens PEVISA-program. Ytterligare information finns här.

Instruktionen för anordnande av hundutställningar har reviderats vid början av året så att den digitala utställningskatalogen är ett alternativ till den traditionella tryckta katalogen.

SRD-rapportering, dvs. rapportering om rasspecifika överdrifter vid exteriörbedömning, tas i början av året tagits i bruk vid alla officiella hundutställningar.

Tillfälliga förbud för aggressiva hundar att delta i utställningar och prov tas i bruk i början av året på utställningar, prov och tävlingar som är underställda Kennelklubben. Ytterligare information i denna nyhet (på finska).

Urvalet över Kennelklubbens förtjänsttecken har utökats med ytterligare en utmärkelse, Pro Iuvenes, som kan tilldelas en person, en förening eller ett samfund som på ett betydande sätt har främjat ungdomsverksamheten inom Kennelklubben.  

Kennelklubbens styrelse och kommittéer

Kennelklubbens styrelse leds av Harri Lehkonen. Ledamöter i styrelsen är Tuula Laitinen (vice ordförande), Esa Kukkonen, Vesa Lehtonen, Kari Leppänen, Kimmo Mustonen, Kimmo Nokelainen, Kirsi Sainio, Tapio Toivola och Risto Ylitalo.

Tuula Laitinen är ordförande för uppfödarkommittén, Kimmo Mustonen för utställnings- och domarkommittén, Kimmo Nokelainen för ungdomskommittén, Kirsi Sainio för avelsvetenskapliga kommittén, Tapio Toivola för prov- och tävlingskommittén och Risto Ylitalo för framtidskommittén. Sammansättningar av kommittéer och arbetsgrupper som är underställda styrelsen hittar du här.

Kennelklubbens funktionärer

Titeln ungdomsansvarig ändrades från början av året till ungdomskoordinator. Arbetsbeskrivningen har förtydligats och dessutom kommer kursutbudet att ökas ytterligare med en kurs om hundsporter, som är riktad för ungdomar, samt en utbildning i grunderna i ungdomsarbete för vuxna frivilliga.

Kompishundansvarigas ansvarsområde omfattar nu även uppdrag i anslutning till läshundsverksamheten. Läshundsverksamheten, som inleddes år 2017, har ökat i popularitet i rask takt och kommer sannolikt att göra det också i fortsättningen.

För ytterligare information:

Hundars hälsa och välbefinnande
Päivi Rantasalo, avelskonsulent
tfn 09 8873 0229
paivi.rantasalo@kennelliitto.fi

Hundutställningar
Paula Rekiranta, föredragande-sekreterare för utställnings- och domarkommittén
tfn 09 8873 0219
paula.rekiranta@kennelliitto.fi

Prov och tävlingar
Kaisa Åkerman, prov- och tävlingssekreterare
tfn 09 8873 0286
kaisa.akerman@kennelliitto.fi

Ungdomsverksamhet
Nina Frantsi, planerare för ungdomsarbete
tfn 09 8873 0245
nina.frantsi@kennelliitto.fi

Kompis- och läshundsverksamhet
Sanna Pirinen, kompis- och läshundskoordinator
tfn 09 8873 0204
sanna.pirinen@kennelliitto.fi