Finska Kennelklubbens styrelse beslöt på sitt möte den 16.8.2018 att uppdatera instruktionerna för undersökning av höft (HD)- och armbågsledsdysplasi (ED), patellaluxation och rygg. Styrelsen bekräftade dessutom en lista över raser som i fortsättningen inte längre kan erhålla ett utlåtande om armbågsledsdysplasi. Alla ändringar träder i kraft 1.1.2019.

I höft- och armbågsledsinstruktionerna samt patellainstruktionen lyfts ännu tydligare fram att ett resultat som hunden erhållit i Finland ändras inte på grundval av ett utländskt resultat. Dessutom uppges att en hund som har opererats på grund av höft- eller armbågsledsdysplasi eller patellaluxation erhåller anteckningen ”opererad” för respektive led. Vid uträkning av HD- och ED-index motsvarar anteckningen opererad skalans sämsta resultat och jämställs med det vid avelsbruk. I fråga om avelsbruk gäller samma även för en hund som opererats på grund av patellaluxation; anteckningen opererad jämställs med skalans sämsta resultat. I praktiken innebär detta att sådana hundar får enligt Registreringsbestämmelserna inte användas i avel (punkt 7.5 i bestämmelserna).

I instruktionerna har också antecknats den praxis som följts redan i flera år; om hunden har drabbats av en olycka som lett till att respektive led inte kan bedömas, antecknas för respektive led ”ej utlåtande” och då bestäms hundens resultat endast utifrån den andra leden. För att detta ska antecknas till avelsdatasystemet ska hundens remiss åtföljas av sjukjournal och röntgenbilder avseende incidenten.

Utlåtande om ED inte längre tillgängligt för alla raser

Styrelsen bekräftade en lista över raser som i fortsättningen inte längre kan erhålla ett utlåtande om armbågsledsdysplasi. Hos flera kondrodystrofa hundraser är inkongruens i armbågsledens ledyta, som uppstår till följd av att armbågsbenets (ulna) tillväxtlinje sluts alltför tidigt, ett betydande hälsoproblem. Den nuvarande protokollen avseende röntgen och avläsning av armbågsledsdysplasi är avsedd för screening av tillväxtrubbningar i armbågsleden hos större raser och ger därför inte riktig information om ledens konstruktion och hälsa hos kondrodystrofa raser.

Lista över raser som fr.o.m. 1.1.2019 inte kan erhålla ett utlåtande avseende armbågsledsdysplasi (ED):

 • alla basset-raser, med undantag av basset hound
 • drever
 • pekingese
 • lhasa apso
 • västgötaspets
 • taxar
 • shih tzu
 • skye terrier
 • tibetansk spaniel

Lista över raser som fr.o.m. 1.1.2020 inte kan erhålla ett utlåtande avseende armbågsledsdysplasi (ED):

 • welsh corgi pembroke
 • welsh corgi cardigan

I det nuvarande PEVISA-programmet för welsh corgi ställs, i brist på en bättre undersökningsmetod, krav på ED-undersökning fram till slutet av nästa år. Därför träder begränsningen för respektive raser i kraft först år 2020.

Styrelsen beviljade avelsvetenskapliga kommittén rätt att vid behov uppdatera listan över berörda raser.

I rygginstruktionen har preciserats att ett utlåtande om IDD, dvs. förkalkade diskar, kan erhållas endast en gång, detta på grund av att en del av förkalkningarna kan försvinna i ett senare skede.

 

Instruktioner (nya instruktioner finns under övriga versioner)

Downloadable file
Uppdaterad
Lonkkanivelen kasvuhäiriöohje
Ohje lonkkanivelen kasvuhäiriön röntgenkuvauksesta ja luokituksesta. Voimassa 1.1.2024 alkaen.
Uppdaterad
Downloadable file
Patellainstruktion
I direktiven redogörs för genomförandet av en knäundersökning som godkänts av Kennelklubben, utlåtandeförfarandet och giltighetstiderna av utlåtanden. Gäller från 1.1.2022.
Uppdaterad
Ohje polvilumpioluksaation tutkimisesta ja luokituksesta (Polvilumpioluksaatio-ohje)
Ohjeessa kerrotaan Kennelliiton hyväksymän polvilumpion sijoiltaanmenon tutkimuksen toteutus ja lausuntomenettely sekä lausuntojen voimassaoloajat. Voimassa 1.1.2022 alkaen.
Uppdaterad
Patellainstruktion
I direktiven redogörs för genomförandet av en knäundersökning som godkänts av Kennelklubben, utlåtandeförfarandet och giltighetstiderna av utlåtanden. Gäller från 1.1.2022.
Uppdaterad
Downloadable file
Uppdaterad
Ohje selän muutosten röntgenkuvauksista ja luokituksesta
Ohje selän muutosten röntgenkuvauksista ja luokituksesta. Ohjeessa määritellään selän muutosten (spondyloosi, epämuodostuneet nikamat, kalkkeutuneet välilevyt, välimuotoinen lanne-ristinikama) varalta tehdyn röntgenkuvauksen lausuntomenettely, arvosteluasteikot sekä ohjeet röntgenkuvauksen toteutuksesta. Voimassa 1.2.2024 alkaen.
Uppdaterad

För ytterligare information

Päivi Rantasalo
Avelskonsulent
paivi.rantasalo@kennelliitto.fi
tfn 09 8873 0229

Liisa Lilja-Maula
Veterinär
liisa.lilja-maula@kennelliitto.fi
tfn 09 8873 0224

 

Läs mera