År 2020 medför vissa ändringar i Kennelklubbens verksamhet. Här har vi listat de viktigaste ändringarna som börjar gälla vid årsskiftet och under våren.

Kennelklubbens nya stadgar gäller från årsskiftet

Nya stadgar, som godkändes av Kennelklubbens allmänna möte 2019, tas i bruk 1.1.2020. Då man jämför med nuvarande stadgar har endast få ändringar gjorts. Paragrafen, där man redogör för Kennelklubbens syfte, har ändrats. Istället för renrasiga hundar talar man nu om registrerade hundar. I stadgarna har man konstaterat Kennelklubbens viktigaste egendom, alltså hundregistret och stamböcker.


Tredelningen specialklubb, rasförening och rasklubb har reviderats i stadgorna. De finskspråkiga termerna – rotujärjestö, rotua harrastava yhdistys och rotuyhdistys – har nu ändrats till rotujärjestö, rotuyhdistys och rotukerho. De svenskspråkiga termerna har dock inte ändrats. I framtiden motsvaras alltså rotujärjestö av ordet specialklubb som förut, rotuyhdistys av rasförening och rotukerho av rasklubb. Utöver dessa tar de nya stadgorna upp ytterligare en föreningsform, fritidsförening, harrastusyhdistys. Disciplinnämndens namn ändras till den etiska nämnden. Förslaget som godkändes till nya stadgar hittar du här.

Nosework ny hundsport inom Kennelklubben

Utbudet av hundsporter underställda Finska Kennelklubben kompletteras med ytterligare en hundsport, nosework. Från och med ingången av år 2020 kan en minst 12 månader gammal hund, som är registrerad i Kennelklubbens register för rashundar eller i id-märkningsregistret, delta i prov i nosework underställda Kennelklubben. Också en person med funktionsnedsättning kan agera som hundförare.

En hund som deltar i proven omfattas av Kennelklubbens antidopingreglemente. En hund som deltar i prov får inte vara aggressiv. I nosework kan man delta i prov som omfattar antingen bara ett sökmoment eller alla fyra (behållarsök, inomhussök, utomhussök och fordonssök). Regler för nosework hittar du här (på finska).

Direktiv om utställningar och anordnande av utställningar uppdateras

Uppdaterade direktiv som kompletterar utställningsreglerna samt direktiv om anordnande av utställningar träder i kraft 2020. Direktiven har preciserats i syfte att underlätta arbetet för utställningsarrangörer. Mera information om ändringar hittar du här.

Från början av året träder nya regler för tävlingar i hunddans (på finska), lydnadsprov (på finska) och tävlingsprov för slädhundar i kraft. Regeländringarna för vinthundsprov träder i kraft 1.3.2020.

Bestämmelserna för championat i bruksprov ändras från början av året så att provet som krävs för championatet kan vara vilket som helst för bruks- eller räddningshundprov. Också ändringar till kraven för agility- och hunddanschampionat samt utställningschampionat för rasen hovawart träder i kraft från början av året.

Anteckningen av finska brukschampionat skilt för varje provform och enligt resultat som tagits efter 1.1.2020 inleds. Ändringen av anteckningssättet krävde inga ändringar till själva kraven för brukschampionat.

Direktiven om utbildning och auktorisering av provfunktionärer uppdateras vid årsskiftet. I fortsättningen gäller auktorisationen som provfunktionär tills vidare.

Från och med 1.1.2020 tas resultat i pappersformat inte längre emot för de provformer där digital registrering av resultat är möjligt.

Nya vaccinationsbestämmelser gäller från februari

Kennelklubbens vaccinationsbestämmelser uppdateras från och med 1.2.2020. Enligt de uppdaterade bestämmelserna bör en hund, vid deltagande i evenemang som är underställda Finska Kennelklubben, ha giltig vaccination mot valpsjuka, parvodiarré och smittsam leverinflammation samt rabies.

Från början av året har totalt ca 150 raser en giltig rasspecifik avelsstrategi (JTO) och 139 raser ett giltigt program för bekämpning av ärftliga defekter och sjukdomar (PEVISA). En lista över PEVISA-villkor, som påverkar registreringen av valparna, samt övriga rasspecifika specialvillkor har publicerats i Koiramme – Våra hundar 12/2019. Den senaste uppdateringen av PEVISA-bestämmelser finns på Kennelklubbens webbplats. Information finns också i avelsdatasystemet och på specialklubbars och rasföreningars webbplatser.

Uppdaterade direktiv om raskorsningar gäller från början av året. Enligt de nya direktiven antecknas hundar i den första korsningsgenerationen, dvs. F1-generationen, i Kennelklubbens EJ-register, alltså Ej för avel-registret. Önskar man använda hundarna i avel kan dessa överföras till ER-registret efter prövning.

Instruktionen om ärftliga ögonsjukdomar, patellainstruktionen, instruktionen om armbågsledsdysplasi, rygginstruktionen samt instruktionen om hjärtsjukdomar uppdateras vid årsskiftet.

För raserna fransk bulldogg, mops och boston terrier gäller från början av året en ny tidsgräns på 11 minuter i Kennelklubbens gångtest för trubbnosade hundraser.

Direktiven om avelsgranskningar uppdateras från början av året så att de direktiv som tidigare varit i kraft avser enbart avelsgranskningar av exteriör, och bestämmelserna för avelsgranskningar av beteende har åtskilts till sina egna direktiv.

Nya kennelnamnsbestämmelser gäller från början av året. Inga stora förnyelser har gjorts till bestämmelserna. Förutsättningarna för överföring av kennelnamn har ändrats något och kennelnamnets form har preciserats.

Registrering av patella- och hjärtutlåtanden på papper slutar efter övergångsperioden

Registrering av patella- och hjärtutlåtanden som skickas in på pappersblankett blir avgiftsbelagt från och med 2.1.2020. Registrering av resultat som skickats in på papper slutas helt och hållet i början av juni 2020. Om hundägaren inte har gjort en elektronisk remiss till patella- eller hjärtundersökning före själva undersökningen görs, eller om veterinären inte har registrerat resultatet elektroniskt och skickar utlåtandet på papper till Kennelklubben, fakturerar Kennelklubben 20 euro för registrering av utlåtandet. Ytterligare information finns här.

Rysk spaniel och markiesje nya hundraser

Kennelklubbens verksamhet omfattar nu totalt 387 hundraser. Nordisk Kennelunion NKU godkände ifjol två nya hundraser, rysk spaniel, som tillhör FCI-grupp 8, och markiesje, som tillhör rasgruppen 9. Registrerade hundar av raserna rysk spaniel och markiesje kan delta i utställningar, prov och tester från ingången av år 2020.

Också jakutskaja lajka godkändes som egen ras år 2018, och registrerade hundar av denna ras har rätt att delta i utställningar från och med början av år 2020.

Det finska namnet för FCI-grupp 7 ändras från början av året. Det nya namnet för gruppen är, i enlighet med internationell praxis, Seisovat lintukoirat.

Kennelklubbens styrelse fortsätter med nästan samma sammansättning

Kennelklubbens styrelse lotsas av Harri Lehkonen. Ledamöter i styrelsen är Tuula Laitinen (vice ordförande), Esa Kukkonen, Vesa Lehtonen, Kari Leppänen, Kimmo Mustonen, Kimmo Nokelainen, Risto Ojanperä, Kirsi Sainio och Risto Ylitalo.

Esa Kukkonen leder prov- och tävlingskommittén, Tuula Laitinen uppfödarkommittén, Kimmo Mustonen utställnings- och domarkommittén, Kimmo Nokelainen ungdomskommittén, Kirsi Sainio avelsvetenskapliga kommittén och Risto Ylitalo framtidskommittén. Sammansättningen av kommittéer och arbetsgrupper som är underställda styrelsen finns här (på finska).

Treårsmandatet för Kennelklubbens nya fullmäktige inleds vid början av år 2020. Fullmäktige lotsas av Eeva Anttinen, Kari Järvinen tjänstgör som vice ordförande. Information om fullmäktige hittar du här.

Organisationsförändring på Kennelklubbens kansli

Kompis- och läshundsverksamheten samt ungdomsverksamheten flyttas på Kennelklubbens kansli från organisationsavdelningen till avdelningen för internationella ärenden och evenemang, som lyder under avdelningschef Kirsi Salmijärvi, från och med 1.1.2020. Kompis- och läshundkoordinator Sanna Pirinen samt planerare Anni Hirvonen har ansvaret för kompis- och läshundsverksamheten vid kansliet. Ungdomskoordinator Laura Jousi ansvarar för ungdomsverksamhet.

Avel- och uppfödningsverksamhet samt utställnings-, prov- och tävlingsverksamhet förblir under organisationsavdelningen. Rekryteringen av en avdelningschef för organisationsavdelningen inleds vid början av året.

Kaisa Huttunen går över till kommunikationsavdelningen från början av året och börjar där som sakkunnig inom webbkommunikation. Hon ansvarar för Kennelklubbens digitala lärmiljö Digitassu samt utvecklingen av Kennelklubbens webbplats.

 

För mera information:

Hundars hälsa och välbefinnande
Päivi Rantasalo, avelskonsulent
tfn 09 8873 0229
paivi.rantasalo@kennelliitto.fi

Hundutställningar och hundraser
Paula Rekiranta, föredragande-sekreterare för utställnings- och domarkommittén
tfn 09 8873 0219
paula.rekiranta@kennelliitto.fi

Prov och tävlingar
Kaisa Åkerman, prov- och tävlingssekreterare
tfn 09 8873 0286
kaisa.akerman@kennelliitto.fi