Lagförslaget finns också på nätet i Utlåtande.fi-portalen. Jord- och skogsbruksministeriet önskar att få utlåtanden om lagförslaget i en så omfattande skala som möjligt. Utöver takorganisationer önskas det också att medlemsföreningar avger utlåtanden. Också en enskild person kan avge ett utlåtande om lagförslaget. Utlåtandet ges elektroniskt via Utlåtande.fi-portalen. Detta förutsätter att man registrerar sig till tjänsten.

Propositionen till lag om djurs välbefinnande publicerades den 21 december 2017. Den nya lagen ska främja djurs välbefinnande och skydda djur på bästa möjliga sätt samt öka respekt mot och god behandling av djur. Genom lagen revideras också den gällande djurskyddslagen från år 1996.

Lagförslaget lyfter fram frågan om respekt mot djur och tillgodoseendet av djurens beteendemässiga behov. Ur hundintressets synvinkel är betydande frågor i lagförslaget bland annat klarläggandet och den noggrannare definieringen av bestämmelser som gäller djuravel samt preciseringar i skötseln av hittedjur. 

Kennelklubbens och specialklubbarnas riktlinjer för hundavel och dess styrning finns definierade i Kennelklubbens allmänna avelsstrategi samt i de rasspecifika avelsstrategierna som har utarbetats av specialklubbarna.

Kennelklubben och djurskyddsföreningar har lyft fram behovet för obligatorisk identitetsmärkning och registrering av hundar i offentligheten. Detta ingår inte i lagförslaget som nu har getts.


Kennelklubbens ställningstaganden i frågor som berör hundars välbefinnande år 2017

3.5.2017 Kennelklubben tillsammans med andra djurskyddsföreningar: Kurittaminen ei ole ratkaisu koiran käytösongelmiin

1.6.2017 Användningen av antibiotika kan minskas genom hundavel

13.6.2017 ID-märkning och registrering viktigt för hundarnas välfärd

7.9.2017 Raskorsningar kan främja hundars hälsa och genetiska diversitet

19.9.2017 Vastuullinen jalostus ylläpitää ja edistää koirien hyvinvointia

17.10.2017 Köp valp av en ansvarsfull uppfödare

18.10.2017 Illegal och oetisk handel med hundar kan motverkas med ID-märkning och registrering

8.12.2017 Laiton koirakauppa ja pentutehtailu vaativat puuttumiskeinoja

21.12.2017 Avelsstrategin förnyas i början av nästa år