Kompis- och läshundar uppmuntrar studenter på Jyväskylä universitet

02.04.2019 Peppi Taalas
Peppi Taalas

Jag har varit aktiv inom kompishundverksamheten i Norra Tavastland sedan år 2015 och upplevt att verksamheten är något som verkligen motiverar mig.

Min egentliga arbetsplats finns på Jyväskylä universitet, där en viktig målsättning är att främja studenternas välbefinnande och studieförmåga. Högskolestudenter möts allt oftare av olika utmaningar med anknytning till mental hälsa, stress, social skygghet och ensamhet. Så småningom började jag fundera på möjligheten att stödja studenternas välbefinnande och studieförmåga genom att ta kompishundverksamheten till campus. Idén stöddes också av studier som visat att hundar är till hjälp på universitetscampus i synnerhet i USA och Kanada.

Universitetsledningen ställde sig positivt till mitt förslag, och ett samarbete med kompishundar i Mellersta Finland inleddes. I slutet av maj månad förra året fick vi ett eget rum för hundar till vårt campus. Rummet har planerats så att den rymmer ca 20 studenter och sex hundekipage åt gången. Rummet kan användas mångsidigt såväl för undervisning som för att bara ta en snabb sväng där. Kompishundekipage från Jyväskylä-området besöker rummet två gånger i månader och möts av en väldigt ivrig grupp bestående av inhemska och utländska universitetsstudenter.

Både kompis- och läshundar deltar på kurser i språk och kommunikation, beroende på vilka målsättningar undervisningen har. I synnerhet på kurser för studenter som känner ångest vid uppträdande har hundarna varit ett värdefullt bidrag genom att ha löst upp spänningen och lindrat stressen hos studenterna. Redan under tiden maj 2018 till mars 2019 har hundarna träffat 700 studenter, och responsen som fåtts av studenter har varit ytterst positiv.

Eftersom det är fråga om verksamhet som äger rum på ett universitet ingår också en forskningsaspekt i verksamheten. I detta skede samlar vi studenternas erfarenheter genom många slags observationer och i fortsättningen även genom fysiologiska undersökningar. Två pro gradu-arbeten om ämnet är redan under arbete: den ena handlar om utvecklande av hundassisterad pedagogik och den andra om sambandet mellan studenternas stressnivå och möten med hundar.

Studenterna berättar att hundar ger dem glädje, lindrar stress i anknytning till studiedagen och studierna samt lindrar tillfälliga känslor av ensamhet. Hundarnas jordnärhet och uppriktighet imponerar och diskussionerna som förs med hundförarna känns meningsfulla. Förutom hundar möter studenterna ju även hundförare, som medför mångsidig livserfarenhet till situationen. Vi har gjort en egen personalsida för hundar, och för somliga studenter har en del hundar blivit viktiga kompisar som besöker campus för att träffa dem.

Verksamheten på universitetet har många gemensamma drag med kompis- och läshundsverksamheten, eftersom studenterna utöver uppmuntrandet också ges stöd i situationer med anslutning till studierna. Verksamheten har emellertid också alldeles egna särdrag. Vi tar Finska Kennelklubbens årets tema, samhällspåverkan, på allvar genom att medta en ny viktig grupp av klienter i verksamheten: högskolestudenter.

Peppi Taalas
Peppi Taalas

Peppi Taalas är direktör för språkcentret vid Jyväskylä universitet och driver kompis- och läshundsverksamhet vid campus. Hon har varit aktivt med i kompishundverksamheten inom kenneldistriktet i Norra Tavastland sedan år 2015 med sin mellanpudel Svante och dvärgpudel Loke.