Regler och instruktioner

Alla teman
 • Alla teman
 • Prov och tävlingar för alla raser
 • Kompis- och läshundsverksamhet
 • Att skaffa hund
 • Hundavel
 • Hunduppfödning
 • Hundutställningar
 • Hundens hälsa
 • Jaktprov
 • Rasspecifika prov och tävlingar
 • Ungdomsverksamhet
 • Kommittéer samt personer i förtroendeuppdrag
 • Instruktioner för Omakoira-tjänsten
 • Andra regler och direktiv/blanketter
Alla målgrupper
 • Alla målgrupper
 • För hundköpare
 • För hundägare
 • För medlemsföreningar
 • För uppfödare
 • För veterinärer
Sökfunktionen har uppdaterats, läs mer om ändringarna
Filtrera


Hundens hälsa

Downloadable file
Antidopingreglemente
Enligt djurskyddslagen är det förbjudet att på ett konstlat sätt öka, minska eller upprätthålla ett djurs prestationsförmåga med läkemedel eller andra motsvarande substanser eller preparat. I dessa regler redogörs för vad som definieras som doping på Kennelklubbens hundsportevenemang och hur dopingövervakning genomförs. Reglementet gäller från 1.1.2013.
Uppdaterad 30.5.2018
Antidopingsääntö
Eläinsuojelulain mukaan eläimen suorituskyvyn keinotekoinen kohottaminen, alentaminen tai ylläpitäminen lääkkeillä taikka muilla vastaavilla aineilla tai valmisteilla on kielletty. Tällä säännöllä ohjeistetaan, mikä määritellään dopingiksi Kennelliiton koiraharrastustapahtumissa ja miten dopingia valvotaan. Tämä sääntö on voimassa 1.1.2013 alkaen.
Uppdaterad
Antidopingreglemente
Enligt djurskyddslagen är det förbjudet att på ett konstlat sätt öka, minska eller upprätthålla ett djurs prestationsförmåga med läkemedel eller andra motsvarande substanser eller preparat. I dessa regler redogörs för vad som definieras som doping på Kennelklubbens hundsportevenemang och hur dopingövervakning genomförs. Reglementet gäller från 1.1.2013.
Uppdaterad
Anti-doping regulations
According to the Finnish Animal Welfare Act, increasing, reducing or maintaining the performance of an animal artificially by means of medicines or similar substances or preparations is prohibited. These guidelines define what is classified as doping in events held under the Finnish Kennel Club and how doping is controlled. The rules are valid as of 1.1.2013.
Uppdaterad
Downloadable file
Instruktion för undersökning av armbågsledsdysplasi (ED)
Direktiv om röntgenundersökning och gradering av armbågsledsdysplasi (ED). Gäller från 1.1.2020.
Uppdaterad 1.10.2019
Armbu00e5gsledsdysplasiinstruktion
Gäller från 1.1.2017.
Uppdaterad
Övriga versioner
Kyynärnivelen kasvuhäiriöiden ohje
Ohje kyynärnivelen kasvuhäiriöiden röntgenkuvauksesta ja luokituksesta. Voimassa alkaen 1.1.2021.
Uppdaterad
Instruktion för undersökning av armbågsledsdysplasi (ED)
Direktiv om röntgenundersökning och gradering av armbågsledsdysplasi (ED). Gäller från 1.1.2020.
Uppdaterad
Downloadable file
Bestämmelser för och direktiv om artificiell insemination
I dokumentet redogörs för etiska aspekter som anknyter till artificiell insemination av hundar samt för bestämmelser och villkor som gäller för insemination, insamling av sperma och registrering av valpkull. Gäller från 1.1.2017.
Uppdaterad 17.8.2018
Keinosiemennystä koskevat määräykset ja ohjeet
Dokumentissa esitetään koirien keinosiemennykseen liittyvät eettiset näkökulmat sekä siementämiseen, sperman keräämiseen ja pentueiden rekisteröintiin liittyvät määräykset ja ehdot. Voimassa 1.1.2017 alkaen.
Uppdaterad
Bestämmelser för och direktiv om artificiell insemination
I dokumentet redogörs för etiska aspekter som anknyter till artificiell insemination av hundar samt för bestämmelser och villkor som gäller för insemination, insamling av sperma och registrering av valpkull. Gäller från 1.1.2017.
Uppdaterad
Downloadable file
Bilaga 1 till instruktionen om röntgenundersökning av rygg
Detta dokument är en bilaga till instruktionen för röntgenundersökning av rygg och innehåller en lista på kondrodystrofa raser samt raser, hos vilka det förekommer disksjukdom.
Uppdaterad 14.10.2019
Selkärangan kuvausohjeen liite 1
Tämä on Selkärangan kuvausohjeen liite, jossa luetellaan kondrodystrofiset eli matalaraajiset rodut sekä rodut, joilla esiintyy selkärangan välilevysairautta.
Uppdaterad
Bilaga 1 till instruktionen om röntgenundersökning av rygg
Detta dokument är en bilaga till instruktionen för röntgenundersökning av rygg och innehåller en lista på kondrodystrofa raser samt raser, hos vilka det förekommer disksjukdom.
Uppdaterad
Appendix 1 to Instructions for spinal radiography
This is an appendix to Instructions for spinal radiography. The document includes a list of chondrodystrophic breeds and other breeds in which intervertebral disc disease (IDD) occurs.
Uppdaterad
Downloadable file
Bilaga 2 till instruktionen om röntgenundersökning av rygg
Detta dokument är en bilaga till instruktionen för röntgenundersökning av rygg och innehåller en lista på raser med en så kallad korkskruvssvans.
Uppdaterad 14.10.2019
Selkärangan kuvausohjeen liite 2
Tämä on Selkärangan kuvausohjeen liite, jossa luetellaan ns. korkkiruuvihäntäiset rodut.
Uppdaterad
Bilaga 2 till instruktionen om röntgenundersökning av rygg
Detta dokument är en bilaga till instruktionen för röntgenundersökning av rygg och innehåller en lista på raser med en så kallad korkskruvssvans.
Uppdaterad
Appendix 2 to Instructions for spinal radiography
This is an appendix to Instructions for spinal radiography. The document includes a list of so-called screw-tailed breeds.
Uppdaterad
Downloadable file
Direktiv om arrangemang av gångtester
I direktiven redogörs för vilka raser som kan delta i gångtester och vilka andra krav som ställs på en hund som deltar i ett test. Vidare beskrivs även förfarandet vid tester, testförloppet samt kraven som ställs på testplatsen och rasspecifika villkor för ett godkänt test.
Uppdaterad 30.5.2018
Kävelytestin järjestämisohje
Ohjeessa kerrotaan, mitkä rodut voivat suorittaa kävelytestin ja mitä muita osallistumisvaatimuksia koiran on täytettävä. Ohjeessa kuvataan myös testausmenettely, testin kulku sekä suorituspaikan vaatimukset sekä rotukohtaiset hyväksymisehdot. Ohje on tullut voimaan 13.12.2016 ja sitä on päivitetty viimeksi 9.10.2019.
Uppdaterad
Direktiv om arrangemang av gångtester
I direktiven redogörs för vilka raser som kan delta i gångtester och vilka andra krav som ställs på en hund som deltar i ett test. Vidare beskrivs även förfarandet vid tester, testförloppet samt kraven som ställs på testplatsen och rasspecifika villkor för ett godkänt test.
Uppdaterad
Guidelines for organising walk tests
These guidelines state which breeds can take part in a walk test and what other requirements a dog must meet in order to take part in a test. The test procedure, the course of the test, requirements set on test facilities as well as breed-specific requirements for passing a test are also described in these guidelines.
Uppdaterad
Downloadable file
Direktiv om genomförandet av gångtester
Gångtestet är avsett för kortnosade hundraser, hos vilka det förekommer symtom som orsakas av förträngningar i de övre luftvägarna. En lista över raser, för vilka testet betraktas som officiellt, finns i direktiven om arrangemang av gångtester. Se https://www.kennelliitto.fi/sv/blanketter/arrangering-av-gangtest-brakycefaliska-hundraser Direktiven trädde i kraft 15.12.2016.
Uppdaterad 30.5.2018
Kävelytestin suorittamisohje
Kävelytesti on tarkoitettu lyhytkuonoisille roduille, joissa esiintyy ylähengitysteiden ahtauman aiheuttamia oireita. Kävelytestin tarkemmassa järjestämisohjeessa listataan rodut, joilla testi on virallinen. Katso https://www.kennelliitto.fi/kavelytestin-jarjestamisohje
Ohje on tullut voimaan 15.12.2016.
Uppdaterad
Direktiv om genomförandet av gångtester
Gångtestet är avsett för kortnosade hundraser, hos vilka det förekommer symtom som orsakas av förträngningar i de övre luftvägarna. En lista över raser, för vilka testet betraktas som officiellt, finns i direktiven om arrangemang av gångtester. Se https://www.kennelliitto.fi/sv/blanketter/arrangering-av-gangtest-brakycefaliska-hundraser
Direktiven trädde i kraft 15.12.2016.
Uppdaterad
Guideline for walk tests
Walk tests are intended for those short-muzzle breeds, which often show signs of upper respiratory tract stenosis. Breeds, for which the test is considered as official, are listed in the more detailed Guideline for organization of walk tests, see https://www.kennelliitto.fi/sites/default/files/2019-12/Organisation of a walk test 2020_0.pdf
Uppdaterad
Downloadable file
Direktiv om provtagning för DNA-analys
I direktiven redogörs för tagning av kindcells-, blod-, spermie- eller hårprov för DNA-analys, lagring av provet och sändning till laboratoriet för analys. Direktiven gäller från och med 1.1.2017.
Uppdaterad 2.12.2019
Näytteenotto-ohje DNA-määritystä varten
Ohjeessa kerrotaan, miten koirasta otetaan DNA-näyte poskisolu-, veri-, sperma- tai karvanäytteenä, miten näyte varatoidaan ja miten se lähetetään laboratorioon tutkittavaksi. Ohje on voimassa 1.1.2017 alkaen.
Uppdaterad
Direktiv om provtagning för DNA-analys
I direktiven redogörs för tagning av kindcells-, blod-, spermie- eller hårprov för DNA-analys, lagring av provet och sändning till laboratoriet för analys. Direktiven gäller från och med 1.1.2017.
Uppdaterad
Downloadable file
Finska Kennelklubbens direktiv för avelskommittéer i specialklubbar, rasföreningar och rasklubbar
Avelskommittén tjänstgör i rollen av rasföreningens opartiska avelsstyrande enhet. I dokumentet redogörs för sammansättningen av en avelskommitté och dess uppgifter. Gäller från 1.1.2014.
Uppdaterad 2.8.2019
Kennelliiton ohjeet rotujärjestöjen, rotua harrastavien yhdistyksien ja rotuyhdistysten jalostustoimikunnille
Jalostustoimikunta toimii rotuyhdistyksen puolueettomana jalostusta ohjaavana
yksikkönä. Tässä dokumentissa ohjeistetaan jalostustoimikunnan kokoonpanosta ja tehtävistä. Voimassa 1.1.2014 alkaen.
Uppdaterad
Finska Kennelklubbens direktiv för avelskommittéer i specialklubbar, rasföreningar och rasklubbar
Avelskommittén tjänstgör i rollen av rasföreningens opartiska avelsstyrande enhet. I dokumentet redogörs för sammansättningen av en avelskommitté och dess uppgifter. Gäller från 1.1.2014.
Uppdaterad
Downloadable file
Grundregler för hundägare och -innehavare
Att äga en hund för med sig en hel del ansvar och flera skyldigheter. I Finska Kennelklubbens grundregler för hundägare och -innehavare har listats 12 centrala regler för hundägare och -innehavare. Reglerna gäller från 1.1.2011.
Uppdaterad 30.5.2018
Koiranomistajan ja -haltijan perussääntö
Koiran omistaminen tuo paljon vastuuta ja monia velvollisuuksia. Kennelliiton koiranomistajan ja -haltijan perussäännössä on listattu 12 keskeistä sääntöä. Sääntö on voimassa 1.1.2011 alkaen.
Uppdaterad
Grundregler för hundägare och -innehavare
Att äga en hund för med sig en hel del ansvar och flera skyldigheter. I Finska Kennelklubbens grundregler för hundägare och -innehavare har listats 12 centrala regler för hundägare och -innehavare. Reglerna gäller från 1.1.2011.
Uppdaterad
Downloadable file
Inofficiellt utlåtande för sjuk hund
En sjuk hund kan få ett inofficiellt utlåtande. Uppgift om sjukdom kan registreras även om hunden inte var gammal nog för officiell undersökning.
Uppdaterad 15.5.2020
Sairaalle koiralle epävirallinen lausunto
Dokumentissa kerrotaan, millä edellytyksillä sairas koira voi saada epävirallisen terveyslausunnon. Tieto sairaudesta voidaan tallentaa, vaikka koira olisi virallisen tutkimuksen osalta alaikäinen.
Uppdaterad
Inofficiellt utlåtande för sjuk hund
En sjuk hund kan få ett inofficiellt utlåtande. Uppgift om sjukdom kan registreras även om hunden inte var gammal nog för officiell undersökning.
Uppdaterad
Downloadable file
Instruktion för motarbetande av ärftliga ögonsjukdomar
Ärftliga ögonsjukdomar hos hundar undersöks och motarbetas med hjälp av ögonundersökningar och DNA-tester. I direktiven redogörs för genomförandet av och avläsningsförfarandet för en ögonundersökning som godkänts av Kennelklubben. Gäller från 1.1.2020.
Uppdaterad 20.12.2019
Instruktion för ärftliga ögonsjukdomar
Godkänd av Kennelklubbens styrelse 17.12.2009.
Uppdaterad
Övriga versioner
Perinnöllisten silmäsairauksien ohje 2020
Ohje perinnöllisten silmäsairauksien vastustamisen toteutuksesta. Voimassa 1.1.2020 alkaen.
Uppdaterad
Instruktion för motarbetande av ärtliga ögonsjukdomar
Ärftliga ögonsjukdomar hos hundar undersöks och motarbetas med hjälp av ögonundersökningar och DNA-tester. I direktiven redogörs för genomförandet av och avläsningsförfarandet för en ögonundersökning som godkänts av Kennelklubben. Gäller från 1.1.2020.
Uppdaterad
Downloadable file
Instruktion för genomförande av hörselundersökning (BAER)
BAER-undersökningen möjliggör identifieringen av djur som är antingen unilateralt (enkelsidigt) eller bilateralt (dubbelsidigt) döva. I direktiven redogörs för genomförandet av och avläsningsförfarandet vid en hörselundersökning som är godkänd av Kennelklubben. Gäller från 6.9.2017.
Uppdaterad 30.5.2018
Kuulotutkimuksen (BAER) suorittamisohje
BAER-kuulotutkimuksen avulla voidaan tunnistaa eläimet, joiden toinen tai molemmat korvat ovat kuuroja. Ohjeessa määritellään Kennelliiton hyväksymän kuulotutkimuksen toteutus sekä lausuntomenettely. Voimassa 6.9.2017 lähtien.
Uppdaterad
Instruktion för genomförande av hörselundersökning (BAER)
BAER-undersökningen möjliggör identifieringen av djur som är antingen unilateralt (enkelsidigt) eller bilateralt (dubbelsidigt) döva. I direktiven redogörs för genomförandet av och avläsningsförfarandet vid en hörselundersökning som är godkänd av Kennelklubben. Gäller från 6.9.2017.
Uppdaterad
Downloadable file
Instruktion för ID-märkare
Gäller från 1.1.2016.
Uppdaterad 30.5.2018
Tunnistusmerkitsijäohje
Tässä ohjeessa kuvataan Kennelliiton tunnistusmerkitsijälle asetettavat vaatimukset, miten tunnistusmerkitsijäksi tullaan, millaiste oikeudet tunnistusmerkitsijällä on ja miten tunnistusmerkitsijänä toimitaan. Ohje on voimassa 1.1.2016 alkaen.
Uppdaterad
Instruktion för ID-märkare
Gäller från 1.1.2016.
Uppdaterad
Downloadable file
Instruktion för magnetundersökning och gradering av syringomyeli
Förekomsten av ärftlig Chiari-missbildning och/eller syringomyeli hos hundar undersöks med magnetisk resonanstomografi. I direktiven redogörs för genomförandet av och avläsningsförfarandet för en syringomyeliundersökning som godkänts av Kennelklubben. Gäller från 1.1.2014.
Uppdaterad 30.5.2018
Syringomyelian magneettikuvaus- ja luokitusohje
Koirien perinnöllistä Chiari-epämuodostumaa ja/tai syringomyeliaa (selkäytimen tai aivorungon ontelotautia) tutkitaan magneettikuvauksella. Ohjeessa määritellään Kennelliiton hyväksymän syringomyeliatutkimuksen toteutus ja lausuntomenettely. Voimassa 1.1.2014 alkaen.
Uppdaterad
Instruktion för magnetundersökning och gradering av syringomyeli
Förekomsten av ärftlig Chiari-missbildning och/eller syringomyeli hos hundar undersöks med magnetisk resonanstomografi. I direktiven redogörs för genomförandet av och avläsningsförfarandet för en syringomyeliundersökning som godkänts av Kennelklubben. Gäller från 1.1.2014.
Uppdaterad
Downloadable file
Instruktion för motarbetande av hjärtsjukdomar
I direktiven redogörs för genomförandet av en hjärtundersökning som godkänts av Kennelklubben, utlåtandeförfarandet och giltighetstiderna av utlåtanden. Gäller från 1.1.2020.
Uppdaterad 10.1.2020
Instruktion om motarbetande av hjärtsjukdomar
Gäller från 1.6.2015. Uppdateringarna fastslagits av styrelsen 27.11.2015 och de gäller från 1.1.2016.
Uppdaterad
Övriga versioner
Ohje sydänsairauksien vastustamisesta
Ohjeessa määritellään Kennelliiton hyväksymän sydäntutkimuksen toteutus- ja lausuntomenettely sekä voimassaoloajat. Ohje on voimassa 1.1.2021 alkaen ja korvaa aiemman, 15.8.2019 annetun ohjeen.
Uppdaterad
Instruktion för motarbetande av hjärtsjukdomar
I direktiven redogörs för genomförandet av en hjärtundersökning som godkänts av Kennelklubben, utlåtandeförfarandet och giltighetstiderna av utlåtanden. Gäller från 1.1.2020.
Uppdaterad
Guidelines for combating cardiac disease
The purpose of the cardiac examination is to study the occurrence of heart disease in dogs and to
support prevention. This guideline will determine how the prevention will be implemented in
practice. Valid from 1.1.2016.
Uppdaterad
Downloadable file
Instruktion för röntgenundersökning och klassificering av ändringar i ryggen
I direktiven redogörs för avläsningsförfarandet vid och genomförandet av röntgenundersökningar av rygg (spondylos, ryggkotornas deformitet, förkalkade diskar och lumbosakral övergångskota) samt graderingen av respektive förändringar i ryggen. Gäller från 1.1.2020.
Uppdaterad 16.1.2020
Rygginstruktion 2019
Gäller från 1.1.2019.
Uppdaterad
Övriga versioner
Selän muutosten röntgenkuvaus- ja luokitusohje
Ohjeessa määritellään selän muutosten (spondyloosi, epämuodostuneet nikamat, kalkkeutuneet välilevyt, välimuotoinen lanne-ristinikama) varalta tehdyn röntgenkuvauksen lausuntomenettely, arvosteluasteikot sekä ohjeet röntgenkuvauksen toteutuksesta. Voimassa 1.1.2020 alkaen.
Uppdaterad
Instruktion för röntgenundersökning och klassificering av ändringar i ryggen
I direktiven redogörs för avläsningsförfarandet vid och genomförandet av röntgenundersökningar av rygg (spondylos, ryggkotornas deformitet, förkalkade diskar och lumbosakral övergångskota) samt graderingen av respektive förändringar i ryggen. Gäller från 1.1.2020.
Uppdaterad
Spinal radiography and grading of spinal changes
The evaluation procedure and grading of spinal radiographs as well as instructions for performing spinal radiography for an assessment of spinal changes (spondylosis, lumbosacral transitional vertebra, vertebral anomaly, and intervertebral disc disease) are specified in this document. Valid as of 1.1.2020.
Uppdaterad
Downloadable file
Instruktion för tagning av röntgenbilder vid röntgenundersökning av rygg
Detaljerade instruktioner till veterinärer om genomförande av röntgenundersökning av rygg.
Uppdaterad 30.5.2018
Selkärangan kuvausohjeet
Eläinlääkäreille tarkoitettu dokumentti, jossa kerrotaan yksityiskohtaisesti, miten koiran selkäranka kuvataan, jotta siitä voidaan antaa Kennelliiton virallinen terveystutkimuslausunto.
Uppdaterad
Instruktion för tagning av röntgenbilder vid röntgenundersökning av rygg
Detaljerade instruktioner till veterinärer om genomförande av röntgenundersökning av rygg.
Uppdaterad
Instructions for spinal radiography
Detailed instructions for veterinarians on how to perform spinal radiography for an FKC evaluation of the spine.
Uppdaterad
Downloadable file
Direktiv om undersökning av höftledsdysplasi (HD)
Direktiv om röntgenundersökning och gradering av höftledsdysplasi (HD). Gäller från 1.1.2019.
Uppdaterad 30.5.2018
Lonkkanievelen kasvuhäiriöohje
Ohje lonkkanivelen kasvuhäiriön röntgenkuvauksesta ja luokituksesta.
Voimassa 1.1.2019 alkaen
Uppdaterad
Instruktion för undersökning av höftledsdysplasi (HD)
Direktiv om röntgenundersökning och gradering av höftledsdysplasi (HD). Gäller från 1.1.2019.
Uppdaterad
Downloadable file
Direktiv för officiella hälsoundersökningar
Dokumentet är avsett för aktörer som arrangerar hälsoundersökningstillfällen, där flera hundar undersöks vid samma tillfälle, samt för veterinärer som avger utlåtanden. I dokumentet redogörs för arrangörens och den undersökande veterinärens skyldigheter. Vidare ges riktlinjer om det högsta tillåtna antalet hundar som granskas vid samma tillfälle. Gäller från 1.1.2019.
Uppdaterad 2.8.2019
Kennelliiton virallisen terveystarkastuksen järjestämisohje
Dokumentti on tarkoitettu joukkotarkastuksia järjestäville tahoille sekä lausuntoja antaville eläinlääkäreille. Dokumentissa määritellään järjestäjän ja lausunnonantajan vastuut ja ohjeistetaan tilaisuudessa tarkastettavien koirien enimmäismäärästä. Voimassa 1.1.2019 alkaen.
Uppdaterad
Kennelklubbens direktiv om arrangemang av officiella hälsoundersökningstillfällen
Dokumentet är avsett för aktörer som arrangerar hälsoundersökningstillfällen, där flera hundar undersöks vid samma tillfälle, samt för veterinärer som avger utlåtanden. I dokumentet redogörs för arrangörens och den undersökande veterinärens skyldigheter. Vidare ges riktlinjer om det högsta tillåtna antalet hundar som granskas vid samma tillfälle. Gäller från 1.1.2019.
Uppdaterad
Downloadable file
Kennelklubbens vaccinationsbestämmelser
Finska Kennelklubbens vaccinationsbestämmelser för utställningar och prov. Gäller från 1.2.2020.
Uppdaterad 19.12.2019
Vaccinationsbestämmelser2018
Gäller från 16.8.2018.
Uppdaterad
Övriga versioner
Kennelliiton rokotusmääräykset
Kennelliiton rokotusmääräykset näyttelyitä ja kokeita varten. Voimassa 1.2.2020 alkaen.
Uppdaterad
Kennelklubbens vaccinationsbestämmelser
Finska Kennelklubbens vaccinationsbestämmelser för utställningar och prov. Gäller från 1.2.2020.
Uppdaterad
Vaccination Regulations of the Finnish Kennel Club
The Finnish Kennel Club’s Vaccination Regulations for dog shows and trials. Valid as of 1.2.2020.
Uppdaterad
Downloadable file
Patellainstruktion
I direktiven redogörs för genomförandet av en knäundersökning som godkänts av Kennelklubben, utlåtandeförfarandet och giltighetstiderna av utlåtanden. Gäller från 1.1.2020.
Uppdaterad
Patellainstruktion
Gäller från 1.1.2019.
Uppdaterad
Patellaluxation-instruktion
Gäller fr.o.m. 1.1.2012
Uppdaterad
Övriga versioner
OHJE POLVILUMPIOLUKSAATION TUTKIMISESTA JA LUOKITUKSESTA (Polvilumpioluksaatio-ohje)
Ohjeessa kerrotaan Kennelliiton hyväksymän polvilumpion sijoiltaanmenon tutkimuksen toteutus ja lausuntomenettely sekä lausuntojen voimassaoloajat. Voimassa 1.1.2020 alkaen.
Uppdaterad
Patellainstruktion
I direktiven redogörs för genomförandet av en knäundersökning som godkänts av Kennelklubben, utlåtandeförfarandet och giltighetstiderna av utlåtanden. Gäller från 1.1.2020.
Uppdaterad
Downloadable file
Kyynärnivelen inkongruenssitutkimusohjeeseen (INC) liittyvä rotulista
I denna instruktion har listats de raser som från och med 1.1.2021 endast kan få armbågsledsutlåtanden enligt inkongruensdirektiven (INC).
Uppdaterad 14.1.2021
Kyynärnivelen inkongruenssitutkimusohjeeseen (INC) liittyvä rotulista
Tähän ohjeeseen on listattu ne rodut, joille annetaan vain inkongruenssiohjeen (INC) mukaisia kyynärnivellausuntoja 1.1.2021 alkaen.
Uppdaterad
Raslista för armbågsleddysplasi som motsvarar inkongruensdirektiv
I denna instruktion har listats de raser som från och med 1.1.2021 endast kan få armbågsledsutlåtanden enligt inkongruensdirektiven (INC).
Uppdaterad
INC instructions for screening of Elbow Dysplasia, list of breeds
This document includes a list of breeds for which, as of 1.1.2021, elbow screening can be performed only in accordance with the Elbow Incongruity (INC) Guideline.
Uppdaterad
Downloadable file
Raslista som ansluter till instruktionen för undersökning av armbågsledsdysplasi
I dessa direktiv har tagits upp de raser som inte ges utlåtanden om armbågsledsdysplasi i enlighet med IEWG:s (International Elbow Working Group) direktiv.
Uppdaterad 1.10.2019
Kyynärnivelen kasvuhäiriöiden tutkimusohjeeseen liittyvä rotulista
Tähän ohjeeseen on listattu ne rodut, joille ei anneta IEWG:n (International Elbow Working Group) ohjeen mukaisia kyynärniveldysplasia lausuntoja.
Uppdaterad
Raslista som ansluter till instruktionen för undersökning av armbågsledsdysplasi
I dessa direktiv har tagits upp de raser som inte ges utlåtanden om armbågsledsdysplasi i enlighet med IEWG:s (International Elbow Working Group) direktiv.
Uppdaterad
Downloadable file
Sparning av veterinärintyg i Omakoira-tjänsten för veterinärer
Instruktionen förklarar hur veterinärer gör ett elektroniskt veterinärintyg.
Uppdaterad 14.8.2020
Omakoira-ohje eläinlääkäreille eläinlääkärintodistuksen tallentamisesta
Ohjeessa kerrotaan, miten eläinlääkärit tekevät sähköisen eläinlääkärintodistuksen.
Uppdaterad
Sparning av veterinärintyg i Omakoira-tjänsten
Instruktionen förklarar hur veterinärer gör ett elektroniskt veterinärintyg.
Uppdaterad
« ... 1 2 3 ... »