På denna sida har vi samlat information om sjukdomsfallen som drabbat hundar i Norge under augusti-september 2019, om undersökning i anslutning till detta samt om åtgärder som på grund av situationen vidtagits av nordiska kennelklubbar och myndigheter. Sidan har uppdaterats torsdagen 26.9.2019.

Vad vet vi om läget i Norge idag?

På måndagen 23.9.2019 meddelade Norsk Kennel Klub att uppskattningsvis 43 avlidna hundar har rapporterats till Norges livsmedelsmyndighet. Det är inte säkert att samtliga hundar har avlidit till följd av samma sjukdom, men symptomen har varit liknande. De flesta hundar som insjuknat har emellertid återhämtat sig tack vare snabb veterinärvård. Ytterligare sjukdomsfall rapporteras fortfarande. 

Norsk Kennel Klub har tills vidare ställt in alla hundutställningar, prov och tävlingar i Norge. Norge skickar tills vidare inga landslag till FCI:s internationella mästerskapstävlingar. Norsk Kennel Klub rekommenderar dessutom fortfarande att norska hundägare inte deltar med sina hundar i hundevenemang utomlands. Norsk Kennel Klub berättar att den för tät dialog med veterinärinstitutet och livsmedelsmyndigheten i Norge. 

Ett norskt djursjukhus meddelade onsdagen 4.9.2019 att man i Osloregionen har stött på en tillsvidare okänd sjukdom, som hos flera hundar har lett till döden. Det är emellertid oklart om hunddöden är kopplade till varandra eller om det är fråga om en smittsam sjukdom. Enligt de uppgifter Finska Kennelklubben har fått av Norsk Kennel Klub yttrar sig sjukdomen i kraftig blodig diarré och försvagad allmänkondition. En del drabbade hundar har även kräkts, men inte alla. Norsk Kennel Klub informerade om situationen torsdagen 5.9.2019 på sin webbplats.

Enligt det norska veterinärinstitutet hade det totala antalet insjuknade hundar stigit upp till ca 190 på fredagen 6.9.2019. Sedan 20.8 har totalt 70 djurkliniker i hela landet rapporterat sjukdomsfall. Läget förvärrades samma vecka.

Veterinärmyndigheten i Norge har den 17.9.2019 preciserat sin instruktion om kontakten mellan hundar i landet.
- hundar ska hållas kopplade och närkontakt med andra hundar ska undvikas. Dock bör man se till att hunden får den motion den behöver.
- sammankomster av hundar bör begränsas, alternativt bör dessa arrangeras så att kontakten mellan hundar begränsas på evenemanget.

Tisdagen 17.9.2019 meddelade Norsk Kennel Klub, efter kontakt med landets veterinärmyndighet, att tillåta arrangemang av vissa prov och tävlingar i Norge enligt planerna. Norsk Kennel Klub kompletterade listan över tillåtna provformer måndagen 23.9.2019. För tillfället kan följande prov och tävlingar arrangeras i landet:
- älgprov
- älgspårprov
- mentaltester
- hunddans
- vattenräddningsprov
- anlagsprov för sennenhundar
- viltspårprov
- spårprov för blodhundar
- IPO-spårprov
- prov för skällande fågelhundar
- jaktprov för wachtelhundar
- jaktprov för spaniels
- anlagsprov för retrievers
- B-prov för retrievers (endast nybörjarklass)
- prov för stående fågelhundar.

När vet vi vilken sjukdom det är fråga om? Hud undersöks sjukdomen?

Vid 9.9.2019 hade tio hundar obducerats och proven har skickats för analys till det norska veterinärinstitutet och veterinärhögskolan i Norge. Det norska veterinärinstitutet meddelade på fredagen 6.9.2019 om preliminära obduktionsresultat från tre hundar. Enligt dessa hade de avlidna hundarna drabbats av en blodig tarminfektion. Hos de döda hundarna har man funnit två bakterier som är kända sedan tidigare och som båda kan orsaka diarré. Hos sex av de obducerade hundarna har man funnit bakterien Providencia alcalifaciens. Tills vidare kan man inte utesluta möjligheten av en smittsam sjukdom.

Undersökningarna fortsätter. Hoppet är att resultaten ger information om infektionskällan och inkubationstiden. Kartläggningen av orsaker till sjukdomen pågår som bäst. Enligt veterinärinstitutet i Norge är kartläggningen väldigt utmanande och det kan dröja innan undersökningen färdigställs.

Utöver den information som fås av obduktionerna kartläggs också hundarnas bakgrundsuppgifter med hjälp av ett frågeformulär – hur var hundarna innan de insjuknade, vad de hade ätit osv. Frågeformulären har skickats till totalt 25 hundägare och den 6.9.2019 har 17 av dem besvarat formulären. Veterinärinstitutet i Norge har även skickat ett frågeformulär till veterinärkliniker, med hjälp av vilket man samlar data angående sjukdomsfallen från veterinärer. Måndagen 23.9.2019 har svar om 173 rapporterade sjukdomsfall fåtts in sedan 1.8.2019. Utifrån svaren har man än så länge inte kunnat konstatera något som skulle förena drabbade hundar. Hundar i olika åldrar, av olika raser och som äter olika slags foder har insjuknat runtom i Norge.

På söndagen 8.9.2019 meddelade Norsk Kennel Klub att landets hälsomyndighet anser det vara osannolikt att sjukdomen smittar till människor. Hälsomyndigheten betonar emellertid vikten av god hygien vid kontakt med hundar.

Veterinärinstitutet i Norge vederlade i sitt meddelande 8.9.2019 rykten om att sjukdomen kunde orsakas av ett visst hundfoder. Forskningsdata som hittills fåtts understöder inte detta antagande. Insjuknade hundar har ätit flera olika slags hundfoder. Den näring hunden har fått är bara ett av de undersökningsområden forskarna följer upp. Som bäst utreder man om sjukdomen eventuellt kunde orsakas av t.ex. vatten, svampsporer, parasitdjur, en bakterie eller ett virus.

Sjukdomen förekommer inte bara i Oslo, utan i hela landet. Forskare har tillsvidare uteslutit följande möjliga orsaker till sjukdomen:

- salmonella
- campylobacter
- råttgift eller någon annan känd gift
- algförgiftning
- fästingbett
- mjältbrand
- harpest (tularemi)
- valpsjuka
- circovirus
- jästsvamp  

Hur har Finska Kennelklubben reagerat?

Torsdagen 5.9.2019 beslutade Finska Kennelklubbens styrelse att tillfälligt inte tillåta hundar boende i Norge att delta i finska hundevenemang underställda Finska Kennelklubben. Tisdagen 17.9.2019 beslutade styrelsen att förlänga utställnings-, tävlings- och provförbudet för hundar boende i Norge till 30.9.2019. Förbudet gäller samtliga evenemang underställda Finska Kennelklubben. Situationen bedöms på nytt före utgången av september, vid behov även tidigare ifall ny information erhålls.

Vi informerar när ytterligare information fås. Motsvarande beslut har även tagits av Svenska Kennelklubben, Dansk Kennel Klub samt kennelklubben i Ungern. Förbuden i Danmark och Sverige gäller också till 30.9.2019. Den tyska kennelklubben VDH meddelade onsdagen 25.9.2019 att den förbjuder norska hundars deltagande i Bundessieger och Herbstsieger 2019-utställningarna som arrangeras i Dortmund. Islands veterinärmyndighet förbjöd införsel av norska hundar fredagen 6.9.2019. Landet har väldigt strikta bestämmelser vad gäller import av djur.

Finska Kennelklubben har bett utställningsarrangörer att informera domare om att domaren inte själv bör granska hundens bett och tänder utan ska istället be den som visar hunden att visa hundens bett och tänder för domaren. Till ringarna ska dessutom reserveras rikligt med desinfektionsmedel.

Vad gör Finska Kennelklubben i fortsättningen?

Finska Kennelklubben följer tätt med hur situationen utvecklas genom att stå i kontakt med kennelklubbarna i Norge, Sverige och Danmark samt finska myndigheter. Mera information ges allteftersom ny, väsentlig information erhålls. Finska Kennelklubben kontaktade Livsmedelsverket, som svarar för djursjukdomstillsynen i Finland, fredag morgon 6.9.2019. Livsmedelsverket gav ut information i frågan senare samma dag. Vi har fortfarande kontakt med Livsmedelsverket. Om oroväckande information framkommer, informerar Livsmedelsverket om detta direkt.

Livsmedelsverket följer upp läget och meddelade 9.9.2019 att man tillsvidare inte har konstaterat hemorrhagisk diarréepidemi i Finland. Enligt meddelandet förekommer hemorrhagisk tarmsjukdom i form av enstaka fall rätt regelbundet året om. Sjukdomen är känd under namnet AHDS dvs. acute hemorrhagic diarrhea syndrome. Orsakerna till sjukdomen är ännu inte kända, men den smittar inte från en hund till en annan. Sjukdomen har förknippats med en allvarlig störning i bakteriebalansen i tarmkanalen och en okontrollerad ökning av vissa skadliga bakterier. Sjukdomen förekommer vanligen som enstaka fall, men lokala sjukdomsutbrott är också möjliga. I Finland konstaterades det förra mer omfattande sjukdomsutbrottet i östra Finland för cirka 10 år sedan. Sjukdomen förekommer ofta mer under en varm sensommar och höst. Symptomen på sjukdomen visar sig vanligtvis plötsligt och framskrider snabbt. Om en hund drabbas av diarré och kräkningar med rikliga mängder blod och hundens allmäntillstånd försämras, är det bäst att så fort som möjligt kontakta en veterinär.

Hemorrhagisk tarmsjukdom hos hundar är en känd sjukdom i världen. Livsmedelsverket understryker att sjukdomssituationen hos hundar i Finland är god och att man än så länge inte har konstaterat några sjukdomsepidemier.

Hur har finska myndigheter reagerat?

Som en säkerhetsåtgärd rekommenderade Livsmedelsverket den 6.9.2019 att man allt enligt möjlighet undviker införsel av hundar från Norge till Finland och utförsel av hundar från Finland till Norge. I Finland har än så länge inte observerats några tecken på en motsvarande epidemi. Livsmedelsverket meddelade onsdagen 25.9.2019 att den tar tillbaka sin rekommendation angående införsel och utförsel av hundar från Norge till Finland och vice versa, och konstaterade dessutom att enligt den norska myndigheten verkar antalet fall de senaste dagarna ha börjat minska.

Vad borde en finsk hundägare göra nu?

Kontrollera att din hund har nödvändiga vaccinationer och att dessa är i kraft. Är du inte säker om detta eller om vaccinationerna är bristfälliga, kontakta veterinären omedelbart. Finska Kennelklubben uppmanar att följa Livsmedelsverkets rekommendation, enligt vilken man i mån av möjlighet undviker införsel av hundar från Norge och utförsel av hundar till Norge. Spridningen av djursjukdomar kan förebyggas genom att hundens och ägarens uppgifter kan kopplas till varandra. Därmed är det viktigt att din hund är id-märkt och registrerad.

Vad gör jag om min hund har likadana symptom som vid sjukdomsfallen i Norge?

Kontakta veterinären omedelbart. Norska hundar som fått snabb veterinärvård har återhämtat sig.  

Varifrån får jag mera information om läget?

Norsk Kennel Klub uppdaterar information på sin webbplats. I Finland fås information via Kennelklubbens kanaler samt på Livsmedelsverkets webbplats och dess kanaler på sociala medier.

 

Frågor och svar-listan har uppdaterats tisdagen 10.9 med information om att Kennelklubben har bedömt situationen på nytt. Frågor och svar-listan har uppdaterats måndagen 9.9 med ny information från Livsmedelsverket och lördagen 7.9.2019 kl. 12.10 med information från presskonferensen som hölls av det norska veterinärinstitutet fredagen 6.9.2019. På presskonferensen gav veterinärinstitutet ut information om preliminära resultat från obduktionerna som gjorts på tre avlidna hundar.

Listan har uppdaterats lördagen 7.9.2019 kl. 16.40 med information från Norsk Kennel Klubs uppdaterade meddelande. Sjukdomsfall har nu rapporterats i hela landet. Sex nya sjukdomsfall har rapporterats och två av dessa hundar har avlidit. Hundarna har skickats till Norges veterinärinstitut för obduktion. Isländska myndigheter har förbjudit införsel av norska hundar. Norsk Kennel Klub bedömer situationen med arrangemang av hundevenemang nästa helg, 14–15.9.2019, och meddelar arrangörer om detta senast tisdag 10.9.2019.

Listan har uppdaterats lördagen 7.9.2019 kl. 19.30 med information från det norska veterinärinstitutet angående antalet insjuknade hundar och information om hur undersökningen om sjukdomsalstrare framskrider. Dessutom har antalet hundar som rapporteras ha avlidit och som skickats till obduktion granskats.

Listan har uppdaterats söndagen 8.9.2019 kl. 21.10 med uppgifter från Norges hälsomyndighet. Enligt dessa uppgifter finns det inget som tyder på att sjukdomen skulle smitta till människan. Ytterligare har listan uppdaterats med ny information från Norges veterinärinstitut om möjliga orsaker till sjukdomen som har uteslutits.

Listan har uppdaterats måndagen 9.9.2019 med information från Livsmedelsverkets meddelande om att ingen hemorrhagisk diarréepidemi har än så länge konstaterats i Finland.

Listan har uppdaterats tisdagen 10.9.2019 med information som fåtts av Norsk Kennel Klub. Totalt 25 hundar har dött och tio hundar har obducerats. Providencia alcalifaciensis-bakterien har konstaterats hos sex hundar. Norsk Kennel Klub har ställt in samtliga prov, tävlingar och utställningar i landet fram till 16.9.2019. Norge kommer inte heller att skicka landslag till FCI:s internationella mästerskapstävlingar. 
 Finska Kennelklubben bedömer den tillsvidare gällande prov-, tävlings- och utställningsförbudet för norska hundar på nytt under vecka 38 (veckan som inleds med 16.9.2019).

Listan har uppdaterats onsdagen 11.9.2019 med statusinformation från Norsk Kennel Klub, bl.a. om sjukdomsorsaker som kunnat uteslutas, samt med information från Livsmedelsverket om att sjukdomsepidemier som smittar mellan hundar har inte konstaterats i Finland. Sjukdomssituationen hos hundar i Finland är god.

Listan har uppdaterats tisdagen 17.9.2019 med uppdaterad statusinformation från Norsk Kennel Klub om förlängt evenemangsförbud samt med information om norska hundars förbud att delta i evenemang i Finland, Sverige och Danmark. Sjukdomsorsaker som kunnat uteslutas har också uppdaterats i artikeln.

Listan har uppdaterats tisdagen 17.9.2019 kl. 16.25 med information om Finska Kennelklubbens styrelses beslut om att förlänga utställnings-, tävlings- och provförbudet för hundar boende i Norge till 30.9.2019.

Listan har uppdaterats onsdagen 18.9.2019 med preciserad information från Norsk Kennel Klub om veterinärmyndighetens instruktioner samt information från Norsk Kennel Klub om hundevenemang som kan arrangeras i landet enligt planerna.

Listan har uppdaterats tisdagen 24.9.2019 med information från Norsk Kennel Klub. Antalet döda hundar är nu uppskattningsvis 43. Måndagen 23.9.2019 har veterinärkliniker i Norge rapporterat totalt 173 sjukdomsfall sedan 1.8.2019, via den frågeformulär Norges veterinärmyndighet skickade ut. Norsk Kennel Klub meddelade tidigare om vissa provformer som kan arrangeras i landet enligt planerna. Listan över tillåtna provformer har kompletterats med prov för skällande fågelhundar, jaktprov för wachtelhundar, jaktprov för spaniels, anlagsprov för retrievers, B-prov för retrievers (endast nybörjarklass) samt prov för stående fågelhundar. Norsk Kennel Klub rekommenderar fortfarande att norska hundar inte deltar i hundevenemang utomlands.

Listan har uppdaterats torsdagen 26.9.2019 med information om Livsmedelsverkets beslut att ta tillbaka sin rekommendation, enligt vilken hundar inte borde införas från Norge till Finland eller hundar utföras från Finland till Norge samt med information om att den tyska kennelklubben VDH beslutade att förbjuda norska hundars deltagande i Bundessieger och Herbstsieger 2019-utställningarna som arrangeras i Dortmund.

Läs mera

suomenpystykorvanpentu
Prov-, tävlings- och utställningsförbudet för hundar boende i Norge fortsätter till 30.9 Läs mera
Eläinlääkäri
Livsmedelsverket varnar hundägare för sjukdomen som dödat hundar i Norge Läs mera