När och hur görs en anmälan?

En anmälan bör göras om en hund stängs från evenemanget, om dess deltagande avbryts eller om den diskvalificeras på grund av aggressivt beteende. Anmälan kan också göras på en hund som beter sig aggressivt på evenemangsområdet eller i dess omedelbara närhet, oberoende av om hunden i fråga var anmäld till evenemanget i fråga eller inte.

Anmälan görs i första hand av den person som själv eller vars hund har varit föremål för det aggressiva beteendet. I andra hand kan anmälan göras av evenemangets representant. Anmälan ska göras före evenemangets slut på Kennelklubbens blankett, som fås av evenemangets arrangör.

Anmälan har skickats – vad händer sen?

Arbetsgruppen på Kennelklubbens kansli går igenom inkomna anmälningar och styrelsen behandlar de fall för vilka tävlingsförbud föreslås. Hunden är i tävlingsförbud tills styrelsen har fattat beslut om förbudets slutliga giltighetstid. Vid beslutsfattandet tas hänsyn till vilka konsekvenser händelsen hade och allvaret av dem.

Uppgift om samtliga inkomna anmälningar sparas internt i Kennelklubbens databas och eventuella tidigare anmälningar beaktas vid behandling av nya. Ett kort brev, som hittas nere på denna sida, skickas till ägaren av en hund på vilken en anmälan har gjorts. I brevet redogörs för möjliga orsaker för aggressivt beteende. Brevets syfte är också att påminna om hundägarens ansvar och uppmanar att ingripa i problemen genom skolning.

Kennelklubben skickar då och då en lista i statistikform till specialklubbar om gjorda anmälningar och deras följder.

Vad ska arrangören komma ihåg?

Arrangören har skyldighet att se till att anmälningsblanketter finns tillgängliga på evenemanget. Blanketter kan beställas hos Showlink. Anmälningar som gjorts under dagen bör granskas genast när evenemanget har avslutats och skickas till Kennelklubben utan dröjsmål antingen per e-post kayttaytymisilmoitus@kennelliitto.fi eller per post. Arrangören ska försöka inkludera i anmälan ett utlåtande av den person, vars hunds beteende är föremål för anmälan, men vid behov kan också Kennelklubben ta hand om det.

Downloadable file
Direktiv om anmälningar om hundens beteende
Dessa direktiv gäller alla prov, tävlingar, utställningar, granskningar, tester och andra evenemang som är underställda Finska Kennelklubben. Syftet med anmälan om hundens beteende är att man kan förbjuda en hund, som beter sig aggressivt, från att delta i evenemang och därmed trygga säkerheten. Direktivet gäller från 20.8.2020.
Uppdaterad 16.11.2021
Ohje koiran käyttäytymisestä tehtävistä ilmoituksista
Ohjeessa kerrotaan milloin ja miten ilmoitus koiran vihaisesta käyttäytymisestä tapahtumissa tehdään. Ohje sisältää myös tiedot ilmoitusten käsittelystä sekä mahdolliset seuraamukset koiran vihaisesta käyttäytymisestä. Ohje on voimassa 20.8.2020 alkaen.
Uppdaterad
Direktiv om anmälningar om hundens beteende
Dessa direktiv gäller alla prov, tävlingar, utställningar, granskningar, tester och andra evenemang som är underställda Finska Kennelklubben. Syftet med anmälan om hundens beteende är att man kan förbjuda en hund, som beter sig aggressivt, från att delta i evenemang och därmed trygga säkerheten. Direktivet gäller från 20.8.2020.
Uppdaterad
Downloadable file
Informationsbrev till alla ägare av hundar, på vilka en anmälan om aggressivt beteende har gjorts
Finska Kennelklubben skickar detta infobrev till ägaren när en anmälan om hundens aggressiva beteende har gjorts i samband med något evenemang. Brevets syfte är att instruera ägaren och påminna om ägarens ansvar, i syfte att undvika motsvarande händelser från att äga rum i framtiden.
Uppdaterad 16.11.2021
Neuvontakirje vihaisen koiran omistajalle
Neuvontakirje lähetetään omistajalle, kun jonkin tapahtuman yhteydessä koiran vihaisesta käyttäytymisestä on tehty ilmoitus Kennelliittoon. Kirjeen tarkoitus on opastaa omistajaa ja muistuttaa häntä vastuustaan, jotta vastaavalta tilanteelta vältyttäisiin jatkossa.
Uppdaterad
Informationsbrev till alla ägare av hundar, på vilka en anmälan om aggressivt beteende har gjorts
Finska Kennelklubben skickar detta infobrev till ägaren när en anmälan om hundens aggressiva beteende har gjorts i samband med något evenemang. Brevets syfte är att instruera ägaren och påminna om ägarens ansvar, i syfte att undvika motsvarande händelser från att äga rum i framtiden.
Uppdaterad

 

koirapuisto
Aggressiv eller skygg?

Anmälningsförfarandets syfte är att skapa trygghet för samtliga deltagare. Rädsla är en väldigt allmän orsak för aggressivt beteende och en rädd hund kan försvara sig själv till och med genom att bita. Även om hundägaren inte själv upplevde detta som aggressivitet, är slutsatsen den samma för den person eller den hund beteendet har riktat sig på. Därför görs anmälan också på hundar för vilka det bakomliggande orsaken för beteendet är rädsla.