Till vägvisare genom samarbete

22.01.2019 Helena Suni
Helena Suni

I år fyller Finska Kennelklubben 130 år. Som Kennelklubbens slogan fastslogs för fem år sedan ’Ett gott liv med hunden’, för både människa och hund. 

Hur förverkligar vi detta i det moderna samhället, där den offentliga debatten fäster uppmärksamhet på missförhållanden i hundverksamheten och där kritiken mot hundhållning och uppfödning av rashundar verkar växa? Det kan förverkligas om vi alla arbetar för samma mål, såväl inom Kennelklubben som med andra aktörer. Det finns flera goda exempel på förbättringar som åstadkommits under de senaste åren.

I början av juni 2011 närmade sig Kennelklubben riksdagsledamöter. Den nya riksdagens mandatperiod hade nyss börjat och föreningar hade fått möjlighet att framlägga önskemål. Dagstidningen Helsingin Sanomat hade publicerat Kennelklubbens önskemål. Onsdagen den 8 juni träffade Finska Kennelklubbens representanter de nyblivna riksdagsledamöterna på riksdagshuset för att framföra tre målsättningar för regeringsperioden 2011–2015: ett obligatoriskt, rikstäckande id-märkningsregister över sällskapsdjur, dvs. ett ägarregister, en bättre ställning för assistanshundar, som hjälper personer med funktionsnedsättning, samt avskaffande av hundskatt. Trots publiciteten frågorna fick kändes det som om ingenting hände, inte snabbt i alla fall. Frågorna togs sporadiskt upp för diskussion.

Dessa och flera andra målsättningar har sedermera framskridit en efter en, tack vare god kommunikation, samhällspåverkan och framför allt ett långsiktigt samarbete fullmäktige, styrelsen och kansliet emellan. Detta är ett bevis på att vi kan uppnå resultat om vi bara orkar försöka.

Svåra frågor, i synnerhet i anslutning till hundars hälsa, aggressivt beteende och ekologiskt fotavtryck, föreligger också nu. I jämförelse med nuvarande problem känns frågorna som behandlades sju år sedan enkla – kanske på grund av att dessa var enklare att driva igenom som en helhet. Bland hundfolket råder delade meningar om hundars hälsa och beteende. Vi borde emellertid finna en gemensam grund för att kunna lösa problem. Och även om vi finner en gemensam grund bland oss hundvänner, behövs nuförtiden hela samhällets stöd – omfattande samarbete med sakkunniga, lagstiftare och beslutsfattare. Vi har redan kommit i gång.

I slutet av förra året ingick Kennelklubben ett samarbetsavtal med Helsingfors universitet. Syftet med avtalet är att utveckla det vetenskapliga forskningssamarbetet med anknytning till hundars hälsa och att klarlägga vilken effekt forskningsresultaten har på hundavel. Kennelklubbens representanter har hörts såväl på ministeriet som på riksdagen. Även medier har kontaktat Kennelklubbens beslutsfattare allt oftare.

Kennelklubbens tema för i år är samhällspåverkan – vår målsättning är att vara en inflytelserik aktör och vägvisare i samhället. Vi står inför många utmaningar: lagen om djurs välbefinnande jämte förordningar, hundars hälsa och dess främjande samt problembeteenden hos hundar.

Kennelklubbens starka sakkunskap utgör en möjlighet för hundsportsverkamheten. Genom samarbete kan vi besegra utmaningar, förbättra saker och ting och framför allt visa vilken nytta hunden medför vårt samhälle. Det är något vi lätt glömmer bort när tråkiga frågor dyker upp. Låt oss påminna varandra om att vi gör ’Ett gott liv med hunden’ tillsammans – nu och i framtiden.

Helena Suni
Helena Suni

Helena Suni var Finska Kennelklubbens styrelseordförande under åren 2009–2016. Suni, som har verkat en lång tid som fullmäktigeledamot, utsågs till Kennelklubbens hedersordförande år 2017.