Hur påverkas hundsporten av situationen med coronaviruset?

Är man tvungen att ställa in evenemang i Finland på grund av viruset?

Finlands regering beslöt 12.3.2020 att begränsa arrangemanget av offentliga evenemang i syfte att hindra koronavirussmitta. Då begränsades antalet deltagare till 500, men i dagens läge avråder regeringen från sammankomster med fler än 10 deltagare. Dessutom rekommenderas att arrangörer av övriga sammankomster gör en riskbedömning innan de ordnar motsvarande tillställningar.

Finlands regering meddelade på sin presskonferens 22.4.2020 att offentliga evenemang med fler än 500 deltagare är förbjudna till slutet av juli. Situationen bedöms senast i början av juni för offentliga evenemang som är avsedda att äga rum på sensommaren och under tidig höst. Regeringen stakar ut ett mera omfattande tidschema för avvecklingen av begränsningar 3.5.2020.

Finska Kennelklubbens styrelse beslöt 12.3.2020 om åtgärder för att hindra spridningen av coronaviruset COVID-19. Alla hundutställningar, prov och tävlingar samt övriga evenemang som planerats av Kennelklubben har ställts in fram till 31.5.2020. Kennelklubbens styrelse beslöt på sitt möte 9.4.2020 att hundutställningar som arrangeras under tiden 1.6.2020-31.7.2020 kan ställas in eller skjutas upp för att arrangeras under 1.8.2020-30.4.2021.

Också all verksamhet som inte är nödvändig, bland annat närkontakt i hobby- och fritidsverksamhet, bör begränsas i syfte att minska smittspridning.  Detta är särskilt viktigt för att skydda personer som tillhör riskgrupper, så som äldre personer och personer med någon underliggande sjukdom.

Finska Kennelklubben följer myndighetsmeddelanden och nyheterna som ges av Institutet för hälsa och välfärd THL.

Kennelklubben har gett direktiv om arrangemanget av hundsportevenemang som lyder under Kennelklubben. Men hur är det med övrig föreningsverksamhet, kan den arrangeras?

Föreningar är självständiga juridiska personer och fattar egna beslut om sina evenemang. Arrangemang av evenemang bör övervägas noga. Finlands regering har inhiberat samtliga offentliga evenemang med fler än 500 deltagare till 31.7.2020. I samband med begränsandet av offentliga evenemang 12.3.2020 rekommenderade regeringen att all verksamhet som inte är nödvändig, bland annat närkontakt i hobby- och fritidsverksamhet, begränsas i syfte att minska smittspridning. 

På grund av smittorisken avråder man från offentliga sammanträden med fler än tio personer. Finlands regering avråder också från sammankomster med färre än 10 personer.

Med utgångspunkt i regeringens utstakningar rekommenderar vi att överväga om det är nödvändigt att arrangera evenemang.

Hur påverkas Finska Kennelklubbens tjänster av situationen med coronaviruset?

Även Finska Kennelklubbens tjänster påverkas av situationen med coronaviruset. Situationen medför förlängda handläggningstider vid registrering av hälsoresultat och registrering av hundar samt för avläsning av röntgenbilder.

Just nu är det rusning vid granskningen av inkomna röntgenbilder samt vid avläsningen av dessa, och därmed är det skäl att förbereda sig inför att det kan dröja innan röntgenbilderna avläses.

Också e-postadressen till hälsoavdelningen, terveystulokset@kennelliitto.fi, är just nu under hård belastning och det dröja flera dagar innan ditt meddelande besvaras.

Ett evenemang jag skulle delta i har ställts in, får jag mina pengar tillbaka?

Finska Kennelklubbens styrelse har beslutat att alla utställningar, prov och tävlingar ställs in fram till 31.5.2020. Finlands regering har stakat ut att samtliga offentliga evenemang med fler än 500 deltagare förbjuds till 31.7.2020. För hundsportevenemang gäller detta alla rasers hundutställningar och andra evenemang där antalet deltagare uppskattas överstiga 500.

Anmälningsavgifter behöver inte återbetalas, eftersom evenemangen ställs in på grund av force majeure (övermäktigt hinder).  Kennelklubbens styrelse har emellertid beslutat att ge en rekommendation till utställningsbestyrelser att återbetala anmälningsavgifterna av enskilda hundar efter att ha dragit av de kostnader som redan uppstått.

Kennelklubbens styrelse har beslutat att ett evenemang som arrangeras under tiden 1.6.2020–31.7.2020 kan inhiberas eller skjutas upp till en senare tidpunkt. Om ett evenemang inom denna tidsram med fler än 500 deltagare har ställts in, kan evenemangets arrangör vädja till force majeure-regeln. Anmälningsavgiften till evenemanget bör återbetalas om deltagaren så kräver. Om myndigheterna förbjuder arrangemanget av även övriga evenemang för den tid evenemanget ska arrangeras, kan force majeure komma i fråga även på de evenemang som har inhiberats eller skjutits upp efter att myndigheterna har meddelat förbudet.

Styrelsen beslöt också att om en utställningsbestyrelse återbetalar utställningsavgifterna enligt rekommendationen, är utställningsarrangören inte tvungen att betala ett så kallat distriktsskatt på 15 procent till kenneldistriktet. Utställningsbestyrelsen bör emellertid komma överens om detta med kenneldistriktet. Om inte annat har bestämts, betalas distriktsskatten för samtliga hundutställningar, bortsett från stödutställningar samt specialutställningar som arrangeras av specialklubbar eller rasföreningar. Distriktsskatten betalas som vanligt om utställningsbestyrelsen inte återbetalar anmälningsavgifterna.

Inte heller den avgift som betalas till Kennelklubbens och Helsingfors universitet gemensamma fond för forskning i hundars hälsa för internationella utställningar, eller den så kallade NORD-avgiften som betalas till Kennelklubben för Nordic Dog Shows, behöver betalas om utställningen återbetalar anmälningsavgiften efter att ha dragit av de kostnader som uppstått.

Vad ska vi göra för att skjuta upp vår utställning?

Arrangören kan ansöka om tillstånd för att utställningen skjuts upp högst till april månad 2021. Just nu har utställningssekreterarna på Finska Kennelklubben rätt att genom eget beslut skjuta upp de utställningar innevarande år arrangörerna har ansökt om uppskjutning för.

En del utställningsbestyrelser har nu ansökt om att utställningen skjuts upp till år 2021. Styrelsen beslöt att det sista möjliga datumet som kan ansökas för arrangemang av en utställning som skjuts upp är 30.4.2021.

Evenemangen kan, om möjligt, skjutas upp för att hållas under innevarande år.

Hur påverkas kompis- och läshundverksamheten av situationen med coronaviruset?

Finlands regering har förbjudit alla besök till boendeenheter för äldre och andra riskgrupper, så som servicehus. Alla kompis- och läshundbesök som görs till servicehus för äldre, vårdinrättningar för personer med funktionsnedsättningar, daghem och bibliotek ställs in fram till 31.5.2020. Kompis- och läshundar får inte heller delta i offentliga tillställningar under våren.

Finska Kennelklubben avvaktar situationen med coronaviruset och meddelar noggrannare om praktiska åtgärder.

Hur påverkas utbildningsevenemang av situationen med coronaviruset?

Finska Kennelklubben ställer in alla utbildningstillfällen och övriga evenemang som var avsedda att hållas under våren. Anmälningsavgiften återbetalas till dem som anmält sig till avgiftsbelagda evenemang.

Också kurser och utbildningar som arrangeras av Kennelklubbens regionala aktörer i kenneldistrikt ställs in fram till 31.5.2020.

Hur lönar det sig för mig att planera mina resor till utländska hundsportevenemang?

För närvarande har staten förbjudit utlandsresor. Förbudet gäller såväl arbetsresor (kan endast göras efter grundlig eftertanke) som fritidsresor. Alla som återvänder till Finland från utlandet är göras att gå i karantän i 14 dagars tid.

Allteftersom situationen utvecklas lönar det sig att ta del av utrikesministeriets resemeddelanden, som tar ställning till vilka länder det är tryggt att resa till och vilka saker det är skäl att tänka på vid utlandsresa. Information fås även av evenemangets arrangör. Tänk på att flera evenemang har ställts in också utomlands.

Hur påverkas verksamheten i och beslutsfattandet av Kennelklubbens medlemsföreningar av situationen med coronaviruset?

Hur påverkas föreningarnas årsmöten av situationen med coronaviruset?

Finska Kennelklubben kan inte besluta om föreningars möten, utan det är föreningarna själva som fattar beslut om dessa genom att göra en bedömning av situationen.

Möten som redan har kallats kan ställas in vid behov. Enligt föreningslagen kan den som har rätt att utfärda möteskallelsen eller den som har kallat till mötet besluta före mötet om att mötet ställs in.

I flesta fall ställs mötet in på samma sätt som möteskallelsen publicerades, alternativt bör ett effektivare sätt användas vid annullering så att mötesdeltagare inte kommer på plats i onödan. Den som kallat till mötet har emellertid rätt att annullera möteskallelsen ända fram till tidpunkten mötet är avsedd att börja.

Om mötet ställs in kan styrelsen vara tvungen att ersätta den skada som uppstått för dem som kommit på plats, till exempel resekostnader.

Hur påverkas olika rasers rasspecifika avelsstrategier (JTO) och program för motarbetande av ärftliga defekter och sjukdomar (PEVISA) av situationen med coronaviruset?

Medan situationen med coronaviruset COVID-19 pågår, tillämpas ett undantagsförfarande vid tillämpningen av kraven som ställs i PEVISA, dvs. programmet för motarbetande av ärftliga defekter och sjukdomar, för hundar som används i avel. Finska Kennelklubben ger nya anvisningar om situationen ändras.

Närmare instruktioner hittar du här (på finska).

Hur påverkas fullmäktigemöten av situationen?

Kennelklubbens styrelse har beslutat att ställa in Kennelklubbens vårfullmäktigemöte 31.5.2020 samt fullmäktigeseminariet, som var avsedd att hållas före mötet 30.5.2020. Styrelsen beslutar om ett nytt mötesdatum på sitt möte 2.4.2020.

Hur påverkas tidsfristerna i regler och direktiv av situationen med coronaviruset?

Finska Kennelklubbens kansli har fått flera frågor om hur man ska förhålla sig till tidsfristerna i regler och direktiv, ifall tidsfristen går ut medan förbudet att arrangera evenemang fortfarande pågår. 

Kennelklubbens styrelse beslöt att verksamhetsledaren och ordföranden för kommittén ärendet gäller kan besluta om att ändra tidsfristerna och om praktiska åtgärder i anslutning till detta.

Kennelklubbens kansli meddelar om dessa åtgärder på sin webbplats allteftersom beslut fattas.

Hur smittar coronaviruset och hur kan jag skydda mig mot det?

Hur kan jag skydda mig mot viruset?

Coronaviruset smittar, enligt Institutet för hälsa och välfärd THL, i huvudsak genom beröring och som droppinfektion då en sjuk person hostar eller nyser.

Enligt THL kan man skydda sig mot coronaviruset COVID-19 på samma sätt som mot alla andra virus som orsakar luftvägsinfektioner. Ta hand om god handhygien. Tvätta dina händer med vatten och tvål i minst 20 sekunders tid. Rör inte dina ögon, din näsa eller din mun om du inte nyss har tvättat händerna.

Sedvanliga tvättmedel som används för rengöring av hemmets ytor fungerar också mot coronaviruset.

Enligt THL är symtomen ofta lindriga hos personer utan underliggande sjukdomar. Äldre personer och personer med någon underliggande sjukdom är i största fara, och resten av människorna bör skydda dessa riskgrupper från smitta genom egna handlingar. 

Kan viruset smitta från ett djur till en människa eller från en människa till ett djur?

Enligt Världshälsoorganisationen WHO finns det för närvarande inga bevis på att sällskapsdjur, så som katter och hundar, kunde bära på coronaviruset.

Det lönar sig emellertid att alltid tvätta händerna med tvål efter att du har klappat ett djur, eftersom andra bakterier, så som salmonella eller E.coli, kan smitta från djur till människa.

MythbusterWHO

Kan viruset smitta via varor eller livsmedel som hämtats från epidemiområden?

Enligt Institutet för hälsa och välfärd THL finns det i nuläget inget som skulle tyda på att varor och livsmedel medför smittorisk. Mera information hittar du på THL:s webbplats.

Hur kan jag skydda mig mot viruset på hundevenemang?

Alla hundevenemang under Finska Kennelklubbens paraply har ställts in fram till 31.5.2020.

Är du på eget ansvar på väg till något annat evenemang ska du iaktta anvisningarna om hand- och hosthygien som getts av THL. Att följa dessa anvisningar hjälper dig att förebygga också vanlig förkylning och influensa. Vi rekommenderar emellertid att du överväger hur nödvändigt det är för dig att delta i evenemanget.


Har du frågor om coronavirus och hundsport kan du kontakta oss per e-post corona@kennelliitto.fi, vi besvarar de meddelanden vi har fått vardagar.


Denna sida har uppdaterats 17.3.2020 kl. 17.06.