Granskningen omfattar hundens exteriör och beteende. Dessa kan granskas på samma gång, separat eller så kan endast en av dessa granskas. För anordnade av granskningarna ansvarar specialklubbarna och rasföreningarna under dem.

En specialklubb kan om den så önskar hos Finska Kennelklubben ansöka om godkännande av en egen etablerad granskningspraxis som officiell avelsgranskning för rasen i fråga. Mer information per e-post jalostusposti@kennelliitto.fi.

Avelsgranskning av beteende

Avelsgranskning av beteende fokuserar särskilt på vardagssituationer och frågor som hantering, golvrädsla och ljudkänslighet. Granskningen kompletterar andra metoder för bedömning av mentalitet och beteende, det vill säga mentaltestet och MH-mentalbeskrivningen.

Avelsgranskning av exteriör

Vid avelsgranskning av exteriör bedöms hundens kroppsbyggnad i detalj. Avelsgranskningen utgår från rasstandarden, målsättningarna i den rasspecifika avelsstrategin samt rasspecifika anvisningar (SRD).

Bedömning av avelsgranskning och resultat

Avelsgranskningarna bygger på en idealprofil som specialklubben eller rasföreningen upprättat, vilken i sin tur är baserad på rasstandarden samt rasens nuvarande användningsområde. Hunden får för varje separat bedömningsföremål ett resultat som kan vara rastypiskt idealt, godtagbart, icke-önskat eller underkänt (på en skala 1–4*). Bedömningsresultaten idealt och godtagbart är de mål som aveln eftersträvar. Bedömningsresultaten icke-önskat och underkänt är sådana egenskaper som inte överensstämmer med rasens avelsmål. När det gäller icke-önskade egenskaper behöver hunden nödvändigtvis inte avstängas från avel, men egenskapen ska tas i beaktande vid val av partner.

*Skalan 1–4 används ännu inte hos riktigt alla raser, eftersom rekommendationen att övergå till denna skala kom år 2017.

Rätt att delta i granskning

I regel kan sådana hundar delta i granskningen som antingen redan använts eller ännu inte använts till avel. Även hundar som man inte planerat använda till avel kan gynnas av att granskas. Genom att bedöma avelshundars avkommor vid avelsgranskningar kan man bedöma avelshundarnas heritabilitet. Om rätten att delta och upprepning av granskningen föreskrivs noggrant i Kennelklubbens anvisning för avelsgranskning.

Anordnare av avelsgranskning

För genomförandet av avelsgranskning ansvarar specialklubben eller en underlydande rasförening eller rasklubb. Den anordnande föreningen ser till att den har tillgång till nödvändiga funktionärer och utrustning.
Den anordnande föreningen ansvarar även för att informera om evenemanget samt tar emot anmälningar.

 

ANKNYTANDE MATERIAL:

Missing content item.Missing content item.
Downloadable file
Direktiv om utbildning av funktionärer för avelsgranskningar av beteende
I direktiven redogörs för vilka förhandskrav en person bör uppfylla för att kunna utbilda sig till avelsgranskningsfunktionär eller avelsgranskare. Vidare redogörs för vilka uppgifter funktionärer och avelsgranskare har, för utbildningsprogrammen samt för kraven en funktionär eller avelsgranskare bör uppfylla för att behålla sin auktorisation. Gäller från 1.1.2020.
Uppdaterad 12.2.2020
Kennelliiton käyttäytymisen jalostustarkastuksen koulutusohje

Ohjeessa kerrotaan mitä etukäteisvaatimuksia käyttäytymisen jalostustarkastuksen toimitsijoiden ja tarkastajien koulutukseen hakeutuville on ja heidän tehtävistään sekä koulutusohjelmasta ja pätevyyden säilyttämisen ehdoista. Voimassa 1.1.2020 alkaen.
Uppdaterad
Direktiv om utbildning av funktionärer för avelsgranskningar av beteende
I direktiven redogörs för vilka förhandskrav en person bör uppfylla för att kunna utbilda sig till avelsgranskningsfunktionär eller avelsgranskare. Vidare redogörs för vilka uppgifter funktionärer och avelsgranskare har, för utbildningsprogrammen samt för kraven en funktionär eller avelsgranskare bör uppfylla för att behålla sin auktorisation. Gäller från 1.1.2020.
Uppdaterad
Downloadable file
Uppdaterad
Käyttäytymisen jalostustarkastuslomake
Lomakkeeseen on tulossa pieniä päivityksiä elokuussa 2020.
Lomake on tarkoitettu käyttäytymisen jalostustarkastajan täytettäväksi jalostustarkastuksen aikana.
Uppdaterad

 

Ordnande av avelsgranskning

Utvecklingen av avelsgranskning började genom Kennelklubbens allmänna avelsstrategi. I de strategiska målen som godkänts av fullmäktige fastställs följande:

”För att de ärftliga egenskaperna ska utvecklas i positiv riktning har de individer som används i avel egenskaper som är bättre än genomsnittet för rasen.”
”En lämplig avelshund ska vara rastypisk både exteriört och till karaktären; den får inte ha fel eller skadliga egenskaper som är till förfång i det vardagliga livet.”

De strategiska målen förutsätter att det samlas in information om en så stor del av individerna inom rasen. På grund av detta har följande skrivits ner i åtgärderna:


”Kennelklubben uppmuntrar rasföreningarna att ordna enkla avelsgranskningar, upprättar för detta ändamål en blankett och allmänna anvisningar, som specialklubbarna kan använda om de så önskar, och vid behov ger råd vid bedömning av hundens olika egenskaper. Vid avelsgranskning går man detaljerat igenom hundens rasegenskaper, kroppsbyggnad och beteende. Kroppsbyggnadens viktigaste punkter mäts och beteendet betecknas genom att kryssa för de lämpligaste punkterna på blanketten.”

För genomförandet av avelsgranskning ansvarar specialklubben eller en underlydande intresseförening för rasen eller en rasförening. Den anordnande föreningen ser till att den har tillgång till nödvändiga funktionärer och utrustning. Anvisningar för anordnande finns i dokumentet Kennelklubbens avelsgranskning anvisningar och bilagor. Mer information och detaljerad rådgivning gällande anordnande av granskningar ges av Kennelklubben jalostusposti@kennelliitto.fi samt av behöriga funktionärer.

Avelsgranskningens officiella funktionärer

En avelsgranskning av exteriör kan utföras av en exteriördomare som är auktoriserad på rasen ensam eller av två av en specialklubb utsedda och av Kennelklubben godkända exteriöravelsgranskare tillsammans. Endast sådana raser kan granskas, för vilka granskaren har antingen exteriördomarens bedömningsrätt eller avelsgranskarens auktorisation som beviljas av Kennelklubben. En specialklubb behöver inte utse exteriördomare till Kennelklubben.

Granskning av beteende utförs av två personer tillsammans, av vilka minst en ska ha behörighet att verka som Kennelklubbens avelsgranskare. Vid avelsgranskning av beteende behövs även en ansvarig funktionär som auktoriserats av Kennelklubben. Funktionären ska vid granskningen assisteras av minst sju personer som den ansvariga funktionären skolar in för att assistera under granskningen.

Närmare information om behörighet att verka som funktionär vid avelsgranskning finns i Kennelklubbens utbildningsanvisning för avelsgranskning.

Dokumentering av avelsgranskning

En förening kan vid granskning använda tvåsidiga kopierbara blanketter som beställs från Showlink eller PDF-blanketter som laddas ner från Kennelklubbens sidor.

Innan granskningarna ordnas ska de anmälas till Kennelklubben jalostusposti@kennelliitto.fi Uppgifter som Kennelklubben samlar in är:

  • är det en avelsgranskning av beteende eller exteriör eller båda
  • vilka raser har rätt att delta (eller vilka raser som har förtur, om granskning av beteendet t.ex. är öppen för alla)
  • anordnande förening
  • datum
  • ort
  • granskare, vid granskning av beteende även ansvarig funktionär
  • kontaktpersonens kontaktuppgifter

Efter granskningen skickar föreningarna inom en månad de hundspecifika resultaten skannade till Kennelklubben jalostusposti@kenneliitto.fi

Upprättande av idealprofilen

Specialklubben eller rasföreningen har i uppgift att fastställa vilka egenskaper i fråga om beteende och exteriör är ideala, godtagbara, icke-önskade eller underkända med tanke på avel. Godtagbart resultat betyder att fast resultatet inte är helt idealt är det trots det i förhållande till helheten dugligt för en avelshund. Specialklubben bör även fastställa vilka delar av blanketten som underkänner hundens hela avelsgranskning (i fråga om beteende gäller det åtminstone starka rädslor och aggressioner samt om man hoppar över hela avsnitt på granskarens eller ägarens beslut och i fråga om exteriör t.ex. överdrivna drag som påverkar hälsan).

Det är vanligtvis enklast att fastställa de ideala kraven för exteriören med hjälp av en eller flera exteriördomare som känner väl till rasen. För att fastställa de ideala kraven för beteende kan man utgå från vad till exempel avelskommittén eller en aktör som annars känner väl till rasens mentalitet och beteende anser. Hjälp och råd för att planera profilerna ges av avelsvetenskapliga kommittén och arbetsgruppen för avel på beteende.

Idealprofilerna skickas till Kennelklubben för granskning. Kennelklubben beslutar om profilens offentlighet. En idealprofil ska gälla den första avelsgranskningsdagen för att undvika oklarheter.

För att upprätta en idealprofil finns färdiga planeringsmallar som man kan begära via jalostusposti@kennelliitto.fi