Undersökningsålder och resultatets giltighetstid

Det finns ingen allmän minimiålder för ögonundersökning. I PEVISA för vissa raser krävs att hunden vid undersökningstillfället är minst 12 månader gammal. En undersökning som har gjorts på en hund som är yngre än ett år är giltigt i högst ett år från undersökningsdagen.  En undersökning som gjorts på en hund som är äldre än ett år är giltigt i enlighet med det rasspecifika PEVISA-programmet. Om rasens PEVISA-program omfattar krav på ögonundersökning, ska en ögonundersökning som gått ut förnyas före nästa parning.

Hur får jag resultatet?

Du hittar en förteckning över veterinärer som gör officiella ögonundersökningar och som har tillåtit publiceringen av sina kontaktuppgifter här.

Att överklaga ett utlåtande

ECVO-silmälausuntolomake
ECVO-blankett för ögonundersökning

Hundägaren kan be om undersökning av hundens ögon i Kennelklubbens ögonpanel, om de resultat hunden har fått avviker från varandra (först sämre, sedan lindrigare diagnos).

Om det hos hunden har konstaterats symptom som tyder på en ärftlig ögonsjukdom, gäller resultatet tills det eventuellt ändras av panelen. Detta gäller även om giltighetstiden för det tidigare resultatet har gått ut. Diagnosen suspekt kan ändras till frisk antingen genom panelundersökning eller genom att ögonveterinären, efter minst ett år efter diagnosen suspekt, konstaterar hunden vara frisk avseende respektive sjukdom. Diagnoser avseende sjukdomar som kan göras symptomfria med hjälp av behandlingsåtgärder kan emellertid inte korrigeras. Sjukdomar som kan göras symptomfria med hjälp av behandlingsåtgärder inkluderar:

 • dermoid, atresia punctae, cherry eye (punkt 7 på blankett)
 • entropion / trichiasis
 • ektropion / makroblepharon
 • distichiasis / ektopisk cilia
 • corneal dystrophy (i några lindriga fall)
 • uveal cysts (iris cysta), KCS, KSC = pannus / plasmoma, punctate keratitis (punkt 18 på blankett)


Ögonpaneler arrangeras två gånger om året, oftast på våren och på hösten. I panelen undersöks hundens ögon av minst tre ögonveterinärer. Vi meddelar om paneler på förhand i tidskriften Koiramme – Våra hundar, i Kenneluutiset samt på Kennelklubbens webbplats. Ägaren anhåller om plats i panelen med en fritt formulerad skriftlig ansökan. Före panelen ska ägaren betala en handläggningsavgift (se prislista), som återbetalas inte. Panelresultatet ersätter hundens tidigare resultat.

Registrering av resultat

Finska Kennelklubben registrerar centralt resultat från officiella ögonundersökningar. Om hunden inte har ett resultat med diagnos om ärftliga förändringar, registreras resultatet som ”inga konstaterade ärftliga ögonsjukdomar”. Om ärftliga förändringar däremot har konstaterats (anteckning i blankettens s.k. kryss i rutan-del), registreras resultatet enligt anteckningen på ögonundersökningsblanketten. I avelsdatasystemet visas offentligt endast diagnoser för sjukdomar som har antecknats som ärftliga.

Oviktig katarakt

I blanketten för ögonundersökning finns diagnosen ”övrig katarakt”, som används när det är fråga om sådan ärftlig form av katarakt som är av ringa betydelse för hunden. Diagnosen utesluter inte hunden från avel i någon ras, men det rekommenderas att hunden paras med en individ som inte har katarakt. I PEVISA-programmet för vissa raser förutsätts dessutom att hund med denna diagnos paras med en frisk hund. Diagnosen antecknas i avelsdatasystemet i formen ”Övrig oviktig katarakt”.

Godtagbara utländska resultat

För hund som ägs eller innehas av en person bosatt i Finland godkänns ett utlåtande som getts i Finland. Avvikelse från detta kan göras av motiverade skäl på beslut av Finska Kennelklubben. Avvikelser har godkänts främst för hundar som bor på Åland och som har svenska ögonresultat.

För importerade hundar och utländska hanar som används i avel i Finland godkänns utlåtanden enligt följande:

Också följande utlåtanden godkänns, om hundens id-märkning framgår av utlåtanden:

 • utlåtanden som getts av The Canine Eye Registration Foundation (CERF) i USA
 • brittiska BVA EyeScheme-utlåtanden, om det framgår i blanketten att hela ögat har undersökts och inga förändringar har konstaterats
 • australiensiska AVA-ANKC Australian Canine Eye Scheme-utlåtanden, om det framgår i blanketten att hela ögat har undersökts och inga förändringar har konstaterats
 • OFA-utlåtanden, om hundens OFA-nummer följs av förkortningen VPI. Förkortningen VPI betyder att hundens id-märkning har granskats i samband med undersökningen.

Veterinärutlåtanden av annat slag som getts för ärftliga ögonsjukdomar godkänns i följande fall:

 • importerad tik som varit dräktig vid införsel till landet. Utlåtandet godkänns endast för registrering av respektive livmoderimporter
 • utländsk avelshane, då parning har skett utomlands eller inseminering har utförts med importerad sperma

Även av dessa utlåtanden bör framgå att hunden har varit id-märkt vid tidpunkten för undersökningen. Har hunden förändringar som antecknats på blanketten, bör man säkerställa hos Kennelklubben att dessa inte utgör hinder för hundens avelsbruk.

Instruktion om ärftliga ögonsjukdomar

Läs mera

Röntgenkuva koiran selästä
Ryggröntgen ger information av många slag Läs mera
Röntgenkuva koiran lonkista
Höft- och armbågsledsutlåtanden ges av röntgenbilder Läs mera