Vem kan delta?

I testet kan delta hundar som är minst 18 månader gamla och som uppfyller Finska Kennelklubbens gällande krav om id-märkning och vaccinationer.

Ett test som gjorts på en hund som är under 2 år gammal giltigt i ett år. Hundar i under 2 års ålder har avlagt gångtestet innan de uppdaterade gångtestdirektiven träder i kraft 1.1.2022 behöver inte testas om.

I gångtest får inte delta

 • hundar med andningsbesvär eller symptom som tyder på andningsbesvär
 • hundar vars luftvägar blivit kirurgiskt korrigerade
 • sjuka hundar
 • tik mindre än 30 dygn före valpning eller mindre än 75 dygn efter valpning.

Gångtestet är en officiell hälsoundersökning hos följande raser:

 • affenpinscher
 • bostonterrier
 • bulldogg
 • griffoner
 • japanese chin
 • pekingese
 • king charles spaniel
 • mops
 • norwich terrier
 • fransk bulldogg
 • shih tzu.

Gångtester arrangeras av specialklubbar och rasföreningar, i enlighet med Kennelklubbens instruktioner. Också enskilda hundar kan testas hos en veterinär med behörighet att verka som övervakande veterinär. Om de vill testa sin hund, ägaren kan därför vara i kontakt med sin egen speciallklubb eller rasförening eller direkt med övervakande veterinärer.

I gångtestet iakttas Kennelklubbens antidopingreglemente samt allmänna bestämmelser om jäv.

Kriterier för officiella resultat

Som officiella resultat, som registreras i Kennelklubbens avelsdatasystem, godkänns resultat från gångtester som genomförts i enlighet med Kennelklubbens gångtestinstruktion.

Som officiellt gångtestresultat för hund som bor i Finland accepteras i regel endast resultat från Finska Kennelklubbens gångtest.

Utländska resultat i PEVISA-program

För importerade hundar och utländska hundar som används i avel godkänner Finska Kennelklubben följande resultat:

 • resultat i belastningstester i Nederländerna, Tyskland samt övriga nordiska länder – resultatet bör grunda sig på ett liknande test som det finska gångtestet.
 • resultat i belastningstester i Estland – i testet ska beaktas förutom själva prestationen även hundens andningsljud, kroppstemperatur och återhämtning, och hunden bör ha avlagt testet godkänt.
 • brittiska BOAS-resultat – resultatet ska vara 0, 1 eller 2. Det rekommenderas dock att endast hundar som uppnått resultatet 0 används i avel.

En övervakande veterinär ska alltid närvara vid gångtest

Finska Kennelklubben utser veterinärer som är insatta i gångtestet och som kan övervaka gångtester som godkänns av Kennelklubben. En övervakande veterinär ska alltid närvara vid gångtestet. En förteckning av övervakande veterinärer finns här.

Som övervakare kan tjänstgöra en veterinär som är legitimerad i Finland, som har deltagit i Finska Kennelklubbens teoretiska utbildning (VMD Liisa Lilja-Maula) och som har bekantat sig med testet i praktiken.

På teoridelen behandlas luftvägssyndromen hos kortnosade hundar, bedömning av luftvägssyndromen samt avläggande av gångtest. Teoridelar arrangeras några gånger om året och om dessa meddelas på Kennelklubbens webbplats.

Att veterinären bekantar sig med testet i praktiken innebär att veterinären närvarar vid ett testtillfälle, antingen hela testdagen eller minst fem hundars prestationer, och bedömer hundarna som testas tillsammans med den övervakande veterinären.

Flera övervakande veterinärer utbildas vid behov. 

Testförloppet

Den övervakande veterinären bestämmer, utifrån den inledande undersökningen, om hunden kan delta i testet. Veterinären kan också avbryta testet pga. djurskyddsskäl. Hunden testas emellertid alltid på ägarens ansvar.

Hundens id-märkning granskas före testet.

Gångtestet genomförs i enlighet med en särskild instruktion som godkänts av Kennelklubbens avelsvetenskapliga kommitté (Instruktion för genomförande av gångtest). Testförloppet kortfattat:

 

 1. Mätning av hundens hjärtfrekvens och kroppstemperatur samt bedömning av allmäntillstånd. Hunden undersöks av en veterinär som Kennelklubben har godkänt att verka som övervakande veterinär vid gångtester.
 2. Hunden går 1000 meter i koppel. Hunden ska gå eller trava (inte springa/galoppera). Personen som går med hunden får springa om hundens tempo förutsätter det. Övervakande veterinär observerar hunden under hela prestationen.
 3. Övervakande veterinär bedömer hunden omedelbart efter den 15 minuter långa återhämtningstiden: hjärtfrekvens, kroppstemperatur, allmäntillstånd.


Hunden ska tillbringa återhämtningstiden i samma rum där gångavsnittet av testet genomfördes. Hunden får svalkas endast genom att bjuda den vatten (djurskyddsskäl utgör ett undantag).

Gångtestet genomförs inomhus eller utomhus. Temperaturen ska ligga mellan 15 och 25 grader. Hunden kan föras antingen av dess ägare eller en person som utsetts av ägaren. Hunden hålls kopplad under prestationen.

Hundens allmäntillstånd och graden av ljud från de övre luftvägarna observeras under hela testet.

Kliniska undersökningsresultat i gångtestet, bedömningen av hundens näsborrar, BOAS-grad samt resultatet från det egentliga gångtestet antecknas på Kennelklubbens blankett för detta ändamål. Blanketten skickas till Kennelklubben. Utifrån de data som samlas av testade hundar kan prestationstiden vid behov bestämmas skilt för enskilda raser.

Testresultat

Gångtestets resultat bestäms på grundval av hundens testprestation och/eller kliniska undersökning, på beslut av den övervakande veterinären:

Testresultat

Förklaring

Godkänd

 • Hunden går/travar 1000 meter inom utsatt tid och återhämtar sig tillräckligt under återhämtningstiden.

Diskvalificerad

 • Enligt veterinärens initiala undersökning uppvisar hunden symptom som tyder på allvarliga luftvägsproblem (också allvarlig hypertermi ingår i symptomen).
 • Veterinären avbryter ett pågående test pga. allvarliga luftvägssymptom.
 • Hunden klarar inte av testet och/eller återhämtar sig inte tillräckligt inom utsatt tid.

Avbruten

 • Veterinären upptäcker att hunden har någon annan tydlig sjukdom eller symptom som helt och hållet hindrar hunden från att delta i testet eller hindrar hunden från att fortsätta ett test som redan har påbörjats.
 • Testet avbryts på ägarens/förarens initiativ.

Resultat från gångtestet (godkänd/diskvalificerad/avbruten) samt orsak till eventuell avbrytande publiceras i Kennelklubbens avelsdatasystem. BOAS-graden registreras i Avelsdatasystemet även om resultatet var diskvalificerad eller avbruten.

Testet avbryts om den övervakande veterinären observerar en störande faktor som stör testtillfället oskäligt mycket. Då antecknas inget resultat för hunden.

Ett diskvalificerat test kan göras om en gång och ett avbrutet test två gånger.

Instruktioner för gångtest

Downloadable file
Direktiv om genomförandet av gångtester
Gångtestet är avsett för kortnosade hundraser, hos vilka det förekommer symtom som orsakas av förträngningar i de övre luftvägarna. I direktiven redogörs testets genomförandet och utlåtandeförfarandet En lista över raser, för vilka testet betraktas som officiellt, finns i direktiven om arrangemang av gångtester. Direktiven träder i kraft 1.1.2022.
Uppdaterad
Kävelytestin suorittamisohje
Kävelytesti on tarkoitettu lyhytkuonoisille roduille, joissa esiintyy ylähengitysteiden ahtauman aiheuttamia oireita. Ohjeessa kerrotaan testin toteutus ja lausuntomenettely. Kävelytestin järjestämisohjeessa listataan rodut, joilla testi on virallinen. Ohje on voimassa 31.12.2022 saakka.
Uppdaterad
Direktiv om genomförandet av gångtester
Gångtestet är avsett för kortnosade hundraser, hos vilka det förekommer symtom som orsakas av förträngningar i de övre luftvägarna. I direktiven redogörs testets genomförandet och utlåtandeförfarandet En lista över raser, för vilka testet betraktas som officiellt, finns i direktiven om arrangemang av gångtester. Direktiven träder i kraft 1.1.2022.
Uppdaterad
Guideline for walk tests
Walk tests are intended for those short-muzzle breeds, which often show signs of upper respiratory tract stenosis.
The guideline describes the testing and grading procedure. Breeds, for which the test is considered as official, are listed in the Guideline for organization of walk tests. Valid from 1.1.2022.
Uppdaterad
Downloadable file
Direktiv om arrangemang av gångtester
I direktiven redogörs för vilka raser som kan delta i gångtester och vilka andra krav som ställs på en hund som deltar i ett test. Vidare beskrivs även förfarandet vid tester, testförloppet samt kraven som ställs på testplatsen och rasspecifika villkor för ett godkänt test. Träder i kraft 1.1.2022.
Uppdaterad
Kävelytestin järjestämisohje
Ohjeessa kerrotaan, mitkä rodut voivat suorittaa kävelytestin ja mitä muita osallistumisvaatimuksia koiran on täytettävä. Ohjeessa kuvataan myös testausmenettely, testin kulku sekä suorituspaikan vaatimukset sekä rotukohtaiset hyväksymisehdot. Ohje on voimassa 31.12.2022 saakka.
Uppdaterad
Direktiv om arrangemang av gångtester
I direktiven redogörs för vilka raser som kan delta i gångtester och vilka andra krav som ställs på en hund som deltar i ett test. Vidare beskrivs även förfarandet vid tester, testförloppet samt kraven som ställs på testplatsen och rasspecifika villkor för ett godkänt test. Träder i kraft 1.1.2022.
Uppdaterad
Guidelines for organising walk tests
These guidelines state which breeds can take part in a walk test and what other requirements a dog must meet in order to take part in a test. The test procedure, the course of the test, requirements set on test facilities as well as breed-specific requirements for passing a test are also described in these guidelines. Valid from 1.1.2022.
Uppdaterad