År 2017 gav Finska Kennelklubben möjlighet för specialutställningars utställningskommittéer att på egen hand utnyttja utställningssystemet i Koiranet. År 2018 tillvaratog nästan 60 specialutställningar denna möjlighet. Inom ramen av ett pilotförsök har även några grupputställningar använt utställningssystemet på egen hand, och år 2019 utnyttjar redan fler än tio grupputställningar denna möjlighet.

När utställningskommittéerna anhåller om utställningar hos Kennelklubben kan de samtidigt anhålla om tillstånd att använda utställningssystemet. Då antecknar utställningskommittén anmälningstiderna, anmälningsavgifterna och domarlistan i systemet. Kommittén tar emot anmälningarna, samlar uppgifter om anmälda hundar, utarbetar tidtabeller för utställningen och skickar anmälningsuppgifterna till utställarna. Tjänsten kan utnyttjas ytterligare genom att utställningskommittén låter t.ex. ett lokalt boktryckeri göra ombrytningen av utställningskatalogen och utställningens PM med hjälp av den information som erhålls från systemet.

Ibruktagandet av systemet förutsätter att utställningsresultaten sparas till resultatsystemet direkt i ringarna i realtid.

- Detta kan vara en bra möjlighet för utställningskommittéer, som vill spara på kostnaderna som uppstår vid utställningsarrangemangen. Kommittéerna kan göra sin utställning självständigt och kanske också samtidigt pigga upp ”talkoandan”, säger utställningssekreterare Maarika Wallenius på Kennelklubben.

Möjligheten kan också utnyttjas av de utställningskommittéer som redan har anhållit om sina special-, grupp- och valputställningar. För att utställningen ska kunna tillvarata möjligheten bör information om självständigt arrangemang hinna med i notisen som publiceras i Koiramme - Våra hundar. Detta kan man komma överens om genom att kontakta Maarika Wallenius. Tillståndet för att använda utställningssystemet kostar 30 euro för specialutställningar och 60 euro för grupp- och valputställningar. Avgiften faktureras när utställningskommittén för en godkänd utställning meddelar om att de önskar ta utställningssystemet i bruk.

När Kennelklubben har beviljat utställningskommittén tillstånd för användning av utställningssystemet, meddelas Showlink om detta. Showlink kontaktar sedan utställningskommitténs kontaktperson och öppnar uppkopplingen till utställningssystemet samt skickar instruktionerna för användningen av systemet. Kontaktpersonen ska vara medlem i Finska Kennelklubben.

- Showlinks personal hjälper med och ger råd för användningen av utställningssystemet vid behov, lovar verkställande direktör Johanna Tuomi.

När utställningen görs via utställningssystemet i Koiranet, kan kritiken skrivas i ringarna elektroniskt. Utställningskommittén bör ordna med t.ex. bärbara datorer till ringarna för skrivning av kritik. Då behövs inga kritikblanketter i papper, vilket å sin sida innebär en besparing för utställningskommittén.

Också mobilkatalogen som finns i Showlink-mobilappen är tillgänglig för alla utställningar som har verkställts i utställningssystemet. För utställningskommittén är mobilkatalogen i sig själv avgiftsfri och kommittén tjänar pengar för varje katalog som köpts via appen.

Komihåglista för utställningsarrangörer

Utställningskommittén anhåller om tillstånd att arrangera utställning hos Kennelklubben. Anhållan om utställning görs på en elektronisk blankett via Omakoira-tjänstens evenemangsdatasystem. Utställningsanhållan skickas sedan vidare till kenneldistriktet för förordande. Kenneldistriktet i fråga är det kenneldistrikt inom vars område utställningen arrangeras. Anhållan ska sändas in till kenneldistriktet senast 15 månader före utställningen. Kenneldistrikten meddelar om tidsfrister gällande utställningsansökningar bland annat på sina webbplatser.

I utställningskommittén ska finnas tillräcklig kompetens för anordnande av utställning. Kommittén ska åtminstone bestå av en ordförande, sekreterare, kassör, vice ordförande, arrangemangsansvarig, sekretariatsansvarig och domarsekreterare.  Utställningssekreteraren ska vara en auktoriserad ringfunktionär eller exteriördomare. Ändringar i utställningskommitténs sammansättning ska meddelas till Kennelklubben.

Då utställningen arrangeras ska eventuella tillstånd för arrangemang tas i beaktande. Närmare uppgifter om fordrade tillstånd fås av den kommun inom vars område utställningen arrangeras.

För ytterligare information
Maarika Wallenius
utställningssekretare
maarika.wallenius@kennelliitto.fi
nayttelysihteeri@kennelliitto.fi
tfn (09) 8873 0220