Uppgifter om två nya hälsoundersökningar som numera betraktas som officiella ska tilläggas till avelsdatasystemet.  Resultat från hörselundersökningar samt gångtester som mäter kortnosade hundars belastningstolerans och förmåga att andas sparas i systemet från och med 6.9, via en remiss som ägaren gö

Veterinären öppnar remissen i Kennelklubbens Omakoira-tjänst och sparar undersökningens basuppgifter samt undersökningsresultatet på remissen. Endast en hund som vid tidpunkten för undersökningen är ID-märkt på ett av Kennelklubben godkänt sätt kan ges ett utlåtande eller bli undersökt. Resultatet syns i avelsdatasystemet direkt efter att uppgifterna har fyllts i och skickats in.

Hörselundersökningen rekommenderas för en ung hund

Ärftlig dövhet hos hundar undersöks genom att testa hjärnstammens auditiva svarspotentialer (Brainstem Auditory Evoked Response, BAER). Testet möjliggör identifiering av djur som är antingen unilateralt (enkelsidigt) eller bilateralt (dubbelsidigt) döva. Hundens hörsel klassificeras skilt för vartdera örat. Hundens officiella undersökningsresultat (hörande/döv) bestäms utifrån det sämre örat. Om resultatet för någotdera örat är öppet, rekommenderas det att hunden undersöks på nytt om ca fyra veckor efter vilket hunden erhåller ett officiellt resultat. Ett öppet resultat är alltid inofficiellt.

Det rekommenderas att undersökningen utförs på en ung hund. Hunden ska dock alltid vara minst 35 dygn gammal. Observera att undersökningen kan utföras först efter att hunden har blivit ID-märkt. En av Kennelklubben godkänd hörselundersökning kan i Finland företas av en veterinär som har avlagt en europeisk eller amerikansk (Dip ECVN eller Dip ACVIM (Neur.)) specialiseringsexamen eller av en veterinär som är insatt i neurologi eller hörseltester. Du hittar en förteckning över veterinärer som har godkänts av Kennelklubben och som har dessutom tillåtit publiceringen av sina kontaktuppgifter här.  

Bakgrunden för ärftlig dövhet är ofta oklar

Ärftlig dövhet förekommer i väldigt många hundraser. Den mest betydande orsaken har att göra med arvsmassan. Den genetiska bakgrunden som orsakar dövhet är emellertid ofta oklar. Olika former av dövhet som nedärvs autosomalt recessivt, autosomalt dominant eller via X-kromosomen har beskrivits hos olika raser.

Också färggener som orsakar sekundär medfödd dövhet förekommer hos hundar. Mest betydande av dessa gener är piebald (sp) och white spotting (sw) samt merle-genen som ger upphov till marmorerad färg. Det finns också andra orsaker till medfödd dövhet eller progressiv hörselnedsättning. Läs mera i docent Kirsi Sainios ?artikel (på finska).

Kennelklubbens avelsvetenskapliga kommitté har stakat ut att döva eller unilateralt hörande hundar ska inte användas i avel. Också unilateral dövhet kan påverka hundens välmående negativt om hunden exempelvis inte kan lokalisera de ljud den hör.

Gångtestet för kortnosade hundraser har utvecklats i samarbete med Helsingfors universitet

Gångtestet är avsett för kortnosade hundraser hos vilka det förekommer symptom orsakade av förträngningar i de övre luftvägarna. Hundens belastningstolerans samt förmåga att andas normalt bedöms med gångtestet och den kliniska undersökningen som ingår i testet. Testresultatet (godkänd/diskvalificerad/avbruten) samt orsak till eventuellt avbrott publiceras i Kennelklubbens avelsdatasystem.

Gångtestet mäter inte hundens maximala prestationsförmåga. Dess syfte är däremot att skilja åt hundar som andas bra respektive dåligt. Testet har utvecklats i samarbete med forskande veterinärer på Helsingfors universitet. Testet utvecklas vidare utifrån samlade erfarenheter för att säkerställa att testet fungerar för alla de raser den är avsedd för.

Gångtester arrangeras av specialklubbar och rasföreningar, i enlighet med Kennelklubbens instruktioner. En övervakande veterinär är alltid närvarande vid testtillfället. I nuläget finns det sju veterinärer med behörighet att övervaka gångtester. Också enskilda hundar kan testas hos en veterinär med behörighet att verka som övervakande veterinär. I testet kan delta hundar som är minst 18 månader gamla och som uppfyller kraven i Kennelklubbens identifikationsmärknings- och vaccinationsbestämmelser.

För ytterligare information:

?Gångtestet mäter hundens belastningstolerans

?Studien som ligger i bakgrunden för gångtestet (Lilja-Maula m.fl. 2017)

Hörselundersökning