Gångtestet mäter hundens belastningstolerans

Gångtestet är avsett för kortnosade raser hos vilka det förekommer symptom som orsakas av förträngningar i de övre luftvägarna. I gångtestet samt i den där tillhörande kliniska undersökningen bedöms hundens belastningstolerans och förmåga att andas normalt. 

 

Vem kan delta?

I testet kan delta minst 18 månader gamla hundar som fyller kraven i Kennelklubbens gällande identifikations- och vaccinationsbestämmelser. I testet får inte delta:

 • Hundar med andningssvårigheter eller symptom som syftar på dessa
 • Hundar vars luftvägar har reparerats kirurgiskt
 • Sjuka hundar
 • En tik mindre än 30 dygn före valpning eller mindre än 75 dygn efter valpning

Gångtestet är en officiell hälsoundersökning för följande raser (JTT 10/2016):

 • Affenpinscher
 • Bostonterrier
 • Engelsk bulldogg
 • Griffoner
 • Japanese chin
 • Pekingese
 • King charles spaniel
 • Mops
 • Norwich terrier
 • Fransk bulldogg
 • Shih tzu.

Gångtester anordnas av specialklubbar och rasföreningar för raserna ovan i enlighet med Kennelklubbens direktiv.

I gångtester följs Kennelklubbens antidopingreglemente och allmänna regler om jäv.

Kriterier för officiella resultat

Som officiella resultat som lagras i Kennelklubbens avelsdatabas godkänns resultat från gångtester som genomförts i enlighet med Kennelklubbens gångtestinstruktion.

Som officiellt gångtestresultat för hundar som bor i Finland accepteras i regel endast resultat från Kennelklubbens gångtest.

En övervakande veterinär ska alltid vara närvarande

Kennelklubben utnämner veterinärer med erfarenhet av gångtestet. Dessa veterinärer kan övervaka av Kennelklubben godkända gångtester. En övervakande veterinär ska alltid vara närvarande vid en gångtest.

Som övervakare kan verka en i Finland legitimerad veterinär som har blivit insatt i gångtestet genom att ha deltagit i teoridelen (VMD Liisa Lilja-Maula) som anordnas av Kennelklubben och genom att ha bekantat sig med testet i praktiken.

Teoridelen består av information om luftväggsyndromen hos kortnosade raser och dess bedömning samt av information om genomförande av gångtest. Teoridelar anordnas några gånger om året och dessa informeras om på Kennelklubbens webbplats.

Att bekanta sig med testet i praktiken innebär att veterinären är närvarande vid en gångtest och bedömer hundarna som testas där tillsammans med den övervakande veterinären.

Testets gång

Den övervakande veterinären beslutar utifrån en initial undersökning av hunden om den kan delta i testet eller inte. Veterinären kan också avbryta testet pga. veterinärmedicinska skäl. Hunden testas emellertid alltid på ägarens ansvar.

Hundens identifikationsmärkning granskas direkt före testet.

Gångtestet genomförs enligt skilda instruktioner som godkänts av Kennelklubbens avelsvetenskapliga kommitté (Instruktion för genomförande av gångtest). Testets lopp i korthet:  

 1. Mätning av hundens hjärtfrekvens och kroppstemperatur samt bedömning av allmäntillstånd. Hunden undersöks av en veterinär som Kennelklubben har godkänt att verka som övervakande veterinär vid gångtester.
 2. Hunden går 1000 meter eller 12 minuter i koppel. Hunden ska gå eller trava (inte galoppera/springa). Personen som går med hunden får springa om hundens tempo förutsätter det.
 3. Den övervakande veterinären bedömer hunden direkt efter återhämtningstiden på 15 minuter: hjärtfrekvens, kroppstemperatur, allmäntillstånd.

Hunden ska spendera återhämtningstiden i samma rum där gångdelen av testet genomförts.  Hunden får inte svalkas av på andra sätt än genom att erbjuda den vatten (djurskyddsskäl utgör ett undantag).

Gångtestet genomförs inomhus där temperaturen är 15–25 grader. Hunden kan ledas antingen av dess ägare eller av en förare som utsetts av ägaren. Hunden hålls kopplad under gången.

Hundens allmäntillstånd och graden av ljuden från de övre luftvägarna observeras under hela testet.

De kliniska undersökningsresultaten rörande gångtestet, bedömningen av hundens näsborrar samt resultatet från det egentliga gångtestet antecknas på Kennelklubbens blankett för detta ändamål. Blanketten skickas till Kennelklubben.

Gångtestets resultat

Gångtestets resultat bestäms på grundval av hundens testprestation och/eller kliniska undersökning på beslut av den övervakande veterinären: 

Testresultat

Förklaring

Godkänd

 • Hunden går/travar 1000 meter inom den utsatta tiden och återhämtar sig tillräckligt under återhämtningstiden.

Diskvalificerad

 • Enligt den initiala undersökningen som veterinären har gjort har hunden symptom som tyder på allvarliga luftvägssymptom (också allvarlig hypertermi ingår i symptomen).
 • Veterinären avbryter en pågående test pga. allvarliga luftvägssymptom.
 • Hunden klarar inte av testet och/eller återhämtar sig inte tillräckligt från det inom utsatt tid. 

Avbruten

 • Veterinären upptäcker att hunden har någon annan tydlig sjukdom eller symptom som helt och hållet hindrar hunden från att delta i testet eller hindrar hunden från att fortsätta en redan påbörjad test.
 • Testet avbryts på ägarens/förarens initiativ.

Gångtestets resultat (godkänd/diskvalificerad/avbruten) samt orsak för eventuell avbrytning publiceras i Kennelklubbens avelsdatabas.

Testet avbryts och ingen resultat antecknas för hunden om den övervakande veterinären observerar en oskäligt störande faktor vid testtillfället.

En diskvalificerad test kan göras om en gång, tidigast om sex månader.

En avbruten test kan göras om två gånger, om testet avbryts finns det ingen tidsgräns för när omtestet kan företas.