Möjligheterna att hålla hundprov och träna hundar i terrängen ska tryggas och hundskador som orsakats av varg ska ersättas till fullt belopp. Detta betonar Finska Kennelklubben i sitt utlåtande till jord- och skogsbruksministeriet om utkastet till förvaltningsplan för vargstammen i Finland.

Förvaltningsplanen för vargstammen i Finland är ett verktyg för att hantera vargrelaterade konflikter. Planens syfte är att sammanjämka skyddet av varg och behoven hos människor som bor och arbetar i områden med vargrevir. Utkastet som varit ute på remiss grundar sig förvaltningsplanen för vargstammen publicerad år 2015 och till de ändringar som föreslagits till den. Kennelklubben var med i beredningsgruppen för uppdateringsprojektet som inleddes ett knappt år sedan. I beredningsgruppen fanns företrädare för jord- och skogsbruksministeriet, myndigheter och olika organisationer som bedömde ändringsbehoven i förvaltningsplanen och gjorde förslag om dessa till styrgruppen.

Enligt utkastet till förvaltningsplanen är målet på kort sikt att trygga den minsta livskraftiga vargpopulationen och på lång sikt att uppnå en gynnsam skyddsstatus för vargen. En central metod som lyfts fram i förvaltningsplanen är att öka acceptansen för varg bland annat genom åtgärder i anslutning till förebyggandet av skador och betalning av ersättningar, stamvårdande jakt, forskning, gränsöverskridande samarbete samt utveckling av växelverkan olika parter emellan.

Fulla ersättningar för hundskador måste behållas

Kennelklubbens mål är att försöka trygga förutsättningarna för användning av jakthundar för arbetsprovs- och fritidsverksamhet i terrängen. I sitt utlåtande om utkastet till förvaltningsplanen för vargstammen i Finland påminde Kennelklubben att jakt är en samhällelig fritidsaktivitet ute i naturen där hunden får tillfredsställa sina behov för art- och rastypiskt beteende. Dessa är livsviktiga för hundens välbefinnande.

Dessutom konstateras att jägaren och hens hund innehar en betydande roll då man spårar vilt som skadats i trafikolyckor, jagar bort stora rovdjur från tätorter samt minskar förekomsten av främmande rovdjursarter vid fåglarnas häckningsområden.

Idag har hundskador, risken för dessa och undvikandet av eventuella skador begränsat fritidsverksamheten av Kennelklubbens medlemmar i stora delar av Finland. Kennelklubben anser som en bra sak att utlåtandet lyfter fram nuvarande problem i ersättandet av skador på hund orsakade av varg. I utkastet föreslås att hundskador ersätts fullt ut och att man försöker göra handläggningen och betalningen av ersättningsansökningar snabbare.


Kennelklubben underströk att det som angetts ovan ska tydligt anges även i den slutliga förvaltningsplanen och att genomförandet ska överensstämma med det som skrivits. Detta i synnerhet på grund av att det på sidan 11 i förvaltningsplanen anges att ersättningar betalas inom ramen för anslaget. I sitt utlåtande konstaterar Kennelklubben att hänvisningen till anslaget måste strykas.

Digitalt informationsutbyte om vargobservationer måste utvecklas

I stycket om förebyggandet av skador har två åtgärder, som berör hundar, särskilt lyfts fram: producering av GPS-information från vargar med halsband och publicering av denna information så fort som möjligt, samt Finlands viltcentrals och Finlands jägarförbunds uppmuntring till och råd i att bygga hundgårdar och för att skapa trygga rutiner för jakt med hund i vargområden. 

Finska Kennelklubben anser att dessa åtgärder är otillräckliga när det gäller tryggandet av möjligheter till hundprov och träning av hundar. Att meddela om redan kända åtgärder som främst är proaktiva varken förbättrar toleransen mot varg eller skapar en hållbar grund för att vargstammen ska bli accepterad.

Därför föreslog Kennelklubben att även andra projekt borde inledas under genomförandet av förvaltningsplanen, till exempel för att spara och publicera vargobservationer och vargarnas positioner. Enligt Kennelklubben kunde detta ingå i projektet som föreslagits i förvaltningsplanen och vars avsikt är att samla in information om viltskador i en elektronisk tjänst.  Kennelklubben har beaktats som en deltagare i detta projekt.

Slutligen betonade Kennelklubben att i det praktiska genomförandet av förvaltningsplanen för vargstammen ska man se till att de människor, vars liv vargar verkligen berör, har möjlighet att påverka. Du kan läsa Finska Kennelklubbens utlåtande här (på finska). Jord- och skogsbruksministeriet utkast till förvaltningsplan för vargstammen i Finland har publicerats här.

För mera information:

Esa Kukkonen
styrelseledamot, Finska Kennelklubben
esa.kukkonen@kennelliitto.fi
tfn 044 364 2271