Finska Kennelklubben har utarbetat nya standardavtal för att användas vid köp av hund och upprättande av fodervärdsavtal. Blanketterna gör hundköp smidigare då var och en inte behöver utarbeta avtalsblanketter själv. I Kennelklubben har revideringen av blanketterna varit på gång redan en lång tid. Förslagen till de nya blanketterna, som utarbetats av arbetsgruppen för standardavtal, finns nu tillgängliga på Finska Kennelklubbens webbplats på finska.

Avtalsblanketterna för köp av hund och utlämning på foder samt överlåtelse av avelsrätt har gjorts upp så att de överensstämmer med konsumentskyddslagen. Detta ligger i både säljarens och köparens intressen.

Utan blanketter skulle säljaren och köparen göra upp avtalen själva. Lagstiftning och rättspraxis tillämpas även då, och säljaren och köparen kan inte fritt komma överens om olika frågor. Konsumentskyddslagen tillämpas i de flesta fallen på köpeavtal för hund och fodervärdsavtal, även om dessa inte skulle göras upp med blanketterna för standardavtal.

I standardavtalen har villkoren för hundköp tänkts igenom med beaktande av säljarens och köparens intressen och risker. Näringsorganisationer gör upp motsvarande standardavtal till sina medlemmar. För hundköp och utlämning på foder utarbetas blanketterna av Finska Kennelklubben, som enligt sina stadgar övervakar både hunduppfödarnas och hundägarnas intressen.

I blanketterna har hänsyn tagits till såväl den juridiska som den praktiska aspekten. Praktiska instruktioner har lagts till i blanketterna. Avsikten med dessa är att i förväg lösa frågor i anslutning till utfodring, hälsokostnader, deltagande i utställningar, prov och tävlingar samt tagning av valpar.

Finska hunduppfödare är ansvarsfulla

I Finland finns ca 12 000 uppfödare, som har fött upp minst en valpkull under de fem senaste åren. Det finns ca 3000–4000 aktiva uppfödare som årligen tar valpar. Finska hunduppfödare är väldigt ansvarsfulla. Avsikten med Kennelklubbens standardavtal är att bidra till att färre tvister uppstår i framtiden och att främja ett gott samarbete och samförstånd uppfödaren och hundägaren eller fodervärden emellan.

- Finska Kennelklubbens målsättning är att hunden i framtiden ska beaktas som en levande varelse och inte som en vara i lagstiftningen som reglerar köp av sällskapsdjur, berättar Harri Lehkonen, som är ordförande för Kennelklubbens arbetsgrupp för standardavtal samt ordförande för Kennelklubbens styrelse. Så länge detta inte är fallet måste vi handla enligt den existerande lagstiftningen.

Standardavtalsblanketterna är som bäst ute på remiss, och remisstiden går ut i slutet av maj månad. Arbetsgruppen för standardavtal behandlar därefter utlåtanden och lägger fram ett förslag till nya avtalsblanketter till Kennelklubbens styrelse. Beslut om nya blanketter tas av Kennelklubbens styrelse.

En ny blankett för att stödja uppfödarnas avelsarbete

En ny blankett finns med bland utkasten till nya avtal: Köpeavtal för hund med förbehåll från säljaren att använda hunden i avel. Detta är ett bra tillägg till uppfödarens avelsverksamhet utöver de avtal som redan används, fodervärdsavtalet och avtalet om överlåtelse av avelsrätt.

Utgångspunkten är att ett fodervärdsavtal eller ett avtal om överlåtelse av avelsrätt görs upp när säljaren önskar använda hunden i avel.

Situationen är problematisk om säljaren i samband med affären förbehåller sig en del av äganderätten till hunden. Eventuella situationer om ansvar för fel är besvärliga att lösa, om säljaren är både säljare av och delägare till hunden. Vid dylika situationer ska säljaren och köparen själva göra upp avtal om praktiska frågor, så som var hunden bor, dess skötsel och vem har ansvaret för kostnader.

Ägarna beslutar tillsammans om gemensam egendom, oberoende av hur stora andelar de äger. Vid tvister som berör en samägd hund tillämpas lagen om vissa samäganderättsförhållanden från år 1958.  Enligt den ska tingsrätten förordna hunden att bli såld på auktion om tvisten inte kan lösas.

Delägarskapet av hund har jämställts med delägarskap av häst. En hund och en häst är emellertid inte jämförbara med varandra, eftersom hunden i Finland oftast är ett sällskapsdjur som bor i huset och som är en familjemedlem. Vid hästägarskap rör sig större penningsummor, och även kommersiella företag kan vara delägare till hästen.

Att säljaren förbehåller sig äganderätten är inte samma sak som delägarskap av hund. Två eller tre personer kan köpa hunden tillsammans, alltså är samägande tillåtet enligt Kennelklubbens regler.

Standardavtal ute på remiss

Utkast till nya blanketter för köpeavtal, fodervärdsavtal och överlåtelse av avelsrätt har skickats på remiss till specialklubbar, kenneldistrikt och övriga fullmäktigeledamöter, Kennelklubbens distriktsutbildare och kennelkonsulter samt till hunduppfödarföreningen Suomen Koirankasvattajat SuKoKa ry samt agilityförbundet Suomen Agilityliitto ry.

Köpeavtal för hund

Missing media item.

Den nya köpeavtalsblanketten avviker till sin struktur väsentligt från det avtal som nu gäller. I blanketten finns endast några frågor som är förpliktande enligt lag. I blanketten finns anvisningar som getts av Kennelklubben, syftet med dessa är att på förhand lösa situationer som kan uppstå vid köp av hund.

Köpeavtal för hund med förbehåll från säljaren att använda hunden i avel

Köpeavtalet för hund med förbehåll från säljaren att använda hunden i avel är en ny blankett. Avtalet är ett bra tillägg till uppfödarens avelsverksamhet utöver de avtal som redan används, fodervärdsavtalet och avtalet om överlåtelse av avelsrätt.

Fodervärdsavtal för hanhund och tik

I blanketten för fodervärdsavtalet har man eftersträvat att, med stöd av erfarenheter, på förhand lösa tvister i anslutning till utfodring, hälsokostnader, deltagande i utställningar och prov samt tagande av valpar, så att säljaren och köparen inte behöver försöka lösa dessa själva.

Avtal om överlåtelse av avelsrätt

 

Avtal om parning

Missing media item.

 

För mera information

Harri Lehkonen, Finska Kennelklubbens styrelseordförande
harri.lehkonen@kennelliitto.fi
tfn 050 329 2188

Frågor om nya blanketter:

lausunnot@kennelliitto.fi