En ansvarsfull hundägare ser till hundens vaccinationer

Syftet med vaccination av hund är att skydda den mot smittsamma sjukdomar. En hund som vaccineras bör vara frisk och avmaskad för att dess försvarssystem ska kunna reagera på vaccinet på bästa möjliga sätt. De sjukdomar hundar vaccineras mot är ofta allvarliga, och kan till och med vara dödliga för eller orsaka bestående skada hos hunden. Vaccinering är, förutom ett naturligt, även ett förmånligt sätt att förebygga smittsamma sjukdomar och spridningen av dessa.

Valpsjuka är en virussjukdom med väldigt mångfacetterade symtom. Feber, ögoninflammationer samt symtom i luftvägarna och matsmältningskanalen är typiska i sjukdomens första skede. Senare, vanligtvis några veckor efter att de första symtomen har avtagit, konstateras olika symtom i nervsystemet. Diagnos ställs med hjälp av laboratorieundersökningar. Sjukdomen invalidiserar hunden och leder ofta till att den drabbade hunden avlider eller måste avlivas. 

Rabies är en dödlig virussjukdom som drabbar djurets centrala nervsystem. Ute i naturen sprids rabies av rovdjur, och därför är det i synnerhet jakthundar som riskerar att smittas. Ett smittat djur kan sprida sjukdomen med saliv, t.ex. genom bett eller om saliven kommer i kontakt med skadad hud. Sjukdomen kan smitta alla däggdjur, också människan. Inkubationstiden varierar från några veckor till flera år.

Smittsam leverinflammation är en virussjukdom som idag är sällsynt i och med att vaccinering blivit vanligare. För en ovaccinerad hund orsakar viruset en allvarlig sjukdom som ofta är dödlig, i synnerhet för valpar. En hund som insjuknat har ofta feber och svullnad på olika håll i kroppen samt kräkningar och diarré. 

Parvodiarré är i värsta fall så våldsam att den leder till att valpen inom en väldigt kort tid torkar ut och avlider till följd av vätskebrist. Förutom blodig diarré har hunden kräkningar och feber. För valpar kan viruset dessutom orsaka dödlig hjärtmuskelinflammation. Viruset överlever väl i miljön och smitta är därför svårt att hindra. Sjukdomen är endemiskt förekommande i Finland. 

Drabbas hunden av parainfluensa kan den ha feber och luftvägssymtom, så som näsflöde och hosta. Sjukdomen kallas även kennelhosta. Sannolikt är att för att sjukdomen ska utvecklas krävs även andra sjukdomsalstrare, så som virus och bakterier.  Kennelhosta är endemiskt förekommande i Finland.

Vaccination mot leptospiros rekommenderas för hundar som ska åka till länder där smitta är vanligt. Det är skäl att följa tillverkarens anvisningar om vaccinernas användning, så som vaccinationsprogrammet, eftersom dessa grundar sig på forskning som gjorts just på vaccinet i fråga.

Valpens vaccinationsprogram

Valpen ges tre vaccinationer under sitt första levnadsår.

  • Det rekommenderas att en hund får sin första vaccination mot valpsjuka, parvodiarré, smittsam
    leverinflammation och kennelhosta (fyrvalent vaccin eller trevalent vaccin och vaccin mot
    kennelhosta) när den är 12 veckor gammal. Boosterdos ges 4 veckor efter den första vaccinationen.
  • En valp vaccineras mot rabies tidigast när den är 4 månader gammal.

Hunden ges därefter boosterdoser vid ett års ålder och sedan med tre års mellanrum. Om hunden deltar i evenemang rekommenderas det att vaccinationen mot kennelhosta förnyas årligen.

Finska Kennelklubbens bestämmelser om vaccinationer och andra smittsamma sjukdomar 

Alla hundar som närvarar på evenemang underställda Finska Kennelklubben ska ha giltiga vaccinationer enligt följande:

Vaccination mot valpsjuka, parvodiarré och smittsam leverinflammation: Hunden ska vara vaccinerad mot valpsjuka, parvodiarré och smittsam leverinflammation minst två gånger. Boosterdos ska ges minst 21 dygn (tre veckors karenstid) före evenemanget. Vaccinationen för en hund som fått boosterdos när den är yngre än ett år är giltigt i ett år. Boosterdoser som getts när hunden är ett år gammal eller äldre är giltiga i enlighet med vaccinets produktresumé.

Vaccination mot rabies: Vid tidpunkten för evenemanget ska minst 21 dygn (tre veckors karenstid) ha gått sedan hundens första rabiesvaccination. Om hunden har vaccinerats mot rabies före ett års ålder är vaccinationen i kraft ett år. Vaccinationer som hunden har fått i minst ett års ålder är giltiga enligt vaccinets produktresumé.

Det rekommenderas att vaccinationer inte ges samtidigt. Veterinärens anteckningar om tidigare vaccinationer ska finnas i sällskapsdjurspasset eller i ett vaccinationsintyg av annat slag.

Om hundens vaccination har slutat gälla, bör vaccinationen i samtliga fall förnyas minst 21 dygn före evenemanget (tre veckors karenstid). Karenstiden på tre veckor räknas ut så att hunden kan delta i evenemang dagen efter att karenstiden tagit slut, dvs. på den 22:a dagen efter vaccineringen.

För hundar som kommer från utlandet gäller, utöver Kennelklubbens vaccinationsbestämmelser,  även Livsmedelsverkets gällande direktiv. Kennelklubbens vaccinationsbestämmelser kan avvika från de vaccinationsbestämmelser som gäller vid införsel. Gällande krav för införsel kan kontrolleras på Livsmedelsverkets webbplats. 

Om en hund insjuknar i valpsjuka, smittsam leverinflammation, kennelhosta eller någon annan smittsam inflammation i luftvägarna, parvovirusdiarré eller liknande smittsam mag-tarminfektion, kan den närvara vid evenemang när den har varit symptomfri i minst två veckor. Begränsningen gäller också symptomfria hundar som bor i samma hushåll.
Parasitinfektioner ska behandlas ändamålsenligt innan hunden kan närvara vid evenemang.

Omakoira-mobilappen fungerar som ett officiellt vaccinationsintyg på hundutställningar och prov i Finland. Applikationen kan användas endast av medlemmar i Finska Kennelklubben. En veterinär kan spara hundens vaccinationsuppgifter i Omakoira-systemet i samband med vaccinationsbesöket, om hundägaren ger tillstånd för detta i förväg. På denna video (på finska) ges instruktioner för hur du ska göra för att ge tillståndet.

Bestämmelser om införsel

Bestämmelser om vaccinationer som gäller för införsel samt övriga rekommendationer om vaccinering finns på Livsmedelsverkets webbplats.

Downloadable file
Kennelklubbens vaccinationsbestämmelser
Finska Kennelklubbens vaccinationsbestämmelser för utställningar och prov. Gäller från 1.2.2020.
Uppdaterad 19.12.2019
Vaccinationsbestämmelser2018
Gäller från 16.8.2018.
Uppdaterad
Övriga versioner
Kennelliiton rokotusmääräykset
Kennelliiton rokotusmääräykset näyttelyitä ja kokeita varten. Voimassa 1.2.2020 alkaen.
Uppdaterad
Kennelklubbens vaccinationsbestämmelser
Finska Kennelklubbens vaccinationsbestämmelser för utställningar och prov. Gäller från 1.2.2020.
Uppdaterad
Vaccination Regulations of the Finnish Kennel Club
The Finnish Kennel Club’s Vaccination Regulations for dog shows and trials. Valid as of 1.2.2020.
Uppdaterad