Finska Kennelklubbens fullmäktige antog på sitt möte 28 november en ny uppfödarförbindelse, som träder i kraft 1.1.2022.

Genom uppfödarförbindelsen förbinder sig uppfödaren att i sitt uppfödningsarbete iaktta principer som fastställts av Kennelklubben och som samtidigt utgör en förutsättning för att bli beviljad kennelnamn.

Övergångsperioden för undertecknande av den nya uppfödarförbindelsen upphör 31.5.2022 och uppfödaren bör underteckna den nya uppfödarförbindelsen före det.

Uppfödarförbindelsen har vanligtvis uppdaterats med ca tio års mellanrum. Den uppdaterades förra gången år 2010.

Huvudprinciperna i förbindelsen har inte ändrats. Uppfödaren förbinder sig till Kennelklubbens syfte och stadgar samt gällande lagstiftning. Hen föder upp hundar som registreras i Kennelklubbens rashundsregister, som är lämpliga för användningsområdet och som motsvarar rasstandarden.

En uppfödare som har undertecknat uppfödarförbindelsen har gjort sig förtrogen med raserna hen föder upp, deras rasstandarder och användningsområden samt avel och Kennelklubbens allmänna avelsstrategi. Hundar hen använder i avel är friska, långlivade och samhällsdugliga.

En uppfödare som undertecknat uppfödarförbindelsen ger öppet information om egenskaper hos samt fel och defekter i sina hundar, och lämnar uppgifter till Kennelklubben för publicering i det offentliga avelsdatasystemet.

En uppfödare som undertecknat Kennelklubbens uppfödarförbindelse registrerar sin rashundsvalpkull i Kennelklubben enligt gällande registreringsbestämmelser. Hen levererar valparna tidigast i sju veckors ålder, friska och i god kondition i enlighet med god affärssed.

Vid försäljning av hund ska en uppfödare, som undertecknat uppfödarförbindelsen, göra upp ett skriftligt avtal som är rimligt för båda parterna. Avtalet skrivs i första hand på Kennelklubbens standardavtalsblankett. Uppfödaren gör lika då hen lämnar ut en hund på foder. Registreringsbeviset och skriftliga skötselanvisningar ingår i köpesumman som betalas för hunden.

När uppfödaren säljer en hund instruerar hen den nya ägaren att göra ägaranmälan hos Kennelklubben.

En uppfödare, som undertecknat uppfödarförbindelsen, förbinder sig också till att personer, som Kennelklubben har befullmäktigat, kan instruera uppfödaren och ge denne råd i hundhållning. Kennelklubbens kennelkonsulter kan besöka uppfödaren och ta prov på uppfödarens hundar i syfte att fastställa deras härstamning.

Texten för den nya uppfödarförbindelsen finns i bilagan:

Den nya blanketten för uppfödarförbindelsen uppdateras till Kennelklubbens webbplats före årsskiftet.


För mera information

Ordförande för Finska Kennelklubbens uppfödarkommitté
Vesa Lehtonen
vesa.lehtonen@kennelliitto.fi
tfn +358 50 599 9838