Vi vill påminna om att föreskrifter som getts av regionförvaltningsverket samt anvisningar som getts av undervisnings- och kulturministeriet och Institutet för hälsa och välfärd bör följas vid arrangemang av prov, tävlingar och tester under coronapandemin.

Eftersom coronaläget varierar från region till region, är det viktigt att evenemangets arrangör noga följer myndighetsanvisningarna för sin region.

Säkerhetsavstånd ska iakttas vid evenemanget

Provet, tävlingen eller testet bör i sin helhet arrangeras med iakttagande av säkerhetsavstånd och tillräckligt glest. Onödig fysisk kontakt bör undvikas. Provstället bör vara tillräckligt stort, så att säkerhetsavstånd kan iakttas till alla delar under hela prov-, tävlings- eller testdagen.

Domaren och funktionärer bör hålla säkerhetsavstånd till andra personer. De skakar inte hand med någon på evenemanget.

Särskild hänsyn bör fästas vid hygien

Provets, tävlingens eller testets arrangör bör fästa särskild hänsyn till funktionärernas och deltagarnas trygghet. Kennelklubben rekommenderar att endast personer som är nödvändiga för evenemangets genomförande närvarar vid evenemanget. På provplatsen bör finnas möjlighet att rengöra händer, och handsprit bör finnas lätt tillgängligt.

Gemensam användning av redskap bör undvikas på evenemanget.

Var och en deltar i evenemanget på eget ansvar

En person med symtom som tyder på sjukdom får inte delta i evenemanget.

Det rekommenderas att en person som tillhör riskgruppen inte deltar i evenemanget som domare, funktionär eller hundförare.

Varje person, som deltar i ett prov, en tävling eller ett test, deltar i evenemanget på sitt eget ansvar. Kennelklubben, evenemangets arrangör, provets, tävlingens eller testets funktionärer eller överdomaren är inte ansvariga för eventuell exponering för coronaviruset eller coronavirussmitta och inte heller för den skada som orsakats av dessa.

Evenemanget kan avbrytas om anvisningarna inte följs

Överdomaren eller funktionären har rätt att avbryta provet, tävlingen, testet eller provprestationen om de anvisningar som getts inte följs. Hen har även rätt att avlägsna en person som inte följer anvisningarna från evenemanget.

För mera information:

Ordförande för prov- och tävlingskommittén
Esa Kukkonen
esa.kukkonen@kennelliitto.fi
tfn 044 364 2271

Chef för Kennelklubbens organisationsavdelning
Iiris Harju
iiris.harju@kennelliitto.fi
tfn 09 8873 0281