Finska Kennelklubbens fullmäktige godkände förslaget till klubbens nya stadgar, med några ändringar och preciseringar, på sitt vårmöte på Hanaholmen i Esbo 26.5.2019. Förslaget läggs fram till Kennelklubbens allmänna möte, som sammanträder 24.11.2019. Fullmäktige behandlade och godkände också bokslutet och årsberättelsen 2018 samt bland annat godkände reglerna för en ny provform, nose work, som tas i bruk 1.1.2020. 118 ledamöter med rösträtt närvarade vid mötet.

I början av mötet hedrades minnet av avlidna hedersmedlemmarna Tauno Suomela och Krister Mattsson, fullmäktigesuppleanten Krista Wester samt emeritus exteriördomaren och överdomaren Esko Nummijärvi.

Kennelklubbens styrelseordförande Harri Lehkonen överräckte Kennelklubbens förtjänsttecken i guld till Eino Holopainen, Kimmo Nokelainen, Antti Paananen och Hannu Palonen. Kennelklubbens förtjänsttecken i guld har på våren beviljats även till Krista Wester och Heikki Vihanta.

Nya emeritus- och emeritadomare, Juhani Aaltonen, Mauno Jokinen, Raimo Louhi, Anna-Liisa Rönnblad och Kari S. Virtanen presenterades för fullmäktige.

Fullmäktige gratulerade Martti Mannersuo, som av republikens president beviljades titeln ödemarksråd 17.5.2019.

Kultaiset ansiomerkit 2019

Kennelklubbens förtjänsttecken i guld överräcktes till Eino Holopainen, Hannu Palonen, Antti Paananen och Kimmo Nokelainen.

Martti Mannersuo valtuusto 2019

Martti Mannersuo, som den 17 maj 2019 utnämndes till ödemarksråd av republikens president, samt fullmäktigeordförande Eeva Anttinen.

Inga stora ändringar föreslås till Kennelklubbens stadgar

Avsikten med revideringen av Kennelklubbens stadgar är att modernisera och klarlägga stadgarna samt rationalisera uppbyggnaden av dem. Avsikten är också att modernisera innehållet, praxis, rollfördelningen samt språket i stadgarna. I stadgeförslaget har man dessutom förtydligat beslutsprocessen och respektive tidsscheman.

Förslaget till Kennelklubbens nya stadgar har beretts av en arbetsgrupp, som leds av styrelseordförande Harri Lehkonen. Övriga medlemmar i arbetsgruppen är klubbens hedersordförande Helena Suni, fullmäktigeordförande Eeva Anttinen, Kennelklubbens verksamhetsledare Markku Mähönen och jurist Raisa Kiesi.

Stadgeförslaget var ut på en omfattande remissrunda under våren 2018 och förslaget behandlades på fullmäktigeseminariet hösten 2018. Förslaget har förhandsgranskats av Patent- och registerstyrelsen på vintern och granskas där ytterligare en gång innan styrelsen lägger stadgarna fram för Kennelklubbens allmänna möte i november. 

Förslaget till stadgarna behandlades ingående på fullmäktigemötet. På mötet gjordes två förslag till texttillägg och dessa var föremål för omröstning. Dessutom gjordes några preciseringar till stadgeförslaget.

Till § 15 om styrelsens åligganden tillades, med rösterna 77–29, följande text: Hallitus käsittelee valitukset alaistensa toimikuntien tekemistä päätöksistä (Styrelsen behandlar överklaganden av beslut som gjorts av kommittéer underlydande styrelsen).

På förslag av styrelsen och med rösterna 99–12 lades till den text som finns i § 22 i Kennelklubbens nuvarande stadgar: Personmedlem som under 40 år oavbrutet har varit medlem i Kennelklubben är befriad från medlemsavgift.

Nose work ny provform år 2020

Från och med början av nästa år kommer utbudet av hundsporter som är underställda Kennelklubben att öka med nose work, som är avsedd för hundar av alla raser och även blandrashundar. Fullmäktige godkände provreglerna för nose work. Förslaget till reglerna har beretts i en arbetsgrupp, som lyder under Kennelklubbens prov- och tävlingskommitté och leds av styrelseledamot Esa Kukkonen. I arbetsgruppen finns både Kennelklubbens och föreningen Nose Work Finland ry:s representanter. Reglerna för nose work följer Kennelklubbens allmänna struktur för provregler.

Nose work har ursprungligen skapats i Förenta Staterna i syfte att aktivera rescuehundar. Nose work har blivit en populär hundsport och har haft officiell status i Danmark, Norge och Sverige sedan år 2018.

Från och med 1.1.2020 kan en minst 12 månader gammal hund, som är registrerad i Kennelklubbens register för rashundar eller i id-märkningsregistret, delta i nose work-prov underställda Kennelklubben. Också en person med funktionsnedsättning kan agera som hundförare. En hund som deltar i proven omfattas av Kennelklubbens antidopingreglemente. En hund som deltar i prov får inte vara aggressiv. I nose work kan man delta i prov som omfattar antingen bara ett sökmoment eller alla fyra (behållarsök, inomhussök, utomhussök och fordonssök).

Terrilife tog segern i tävlingen för specialklubbstidningar

På fullmäktigemötet belönades vinnarna i tävlingen för bästa specialklubbstidningar 2018, på förslag av Tapio Eerola, chefredaktör för tidskriften Koiramme. I år togs segern av Terrilife, som ges ut av Finlands Terrierorganisation rf. Chefredaktör för tidningen är Tuire Okkola och redaktör Päivi Vallittu.

På andra plats kom Hirvikoira, som är Finska Jämt- och Gråhundklubben ry:s tidning. Tidningens chefredaktör är Esa Kukkonen. Redaktör är Jaakko Ilvonen.

Tredje platsen i tävlingen för specialklubbstidningar togs av Flattiviesti, som ges ut av Finska flatcoated retrieverklubben rf och vars chefredaktör är Mari Mamia. Tidningens redaktionssekreterare är Jaana Kontto.

Rotujärjestölehdet

Representanterna för tidningarna som belönats i tävlingen för specialklubbstidningar: Mari Mamia (Flattiviesti), Päivi Vallittu (Terrilife) och Jaakko Ilvonen (Hirvikoira).

Inga ändringar i medlemsavgifter år 2020

Fullmäktige beslöt att medlemsavgifterna för år 2020 förblir oförändrade.

Medlemsavgifterna är:

Personmedlem 40 euro
Familjemedlem 21 euro
Ungdomsmedlem (under 18 år) 24 euro
Medlemsförening 40 euro

Kenneldistrikten får behålla Kennelklubbens medlemsavgifter som bärs upp av medlemsföreningar år 2020, utan att de är redovisningsskyldiga till Kennelklubben.

Finska Ridgeback-föreningen ry ny specialklubb

Kennelklubbens fullmäktige godkände Suomen Ridgeback-yhdistys - Finska Ridgeback-föreningen ry till en ny specialklubb så att föreningen har rätt att närvara på fullmäktigemöten under innevarande fullmäktigeperiod 2017–2019. Antalet specialklubbar är nu 95.

Nya kennelnamnsbestämmelser i kraft år 2020

Fullmäktige godkände nya kennelnamnsbestämmelser med några ändringar. Inga stora förnyelser har gjorts till bestämmelserna. Sakinnehållet har disponerats om och några frågor, som inte tidigare har funnits, har lagts till. Förutsättningarna för överföring av kennelnamn har ändrats något och kennelnamnets form har preciserats.

I de nuvarande bestämmelserna konstateras att personen måste vara lämplig som innehavare av ett kennelnamn. I de nya bestämmelserna har man preciserat vad detta innebär. Den sökande får inte ha påföljder för överträdelse av Kennelklubbens regler eller direktiv under de senaste fem åren. Den sökande får inte heller ha påföljder i anslutning till djurs välbefinnande eller behandling av djur under de senaste tio åren. Vid behov kan Kennelklubben kräva att den sökande skickar ett utdrag som gäller hen själv från Registret över djurhållningsförbud.

Med rösterna 106–6 antogs ett förslag, enligt vilket till stycket som gäller kennelnamn läggs till följande: Kennelnimi voidaan myöntää enintään kolmelle henkilölle yhdessä, ja kaikkien on täytettävä kennelnimen saantiehdot (Ett kennelnamn kan beviljas för högst tre personer tillsammans, och samtliga personer ska fylla de krav som ställs för att få ett kennelnamn).

Med rösterna 81–20 antogs ett förslag, enligt vilket meningen i villkoren för sökande av kennelnamn: Hakijalla ei ole eläinten hyvinvointiin tai kohteluun liittyvää seuraamusta viimeisen kymmenen vuoden aikana ändras till formen: Hakijalla ei ole eettisen lautakunnan tai sitä edeltävän kurinpitolautakunnan määräämiä seuraamuksia viimeisen viiden vuoden aikana. (Den sökande har inte påföljder i anslutning till djurs välbefinnande eller behandling av djur under de senaste tio åren. --> Den sökande har inte ålagts påföljder av etiska nämnden eller disciplinnämnden, som föregått den etiska nämnden, under de senaste fem åren.)

Fullmäktige godkände genom enhälligt beslut förslag till ändringar som gäller avläggande av uppfödarutbildning, preciseringen av villkoren för att få ett kennelnamn samt ändringen av kennelnamn. 

Ändringar i championatbestämmelser

Fullmäktige godkände en ändring till bestämmelserna för vattenräddningschampionat. Enligt ändringen tilldelas hunden vattenräddningschampionat då den tre gånger tagit första pris i vattenräddningsprov i segrarklass, av minst två olika överdomare, samt har fått minst kvalitetspriset god på utställning vid minst 15 månaders ålder. Ändringen träder i kraft 1.8.2019.

Fullmäktige godkände också, med några tillägg, ändringen till championatbestämmelserna för raser underställda Finska Bassetklubben rf. Bakom ändringen ligger regeländringen för drevprov för drever som trädde i kraft 1.8.2018. För en del raser behövs en ändring i bestämmelserna som gäller brukschampionat, eftersom provformen har ändrats från ett prov i två klasser till ett prov i en klass. Formuleringen i texten i championatbestämmelsen har dessutom gjorts tydligare. Ändringarna träder i kraft 1.8.2019.

Registrering av utlåtanden om osteokondros i bogleden och inkongruens i armbågsleden till avelsdatasystemet inleds år 2020

I slutet av mötet behandlade fullmäktige ett initiativ som gjorts av 12 rasföreningar. Föreningarna föreslog att Kennelklubben ska fortsätta bereda ibruktagandet av avläsningsförfarandet gällande  osteokondros i bogleden (OC) och inkongruens i armbågsleden hos kondrodystrofa raser så att bilderna kan avläsas officiellt och utlåtanden registreras i Kennelklubbens avelsdatasystem senast från och med 1.9.2019.

Kirsi Sainio, som är ordförande för Kennelklubbens avelsvetenskapliga kommitté, berättade att Kennelklubben har förhandlat med föreningarna bakom initiativet den 14 maj 2019. I förhandlingen gick man igenom situationen och diskuterade hur ärendet kunde föras vidare i fortsättningen. Utgångspunkten är att Kennelklubben måste kunna fylla servicelöftet till sina medlemmar om enhetlig behandling av hälsoutlåtanden i en situation där antalet hälsoundersökningar ökar och det endast finns två avläsare. En god lösning för att garantera kontinuiteten av utlåtanden samt till besvärsförandet måste hittas.

I det nuvarande avelsdatasystemet finns ännu inte förutsättningar för registrering av OC- och INC-utlåtanden. Tidtabellen för ibruktagandet av utlåtanden beror även av förnyandet av avelsdatasystemet, ett arbete som pågår som bäst.

Fullmäktige beslöt att Kennelklubben fortsätter bereda ibruktagandet av OC- och INC-utlåtanden så att registreringen av dessa till avelsdatasystemet kan inledas under år 2020. Medlemmar informeras om hur beredelserna fortskrider under år 2019.