Finska Kennelklubbens målsättningar för Europaparlamentets nästa mandatperiod främjar ansvarsfull handel med hundar, förbättrar förutsättningarna för övervakning av hundars välbefinnande och effektiverar motarbetningen av antibiotikaresistens och smittsamma sjukdomar.

1. Bekämpningen av illegal handel med hundar måste effektiveras med nya metoder

Illegal handel med hundar är gränsöverskridande organiserad brottslighet och dess ökning har väckt oro runt hela Europa. Myndigheter anser att det finns ett samband mellan valpfabriker och djurskyddsbrott, bedrägerier, smuggling, ekonomiska brott och skattebrott också i Finland. Illegal handel med hundar försvagar dessutom verksamheten på den inre marknaden och konsumentskyddet samt medför betydande risker för folkhälsan.

Enligt en utredning, som finansierades av Europeiska kommissionen och som publicerades år 2015, är näthandel en betydande faktor vid odokumenterad handel med hundar. Finska Kennelklubben anser att regleringen av näthandel med hundar på EU-nivå skulle hejda den illegala och gråa handeln med hundar. Stark autentisering bör krävas av dem som använder onlineplattformar för att sälja hundar. Dessutom måste tydliga standarder finnas för onlineplattformarnas självreglering. 

2. Konsumentskyddslagstiftningen som berör hundar måste förbättras

I slutet av maj godkände Europaparlamantet ett nytt varuförsäljningsdirektiv, som ger medlemsstater möjlighet att undanta avtal om försäljning av levande djur från tillämpningsområdet för direktivet. Ändringen understöds av Finska Kennelklubben och Europasektionen i den internationella hundorganisationen FCI. Det tidigare konsumentskyddsdirektivet har lett till att exempelvis Finlands konsumentskyddslagstiftning klassificerar hunden som en vara.

Hundar har ett egenvärde och att klassificera hundar som varor strider mot deras intresse. Det vore ändamålsenligt både för hundens välbefinnande, konsumentskyddet och hunduppfödarnas rättigheter att på EU-nivå utveckla lagstiftningen så att den erkänner hunden som en levande varelse och tar hänsyn till de särdrag som medförs av detta, också vid handel.  

3. Id-märkning och registrering av hundar ska främjas inom hela EU

Id-märkning och registrering av hundar är grundläggande förutsättningar för ansvarsfull handel med hundar och för spårbarheten av hundens ursprung. Tillsammans bildar ett mikrochip och hundens uppgifter i ett officiellt ägarregister så gott som en personbeteckning för hunden, eftersom de binder samman hundens och ägarens – om förverkligad rätt, även försäljarens – uppgifter.

I nästan alla medlemsstater i EU har registrering av hundar stiftats som obligatoriskt och om kravet på id-märkning har stiftats på en även mera omfattande nivå. Praxis är emellertid inte enhetliga. I Finland har jord- och skogsbruksministeriet föreslagit ibruktagande av lagstiftad id-märkning och registrering. Viktigt är att detta förverkligas så snabbt som möjligt.

4. Motarbetandet av antibiotikaresistens och smittosamma sjukdomar måste effektiveras

Att antibiotikaresistenta bakterier blir allt vanligare utgör ett internationellt hot för hälsan av både människor och djur.  Övervakningen av antibiotikaresistens grundar sig på Europeiska unionens lagstiftning. Smittsamma sjukdomar mellan människor och djur övervakas dessutom inom ramen för EU-lagstiftningen och Finlands nationella beslut.

Finska Kennelklubben anser det vara mycket viktigt att Europeiska unionens internationella övervakningsprogram fäster större uppmärksamhet även på resistenta bakterier hos sällskapsdjur.  Bekämpningen av antibiotikaresistens och smittsamma sjukdomar kräver ett omfattande internationellt samarbete, som finska Europaparlamentariker måste bidra till att främja.