Finska Kennelklubben har tagit fram anvisningar för arrangörer av prov, tävlingar, utställningar och andra hundevenemang. Avsikten med anvisningarna är att förebygga spridningen av coronaviruset på dessa evenemang. Med anvisningarna eftersträvas också att trygga domarnas, funktionärernas och deltagarnas säkerhet. Var och en deltar emellertid alltid på sitt eget ansvar.

Enligt Regionförvaltningsverkens beslut kan offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med fler än 50 och högst 500 deltagare ordnas inomhus och i avgränsade områden utomhus under 1–31.7. Likaså kan offentliga tillställningar med fler än 500 deltagare arrangeras under 1–31.8.

Förutsättningen är att säkerheten på evenemangen garanteras genom att följa undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisning om förhindrande av coronavirussmitta som utfärdades den 14 maj 2020.

Statens, regionförvaltningsverkens och andra myndigheters föreskrifter och direktiv bör alltid följas på alla hundevenemang som arrangeras. Kennelklubben har även utarbetat anvisningar för arrangemang av prov, tävlingar och tester samt anvisningar för hundutställningsarrangörer.  Syftet med dessa är att förebygga spridningen av coronaviruset på hundevenemang.

Säkerhetsavstånd på minst 1–2 meter till andra människor bör alltid hållas

I såväl prov- och tävlingsverksamhet som på hundutställningar bör alltid hållas ett säkerhetsavstånd på minst 1–2 meter till andra människor. Prov kan inte arrangeras i provformer där provets genomförande och provets karaktär förutsätter avstånd som underskrider det säkerhetsavstånd som myndigheter föreskrivit. En sådan provform är till exempel vattenräddningsprovet, där det i båten inte alltid är möjligt att hålla det säkerhetsavstånd som krävs.

Domare, funktionärer och deltagare bör inte skaka hand och närkontakt bör undvikas. Överdomaren har rätt att avbryta provet eller exteriördomaren på utställningen bedömningen, ifall de direktiv som getts inte följs. En domare har även rätt att avlägsna en person, som inte följer anvisningarna, från provevenemanget eller utställningsringen.

Domare och funktionärer kan på grund av coronaläget och om de så önskar ställa in sina tjänsteuppdrag på evenemanget utan konsekvenser. Denna rätt gäller fram till utgången av år 2020. I en sådan situation bör arrangören och personen i fråga sinsemellan komma överens om eventuella kostnader som redan uppstått, så som rese- och logikostnader som uppstått för personen.

Finska Kennelklubben understryker att evenemangsarrangörer, funktionärer och deltagare i första hand ska följa de direktiv som getts av den finska staten och myndigheter. En person med symtom som kan förknippas med coronavirussmitta får inte komma till evenemanget. Det rekommenderas också att en person som tillhör riskgruppen inte deltar. Varje deltagare deltar alltid på sitt eget ansvar.

Uppdaterade direktiv om arrangemang av prov, tävlingar och tester fr.o.m. 9.7.2020

Anvisningar för utställningsarrangörer fr.o.m. 1.8.2020

För mera information

Finska Kennelklubbens styrelseordförande
Harri Lehkonen
harri.lehkonen@kennelliitto.fi
tfn 050 329 2188

Ordförande för prov- och tävlingskommittén
Esa Kukkonen
esa.kukkonen@kennelliitto.fi
tfn 044 364 2271

Ordförande för utställnings- och domarkommittén
Kimmo Mustonen
kimmo.mustonen@kolumbus.fi
tfn 0400 914 423

Avdelningschef, Kennelklubbens organisationsverksamhet
Iiris Harju
iiris.harju@kennelliitto.fi
tfn 09 8873 028